CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ OKRESU JIČÍN

vyhlášená a/nebo chráněná podle zákona o ochraně přírody a krajiny č.114/1992 Sb.

Přehled k 31. 12. 2000


Chráněné krajinné oblastiPřírodní rezervacePřírodní památky
Významné krajinné prvkyPamátné stromyZámecké parky
Naučné stezky


Chráněné krajinné oblasti

ČESKÝ RÁJ

První velkoplošné chráněné území bylo vyhlášeno v r. 1955. Jedná se o unikátní území kvádrových pískovců, v nichž se vytvořila pozoruhodná skalní města. Tyto útvary jsou doplňovány výlevy vyvřelých hornin - Trosky, Vyskeř, a další. Místy se zachovaly i fragmenty přirozených porostů - doubravy, dubohabrové háje, květnaté bučiny a reliktní skalní bory.


Přírodní rezervace

KAMENNÁ HŮRA

Chráněné území od roku 1956 se nachází východně od Horní Nové Vsi v Podkrkonošské pahorkatině. Jeho rozloha je 11 ha. Jedná se o starou bučinu typu "nahé bučiny" (Fagetum nudum) na minerálně chudém podkladě pískovcových slepenců.

KOVAČSKÁ BAŽANTNICE

Přírodní rezervace byla vyhlášená roku 1956 na rozloze 31 ha. Leží na sz. okraji obce Kovač. Předmětem ochrany je zachování zbytku smíšeného listnatého lesa lužního charakteru, který je typický pro Jičínskou kotlinu.

MILETÍNSKÁ BAŽANTNICE

Miletínská bažantnice leží na dně Miletínského úvalu západně od Miletína. Jako chráněné území byla vyhlášena v roce 1956. Rozloha území je 16 ha. Předmětem ochrany je smíšený les se staletými duby, místy lužního charakteru, louky s význačnou květenou a rybníky Povolír a Bubnovka. Významná ornitologická lokalita.

PRACHOVSKÉ SKÁLY

Nejstarší přírodní rezervace na území okresu byla vyhlášena již v r.1933. Skalní pískovcové město je centrem Prachovské pahorkatiny a nachází se asi 5 km sz. od Jičína. Jedná se o geomorfologicky významné území kvádrových pískovců křídového útvaru s čedičovými výstupy. Místy se zachovaly fragmenty původních porostů - bučin, doubrav, dubohabrových hájů a údolních luhů.

ÚLIBICKÁ BAŽANTNICE

Přírodní rezervace, která se rozprostírá jz. obce Úlibice, má rozlohu 29 ha a byla vyhlášena již v r.1956. Jedná se o zbytek starého lužního porostu s bohatým podrostem s hájovou vegetací a se staletými duby.


Přírodní památky

BAŠNICKÝ LES

Les Z obce Bašnice o rozloze cca 154 ha se rozkládá v Cidlinské tabuli. Vyhlášen r.1990. Hlavním motivem ochrany jsou fragmenty acidofilních doubrav a dubohabrových hájů s typickou hajní květenou.

BĚLOHRADSKÁ BAŽANTNICE

Lázeňský park v Lázních Bělohrad o rozloze 53 ha leží na hranici Podkrkonošské a Bělohradské pahorkatiny. Smíšený les se slatinou a mokřadními loukami s přirozenými rostlinnými společenstvy.

BYŠIČKY

Chráněné území leží 3 km v. Lázní Bělohrad na rozhraní Podkrkonošské a Bělohradské pahorkatiny. Předmětem ochrany je les Bulice s rybníkem Hluboký, mokřadní louky s rybníky Bahník a Zákopský a opuková stráň s teplomilnou vegetací u kostela sv.Petra a Pavla o celkové rozloze 100 ha.

CIDLINSKÝ HŘEBEN

Kozlovský hřbet (606 m n.m.) a Cidlinská hůra (519 m n.m.) tvoří chráněné území ležící v Táborském hřbetu na hranicích s okresem Semily severně obce Pekloves. Předmětem ochrany je největší naleziště mravence lesního (Formica polyctena ) a fragmenty květnatých bučin, dubohabrových a dubolipových hájů. Rozloha je 135 ha.

