JEZUITSKÁ KOLEJ V JIČÍNĚ: Stručné výsledky veřejné plánovací soboty pro jezuitskou kolej,

25. května 2002, K-klub Jičín

Plné znění zprávy ke stažení zde (MS Word - zkomprimováno zip na 800kB)

Tisková zpráva:

Veřejná plánovací sobota pro budoucnost jičínské jezuitské koleje 25. května 2002 se stala jedním z dalších možných krůčků k demokratizaci komunikace radnice s veřejností. Tento písemný výstup je společným dílem všech 58-mi zúčastněných občanů Jičína a jeho příznivců, kteří neváhali obětovat jeden jediný den za zlepšení prostředí města ve kterém žijí. Jim všem děkujeme za spolupráci a podporu záměru obnovy barokního skvostu - jičínské jezuitské koleje.

Stavba samotná patří od r.1967 do Městské památkové rezervace a je kulturní nemovitou památkou. Nalezneme zde též historicky cenné prostory jako kapli sv. Michala a četné místnosti se štukovou barokní výzdobou. Budova koleje je ve srovnání s jinými památkami v Jičíně i v okolí v relativně dobrém technickém stavu. Územní plán historického jádra ze začátku 90. let nám uvádí, že dům č.p. 22 patří z hlediska funkce do občanské vybavenosti. Objekt je ve vlastnictví města a město je povinno jej udržovat. Spolu s vlastníkem jsme se pokusili formulovat vizi využití objektu tak, aby odpovídala přesně našim potřebám:

Různé jičínské instituce sídlí v ne zcela vhodných objektech (ZUŠ, K-klub  apod.). Pokud by se podařilo tyto instituce výhodně sloučit, mohly by se  vzájemně doplňovat a podporovat, mohly by též využívat společné zázemí (větší sály, mediatéku, kavárnu, muzejní veřejné depozitáře apod.) Městské kulturní instituce by tak konečně získaly důstojné zázemí a prostory pro svoje aktivity. Původní objekty by bylo možné pronajmout pro vhodnější účely.

Unikátní evropský rozměr dal městu nepochybně odkaz Valdštejnův – od jeho osobnosti a jeho realizací v Jičíně se především odvíjí kulturně historický potenciál města. Co například unikátní centrum barokních studií, které by  dosahovalo svým významem celoevropského formátu? Nebo ekologická škola s důrazem na sepětí sídel s přírodním rámcem? Jedinečná kvalita Jičínské barokní komponované krajiny se může tak snadno stát inspiraci pro další zájemce! Ubytování, kulturní život, prostory pro neziskové organizace a občanské iniciativy jejichž přínos pro město, i finanční, se projeví nepřímo v dalších sférách. Jazyková škola, kde by bylo možno výborně využít spolupráce s partnerskými městy. Oživení tradičních řemesel formou sympózií a praktickou výukou v dílnách. Hudební dílny, výtvarné dílny, ekologické dílny apod. Záchrana stavebních památek je jedním ze zcela zásadních zdrojů rozvoje cestovního ruchu a přitom ve městě chybí levnější turistické ubytování pro návštěvníky Českého Ráje a ubytování pro školní výpravy, též školy v přírodě, prázdninové kurzy apod. Do Českého Ráje přijíždí množství turistů, kteří zde však málo utrácí – nemají důvod proč zde déle setrvat. Mohla by být kolej jedním z takových míst, kam by se lidé rádi vraceli? Mohlo by zde vzniknout turistické a informační centrum zaměřené na prezentaci barokní krajiny Jičínska spojené s půjčovnu kol v návaznosti na síť cyklostezek v krajině a podrobný informační systém? Odtud už není daleko k příjemnému posezení v kavárně na nádvoří, k návštěvě prodejní galerie a obchůdků v přízemí, stylové restaurace nebo čajovny. A co skrývá podzemí? Můžete pozvat přátele na skleničku dobrého vína do sklípku a ti mladší se vyřádí v rockovém klubu.

Potenciální partneři při výměně zkušeností a realizaci programu jsou občané města, občanská sdružení, partnerská města Jičína, cílené aktivity řízené městem na získání partnerů a prostředků přes programy UNESCO, Evropské unie, ministerstva (ministerstvo kultury a školství), královéhradecký kraj, velvyslanectví v případě mezinárodní spolupráce a z vlastních ekonomických aktivit – pronájmů a poskytování dalších služeb. Nezastupitelnou roli hrají těž místní podnikatelé s mnoha praktickými zkušenostmi. Předpokládá se spolupráce s obdobnými regionálními institucemi a kulturně-vzdělávacími centry v zahraničí (know-how, společné projekty apod.)

