Nové Noviny č. 10/0010. března 2000str. 2

Stadion by mělo převzít město

Nová Paka - Jedním ze stěžejních bodů pondělního zasedání novopacké rady bylo jednání o novopackém stadionu. V současné době stále nebyla úplně vyjasněna situace okolo tohoto pěkného letního sportovního stánku. Tělocvičná jednota Sokol jako vlastník propůjčila atletům největší část plochy. Další část, včetně budovy, předal další vlastník stadionu, Tělovýchovná jednota (ČSTV) subjektu SK Nová Paka a zbytek, nad zaklenutým potokem, je městským majetkem. Atleti, kteří vyšli jako členové ČSTV zkrátka při předání majetku fotbalistům, podali soudní žalobu na neoprávněné předání části stadionu včetně budovy fotbalovému klubu SK Nová Paka, která by měla být soudem řešena 9. března.

Pondělního jednání rady se zúčastnili předseda atletů Ing. Petr Kužel, za fotbalisty předseda Otakar Vágenknecht. Byli zde i předseda OV ČSTV Mgr. František Vitoch, tajemník OV ČSTV Václav Nidrle, za novopackou Tělovýchovnou jednotu jednali Josef Antoš a Petr Erlebach, za Tělocvičnou jednotu Sokol MVDr. Zdeněk Čermák. Po objasnění celého problému a diskuzi přijali radní návrh, o kterém se diskutuje již řadu let, převzít stadion do majetku města a tak ukončit žabomyší války fotbalistů a atletů. Jednotlivé subjekty t.j. SK Nová Paka a Tělocvičná jednota Sokol by měly do 30. března svůj majetek na město převést. Samozřejmě do celé problematiky promluví i novopacké zastupitelstvo na svém zasedání 20. března. Zároveň by mělo být i rozhodnuto, jakým způsobem bude město stadion, bude-li ho mít ve vlastnictví, spravovat.

(ur)


EuroTel zahájí stavbu věže

Vysoké Veselí - Mobilní operátor EuroTel má více štěstí než jeho nejnovější konkurent Český mobil. Zatímco radní v Hořicích žádost společnosti Český mobil o výstavbu vysílací věže nad městem zamítli, ve Vysokém Veselí byli vůči EuroTelu vstřícnější.

S jeho zástupci se obec dohodla, že na pozemku na vrchu Kákovice umožní umístit základnu k posílení signálu radiotelefonní sítě. "Společnost EuroTel obdrží stavební povolení v nejbližších dnech," uvedl starosta Luboš Holman. EuroTel získá pozemek do pronájmu, podmínky smlouvy však odmítl starosta zveřejnit. Řekl jen, že peníze za pronájem pomohou posílit příjmovou část rozpočtu, který v posledních letech stagnuje s tím, že sjednaná částka má být uhrazena do konce března.

"Konstrukce trubkového stožáru bude vysoká osmatřicet metrů, s instalací rozhledny se nepočítá," upřesnil Holman. Dodal, že po zprovoznění základnové stanice se pokrytí signálem zlepší v okruhu od jižního svahu pohoří Chlumů k Novému Bydžovu. EuroTel už před dvěma lety nedaleko Hořic zprovoznil jednu vysílací věž, měří téměř dvaačtyřicet metrů a v její horní části se nachází vyhlídková plošina Klubu českých turistů.

(jn)


PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ KRONIKÁŘŮ V Okresním muzeu a galerii v Jičíně se první březnový den uskutečnilo setkání pamětníků, kronikářů a přátel muzea. Touto příjemnou akcí se muzeum snažilo navázat na dřívější spolupráci s kronikáři a znovu obnovit tuto tradici. Kronikáři mají možnost využít odborných materiálů, knihovny, fotoarchívu, přírodovědeckého, etnografického, historického a archeologického pracoviště. Základní snahou setkávání je využít velkého bohatství, které se nachází v kronikách i v samotné osobě kronikáře, poskytnout pomoc začínajícím kronikářům, umožnit vystoupit se zajímavostí z obce (Sjezd rodáků, pověsti, památky, nedávná minulost,...) a do budoucna připravit výstavu kronik. Na tomto setkání se dohodl podzimní výlet "Za Zdislavou" a termín podzimní schůzky. OMaG touto cestou ještě jednou děkuje kronikářům a příznivcům muzea za jejich účast a nabídnutou podporu. (J. Kořínková, H. Fajstauerová). Muzeum na úvod tohoto setkání odměnilo nejstarší kronikáře na okrese - Annu Škopánovou ze Střelče, Josefa Sochora z Veliše a Jiřího Frýbu z Podháje. Nejmladší účastnicí byla ani ne sedmnáctiletá Peldová. Na fotografii je Karel Samšiňák a Josef Ort.