ČERNÁ LOUKA

Slatinné ložisko v aluviu Řečického potoka cca 1 km ZSZ Lázní Bělohrad o rozloze 8 ha leží na hranici Bělohradské a Podkrkonošské pahorkatiny. Bývalá státní přírodní rezervace vyhlášená v r.1956 za účelem ochrany vzácného slatinného společenstva s výskytem rosnatky okrouhlolisté (Drosera rotundifolia). Poklesem hladiny spodní vody a vývojem rostlinného společenstva vzácná květena vymizela. Byla zde obnovena těžba slatiny pro lázeňské účely.

DUBOLKA

Výrazný neovulkanický suk tvaru krátkého hřbítku z komínové brekcie s nepravidelnými tělesy žilného čediče se nachází cca 0,5 km jz. Ohařic. Tento významný bod Vyskeřské vrchoviny je 380 m vysoký. Chráněné území má rozlohu cca 2 ha a je rozbrázděno hlubokými lomy.

FARÁŘOVA LOUKA

Lesní louka nacházející se 2 km S Hořic v polesí Dachova včetně severního a východního svahu Smolníku. Chráněné území má rozlohu 3 ha a leží na Hořickém hřbetu. Předmětem ochrany je fragment mokřadní louky s výskytem vzácných rostlin a fragment smíšeného listnatého lesa s jedlí bělokorou.

HOMOLKA

Stráň JZ expozice V od obce Vřesník leží na okraji Kalského údolí, které je součástí Podkrkonošské pahorkatiny. Přírodní památka o rozloze 2 ha je lokalitou ohrožených rostlin.

HŘÍDELECKÁ HŮRKA

Vrch SV obce Hřídelec u Lázní Bělohrad je třetihorní sopkou zachovalého kuželovitého tvaru, zčásti narušen těžbou. Rozloha 2 ha. Těžbou a erozí zde vznikly skalní dutiny charakteru pseudokrasových jeskyní.

CHYJICKÁ STRÁŇ

Listnatý háj mezi Chyjicemi a Kostelcem asi 5 km JZ od Jičína leží v Mrlinské tabuli. Jedná se o velmi bohatou lokalitu hájové flóry. Chráněné území má rozlohu 34 ha.

JINOLICKÉ RYBNÍKY

Mokřadní louky u rybníka Oborský a Vražda Z obce Jinolice o rozloze 17 ha jsou lokalitou chráněných a ohrožených druhů rostlin.

KALSKÉ ÚDOLÍ

Typická podhorská krajina Podkrkonošské pahorkatiny se zaříznutým údolím horního toku Bystřice v horní části do podkrkonošských červených permských sedimentů, v dolní části do cenomanských pískovců. Chráněné území leží mezi obcemi Vidonice a Vidoní a má rozlohu 22 ha. Jedná se o nejbohatší lokalitu bledule jarní na území okresu.

KAZATELNA

Xerotermní listnatý les o rozloze 68 ha leží J obce Třebnouševes na hranici okresu Jičín a Hradec Králové. Jediná lokalita na území okresu zapalice žluťuchovité.

KŘIŽÁNKY

Chráněné území leží v Markvartické plošině cca 5 km SZ obce Libáň na rozloze 59 ha. Předmětem ochrany jsou mokřadní slatinná společenstva se vzácnými druhy rostlin, fragmenty acidofilních doubrav a bučin a prameniště potoka Záhubka s bohatým výskytem bledule. Na území je pokusná plocha rekonstrukce původní acidofilní doubravy.

LIBUNECKÉ RAŠELINIŠTĚ

Nivní slatinné louky podél potoka Javornice leží JZ obce Libuň na rozloze 15 ha. Ostřicorákosová slatina je částečně využívána k těžbě. Jedná se o vynikající ornitologickou lokalitu ptačích druhů rákosin a bažin.

MEZILUŽÍ

JZ orientovaná stráň s výskytem populace s výskytem populace silně ohroženého vstavače kukačka (Orchis morio) o rozloze 1,4 ha.

