Logo NN

Nové Noviny č. 11/0017. března 2000str. 1

Novopacký pivovar čelí konkursu

Nová Paka - Novopacký pivovar poslali dva z jeho věřitelů v minulých dnech do konkursu. To, o čem se už delší dobu mezi pozorovateli spekulovalo, je skutečností. Řízením jednoho z tradičních producentů v regionu se ujal správce konkursní podstaty, jímž byl jmenován Milan Jelínek z Hradce Králové.

Daniel Váša, ředitel a sládek pivovaru, v němž má město Nová Paka zhruba čtvrtinový podíl, nemá obavu z toho, že by se změna v postavení podniku nějak negativně projevila na výrobě.

"Z důvodu prudkého nárůstu odbytu v loňském roce a v prvních dvou měsících roku letošního, došlo k tomu, že pivovar potřeboval zásadní množství investic jak do výroby, tak do profinancování některých obchodních aktivit. Bohužel akcionáři, kteří s tím byli seznámeni, nebyli schopni tuto situaci řešit. A to jak město, tak majoritní akcionář ing. Petr Ostrihoň, který odmítl například odprodání akcií nebo navýšení základního jmění," konstatuje Váša.

Pivovar se tak podle něj dostal do situace, kdy nedostatek provozního kapitálu musel řešit formou navýšení dluhů u svých dodavatelů. Osudným se mu stal také dosud nedořešený spor s Fondem národního majetku o staré závazky v hodnotě 36 miliónů korun, které na společnost byly převedeny v době její privatizace.

"V krátké době se uskuteční setkání s našimi hlavními dodavateli, kde bude doktor Jelínek prezentovat názor, o němž nás už informoval, že pivovar zůstává i nadále plně funkční jednotkou, což jsme přivítali. Bylo by zcela zcestné, aby v době, kdy dochází k nárůstu odbytu, došlo k případnému zastavení výroby a rozprodání pivovaru jako takového," poznamenal sládek. Věřitelé tak budou postupně uspokojováni. Nepřímo také naznačil, že očistná katarze by měla vyústit v prodej pivovaru novým vlastníkům.

Stávající akcionáři jsou v tuto chvíli postaveni mimo hru, akciová společnost nefunguje a nemohou tak nakládat s jejím majetkem. Rovněž veškeré soudní spory, které pivovar vedl, byly dnem podání konkursu zastaveny. Z usnesení Krajského soudu v Hradci Králové vyplývá, že společnost je schopna svým majetkem a svou činností dostát vzniklým závazkům. "Výše závazků, které vytvořila akciová společnost, se dnes pohybuje kolem 12 miliónů korun a je nižší než pohledávky u našich odběratelů," doplnil Váša.

Udržení výroby umožní zachovat pracovní místa. Pivovar má v současnosti 70 zaměstnanců, kterým byly mzdy dosud pravidelně vypláceny. Nedluží ani na sociálním a zdravotním pojištění.

(jn)


Celkem 231 párů bojovalo o body ve Sportovním tanci v populární soutěži "O cenu Rumcajse, Manky a Cipíska". Více se o soutěži, která probíhala minulou sobotu v Jičíně, dočtete na straně 13.

FOTO: jn


Zmírní nové krajské uspořádání rivalitu měst v okresech?

Jičín, Hořice, Sobotka - Pocit křivdy je dodnes hluboce zakořeněn v mnohých lidech, přetrvává v nich od roku 1960, kdy se přešlo na nové územněsprávní rozdělení země.

Řada měst tehdy přišla o statut okresu, což v tomto regionu nemohou zapomenout zejména starší ročníky v Hořicích, kde inklinují víc k Hradci, ale také někteří obyvatelé Nové Paky. I proto zejména řada hořických a novopackých občanů vzhlíží s nadějí k reformě veřejné správy a novému krajskému uspořádání, které, jak pevně doufají, utlumí postavení současných okresů a srovná postavení jejich měst co do významu s Jičínem.

Rivalita a z ní plynoucí napětí je zvlášť patrná mezi Hořicemi a Jičínem. To sám pociťuje i hořický starosta Ladislav Vrba, zároveň se však domnívá, že tato averze je už dnes vyvolávána jen uměle. "Osobně tento pocit rozhodně nesdílím. Jičín má nespornou výhodu v tom, že je větší a na jeho území je soustředěno více institucí a firem, tudíž má i více peněz. Musíme si však uvědomit, že je to i v lidech, v Hořicích se v předchozích letech víc politikařilo a intrikovalo, město tím bohužel hodně ztratilo," glosuje Vrba.

Někteří dokonce prohlašují, že Jičín a Nová Paka tvoří tandem na úkor Hořic. Novopacký starosta Petr Kuřík to považuje za nesmysl a podobná vyjádření odmítá komentovat. Starosta Jičína Jiří Liška má podobný názor. "Faktem ale je, že se vždycky říkalo, že je rozdílná mentalita mezi podhorákama, což jsou Pačáci, a těmi z roviny, tedy z Hořic. Hořice se mnohem obtížněji srovnávají, a mnozí se nesrovnali dodnes se ztrátou statutu okresu, i když od té doby uplynulo už čtyřicet let," připouští Liška.

"Jičín jako největší město se stalo správním orgánem určitého území a z toho profituje, ale ne ve smyslu nadstandardního přísunu státních peněz. Samozřejmě výhodou okresních měst je, že se tam stahují úřady, střediska různých organizací, bank, firem a s tím souvisí i větší daňové příjmy. Nemyslím si však, že by ostatní města v okolí byla diskriminována na úkor Jičína. Zrovna tak bychom totiž mohli pohlížet na Hradec Králové a jeho obyvatelé zase na Prahu," míní Liška.

