Nové Noviny č. 1/015. ledna 2001str. 11

Společenská kronika

Rozloučení od 25.12. do 29.12.

Marie Pácová (*1921, Jičín)

Václav Helikar (*1915, Sobotka)

Karel Vízner (*1913, Čejkovice)

Marie Khunová (*1912, Konecchlumí)

Jaroslava Typltová (*1944, Slavhostice)

Karel Kalina (*1912, Libáň)

Ladislav Rulc (*1935, Markvartice)

Jiří Vávra (*1945, Dolní Bousov)

Jiří Zahrádka (*1954, Jičín)

Božena Zahradníková (*1925, Jičín)

Božena Drešerová (*1913, Hlušice)


Lékárenská pohotovost Jičín od 5. do 12. ledna

Pohotovostní služba:
Po-Pá: 17.00 - 21.00 hod.
Sobota: 12.00 - 17.00 hod.
Neděle: 9.00 - 17.00 hod.
Svátek: 9.00 - 13.00 hod.

Lékárny:
T - Tylova ulice tel. 21 659
H - Husova ulice tel. 522 073
A - Aut. nádraží tel. 524 944
N - Nové Město tel. 525 485

5. ledna A
So
6. ledna H
Ne
7. ledna H
Po
8. ledna T
Út
9. ledna T
St
10. ledna H
Čt
11. ledna N
12. ledna A

Lékařská sl. první pomoci LSPP

JIČÍN - PO až PÁ od 15.30 hod. do 7.00 h. SO od 7.00 h. až PO do 7.00 h. na "zubním středisku" v lípách, tel. 0433/582 111.
NOVÁ PAKA - PO až PÁ od 15.30 h. do 7.00 h. SO od 7.00 h. až PO do 7.00 h. na poliklinice, tel. 0434/621 082.
HOŘICE - PO až PÁ od 15.30 h. do 7.00 h. SO od 7.00 h. až PO do 7.00 h. v Městské nemocnici, tel. 0435/623 611.

Stomatologická pohotovost

6.-7. ledna od 8.00 do 12.00 hod.

NOVÁ PAKA - MUDr. Alena Havlatová, tel.: 0434/693 205.
HOŘICE
- MUDr. Dana Šabatová, tel.: 0435/622 277, 621 677.

Před odjezdem k lékaři si na jeho tel. nebo na tel. LSPP ověřte, zda si nevyměnil službu s kolegou.


Nadívaný bažant s hroznovým vínem

1 bažant, plát slaniny, 30 g másla, lžíce oleje, 1 dcl bílého vína, 1 dcl vody, 500 g hroznů, nádivka, 100 g mletého masa (vepřové, hovězí), 50 g měkkého tvarohu, 1 cibule, bobkový list, sůl, pepř

Nejprve si připravíme nádivku tak, že smícháme mleté maso, tvaroh, nasekanou cibuli a roztlučený bobkový list. Osolíme, opepříme a dobře propracujeme. Touto nádivkou naplníme vnitřek očištěného, vykuchaného a osoleného bažanta a otvor zašijeme. Bažanta pak obalíme širokým, tenkým plátem slaniny. Opečeme ho po všech stranách dozlatova na směsi másla s olejem, dokořeníme, přelijeme bílým vínem a v zakryté nádobě pečeme asi 40 minut. Deset minut před podáváním přidáme omyté hrozny. Podáváme s obvyklými přílohami. V případě, že použijeme kompotovaných hroznů, bažanta přeléváme během tepelné úpravy šťávou z kompotu.

Dobrou chuť


Z historie sčítání lidu

V Evropě bylo vůbec první sčítání lidu provedeno v roce 721 arabskými podmaniteli Španělska. Na území dnešní České republiky to pak byly především Čechy, kde se uskutečnilo nejvíce soupisů obyvatelstva. Patřily k nim tzv. berní seznamy ze 14. století, seznamy poddaných (1561), soupis podle víry (1651), berní rula (1654) a tzv. "solní" sčítání (1702). Od poloviny 18. století se shledáváme již s prvními pravidelnými statistikami obyvatelstva. Jde o feudální soupisy, které byly konány k účelům fiskálním nebo vojenským. Prováděly je buď orgány politické a duchovní (v letech 1754 až 1769), nebo orgány vojenské a politické (v letech 1770 až 1851). Prvé z nich zachycovaly obyvatelstvo přítomné (tj. fyzicky se vyskytující na daném místě), druhé tzv. "domácí obyvatelstvo" (později dané domovskou příslušností k obci). Tato dvojakost vedla při provádění soupisů k tomu, že se ve výsledcích obě části soupisů lišily. Teprve od roku 1807 se soupisy prováděné po linii vojenské a politické sjednotily. V soupisech z tohoto období nalezneme základní údaje o obyvatelstvu, tj. pohlaví, věk, rodinný stav a povolání obyvatelstva, později také počet rodin a domů.