MORDÝŘ

Rybník Mordýř leží v Markvartické plošině JZ obce Nadslav. Předmětem ochrany je rybník s přilehlými mokřadními loukami včetně lesních okrajů na rozloze cca 7 ha.

NA VÍNĚ

Strmá opuková stráň leží Z obce Semínova Lhota. Chráněné území na rozloze 4 ha je součástí Libuňské brázdy. Jedná se o nejvýznamnější naleziště teplomilné flóry na okrese.

NOVOPACKÉ VODOPÁDY

Předmětem ochrany je miniaturní kaňon zaříznutý v permských horninách v lese Sýkornice na pravostranném přítoku Zlatnice asi 5 km V Nové Paky ležící v Novopacké vrchovině. Na odolnějších lavicích impregnovaných železem vznikly vodopády.

NAD BLATINOU

Dubohabrový háj SZ Horních Černůtek leží v Cidlinské tabuli. Rozloha chráněného území je 6 ha. Předmětem ochrany je zachovalé bylinné patro s výskytem chráněných a ohrožených druhů rostlin.

OSTRUŽENSKÉ RYBNÍKY

Předmětem ochrany je soustava rybníků (Ostruženský, Čeperka, Turecká, Vyplatil) s břehovými porosty a mokřadními loukami u obce Ostružno .Chráněné území má rozlohu 73 ha a je typickou krajinou Jičínské kotliny. Rybníky jsou významným ptačím biotopem.

RYBNÍK KOJETÍN

Rybník Z obce Budčeves na rozloze 12 ha je chráněný včetně břehových porostů a křovinatých luk. V okolní zemědělské krajině patří mezi významné tahové a hnízdní rybníky.

STAV

Území o rozloze 2,6 ha je určeno k ochraně epigenetického údolí potoka zaříznutého do prvohorních fylitických břidlic (chloriticko-sericitické fylity). Stavské údolí se nachází V obce Stav.

STRŽ VE STUPNÉ

Hluboce zaříznuté údolíčko pravého přítoku Zlatnice včetně jeho prameniště se nachází na západním okraji obce Stupná v Podkrkonošské pahorkatině.

SVATÁ ANNA

Čedičový vrch o nadmořské výšce 258 m se nachází JZ Dolního Lochova. Kuželovitý neovulkanický suk z komínové brekcie leží na hranici Jičínské kotliny a Vyskeřské vrchoviny. Vrch je porostlý teplomilnou doubravou. Na vrcholu je postavena kaple.

ÚDOLÍ BYSTŘICE

Údolí potoka Bystřice mezi Jeníkovem a Hořicemi proráží Hořický hřbet. Předmětem ochrany je neregulovaný meandrovitý tok Bystřice s mokřadními loukami na rozloze 16 ha.

ÚDOLÍ JAVORKY

Údolí potoka Javorka od Bělé u Pecky do Horní Nové Vsi v Podkrkonošské pahorkatině je určené k ochraně původního meandrovitého toku Javorky. Rozloha chráněného území je 6,5 ha.

ÚDOLÍ PLAKÁNEK

Údolí Klenického a Veseckého potoka se nachází v j. výběžku CHKO Český ráj v Sobotecké kotlině. Chráněné území leží na hranicí s okresem Mladá Boleslav a začíná jižně od hradu Kost a na okraji obce Vesec. Končí u obce Střehom. Předmětem ochrany je údolí s pískovcovými skalními okraji a věžemi, mokřadními loukami a fragmenty lužních společenstev, suťových lesů, reliktních skalních borů a acidofilních a borových doubrav. Chráněným územím vede naučná stezka.

ÚDOLÍ ŽEHROVKY

Údolí Žehrovky od Mladějova k Všeni na hranici okresu Jičín a Semily je součástí CHKO Český ráj. Údolí lemované pískovcovými skalními okraji a věžemi vytváří typickou krajinu Vyskeřské vrchoviny. Předmětem ochrany jsou nivní louky a rybníky (Dolský, Nebákovský, Podsemínský). Přes negativní zásahy do původního toku Žehrovky a rekultivaci luk se v chráněném území zachovaly některé vzácné druhy rostlin a živočichů.

