Nové Noviny č. 2/0112. ledna 2001str. 2

Úřad se obává vzedmutí laviny žádostí o vyznačení nových přechodů pro chodce

Za převrat na českých silnicích by bylo možné označit změnu v zákoně o provozu na pozemních komunikacích, který od začátku roku upravuje vztah chodců a jejich motorizovaných spoluobčanů. Chodci, chystající se vstoupit na "zebru", mají od minulého týdne přednost. V této souvislosti se očekává, že v některých obcích vzroste tlak na vyznačení nových přechodů.

FOTO: jn

Cerekvice, Jičín - Přednost chodců na přechodech, která je jednou z hlavních změn v novém silničním zákoně, přiměla vedení Základní školy v Cerekvici nad Bystřicí prosadit hned na dvou místech v obci vyznačení těchto vodorovných dopravních značení z důvodu snížení rizika, jemuž jsou vystaveny děti přecházející přes vozovku.

Tento týden zaslala škola spolu s obcí oficiální žádost na referát dopravy Okresního úřadu v Jičíně. Jeho vedoucí už dnes připouští, že to nebude jediný požadavek. Chodci nyní získali na úkor motoristů větší oporu v zákoně, proto lze očekávat, že se se stejnou žádostí na úřad obrátí i další iniciátoři.

"K tomuto kroku nás vyburcoval případ zrovna z minulého týdne. Naštěstí se obešel bez tragických okamžiků, ale vyznačení nového přechodu před budovou zámku budeme rozhodně prosazovat. Chceme udělat vše pro to, aby se podobným situacím předcházelo. Většina řidičů maximální povolenou rychlost v obci nerespektuje, a přitom jde o velmi nepřehledný úsek," prohlásil zástupce ředitele školy Václav Šubrt. Druhé kritické místo je podle jeho slov v prostoru, kde žáci vycházejí ze zámeckého parku. "Přes silnici přecházejí z hlavní budovy do školní jídelny a také do tělocvičny. Denně tudy projde minimálně sto sedmdesát dětí," dodal Šubrt.

Okresní referát dopravy už dopředu předesílá, že ne každému, kdo o vyznačení nového přechodu požádá, bude vyhověno. Souhlas může být vydán pouze tehdy, když se žádost nedostane do rozporu se zákonem o provozu na pozemních komunikacích. "Do této chvíle ale nebyla schválena prováděcí vyhláška, týkající se dopravního značení," upozorňuje vedoucí referátu Pavel Benda. Případ v Cerekvici bude posouzen přímo na místě. Podle Bendy nemůže být nárůst počtu "zeber" živelný. Přihlíží se například k tomu, kolik chodců přes silnici přejde za hodinu, přičemž norma stanovuje jejich minimální počet. Konečné stanovisko vydává okresní úřad po předchozím vyjádření policie.

I kdyby úřad žádost vyřídil kladně, s vymalováním pruhů a případným osazením svislé značky může nastat problém. "Správa a údržba silnic, jako správce komunikace, se potýká s nedostatkem peněz a přednostně musí obnovit už stávající značení. Pokud to bude chtít obec zařídit co nejrychleji, měla by se na vyznačení finančně podílet," naznačil Benda.

Podobnou dohodu ředitel SÚS Jičín Zdeněk Pavlíček nevylučuje. Cestáři podle jeho slov volné kapacity pro natírání pruhů na silnicích mají, s financemi je to ovšem horší. "Od firem, které se touto činností zabývají, dostáváme desítky nabídek z celé republiky. V tom problém není, jejich služeb bychom rádi využili v mnohem větší míře, na to bychom však museli nejdříve mít dostatek prostředků," potvrzuje Pavlíček.

Také on se obává toho, že zákon otevře stavidla žádostem o nové přechody. To by zvýšilo nejen výdaje na údržbu dopravního značení, ale také by to mohlo vést k zhoršení bezpečnosti na silnicích. "Nemůže se jít do extrému, čím více bude přechodů, tím se zároveň zvýší počet kolizních míst. Ve spolupráci s okresním úřadem a policií naopak uvažujeme o tom, že bychom některé současné přechody mimo intravilán obce zrušili. Například na obchvatu kolem Hořic. Když přihlédneme k tomu, že je tam povoleno devadesát kilometrů v hodině a že chodci mají podle nového zákona přednost, je přechod v těchto místech velmi rizikový," vysvětluje Pavlíček.

(jn)


Řidičské průkazy snad v únoru

Jičín - Tiskopisy, jejichž absence způsobila komplikace při vydávání nových řidičských průkazů, by měly být k dispozici pravděpodobně začátkem příštího měsíce.

Informoval o tom Jiří Laža, vedoucí nového oddělení na okresním referátu dopravy, který k 1. lednu převzal agendu dopravních přestupků, evidenci řidičů a komisaře autoškol. Problém, který vznikl v důsledku toho, že nebyly včas a v dostatečném množství natištěny tiskopisy k řidičským průkazům, se týká celé republiky. "Do doby, než budou rozvezeny na všechny úřady, si může každý požádat o vydání řidičského průkazu. Od podání žádosti běží třicetidenní lhůta, která může být ve zvlášť odůvodněných případech i delší. V tomto časovém horizontu bychom už měli mít tiskopisy k dispozici," uvedl Laža.