Určitý přechod mezi těmito feudálními soupisy obyvatelstva a moderním sčítáním představuje sčítání lidu v roce 1857, které odstranilo dvojakost dosavadních soupisů a provedení sčítání svěřilo výhradně politickým úřadům. Ve srovnání s předcházejícími soupisy obyvatelstva byl obsah sčítání v roce 1857 přece jen zkvalitněn a zpřesněn, zejména pokud jde o sledování dalších charakteristik obyvatelstva. Obyvatelstvo bylo sčítáno v bytech a domech a sčítací archy byly vyplňovány za domácnost. Byl uplatněn princip sčítání přítomného obyvatelstva a stanoven rozhodný okamžik sčítání (tj. k jednomu datu). Zjišťovalo se náboženské vyznání obyvatel a podrobněji bylo zachycena povolání jednotlivých osob.

První moderní sčítání

V roce 1869 se v Rakousku - Uhersku konalo první sčítání, které se řídilo v podstatě již stejnými kritérii a pravidly jako v dnešní době. Říšským zákonem byla stanovena stálá desetiletá periodicita s tím, že s výjimkou prvního se všechna další měla konat vždy o půlnoci z 31. prosince na 1. ledna roku končícího nulou. Zákon stanovil také přesné vymezení sčítaného obyvatelstva a upřesnil zjišťované znaky. V období Rakouska - Uherska bylo provedeno celkem pět sčítání - konkrétně v letech 1869, 1880, 1890, 1900 a 1910. Z hlediska rozdílnosti obsahů jednotlivých sčítání se nejvíce odlišují sčítání z roku 1869 a 1880, kde nacházíme ve způsobu zjišťování znaků i v samotném jejich zpracování více pozůstatků předchozího způsobu. Od roku 1890 jde již v podstatě o novodobý přístup ke zjišťování i zpracování dat, jenž posléze převzala i československá statistická praxe.

Ze zákona se sčítalo obyvatelstvo přítomné, a to pravděpodobně pod vlivem mezinárodních doporučení. Z biologických znaků se u obyvatelstva zjišťovalo pohlaví a věk, ze společenských znaků státní příslušnost, rodinný stav, náboženské vyznání, od roku 1880 pak kulturní úroveň (byl dotaz na schopnost čtení a psaní) a též "obcovací řeč". Od roku 1890 se u jednotlivých osob zjišťovalo jejich postavení v rodině, resp. vztah k majiteli bytu. Bylo tak možné zaznamenat nejen velikost domácnosti, ale také počet domácností žijících v jednom bytě. Pozornost se též zaměřila na zjišťování ekonomických znaků obyvatelstva. Od roku 1880 bylo možné rozlišit veškeré obyvatelstvo, výdělečně činné i závislé (podle jejich živitele), a to jak podle odvětví, tak i sociální příslušnosti. Výsledkem těchto rakouských sčítání bylo komplexní zjištění aktuální struktury sídel, domů, bytů, domácností a obyvatel.

Prováděním sčítání bylo v Rakousku - Uhersku pověřeno ministerstvo vnitra a řídily je okresní úřady. Na území jednotlivých obcí nesly za provedení sčítání odpovědnost obecní úřady, které byly zmocněny připravit důkladnou územní přípravu tak, aby nebyl vynechán ani jeden obydlený objekt. Sčítání byla tedy vždy totální - zahrnovala všechny obce na území státu. Sčítacími komisaři museli být důvěryhodní lidé. Byli to zpravidla učitelé a spolupracovníci obecních úřadů. Jejich povinností bylo do sčítacích archů věrně zaznamenat údaje poskytnuté sčítanými osobami. I tehdy již existovala možnost sebesčítání, tj., že sčítané osoby vyplňovaly sčítací arch samy. Sčítací archy byly připraveny v jazykových mutacích podle převládající etnické skladby obyvatelstva, byly přehledné a srozumitelné, aby vyplnění mohlo být jednoznačné.