Navrhujeme následující postup: Provést neprodleně nutné průzkumné práce, provést studii možného využití a vypracovat základní zadání. Otázkou je přesný technický stav objektu především po stránce stavební, kapacitní možnosti vybudování sítí technické infrastruktury a její dimenzování, vyjasnění majetkoprávních vztahů a smluvní spolupráce s dalšími subjekty, rozhodnutí vedoucí k přizvání dalších partnerů pro spolupráci a sjednocenému grantovému postupu. Nutné je provedení hrubého odhadu rozpočtu nákladů na obnovu koleje. Bylo by třeba zpracovat vizi návratnosti (snížení nezaměstnanosti, podpora podnikatelům, další tok financí do města – granty, daně do obecní pokladny atd.). Provedení podrobného průzkumu potřeb Jičína a okolí (otázka zaplnění prostor – část využijí jičínské organizace a část další subjekty se širší působností).

Zajímají nás názory ostatních obyvatel Jičína – rádi bychom vás tímto pozvali na další informační a pracovní setkání do K-klubu na konci listopadu, kde budete moci sdělit své názory a připomínky a do probíhajícího procesu se tak stále ještě aktivně zapojit.

Výsledky plánovací veřejné diskuse a navrhovaný další postup revitalizace jičínské koleje budou shrnuty v reprezentativní publikaci, která je nedílnou součástí grantu Open Society Fund Praha. Tento objekt se již nyní stává modelovým příkladem jak zacházet v dnešní době s podobnými objekty v celorepublikovém měřítku. 

Závěrečné shrnutí:

Na závěr byly společně domluveny následující další kroky:

1/ Zpracování výsledků tohoto plánovacího setkání   a jejich medializace.

2/ Obhájení záměru před městským zastupitelstvem a před občany města. Získání politické podpory záměru vytvoření multifunkčního kulturně- vzdělávacího centra  v jezuitské koleji. Město je vlastníkem této památky a je povinno ji udržovat. Město by zřejmě mělo zůstat vlastníkem i nadále, aby mohlo aktivně zasahovat do způsobu využití objektu v těsné návaznosti na potřeby města.

3/ Vyjasnit organizační stránku dalšího postupu. Kdo bude nositelem a koordinátorem projektu? Bude zřízena samostatná organizace? Je třeba člověk / správce, který bude shánět granty, sponzory… a to permanentně.

4/ Zadání průzkumných prací v koleji a její detailní zaměření. Statický posudek. Restaurátorský průzkum. Upravení současného statutu využití.

5/ Přizvání dalších subjektů a partnerů do diskuse.

6/ Vytvoření komunikačního otevřeného diskusního fóra. Pro tyto účely se zdají být vhodné internetové stránky jičínské koleje www.jicinsko.cz/k1k, internetové stránky města www.mujicin.cz (diskusní sekce Jezuitská kolej již v provozu) a veřejná média.

7/ Vytvoření celkové studie využití jičínské jezuitské koleje. Nelze začít budovat část – např. ZUŠ - bez celkové koncepce. Studie by měla nechávat variabilní prostor pro možnou reakci na aktuální situaci v budoucnosti. Padla zde též konkrétnější nabídka kraje HK na financování studie v rámci svých rozvojových programů.

8/ Další společné setkání na konci listopadu t.r., kde se budeme vzájemně informovat o postupu společného projektu, diskutovat a připravovat další následné kroky.

 

Ing. arch. Osamu Okamura za občanské sdružení Kolej v jednom kole, Jičín, 25. května 2002. okamura@quick.cz.

Občanské sdružení „Kolej v jednom kole“, Jiří Veselý, Na Jihu 543, 506 01 Jičín

Jezuitská kolej: nám. Svobody 22, 506 01 Jičín

Telefon: 0603-757462

WWW sdružení: www.jicinsko.cz/landscape/sdruzeni

WWW jezuitská kolej: www.jicinsko.cz/landscape/index1.htm

WWW festival a aktuality: www.jicinsko.cz/k1k

E-mail: k1k@jicinsko.cz

Bankovní účet: 78-8420390267/0100, KB Jičín, 17. listopadu 1074

 

Příloha 1.

Navrhované prostorové členění dle výsledku veřejné ankety:

podzemí jasně převažuje využití hlučnějšího charakteru – hudební klub / prostor pro performance / zkušebny a restaurace / bar / vinný sklep. Zajímavým doplňujícím námětem je prostor zklidnění a ticha.

Přízemí je věnováno širší veřejnosti a komerčním účelům / obchodům / prodejním galeriím / restauracím / čajovnám ve spojení s tvůrčím prostorem nádvoří / otevřenými dílnami / učebnami / kluby a veřejnými kulturními akcemi.

prvním patře vítězí veřejné vzdělávací a kulturní instituce netradičního charakteru s koncertními, přednáškovými a výstavními sály, učebnami a dílnami ve spojení s muzejními a galerijními expozicemi a společnou mediatékou.

Od ruchu nádvoří izolované druhé patro je vyhrazeno specifickým klidnějším zájmovým činnostem, klubovnám a studovnám v těsné symbióze s administrativou specializovaných institucí a plochami pronajímatelných kanceláří.

Podkroví se zdá být ideální především pro ubytování různého charakteru, doplněné několika uměleckými ateliéry.

Plné znění zprávy ke stažení zde (MS Word - zkomprimováno zip na 800kB)