VALCHA

Chráněné území se rozkládá na ploše 37 ha a leží na hranici Táborského hřbetu a Jičínské kotliny. Předmětem ochrany je horní tok Cidliny s rozsáhlými mokřady včetně rybníku Valcha. Lokalita je významným biotopem a zdrojem potravy pro řadu ohrožených druhů ptáků.

VESELSKÝ HÁJ A RYBNÍK SMRKOVÁK

Chráněné území se nachází v z. části Cidlinské tabule V obce Vysoké Veselí. Rybník Smrkovák leží na s. okraji Háje. Předmětem ochrany je území s acidofilními doubravami a dubohabrovými háji s bylinným podrostem a rybník jako významná ornitologická lokalita na rozloze 110 ha.

ZEBÍN

Nejvyšší vrch Jičínské kotliny o nadmořské výšce 399 m je tvořen třetihorními neovulkanity, ve kterých se nacházejí uzavřené bloky porcelanitu. Rozloha chráněné přírodní památky je 5,7 ha. Zebín se nachází S města Jičína a na jeho vrcholu je kaplička.

ŽLUNICKÉ POLESÍ

Lesní komplex acidofilních doubrav se zachovalým bylinným podrostem. Chráněné území se nachází u obce Slavhostice a má rozlohu asi 200 ha. Jedná se o typický lesní porost Cidlinské tabule.


Významné krajinné prvky

ČEŠOVSKÉ VALY

Zachovalé slovanské hradiště s okolními lesními porosty se nachází západně obce Češov. Celé území leží v západní části Cidlinské tabule na rozvodí Cidliny a Mrliny.

DOUBRAVICKÝ LOM

Význačná mineralogická lokalita na úpatí Táborského hřbetu. V přítomném melafyru (vulkanická hornina spodnopermského stáří) se nacházejí polodrahokamy.

HRUBÝ HÁJ

Svah na pravé straně potoka Záhubky mezi obcemi Záhuby a Milkovice. Jedná se o bohaté naleziště jarních bylin.

HOUSER

Významný bod Vyskeřské vrchoviny o nadmořské výšce 388 m se nachází JV obce Ohařice. Neovulkanický suk vznikl vypreparováním drobného tělesa komínové brekcie s pňovými žílami z coniackých slínovců. Vrch porostlý smíšeným lesem je porušen hlubokým čedičovým lomem.

KAMENSKO

Teplomilná doubrava s význačnou květenou se nachází mezi obcemi Ledkov, Křešice a Mlýnec Z Kopidlna.

KETEŇSKÝ LES

Smíšená doubrava s význačnou květenou Z obce Keteň.

LYSICKÝ LES

Smíšená dubohabřina se nachází V obce Cerekvice nad Bystřicí. Důvodem k ochraně je typický bylinný podrost se vzácnou květenou.

MEZIHOŘSKÉ ÚDOLÍ

Údolí Javorky mezi samotou Mezihoří a Ostroměří je hluboce zaříznutým údolím v Hořickém hřbetu. Meandrující tok byl upraven, taktéž louky byly rekultivovány. Na strmých svazích se místy zachovaly fragmenty bučin s typickou květenou.

NAD VČELÍNEM

Předmětem ochrany je pole severně obce Cidlina, které je významnou mineralogickou lokalitou achátů.

OBORA U SEDLIŠTĚ

Les východně Starých Hradů a Libáně se zachovalými fragmenty dubohabrových hájů. Vyskytují se zde četná prameniště na travertinech. Navrhované území má rozlohu 40 ha.

PERNA

Předmětem ochrany je les J od obce Budčeves včetně mokřadních luk mezi Nečaským rybníkem a lesem Perna na hranici okresů Jičín a Nymburk.

PILSKÝ RYBNÍK

Jeden z nejzachovalejších rybníků, který se nachází 2 km J Dětěnic na hranici okresů Jičín a Nymburk. Předmětem ochrany jsou zbytky slatinných mokřadních luk, luhů a dubohabrových hájů na horním toku Hasinského potoka a jeho pravého přítoku. Významná ornitologická lokalita.