Rakouská sčítání z let 1890 - 1910 se svým obsahem, kvalitou zpracování a rozsahem publikovaných dat zařadila mezi nejlépe organizovaná a provedená sčítání své doby. Poskytla znamenité podklady, kterých bylo možné využít ve státní správě, vědeckém bádání i pro potřeby široké veřejnosti. O jejich kvalitě snad nejlépe svědčí to, že po rozpadu Rakousko - Uherska byly jejich metody vesměs převzaty nástupnickými státy.

Československé sčítání

Na poslední rakouská sčítání bezprostředně navazují sčítání lidu v Československu, která přejala metodické i obsahové stránky podle rakouského vzoru. Nově vzniklá republika potřebovala znát co nejpodrobnější data o obyvatelstvu v nově vytvořeném státu. V roce 1919 byl proto založen Státní úřad statistický jako nový orgán pověřený celostátními statistickými šetřeními, mezi něž patřilo i sčítání lidu jako jedno z nejdůležitějších. Podle tradice převzaté za starého Rakouska - Uherska se mělo konat v roce 1920. To však nebylo z řady důvodů možné a navíc nový zákon o sčítání byl přijat teprve v dubnu 1920. Zákon nařizoval provést prvé československé sčítání lidu nejdéle do jednoho roku a sčítání opakovat každých pět let podle anglosaské praxe.

Prvé československé sčítání se konalo k 15. únoru 1921 a bylo provedeno rovněž za přítomné obyvatelstvo (nikoliv tedy za obyvatelstvo bydlící, tj. z dnešního pohledu přihlášené k trvalému pobytu). Za důležitou charakteristiku se považovalo povolání obyvatelstva. Je nutné poznamenat, že byla zjišťována ekonomická aktivita obyvatelstva podle hospodářských odvětví a nikoliv za klasické povolání (profese). Nebylo sledováno vedlejší povolání a nemovitý majetek. Poválečné povolání bylo konfrontováno s povoláním k 16. červenci 1914, aby byly podchyceny sociální a profesní přesuny mezi předválečnou a poválečnou dobou.

Za politicky nejdůležitější se považovalo zjištění národnosti obyvatelstva, které mělo potvrdit oprávnění vzniku samostatné Československé republiky. Na rozdíl od předválečného zjišťování národnosti na základě "obcovací řeči" v rakouské části bývalé monarchie byla přijata definice národnosti, podle níž "národností jest rozuměti kmenovou příslušnost, jejímž vnějším znakem jest zpravidla mateřský jazyk". Tím se měla odstranit pro české a slovenské etnikum znevýhodňující definice národnosti určované podle "obcovací řeči", která nahrávala německému jazyku. Odkaz přiznání národnosti podle "kmenové příslušnosti" navíc umožnil, aby se ke své národnosti přihlásili i Židé nebo Rómové, i když nemluvili hebrejsky nebo rómsky. Jinou důležitou charakteristikou bylo náboženské vyznání. Výsledky potvrdily, že obyvatelé Československa zůstali ve velké většině věrni některé z uznávaných církví.

Sčítání lidu 1921 bylo považováno za úspěšné jak po stránce organizační, tak i po stránce úplnosti a správnosti zjišťování dat. Vyskytl se velmi nízký podíl neúplných odpovědí a rovněž po stránce zpracování výsledků a výsledných analýz splnilo náročná kritéria moderního sčítání.

Josef Křídlo, ČSÚ

(dokončení příště)


Vánoční zvonění v Nové Pace

Čtvrtek 21. prosince byl posledním dnem minulého tisíciletí, kdy žáci, studenti a studentky Gymnázia a SPgŠ v Nové Pace překročili práh své "alma mater". Zřejmě i na mnoha jiných školách byla v tento den trochu jiná atmosféra. U nás je podobný závěr kalendářního roku již několik let tradicí. Proto i letos si v časovém předstihu třídní kolektivy a jednotlivé předmětové komise připravily svá vystoupení, kterými prezentovaly při závěrečné "sešlosti" v aule školy své umění.