FOTO: jn


Sportovní hala v dohledu

Hořice - Žádost města o dotaci na výstavbu nové sportovní haly při hořickém gymnáziu byla vyslyšena. V letošním roce se předpokládá zpracování projektové dokumentace.

"Ministerstvo naší žádosti vyhovělo, teď už zbývá připravit projekt a vypsat výběrové řízení na zhotovitele," uvedl ředitel gymnázia Josef Lindauer. Odhadovanou cenu stavby právě z důvodu výběrového řízení zatím odmítá prozradit. Hořický starosta Ladislav Vrba dokonce naznačil, že vedle projektu je letošní rok reálný i z hlediska termínu zahájení této mnohamilionové investice. "Když se nám podaří získat peníze, mohly by být práce zahájeny ještě do konce roku 2000," připustil starosta.

Na zprovoznění nové tělocvičny čekají netrpělivě učitelé všech hořických středních škol, v první řadě ale gymnázia a obchodní akademie. Nevyhovující podmínky má také sochařská a kamenická škola, a ani místní devítiletky nemají pro tělesnou výchovu ideální podmínky.

Tělocvična bude představovat velký přínos i pro sportovní oddíly, zejména volejbalu a tenisu. Kromě tělocvičny se město v dohledné době dočká také plaveckého bazénu a stále se hovoří o výstavbě moderní kuželkářské dráhy.

(jn)


Provozovatele ubytovny zatím zřejmě neznají

Čejkovice - V polovině minulého týdne dokončili pracovníci hořického Stavokomplexu a.s. částečnou rekonstrukci "buňkoviště" v sousedství čistírny odpadních vod a hotové stavební dílo za zhruba 350 tisíc korun předali jičínské radnici.

Osmnáct obytných buněk koupilo město v loňském roce od hradeckého Techingstavu spolu s pozemky od soukromých vlastníků za 472 462 korun. Přičteme-li finance na nejnutnější opravy, vynaložilo zatím 822 462 korun na realizaci záměru zřídit na periferii města objekt, který by měl údajně sloužit k přechodnému ubytování deseti žen a šestnácti mužů.

Zřejmě v příštím týdnu proběhne kolaudace tohoto městského zařízení, které je podle projektanta a směrnice o hygienických požadavcích na zřizování a provoz hromadných ubytovacích zařízení pouze dočasnou ubytovnou (max. na tři měsíce) pro osoby v tíživé životní situaci.

Správu a údržbu "buňkoviště" má nadále zajišťovat Městský bytový podnik Jičín. Ředitele ing. Pavla Bílka jsme se proto zeptali: Budete zároveň zabezpečovat i vlastní chod a provoz ubytovny? "Na tuto otázku nemohu dost dobře odpovědět, protože jsem dosud nebyl s žádnými podrobnostmi o provozu ubytovny seznámen. Ze statutu MěBP Jičín však rozhodně nevyplývá povinnost podobná zařízení provozovat. Do rozpočtu MěBP na rok 2000 také nebyla zakomponována ani koruna na zajišťování údržby, natož vlastního chodu ubytovny. Počítejte, že dalších více než sto tisíc korun bude totiž nutné investovat do nákupu části inventáře, která v ubytovně schází (lůžkoviny, nádobí, sporák, lednice a pod.). Její provoz by pak měl zabezpečovat odpovědný pracovník, respektive pracovníci, na jejichž přijetí do pracovního poměru nemáme v současné době příslušná tabulková místa."