Řada kompetencí, které má dnes okresní úřad, bude postupně přecházet na pověřená města. V Hořicích se už dnes na tyto změny připravují. "Chceme pokračovat v rekonstrukci staré radnice, kde získáme zázemí pro kanceláře. Doufáme, že na stavební úpravy získáme dotaci. V dnešních prostorách úřadu totiž už volné kapacity nemáme," poznamenal hořický starosta. Podobný záměr má i Bělohrad, kde zvažují přemístění radnice do jiného objektu ve městě. Ovšem narozdíl od Hořic a Nové Paky zatím Bělohradští netuší, zda i oni mohou počítat s převedením některých agend.

Ne všichni sdílejí optimismus, vedení většiny radnic s netrpělivostí vyčkává, nakolik bude budoucí systém spravedlivý. "Nedělám si žádné iluze, že se pro Sobotku něco výrazně změní. Popravdě řečeno si nejsem jist, co nové uspořádání přinese a zda bude lepší, než to současné. Všechna zásadní rozhodnutí se budou odehrávat v Hradci Králové, kde může zvítězit vliv velkých center, a hlas městeček jako je Sobotka, se může lehce ztratit," poznamenává s obavou starosta Petr Hejn.

Volby do čtrnácti nových krajů se mají poprvé uskutečnit už letos na podzim. Poslanecká sněmovna v minulých dnech přijala zákon, který jim vymezil kompetence, jaké budou jejich příjmy a jakým způsobem se peníze přerozdělí však dosud není jasné.

(jn)


ARCHITEKTONICKÁ STUDIE DOKONČENA Rekonstrukce náměstí bude v letošním roce zahájena na Pecce. Obec už vybrala i dodavatele, který by měl nově celou plochu vydláždit. Jako nejvhodnější materiál byla zvolena žula, která nahradí stávající asfalt a nezpevněný povrch komunikací. "Žula bude prakticky všude s výjimkou hlavní komunikace, která prochází napříč náměstím a je v majetku Správy a údržby silnic. Předběžně jsme se s jejím vedením dohodli, že ji pak překryje novým asfaltovým kobercem," uvedl místostarosta Pecky Jiří Styblík. Celkové náklady, jejichž součástí je například i obměna veřejné zeleně, nákup laviček, a pítko, vycházejí na více jak tři milióny korun. Zvlášť se pak uskuteční také rekonstrukce kašny.

FOTO: jn


Městským architektem bude žena

Jičín - Městská rada na jednom ze svých posledních zasedání vedoucích k obsazení již delší dobu uvolněného místa městského architekta.

Z loňského výběrového řízení vyšel vítězně ostravský ing. arch. Ladislav Němec, pro kterého byl v Palackého ulici za téměř půl milionu korun z rozpočtu města rekonstruován byl 3+1. Němec však na poslední chvíli od svého záměru ustoupil, a postavil tak jičínskou radnici opět před staronový problém.

Na základě těchto skutečností byl osloven druhý v pořadí loňské soutěže ing. arch. Jiří Hájek z Karviné, který však pro radnici nepřijatelně trval na svých vyšších finančních požadavcích a na nástupu do funkce až v průběhu měsíce června. Proto byl obeslán šedesátiletý ing. arch. Josef Hermoch z Náchoda, třetí z pomyslných stupňů vítězů loňského konkurzu. Ten se na nabídku tvářil údajně velmi pozitivně. Když už byla ruka skoro v pomyslném rukávě, odvolal znenadání telefonicky svůj záměr pracovat pro město Jičín i Hermoch. Jako důvod k tomuto kroku uvedl obligátní rodinné důvody (stejně jako Hájek).

Jako blesk z čistého nebe se pak na radnici objevila čerstvá absolventka fakulty architektury ČVUT Praha ing. Jana Václavíková z Bělé u Pecky, která na jednání rady prezentovala svoji dosavadní profesionální činnost a mimo pořadí výběrového řízení projevila o funkci městské architektky eminentní zájem.

Městská rada nabídku ing. Jany Václavíkové zvážila a rozhodla se uzavřít s ní pracovní smlouvu na dobu určitou v trvání dvanácti měsíců. Architektka by měla do úřadu nastoupit v podstatě po dohodě, tedy v nejbližších dnech. Po dobu, než s ní bude podepsána smlouva na plný pracovní úvazek, uzavřelo město dohodu o pracovní činnosti s bývalou vedoucí odboru výstavby MěÚ Miloslavou Rutovou (na 4 dny po 4 hodinách týdně), která pomůže s řešením problémů, které se za dobu absence městského architekta na pracovišti odboru územního plánování a rozvoje města MěÚ v Jičíně nahromadily.

(mar)


Veřejné zasedání zastupitelstva

Nová Paka - Starosta Nové Paky Petr Kuřík svolal na pondělí 20. března od 17.30 hodin do malého sálu MKS novopacké zastupitelstvo na první veřejné zasedání v letošním roce. Nejprve bude zastupitelům předložena k projednání a případnému schválení zpráva o hospodaření města za rok 1999.

Více jak měsíc přemýšleli novopačtí radní, jak upravit původní návrh rozpočtu, kde po sečtení všech kapitol výdaje převyšovaly příjmy přibližně o 26 miliónů korun. Až teprve na svém posledním jednání sestavila rada vyrovnaný rozpočet, který bude předložen na tomto zasedání ke schválení.

Dále se na pondělním zasedání bude jednat o navrhovaných změnách územního plánu, se kterými zastupitele seznámí městská architektka Věra Blažková. Rovněž by měly být odsouhlaseny půjčky z fondu rozvoje bydlení pro 14 zájemců splňujících podmínky a jednat by se mělo o některých prodejích a koupích pozemků.

(ur)


Nové Noviny