Na pódiu této pěkné místnosti se představili studenti a studentky zpívající, recitující. Své místo měli i adepti herectví v tradičních i aktuálních scénkách. Bylo potěšující sledovat zápal a odhodlání těch nejmladších: primánů, sekundánů ... Stejně tak bylo zajímavé sledovat i vyhraňující se schopnosti a vlohy starších studentů. Atmosféra byla báječná, vystoupení účinkujících strhující, reakce diváctva spontánní. Nechci upřednostňovat stavovské postavení, ale aula se otřásala smíchem a potleskem při vystoupení členů pedagogického sboru. Jejich pantomimické a pěvecké kreace na známou písničku "Vánoce, Vánoce přicházejí ..." byla úspěšnou tečkou téměř dvouhodinového programu.

Prostředí auly poté vystřídala školní tělocvična. Zde se odpoledne konal 2. ročník "Míčového turnaje" tříčlenných smíšených družstev, která se utkala vyřazovacím způsobem ve florbale, sálové kopané a košíkové. Hlavní organizátor našel podporu u Peer programu, ŠSK AŠSK ČR, Gymnázia a SPgŠ. Vitamínový "dopink" v podobě 20 kg pomerančů poskytla fa Zelenina u Tomášů.

Předseda PK TV P.Matějovský může mít radost, že se v této "zvláštní" době sešlo osm smíšených družstev i dost diváků. Dali přednost pohybu. A to je moc dobře!

Josef Čurda, Nová Paka


Telefonní karty

V prosinci minulého roku jsem si zakoupil v kiosku Okresní nemocnice v Jičíně telefonní kartu na 50 jednotek za 175 Kč. Karta byla řádně zatavena v nepoškozeném obalu. Když jsem chtěl telefonovat, na obrazovce telefonního automatu se objevilo sdělení: Vyjměte kartu, 0 jednotek. Kartu jsem v kiosku reklamoval. Ochotná prodavačka mi sdělila, že se zeptá u jičínské firmy, která karty do kiosku dodává, jak postupovat dál při reklamaci. Byl jsem překvapen, když mi bylo sděleno, že dodavatelská firma mi peníze zpět nevrátí. Zdůvodnění bylo kuriozní - prý za sedm let se ještě takový případ nevyskytl.

Peníze jsem oželel (prodavačka by je prý musela dát ze svého), ale vadí mi absolutní bezmocnost zákazníka. Odmítám zaslat kartu na ústředí Telecomu, jak mi bylo doporučováno. Být ošizen tímto způsobem a pak ještě platit poštovné?

Jan Lavický, Nová Paka


Kuželky: OP 2.třídy

V kuželkářském oblastním přeboru 2.třídy zastupují náš okres hned čtyři družstva. Milovice a Březovice bojují ve středu tabulky, což se dalo očekávat již před začátkem soutěže, stejně tak jako, že Nová Paka a rezerva Hořic budou bojovat o záchranu. Přesto se zrodilo nejedno překvapení.

Nejlépe si na podzim vedly Milovice, které přezimují se ziskem 11 bodů na 5. příčce tabulky. Milovičtí se stali remízovým králem, když se třikrát rozešli se soupeřem smírně 8:8. Hned na úvod v derby s Březovicemi porazili jen o 5 kuželek více než soupeř, stejně tak ve 4. kole s Dvorem Králové B, kdy měli k dobru 13 kuželek a o dvě kola později s Rokytnicí ve velmi kvalitním utkání (2424:2468). Škoda prvních dvou remíz, které jsou určitě ztrátami. Smůlu měli hráči Milovic také ve 2. kole, kdy podlehli suverénnímu Trutnovu B na jeho dráze o pouhých 5 dřev. Vynahradili si to však v málokdy vídaném dramatu v Náchodě proti tamnímu céčku, kde zvítězili nejtěsnějším rozdílem 9:7, přestože porazili o 3 kuželky méně než domácí (2585:2582).

Nevídaná nevyrovnanost provázela družstvo Březovic. To si připsalo v prvních dvou zápasech 3 body, ale pak následovaly 4 porážky v řadě. Poté však, jako mávnutím kouzelného proutku, se vše změnilo a přišly 4 výhry. Největší drama bylo v Nové Pace, kdy rozdíl činil pouze 6 kuželek. Sezonu zakončil Honerclub prohrou v Červeném Kostelci a zimuje na 6. příčce.

Nová Paka zahájila nečekanou výhrou v Rokytnici a porazila doma Hořice. Ve 3. kole prohrála v Poříčí o 1 kuželku (2393:2392) a 12:4 prohrála i v Červeném Kostelci. Poté dvakrát využila výhodu domácí kuželny (nově zrekonstruované, ale těžké). V posledních 5 kolech však získala pouhopouhý bodík (paradoxně na kuželně vedoucího Trutnova) a propadla se na 10. příčku se ziskem 9. bodů.