Dá se změnit charakter tohoto ubytovacího zařízení například na holobyty? "Vzhledem k tomu, že se objekt nachází v ochranném vodním pásmu, nelze z pohledu hygienických předpisů považovat tyto buňky za holobyty. Také proto nejsme schopni s případnými zájemci uzavřít řádné nájemní smlouvy. Buňky tedy musí nadále zůstat pouze dočasným ubytovacím zařízením. Pokud budeme radou města pověřeni toto zařízení provozovat, pak vidím jeho funkci podobnou ubytovně na Zimním stadionu." Dodal Pavel Bílek.

Kdo tedy bude "buňkoviště" za více než osm set tisíc korun v příštích týdnech provozovat a hlavně kdo ho bude obývat, ukáže zřejmě až čas. Již dnes se však celý objekt temperuje minimálně dvanácti akumulačními kamny...

(mar)


DĚTSKÝ KARNEVAL V OSTROMĚŘI Mateřská škola v Ostroměři připravila minulý týden dětskou besídku plnou her, tance a soutěží. Malí předškoláci se převlékli do nejroztodivnějších masek, za které je jejich učitelky odměnily dárkovými balíčky při závěrečné tombole. Mateřskou školu navštěvuje dvaačtyřicet dětí z Ostroměře a Domoslavic.

FOTO: jn


Poplatky za čtyřnohé miláčky

Jičín - V těchto dnech by měli všichni majitelé řádně přihlášených psů obdržet předtištěné složenky na úhradu poplatku ze psa, který je splatný k 31. březnu.

Pracovnice Městského úřadu Jičín zároveň upozorňují, že Česká pošta od 30. června mění složenky, přičemž předtištěné, které v těchto dnech z radnice obdržíte, nebudou nadále platit. Potom budete muset úhradu provést prostřednictvím složenek typu A-V. Proto MěÚ vyzývá všechny majitele psů, aby poplatek uhradili včas, do výše uvedeného termínu.

I v tomto roce však platí, že poplatek ze psa lze uhradit v hotovosti přímo na finančním odboru Městského úřadu Jičín a ve stejné kanceláři si pak zároveň můžete vyzvednout i populární igelitové sáčky na psí exkrementy.

Stanovení výše poplatku ze psa vychází stejně tak jako v minulosti z trvalého bydliště jeho majitele. Za psa chovaného v bytovém domě zaplatíte 800 korun, v rodinném domku 200 korun a v obcích správou spadajících pod MěÚ Jičín 60 korun za jednoho psa. Důchodci bez rozdílu pak zaplatí za psa stejně jako v loňském roce pouhých 150 korun.

V Jičíně a v jeho "satelitních" obcích bylo v loňském roce evidováno celkem 1 085 psů, jejichž majitelé zaplatili na poplatcích plynoucích do rozpočtu města 312 806 korun.

(mar)


Ceny pronájmů prostor města

Jičín - Městská rada na svém zasedání schválila návrh ceníku na pronájem tří reprezentačních prostor města pro možnost jejich komerčního využití širokou veřejností.

Jedna hodina komerčního pronájmu Porotního sálu Valdštejnského zámku tak přijde na 500 korun (církve 50 Kč) a salónku v jeho bezprostředním sousedství pak na 100 korun rovněž za jednu hodinu. Velkou zasedací místnost v přízemí městského úřadu na Žižkově náměstí si zájemci mohou k nekomerčním účelům pronajmout na jednu hodinu za 100 korun, ke komerčním účelům pak za 250 korun na jednu hodinu.

Ceník nájmů těchto prostor v majetku města by se však neměl týkat našich tělesně postižených spoluobčanů, kteří je mohou po dohodě s radnicí využívat bezplatně. O výši nájmu uvedených prostor při pořádání veřejně prospěšných akcí rozhodne městská rada.

(mar)


Změna sídla lékárny

Jičín - V minulých dnech se z původních prostor v domě čp. 224 v Poděbradově ulici přestěhovala "Lékárna na Novém Městě".

Nové sídlo lékárny je na novoměstském Lidickém náměstí v přízemí čp. 576, což je v závěru loňského roku dostavěný žlutý bytový dům mezi hlavní komunikací a restaurací Veselka. Lékárna má i nové telefonní číslo 0433/525 485.

(red)


Nové Noviny