PROFIL V KYJÍCH

Profil železniční trati u železniční zastávky Kyje. Významná paleontologická lokalita s výskytem fauny svrchního karbonu se nachází na úpatí Táborského hřbetu.

RYBNÍK SMÍCHOV

Rybník Smíchov jižně obce Slavhostice leží v Cidlinské tabuli. Je významným útočištěm vodního ptactva v okolní zemědělské krajině převážně v období tahu. Významné druhy ptáků:

RYBNÍK U MAŇOVIC

Lesní rybník se nachází S od silnice Hořice - Velký Vřešťov SV obce Boháňka. Důvodem k ochraně je rybník s přilehlou olšinou s výskytem vzácných rostlin.

RYBNÍKY V PLAKÁNKU

Bílý rybník o rozloze 5 ha leží na potoku Klenice, přibírající přítok z Partotického rybníka leží v údolí S od hradu Kost.

Černý rybník leží na západ od hradu Kost. Jeho barva je dána prameny vytékajících z koberců rašeliníků.

RYBNÍK ZRCADLO

Rybník včetně slatinných luk leží na okraji obce Mlýnec. Jedná se o nejvýznamnější ornitologickou lokalitu okresu Jičín.

SOVÍ DOLY

Teplomilná doubrava se vzácnou květenou se nachází SZ Dachov u Hořic. Jedná se o historickou lokalitu orchideje střevíčníku pantoflíček.

STŘÍBRNICKÝ LES

Smíšený listnatý les se vzácnou květenou leží severně Stříbrnic s mokřadními okraji u rybníka Temník.

ÚDOLÍ POTOKA BUKOVINA

Údolí potoka mezi Skuřinou a Sedlištěm 2 km S Libáně. Předmětem ochrany je nezregulovaná část toku a pravá část údolí. Jedná se o svahy s fragmenty květnatých bučin se vzácnou květenou.

ÚDOLÍ ŠTIKOVSKÉHO POTOKA

Údolí potoka pramenícího v lese Sýkornice. Břehové porosty a nivní louky byly poškozeny rekultivacemi v 80.letech. Jedná se o lokalitu mihule potoční.

VELIŠ

Nejvyšší bod Velišského hřbetu vysoký 429m se nachází JV obce Podhradí. Výrazný nesouměrný kuželovitý suk je složený z pňových čedičových žil v komínové brekcii a vznikl vypreparováním odolnějších vulkanitů ze slínů a jílů. Veliš je narušený lomem, na vrcholu se nacházejí zbytky zdiva hradu a území je chráněným geodetickým bodem.

VESECKÝ RYBNÍK

Rybník severně od silnice Sobotka - Podkost leží v blízkosti osady Vesec v CHKO Český ráj v Sobotecké kotlině. Předmětem ochrany rybník s mokřadní loukou s výskytem vzácných druhů rostlin.

VLČÍ POLE

Lesní louky s JV obce Vlčí Pole leží v oblasti Markvartické plošiny. Předmětem ochrany je genofondová plocha hořce hořepníku.

ZÁMECKÁ SÁDKA

Předmětem ochrany je rybník Kníže a jeho sádka v zámeckém parku v Kopidlně. V umělé nádrži se nacházejí vzácné vodní rostliny.


Památné stromy

DUB U BYŠIČEK (Quercus robur L.), obvod kmene - 6,25m. Dub na hrázi rybníka Byšičky u Lázní Bělohrad.

DUB LETNÍ (Quercus robur L.), obvod kmene - m. Dub na hrázi rybníka 2 km od Dětenic.

HABR (Carpinus betulus L.), obvod kmene - 7,6m. Unikátní habr v lese "Na horách" u Libáně.

HOLOVOUSKÁ LÍPA (Tilia cordata L.), obvod kmene - 4,15m. Lípa roste na okraji zámeckého parku v Holovousích.

JASAN (Fraxinus americana L.), obvod kmene - 2,9m. Vzrostlý jasan americký u kostela sv.Marie ve Velešicích u Vysokého Veselí.

JAVOR KLEN (Acer pseudoplatanus L.), obvod kmene - 3,35m/2,60m. Dva kleny na křižovatce silnic Boháňka-Chloumek-Skála.