Velice špatný vstup do soutěže měla hořická Jiskra. První čtyři kola bez bodů a v prvních třech zápasech maximum 2281 kuželek. Naštěstí se družstvo vzchopilo a dvakrát využilo výhody "domácího" prostředí. Nečekaně si přivezlo bodík z Trutnova, kterému byl diskvalifikován jeden hráč za neoprávněný start a úspěšně prodloužilo sérii bez porážky doma s Milovicemi. Poslední tři kola však už body nepřinesla, a tak je Jiskra Hořice jedenáctá (předposlední) se ziskem 7. bodů.

(jk)

Nejlepší jednotlivci z okresu

1.A.Rolf (Nová Paka)418,8
7.J.Kroupa (Hořice B)406,2
18.T.Fuchs (Milovice)397,1
21.V.Gottštein (N.Paka)396,1
26.M.Anton (Březovice)393,5
28.R.Dušek (Milovice)393,4
29.V.Hruška (Milovice)392.8
30.P.Rücker (Hořice B)392.4
34.M.Nálevka (Březovice)389,9
35.V.Souček (Milovice)389,8
37.V.Fikar (Březovice)389,7
39.J.Faifer (N.Paka)388,1
42.O.Padevět (Hořice B)385,5
44.B.Bajer (Nová Paka)384,7
46.M.Cupal (Březovice)383,8
54.Jak.Nosek (Milovice)380,9
55.J.Langr (Hořice B)380,6
59.A.Dufková (Hořice B)375,9
62.Z.Fikar (Březovice)372,7
64.J.Bajer (Nová Paka)368,3
65.J.Nekvapil (Březov.)368,1


Úspěšné kuželkářské dorostenky

Jičín - Dorostenky jsou v posledních dvou letech nejúspěšnějším družstvem jičínského klubu. V loňském roce dokázaly získat dokonce bronzové medaile v nejvyšší domácí soutěži a pro letošní rok si daly nelehký cíl - tuto pozici ještě vylepšit.

S odchodem M.Břicháčkové, loňské nejlepší hráčky ligy, mezi juniorky se družstvo vypořádalo bez problémů. Loni ještě žákyně Jiřina Kremličková zvládla přechod mezi dorostenky skvěle, a to jsou v záloze ještě nadějné hráčky Lenka Hrdinová a Martina Tomášková.

Družstvo zahájilo 4. místem na 1. turnaji v České Třebové, kde porazilo 1167 kuželek a skončilo o pouhých 6 kuželek za 3. domácím celkem. 2. turnaj už však znamenal dokonalý triumf. Po výkonu 1190 bodů (Kremličková 404, Abelová 393, Mlejnková 393) děvčata zvítězila a druhý Zábřeh za sebou nechala o 45 kuželek. Výkon gradoval na dvoudráze pardubické Tesly, kde se děvčata zlepšila ještě o dalších 14 dřev a prvenství jim uteklo o pouhých 5 kuželek. I zde kraloval jednoznačný favorit na titul Zábřeh. V Šumperku při 4. turnaji zahájili skvěle vedle Zábřehu i Česká Třebová, Vsetín a domácí. Jičíňačky však zabojovaly a zejména díky závěrečným 415 Romany Mlejnkové se družstvo probojovalo na 3.příčku (1196) o 2 kuželky před domácí a 7 před Vsetín. Zvítězil vynikající Zábřeh (1275). Závěrečný turnaj podzimní části čekal hráčky SKK Jičín na domácí čtyřdráze. Díky druhému místu si děvčata upevnila stříbrný stupínek i v celkové klasifikaci. Dorostenky získaly již 43 bodů a na 3. Českou Třebovou mají náskok sedmi bodů a pouze o jeden méně ztrácejí na první Zábřeh.

Hráčky tak jdou jednoznačně za svým cílem, na čemž má velkou zásluhu také trenér Jarda Jiránek. V tabulce nejúspěšnějších jednotlivkyň jsou dorostenky SKK Jičín na následujících příčkách: 2.R.Mlejnková (404,2), 5.J.Kremličková (391,6), 10.P.Abelová (383,0).