Jím vedené oddělení od začátku tohoto týdne už vyřizuje agendu dopravních přestupků v budově okresního úřadu. Tato správní řízení byla ještě minulý týden vedena v objektu dopravního inspektorátu na Letné. Další změna nastane 5. února, do tohoto data by měla být na okres ze sídla okresního policejního ředitelství kompletně přestěhována i evidence řidičů spolu s registrací autoškol," oznámil Pavel Benda, vedoucí okresního referátu dopravy.

"Nové oddělení, které vede doktor Laža, má v současné době zatím tři pracovníky, dva z nich jsou ovšem na první půlrok zapůjčeni od policie," doplnil Benda. Připustil, že počet pracovníků není optimální, neboť činnost, kterou se nové oddělení zabývá, předtím vyřizovali čtyři lidé. Poslední krok v rámci přechodu policejních agend na civilní úřady bude učiněn zhruba v polovině roku, kdy OkÚ převezme evidenci motorových vozidel a jejich technické prohlídky.

(jn)


Důraz na výuku cizích jazyků

Jičín - Od loňského roku na 1. základní škole v Jičíně jako první na okrese zřídili třídu s rozšířenou jazykovou výukou. Už od třetí třídy se zde začínají žáci učit první cizí jazyk, v šesté třídě pak zahájí studium dalšího.

Oproti jiným základním školám tak tyto děti opouštějí školu s určitou znalostí dvou jazyků. Podle ředitele školy Josefa Kužela se žáci v této třídě vyučují podle běžných osnov pro základní školy, mají pouze rozšířeny jazykové hodiny. "V prvním jazykovém ročníku máme 28 dětí a všechny se na přání rodičů učí angličtinu. Jsou rozděleni na dvě skupiny a pod vedením učitelů Radka Zábory a Gabriely Pavlasové dělají opravdu velké pokroky. Učení je pro ně zároveň velkým potěšením," říká ředitel. "Do budoucna by se měl změnit i zájem o jazyk. Jsme regionem, kde se velmi dobře využije němčina, ta časem bude pravděpodobně na prvním místě, ale zájem bude jistě i o osoby disponující francouzštinou. Zajímavé je také to, že už od čtvrté třídy si tito žáci mohou navíc zvolit libovolný jazykový kroužek, kde je možné se alespoň seznámit se základy francouzštiny, španělštiny, italštiny, ale i ruštiny," doplňuje zástupkyně ředitele Dagmar Filsaková.

O studium ve třídě zaměřené na jazyky je velký zájem. V minulém roce do ní byly pořádány i přijímací zkoušky. "Přijímačky byly dělány hravou formou, kdy jsme děti zkoušeli podle normálních osnov pro druhé třídy. Hodnotili jsme však například i úpravu jejich písemné práce, a zkoušeli jsme také jejich hudební sluch. Nebráníme se však ani přijímání dislektických dětí," dodává Filsaková. Zápis do prvních tříd se tradičně koná začátkem února, do jazykové třídy se přijímací zkoušky budou konat opět v dubnu. Přestože se do ní mohou hlásit i žáci z jiných základních škol, největší šanci na přijetí budou mít samozřejmě ti, kteří navštěvující právě 1. základní školu.

(max)


Dům pro 24 bytů má již základy

Nová Paka - Výstavba čtyřiadvacetibytového domu v ulici Petra Bezruče je v plném proudu. Chrudimská stavební firma, která je pověřena jeho výstavbou, využila příznivého prosincového počasí a podařilo se jí dokončit výstavbu přístupové cesty, vlastní zaměření objektu, odvoz ornice a zarovnání terénu. Došlo též k vyvrtání a zalití pilotu a ke zhotovení základové betonové desky. Podle vedoucího investora Zdeňka Kovaříka měla firma prostavět do konce minulého roku 2,4 miliony korun, z nichž 2,1 milionu mělo být využito pro vlastní výstavbu a 300 tisíc pro infrastrukturu. V současné době je zde zhotovována kanalizace a připravují se inženýrské sítě. Město nyní očekává další finance na tuto výstavbu, které by měly činit celkově 9,6 milionu korun. Družstevníci pro tuto výstavbu složili od 306 tisíc pro nejlevnější byt 1+1 až po 674 tisíc za byt 2+1. Státní dotace na jeden byt se pohybuje okolo 320 tisíc korun. V případě, že bude mezi obyvateli další zájem o tuto formu bydlení a budou patřičné státní dotace, uvažuje město o výstavbě další "čtyřiadvacítky".

Architektura domu pro 24 bytových jednotek je přizpůsobena podmínkám podhorského prostředí. Narozdíl od některých dříve postavených panelových domů budou mít tyto domy sedlovou střechu a cihlové zdi odpovídající svou tepelnou izolací packým podmínkám. Součástí každého bytu je pak balkon nebo lodžie.

