Nové Noviny č. 2/0112. ledna 2001str. 3

Chystá se inventarizace lesů

Brandýs nad Labem, Jičín - Po vzoru států západní Evropy bude od letošního roku na území České republiky zahájena tzv. inventarizace lesů. Jejím úkolem je podrobně zmapovat kvalitu a chování lesních porostů, které v pozdějším období poslouží například k lepšímu zhodnocení vývojových trendů v českých lesích a k jejich srovnání s dalšími zeměmi. Vzhledem ke své náročnosti bude celá akce rozložena do čtyř let a zahrne i vybrané oblasti Jičínska.

Inventarizace lesů proběhne na celém území České republiky podle nařízení vlády z června minulého roku a bude provedena ve čtyřletém rozmezí 2001 - 2004. "Rozhodnutím české vlády vstupuje sektor lesního hospodářství mezi evropské země, jakými jsou například Rakousko, Švýcarsko, Německo, Francie, Švédsko, Finsko a další, kde inventarizace lesů mají již svoji mnohaletou tradici," zhodnotil význam šetření Jiří Holický z Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, pověřeného vyhotovením inventarizace v rámci celé ČR.

"Základním cílem je ověřit trendy vývoje porostních zásob, trendy přírůstů dřevní hmoty a ověření trendu nárůstu či poklesu těžeb v návaznosti na jejich reálnou únosnou výši. Dalšími neméně důležitými oblastmi během vyhotovení inventarizace jsou struktura vlastnických vztahů, rozsah a druh škod v lesích, rozsah obnovy lesa, struktura lesních porostů, charakteristika lesních ekosystémů, lesnická typologie, charakteristika krajiny a stav sítě lesních cest," dodal Holický.

Podle jeho slov bude inventarizace lesů vyhotovena systémem ploch, které jsou rozmístěné po celé republice v pravidelné čtvercové síti. Tato síť je budována jako stálá a poslouží k následným šetřením inventarizace lesů v budoucích letech. Tak budou lesníci moci porovnávat vývoj zjištěných údajů na jednotlivých plochách či územích a předpovídat trendy či prognózy chování lesních ekosystémů. Celý systém vyhotovení inventarizace pak umožní srovnávat data zjištěná v našich lesích s údaji evropských států.

"Inventarizace lesů je svým rozsahem a pojetím první svého druhu na území našeho státu. Tomu bude odpovídat i technické vybavení a odbornost pracovníků, kteří se na celé akci budou podílet. Výsledkem by mělo být získání přesných a spolehlivých informací, které poslouží nejen ministerstvu zemědělství a ministerstvu životního prostředí, ale i dalším institucím. Inventarizace by mohla být zahájena již na jaře letošního roku," upřesnil Holický.

Výjimečnost celého šetření potvrzuje i Rudolf Janek z Okresního úřadu v Jičíně. "Jedná se o velice rozsáhlé a podrobné šetření, které v našich lesích ještě nebylo uskutečněno. Význam inventarizace pak vidím především v tom, že budou položeny základy pro dlouhodobé sledování lesních porostů, ať už je jejich vlastníkem kdokoliv."

(pe)


TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA Pod patronací České katolické charity se v minulých dnech uskutečnila celostátní Tříkrálová sbírka. V Sobotce ji zorganizovala místní farnost ve spolupráci s ředitelkou Domu pokojného stáří v Libošovicích Libuší Kollovou. Žáci sobotecké základní školy obcházeli v sobotu ráno místní obchodníky. Výtěžek sbírky je určen na pomoc potřebným, o které se Česká katolická charita stará. Část sbírky je určena na humanitární účely lidem v zahraničí a také na dostavbu kuchyně v libošovickém penzionu.

FOTO: jn


Návrh rozpočtu připraven

Nová Paka - V pondělí se sešla novopacká městská rada na svém prvním zasedání v novém roce. Nejprve připravila, projednala a posléze doporučila zastupitelstvu ke schválení návrh rozpočtu na letošní rok. Zastupitelstvo by tento návrh mělo schvalovat na prvním letošním veřejném zasedání 22. ledna v Městském kulturním středisku. Do návrhu rozpočtu je rovněž zahrnuta částka 1,5 milionu korun pro tělovýchovu, kterou mezi jednotlivé subjekty rozděluje komise školství, mládeže a tělovýchovy. Rada rovněž rozhodla, že do této sumy bude zahrnuta i půjčka 350 tisíc korun atletickému oddílu TJ Sokol na rozběžiště na letním stadionu.