(jk)


Podzimní část 2.KLD

Jičín - Družstvo dorostu odstartovalo do bojů 2.KLD jednoznačnou výhrou 6:2 nad Českou Třebovou, když hvězdou utkání byl Lukáš Urbaník, který porazil 409 kuželek. Hned další utkání venku však přineslo porážku v podobě kanára 8:0 a jasně se ukázalo, že nově se tvořícímu družstvu chybějí tolik důležité zkušenosti, zejména z drah soupeřů.

Ve třetím kole zahráli velmi dobře jak Lukáš Urbaník, tak Fanda Oborník (404 a 405). Oba se probojovali do nejlepší šestky kola a měli hlavní podíl na výhře nad Sokolem Rybník. Zřejmě nejhezčí a nejdramatičtější zápas podzimní části přišel v Solnici, kde díky osobnímu rekordu Lenky Hrdinové (403) družstvo zvítězilo nejtěsnějším poměrem 5:3 a o pouhých 5 kuželek. Navíc Lenka nesměla proti nejlepšímu domácímu hráči prohrát. Podařilo se jí to a se soupeřem se rozešla smírně 403:403. Družstvo potvrdilo zisk bodů i v domácím prostředí proti Lokomotivě Liberec a rázem se vyhouplo na nečekané 2. místo tabulky. Na těžkých drahách v Červeném Kostelci přišla porážka 6:2, ale od zisku bodu nebylo vůbec daleko. V dalším kole družstvo výkonem nepřesvědčilo, ale na Pardubice to v domácím prostředí stačilo. Poté přišlo utkání s lídrem soutěže SKK Kosmonosy na mladoboleslavské kuželně. Domácí byli jasnými favority, ale Urbaník i Oborník zahráli dobře, a tak za stavu 2:2 Jičín vedl o 9 kuželek. Bohužel se vůbec nevedlo Hrdinové a domácí tak bezpečně zvítězili. Tento zlom poznamenal poslední utkání podzimu, kdy naopak oba chlapci neunesli tíhu utkání zejména psychicky. Nelze se pak divit kruté porážce 0:8 v souboji o druhé místo tabulky. Ztráta na první místo je však pouhé 3 bodíky. Cíl v podobě medailového umístění zůstává více než reálný. Mezi prvních deset nejúspěšnějších jednotlivců se z jičínského družstva probojoval F.Oborník - 9. místo, 385,3.

(jk)


Novopacká NHL

Grey Grizzlies Hořice - TJ Jilemnice 6:2 (2:1,2:1,2:0) Pěkný výsledek si nadělil pod stromeček nováček z Hořic. Přesvědčivě zvítězil a dostal se do čela soutěže. Branky: P. Pospíšil 2, Erben 1+2, Čihák 1+1, A. Pour 2+1 - M. Šup 2.

HC Aron Nová Paka - TJ Sokol Martinice 4:2 (2:1,1:0,1:1) Po kontumaci dvou výsledků si domácí celek rozšířil soupisku o bývalého hráče BK Pivovar Tomáše Kučeru a dokázal získat oba body a posunout se v tabulce znovu na přední místa. Branky: Lanfeld 2, P. Šmika 1+1, R. Horák 1+1, as. Satranský 2, Kučera a Bergman - Cejnar a Lešák.

HC Claudie Dobrá Voda - Max Nová Paka 3:3 (2:0,1:0,0:3) O vyrovnanosti soutěže se přesvědčila obě družstva. Sice nováček vedl na začátku druhé části o tři branky, ale v hokeji takovéto náskoky ještě nic neznamenají. Soupeř z Nové Paky dokázal získat cenný bod, který jej posunul z poslední příčky. Branky: Sušír, Janák, Novák 1+1, as. Jón Z. - Flégl 1+1, Krsek 1+1, Knap, as. Rajm a Funda.

Max Nová Paka - HC Aron Nová Paka 3:6 (1:1,1:2,1:3) Vítězstvím se dokázal handicapovaný Aron znovu prosadit na první příčku. I když Novák v brance domácích místy doslova čaroval. Branky: Rykl 2, Rajm, as. Flegl a Krejčí - Lukš 1+1, P. Šmika 1+1, R. Horák 1+1, P. Mach 1+1, Andrle, Kučera, as. Braun, M. Brendl, R. Mach a Bajer.

(bš)

Tabulka Novopacké NHL

1.HC Aron N.Paka41328:279
2.Grey Grizzlies H.32231:278
3.TJ Sokol Mart.31224:217
4.TJ Jilemnice31224:217
5.Max Nová Paka21421:285
6.HC Claudie D.Voda12324:284


Nové Noviny