JAVOR KLEN (Acer pseudoplatanus L.), obvod kmene - 3,45m. Klen rostoucí na rozcestí silnic od železniční stanice Třebovětice do Cerekvice nad Bystřicí.

JILM (Ulmus sp.), obod kmene 2,6m. Vzrostlý jilm v intravilánu Pecky u základní školy.

JÍROVCE (Aesculus hippocastanum L.), obvody kmenů - 3,45m/3,25m. Dva jírovce "kaštany" u bývalého pomníku v poli mezi Starými Hrady a Zeleneckou Lhotou.

LIBÁŇSKÁ BOROVIČKA (Pinus sylvestris L.), obvod kmene - 3,20m. Mohutná borovice na křižovatce polních cest východně Libáně.

LÍPA U KOSTELA (Tilia cordata L.), obvod kmene - 3,7 m. Lípa na návsi před kostelem v Kostelci.

LÍPY V MALÉ LHOTĚ (Tilia cordata L.), obvody kmenů - 3,55m/3,08m. Dvě lípy na návsi u sochy sv.Jana Křtitele v Malé Lhotě u Libošovic.

LÍPA V PODEMLÁDÍ (Tilia cordata L.), obvod kmene - 5,15m. Lípa - troják na louce před samotou v Podemládí u Borku.

LÍPY VE STARÝCH HRADECH, (Tilia cordata L.,T. platyphylla Scop.), obvody kmenů - 3,4m/4,35m/4,75m. Lípy před zámkem v Starých Hradech a u zemědělské usedlosti.

LÍPA V ÚSTÍ U STARÉ PAKY (Tilia cordata L.), obvod kmene- 6,3m. pa údajně byla vysazena na památku velkého lovu na vlky v místě bývalého hradiště.

MARKVARTICKÉ LÍPY (Tilia cordata L.), obvod kmene - 5,1m/5,87m. 600 let staré lípy u kostela sv.Jiljí v Markvarticích.

RAŠINSKÁ LÍPA (Tilia cordata L.), obvod kmene - 2,73m. Lípa v Rašině u Vidonic.

SEMTINSKÁ LÍPA (Tilia cordata L.), obvod kmene - 8m. Přes 200 let stará lípa u dvora Semtiny východně Sobotky proslavená v díle Fráni Šrámka.

SOBČICKÉ LÍPY (Tilia cordata L.), obvod kmene - 4m. V současné době již jedna lípa se nachází v intravilánu obce Sobčice u sochy sv.Jana Křtitele.

STROMY VE VESCI NA NÁVSI – 11 lip (Tilia cordata L.), 3 lípy velkolisté (Tilia platyphyllos Scop.), 2 topoly bílé (Populus alba L.), jírovec maďal (Aesculus hippocastanum L.), 1 jerlín japonský (Sophora japonica L.).

SVATHOGOTHARDSKÉ LÍPY (Tilia cordata L.), obvod kmene - 2,4m/3,15m/3,65m/3,65m. Čtyři lípy u křížku v obci Doubrava.

VELEŠICKÁ LÍPA (Tilia cordata L.), obvod kmene - 4,5m. Lípa bizarního růstu u kostela sv.Marie ve Velešicích u Vysokého Veselí.

U BOROVIČKY (Pinus sylvestris L.), obvod kmene - 1,8m. Borovice se nachází v poli u silnice z Pecky do Vidonic.

ŽIŽKOVY DUBY (Quercus robur L.), obvod kmene - 5,3m. Dva duby na hranici přírodní rezervace Miletínská bažantnice severozápadně sinice Hořice - Miletín.


Zámecké parky

CEREKVICE NAD BYSTŘICÍ

Za barokním zámkem (přestavěný v 2.pol. 18.stol. Filipem Brownem) se nachází volně řešený park o rozloze 1,3 ha. V parku roste 8 druhů jehličnanů a 24 druhů listnáčů, např. zeravec východní, střihanolistý javor mléč, červenolistý buk lesní.