Radní se také zabývali podmínkami pro výběrové řízení na půjčky z fondu rozvoje bydlení pro letošní rok. Projednávalo se nájemné nebytových prostor a prodej a koupě některých pozemků.

Dalším bodem pondělního zasedání městské rady bylo i sedm nových žádostí na změnu územního plánu, které jsou rovněž připraveny pro lednové zasedání zastupitelstva.

(ur)


Krajský soud případ vrátil

O stavebních úpravách prodejny Coop Diskont novopacké Jednoty na Holínském předměstí v Jičíně není stále rozhodnuto.

FOTO: jn

Jičín, Nová Paka - Ani Krajský soud v Hradci Králové nebyl schopen rozhodnout ve sporu mezi SD Jednota Nová Paka a majiteli nemovitosti, sousedící s prodejnou Coop Diskont na Holínském předměstí v Jičíně, kde družstvo už třetím rokem usiluje o její rozšíření.

Předseda Jednoty Miroslav Chudoba už dříve prohlásil, že správce řetězce podmiňuje zachování tohoto typu diskontního obchodu nezbytnými stavebními úpravami. Pokud k provedení přístavby nedojde, není podle Chudoby vyloučeno, že by to v konečném důsledku mohlo vést až k uzavření prodejny. Její rozšíření však naráží na nesouhlas majitelů rodinného domu, který stojí v těsné blízkosti. Ti se obrátili na soud s občanskoprávní námitkou. V ní upozorňují, že plánovaná stavba znehodnotí jejich nemovitost.

Jičínský soud přitom postoupil námitku zpět stavebnímu odboru Městského úřadu v Jičíně. Proti usnesení okresního soudu se však žalobci odvolali ke Krajskému soudu v Hradci Králové. "Ten po zhruba pěti měsících řízení zrušil s tím, že druhá strana sporu neuvedla, co přesně míní tvrzením, že by byla její nemovitost znehodnocena, a případ vrátil zpět okresnímu soudu. Jejich námitka by měla být blíže specifikována a doplněna znaleckými posudky," sdělil Chudoba. Zároveň potvrdil, že Jednota na provedení stavebních úprav obchodu na Holínském předměstí nadále trvá.

V případě, že by byla námitka majitelů rodinného domu uznána jako oprávněná, podle předsedy novopacké Jednoty by to znamenalo precedens na úseku stavebního zákona. "Stavební úřad v Jičíně už totiž vydal územní rozhodnutí a dokončení stavebního řízení je bráněno občanskoprávní námitkou, což je naprosto neobvyklé," konstatuje Chudoba. To připouští i vedoucí stavebního úřadu Pavel Jarolímek. Připomínky podobného charakteru by totiž měly být ze zákona uplatněny už v průběhu územního řízení.

(jn)


Zastupitelé chtějí znovu projednat vstup do Regionální rozvojové agentury

Jičín - Na příštím zasedání zastupitelstva chce vedení města opět otevřít otázku vstupu Jičína do Regionální rozvojové agentury. Vstup do agentury byl přitom již jednou zastupitelstvem zamítnut.

Podle starosty města Jiřího Lišky by odmítnutím vstupu do agentury město Jičín udělalo velkou chybu. "Myslím si, že bychom tam opravdu měli být. Vždyť už do regionální rozvojové agentury se sídlem v Hradci Králové vstoupila všechna okresní města nového kraje, pouze Jičín by v ní tak neměl své zastoupení, což by mohlo být na škodu," míní Liška. Důvodem zamítavého stanoviska na minulém zastupitelstvu byl především poplatek, který je nutné za přijetí zaplatit. Jde o 60 tisíc korun. "Regionální agentura si již vypracovává svoji koncepci budoucího rozvoje Královéhradeckého kraje a mohla by plnit i určitou úlohu poradního orgánu regionálního zastupitelstva v mnoha oblastech, jako v dopravě, vzdělávání a podobně," doplňuje místostarosta Vlastislav Matucha.