(ur)


krátce

VALDICE: Plesová sezona v plném proudu

Mysliveckým plesem v minulém týdnu byla zahájena plesová sezona v Kulturním domě ve Valdicích, zítra bude pokračovat jedním z největších tradičních plesů, rybářským. Podle správce kulturního domu Zdeňka Novotného bude letos zhruba stejný počet plesů jako v loňské sezoně, navíc by mohlo přibýt i několik akcí pořádaných maturitními ročníky. Z nich je však zatím potvrzen pouze maturitní ples Lepařova Gymnázia v Jičíně. "Vloni maturitní ročníky nebyly, a proto střední školy u nás nic nepořádaly. Přesto se ještě letos chystá tradiční ples hasičů, sportovní, ale i sokolský ples. Na začátek února se připravuje i dětský karneval, na který chodí až 400 dětí," říká Novotný. Cena vstupenek i v tomto roce zůstala zhruba na stejné úrovni, u těch větších akcí se vstupné pohybuje do 100 korun, u menších se dá pořídit téměř o polovinu levněji, tedy okolo 60 korun.

(max)

JIČÍN: Přehledy o počtu zaměstnanců

Z důvodu nového rozpočtového určení vybraných daní musí spolu s vyúčtováním daně z příjmu osob ze závislé činnosti podnikatelské subjekty vyplnit a předat finančnímu úřadu přehled o počtu svých zaměstnanců za prosinec 2000. Podle ředitele Finančního úřadu v Jičíně Vladimíra Holštejna jde o jednorázovou akci, podle které by se napříště měl výnos této předmětné daně rozdělovat mezi jednotlivé obce. "Tiskopis s údaji o počtu svých zaměstnanců se musí předat spolu s přiznáním daně z příjmu osob ze závislé činnosti, a to do 30 dnů po poslední srážce daně. Pokud tedy výplatní den je například 15. ledna, musí podnikatelské subjekty na finanční úřad veškeré údaje odevzdat 30 dnů po tomto datu," upřesnil Holštejn.

(max)

JIČÍN: Den otevřených dveří v Lepařově Gymnáziu

Ve středu se v Lepařově Gymnáziu v Jičíně konal Den otevřených dveří pořádaný pro žáky základních škol. Ti mohli v průběhu dne alespoň částečně poznat charakter a náplň školy, mohli se zúčastnit dvou ukázkových hodin, ale zároveň byli také seznámeni s loňskými přijímacími zkouškami. V tomto roce podle ředitele školy Vladimíra Cardy bude na gymnáziu otevřena jedna čtyřletá a jedna osmiletá třída. "Naše škola má velmi dobré výsledky, a proto si stále můžeme naše studenty vybírat formou přijímacích zkoušek. Navíc máme například velmi dobrou úspěšnost, co se týká absolventů přijatých na vysoké školy, ale roste i zájem o studium, které přináší všeobecné vzdělání před určitou specializací," sdělil Carda.

(max)

JIČÍNSKO: Pošty uvažují o změně pracovní doby

V souvislosti s novelizací zákoníku práce se bude muset s největší pravděpodobností změnit i pracovní doba některých pošt na Jičínsku. Podle nového zákona došlo totiž ke zkrácení týdenní pracovní doby a k ustanovení povinnosti čerpat přestávku již po 4,5 hodinách práce. "Povinné přestávky již po 4,5 hodinách, speciálně tam, kde je omezený počet pracovníků, mohou vyústit až ke změně pracovní doby některých spíše menších pošt," říká na dotaz NN ředitel České pošty Miroslav Luštický. Podle něho novelizace zákoníku práce poště jednoznačně způsobila určité problémy. "Není také dořešena ani otázka poštovních doručovatelek, které by také měly povinně čerpat na své obchůzce po 4,5 hodinách přestávku. Každopádně o případných změnách pracovní doby na některých poštách budeme veřejnost s dostatečným předstihem informovat," ubezpečil Luštický.

(max)

SOBOTKA: Zákoník mění otvírací dobu

Novelizovaný zákoník práce, který vstoupil v platnost prvním lednem, dopadl i na knihovny. Novým pravidlům se musí přizpůsobit například Městská knihovna Fráni Šrámka v Sobotce, která kvůli upravenému zákoníku mění otvírací dobu pro veřejnost. "Součástí nové normy je povinnost dodržet přestávku po čtyřech a půl odpracovaných hodinách, proto jsme museli změnit otvírací dobu. Její začátek sice zůstává ráno od devíti, ale polední hodinová pauza se v úterý a ve čtvrtek přesouvá na dvanáctou hodinu, abychom neměli pětihodinovou půjčovní dobu," oznámila vedoucí Střediska městské kultury v Sobotce Drahomíra Flodrmanová. "Pokud se tady někomu z nás v době přestávky stane úraz, tak není hrazen z peněz zaměstnavatele," doplnila vedoucí soboteckého SMK. Aby knihovnice vyšly vstříc čtenářům i v sobotu, budou se jim nyní dvě hodiny odpracované o prvním víkendovém dnu započítávat jako přesčas, jinak by totiž překračovaly stanovený pětidenní pracovní týden. "Přesčasové hodiny si je možné případně vybrat formou náhradního volna," poznamenala Flodrmanová.

(jn)


Nové Noviny