DĚTENICE

V 18.stol. přestavěná renesanční tvrz na barokní zámek Janem Kristiánem Clam-Gallasem je obklopen volně řešeným parkem o rozloze 3,5 ha založeným r.1820. Park není udržován, přesto zde roste 12 taxonů jehličnatých a 32 taxonů listnáčů, např. borovice limba, platan javorolistý, dřezovec trojtrnný.

HOLOVOUSY

Tento zámek byl v letech 1906-7 zcela přestavěn v pseudogotickém a secesním slohu. Kolem zámku se rozkládá na terasovitě upraveném pozemku dendrologicky značně bohatý, volně řešený park o rozloze 2,2 ha. Roste zde celkem 20 druhů jehličnatých a 66 druhů listnatých dřevin, např. javor kapadocký, stříhanolistý jírovec maďal, gumojilm jilmovitý (nejvzácnější taxon na okresu).

HOŘICE V PODKRKONOŠÍ

Původně renesanční zámek byl naposledy upraven v r. 1954 a sídlí v něm Lesy ČR. Z původní parkové úpravy se zachovalo jen několik dřevin na ploše 0,4 ha. Nalézá se zde 7 taxonů jehličnatých a 4 taxony listnatých dřevin, např. zeravec východní.

HUMPRECHT

Raně barokní zámeček byl postaven v letech 1667 - 68 hrabětem Janem Humprechtem Černínem z Chudenic. Zámek leží v lesoparku (16,4 ha) tvořený převážně domácími druhy dřevin.

JEŘICE

Barokní zámek byl postaven v 17.stol. rodem Hilbrandtů. Je obklopen volně řešeným neudržovaným parkem o rozloze 3,5 ha. Roste zde celkem 7 taxonů jehličnatých a 30 taxonů listnatých dřevin, např. cypřišek hrachonosný, buk lesní stříhanolistý.

JIČÍN

Zámecký park byl v letech 1632 - 38 italským architektem N.Sebregondim. V r. 1940 z původního parku zůstalo jen 1,1 ha. Roste zde 8 druhů jehličnatých a 19 druhů listnatých dřevin, např. jedle ojíněná, jinan dvoulaločný, jerlín japonský, javor stříbrný.

VALDŠTEJNSKÁ LODŽIE A LIBOSAD

Původně raně barokní letohrádek s přilehlým parkem a oborou byl vybudován Albrechtem z Valdštejna v letech 1630 - 34. S Jičínem je spojen čtyřřadou lipovou alejí (délka 1 700 m). Dnešní půdorys parku má rozlohu 2,2 ha a je plánována jeho celková rekonstrukce. Rostou zde 4 druhy jehličnatých a 29 druhů listnatých dřevin, např. dřezovec trojtrnný, jasan zimnář, červenolistý buk lesní.

JIČÍNĚVES

V letech 1715 - 17 postavil tento barokní zámek čtvercového půdorysu František Josef Schlik. Původně byl s Kopidlnem spojen alejí pyramidálních topolů. K zámku patří rozsáhlý volně řešený park o rozloze 8,8 ha.Roste zde 38 taxonů jehličnatých a 55 taxonů listnatých dřevin, např. cypřišek nnotecký, jalovec virginský, velkolistá lípa americká, šácholan přišpičatělý.

KAMENICE

Původní renesanční zámek byl do barokní podoby byl upraven koncem 18.stol. Zámek je obklopen přírodně krajinářským parkem (13,6 ha). Roste zde 8 druhů jehličnatých a 38 druhů listnatých dřevin, např. zmarličník japonský, platan javorolistý, buk lesní Rohanův.

KOPIDLNO

Poslední velká přestavba původně tvrze se uskutečnila v r.1875 za Ervína Schlika. Zámek je obklopen volně řešeným parkem o rozloze 6,7 ha. Park patří k dendrologicky nejbohatším (41 taxonů jehličnatých a 129 taxonů listnatých dřevin) a k nejlépe udržovaným objektům na okrese. Mezi nejzajímavější dřeviny patří např. metasekvoje čínská, tisovec dvouřadý, javor okrouhlolistý, křídlatec trojlistý, dub velkoplodý.