Regionální zastupitelstva, která se právě tvoří, by měla hledat svojí úlohu hned v několika odvětvích. Především by se měla zabývat slabými stránkami celého regionu. To je například přímé napojení regionu na dálnici, přetížení silnic první třídy, ale i nedostatek lokalit připravených pro investory. V tomto směru se ovšem Jičínsko od některých regionů odlišuje, protože má rozvinutou průmyslovou oblast v Jičíně, ale možnosti pro investory se připravují i v Hořicích a v Nové Pace, kam se koncem roku rozhodla vstoupit společnost AEG. Dalším problémem regionu jsou i velmi nízké mzdy a podprůměrný počet vysokoškolsky vzdělaných obyvatel. Průměrná měsíční mzda přitom v Královéhradeckém kraji v ekonomických subjektech s 20 a více zaměstnanci přepočtená na osoby plně zaměstnané činila koncem roku 1999 celkem 11 601 korun, nejvyšší byla v okrese Hradec Králové - (12 355 korun) a nejnižší právě na okrese Jičín - (10 770 korun). Výše mezd by se však právě i vzhledem k investicím na Jičínsku měla změnit rozhodně k lepšímu už ve statistikách za minulý rok. Kladem regionu je naopak dostatek zajímavých oblastí pro rozvoj turistického ruchu, ale i stále vzrůstající počet podniků se zahraniční účastí a příchod nových investorů. Právě pozvednutí cestovního ruchu se jeví jako jedna z možností, jak prosperitu kraje vylepšit.

(max)


Cena uhlí by mohla být mírně nižší

Jičínsko - Všeobecný pokles spotřeby uhlí v minulých letech se definitivně zastavil. V tomto roce se dokonce dá očekávat změna dřívějšího trendu a zájem o uhlí by vzhledem k rostoucí ceně plynu a elektřiny mohl začít růst. Celkovou situaci podtrhuje i nedávné prohlášení některých zástupců obcí, kteří deklarovali nezájem v blízké budoucnosti vzhledem k nárůstu cen energií své obce plynofikovat.

Podle největšího prodejce uhlí na Jičínsku, společnosti Paliva Bernat, k nárůstu prodeje uhlí s největší pravděpodobností opravdu dojde. Majitel firmy Dan Bernat má na okrese pobočky v Libuni, Butovsi, Hořicích a ve Staré Pace. Jeho aktivity přitom mimo jiné směřují i na Trutnovsko. "Zájem o uhlí v našem případě roste téměř nepřetržitě. Jenom v porovnání s minulým rokem jsme ho prodali až o sedmdesát procent více. A setkal jsem se již s lidmi, kteří tvrdí, že se k němu budou namísto plynu opět vracet," sděluje svou zkušenost Bernat. "Pokud má domácnost kvalitní kotel, úspora oproti vytápění plynem může být tak zhruba padesát procent. Navíc máme takové signály, že cena uhlí se v tomto roce bude oproti minulému mírně snižovat," říká.

Naopak podle majitele firmy Zena Petra Přibyla z Hořic, prodej uhlí bude spíše stagnovat. Svůj vliv na tom může mít i očekávaná mírnější zima, ale i nechuť se k pevným palivům vracet. "Kdo si zavedl plyn, tak už asi ničím jiným topit chtít nebude. Je to přeci jenom pohodlnější a čistější. Každopádně nárůst ceny za plyn svědčí o celkové politice tohoto státu. Vzpomeňme si na otázku přímotopů, kdy stát své občany o jejich výhodnosti přesvědčoval. A nyní se to po dramatickém nárůstu cen za elektřinu ukázalo jako naprostý nesmysl," vyjadřuje svůj názor Přibyl. Ani podle něho by cena za uhlí neměla v letošním roce růst. Jeho slova potvrzuje i Tomáš Gabriel, majitel ostroměřské firmy Paliva Gabriel. "Jedná se opravdu o plané řeči. Myslím si, že nikdo plyn už rušit nebude. Pouze v těch případech, kde si domácnosti mohou dovolit kombinovat používání plynu a uhlí je možné, že jeho spotřeba mírně poroste," konstatuje Gabriel.

Cena za metrák hnědého uhlí se během deseti let zvedla zhruba trojnásobně. Největší zájem je stále o kvalitnější ledvické uhlí, jehož cena se pohybuje okolo 150 korun za metrický cent. Méně kvalitnější mostecké uhlí je sice levnější, ale prodá se ho mnohem méně.

(max)


Nové Noviny