LÁZNĚ BĚLOHRAD

Kolem r. 1720 byl zámek do barokní podoby přestavěn Bertholdem Vilémem z Valdštejna. Za zámkem se nachází volně řešený park o rozloze 3,7 ha a slouží jako městský park. V areálu roste 21 taxonů jehličnatých a 36 taxonů listnatých dřevin, např. jedlovec kanadský, vilín virginský, jabloň mnohokvětá.

MILETÍN

Dnešní empírovou podobu zámek získal v polovině 19.stol.Park v jeho okolí zřídil kníže Alexandr Schonburg - Hartenstein po r. 1881.v podobě přírodně krajinářského parku o rozloze 9,2 ha. Jen na malé ploše se zachoval geometricky řešený parter. Roste zde 29 taxonů jehličnatých a 63 taxonů listnatých dřevin, např. smrk sivý, smrk dvoubarvý, lapina jasanolistá, klokoč zpeřený, wistérie čínská.

MILÍČEVES

Empírový zámek z barokního zámku přestavěl r.1841 Michal Karel Althan. Je obklopen přírodně krajinářským parkem na rozloze 7,8 ha douhou dobu zanedbávaný. Roste zde 19 druhů jehličnatých a 37 druhů listnatých dřevin, např. jinan dvoulaločný, borovice limba, dřezovec trojtrný.

MLADĚJOV

Prostý barokní zámek vznikl v 2.pol. 18.stol. na místě původní tvrze. Kolem se rozkládá volně řešený dobře udržovaný parčík na ploše 0,6 ha. Roste zde 11 taxonů jehličnatých a 23 taxonů listnatých dřevin, např. smrk omorika, jinan dvoulalčný, dřišťál Thunbergův.

OBORA

Na konci 17.stol. byl postaven barokní zámek na místě původní obory určené pro chov koní, kterou založil Albrecht z Valdštejna. K zámku přiléhá volně řešený park na rozloze 2,5 ha. Zámek i park se nacházejí ve velmi špatném stavu. Roste zde 7 druhů jehličnatých a 22 druhů listnatých dřevin, např. borovice limba, pyramidální dub letní, platan javorolistý.

STARÉ HRADY

Původně gotický hrad byl v 16.stol.přestavěn na renesanční zámek. K zámku nepatří žádný park, jen lze mezi budovami nalézt několik dřevin na velmi dobře udržovaných plochách.

TUŘ

Původní tvrz byla na přelomu 17. a 18.stol. přestavěna na barokní zámek. V roce 1850 získala klasicistní podobu. Kolem zámku je na ploše 1 ha volně řešený park ve velmi špatném stavu. Roste zde 9 taxonů jehličnatých a 24 taxonů listnatých dřevin, např. jedle ojíněná, douglaska sivá.

VOKŠICE

Barokní zámek byl postaven kolem r. 1700 Františkem Josefem Schlikem, s kterým sousedí volně řešený park na rozloze 2,1 ha. Roste zde 10 taxonů jehličnatých a 23 taxonů listnatých dřevin, např. dřezovec trojtrnný, lípa stříbrná, ořešák černý.

VOLANICE

V r. 1780 dal Tobiáš Gratzel z Granzensteinu vybudovat barokní zámek. Za budovou je bezvýznamný parčík na rozloze 0,5 ha.

VYSOKÉ VESELÍ

Barokní zámek byl v r. 1835 za Karla Paara přestavěn v empírovém slohu. V letech 1970 - 72 byl objekt zcela zmodernizován pro účely školy. Se zámkem sousedí park (0,85 ha) se sadovnickou úpravou.


Naučné stezky

ÚDOLÍ PLAKÁNEK

Stezka vede jižním okrajem CHKO Český ráj. Trasa začíná na parkovišti u soboteckého hřbitova pod Humprechtem, pokračuje po silnici k Semtinské lípě a hradu Kost, údolím Plakánek ke studánce Roubenka a pak Malým Plakánkem do Vesce. Na stezce je celkem 10 zastavení seznamujících s přírodovědou a historií území.


Zdroj: Mapa chráněných přírodních území a kulturních památek okresu Jičín, 1998. K dostání u
Lenky Šoltysové, tel. 0433/522707.


Okres JičínServer Jičín