Nové Noviny č. 2/0112. ledna 2001str. 4

Zájem o Šrámka a Sobotku zvolna stoupá

Sobotka - Spisovatel, básník a dramatik Fráňa Šrámek opět přitahuje pozornost, potvrzují to i loňské zkušenosti soboteckého Střediska městské kultury, které zaznamenalo zvyšující se počty návštěvníků v jeho rodném domě.

"V minulém roce nám výrazněji stouply příjmy za vstupné ve Šrámkově domě. Patrně i díky tomu, že zde promítáme videokazety o Sobotce s podrobnějším výkladem, se zvýšila návštěvnost. Stejně jako v předchozích letech tuto možnost využívají především školní výlety," uvedla vedoucí střediska městské kultury Drahomíra Flodrmanová.

Loni se navíc dílo Šrámka setkalo i se zájmem nakladatelů, vyšly dva knižní svazky a mladoboleslavské divadlo nastudovalo v režii Jiřího Krejčíka Měsíc nad řekou. "Dalším mimořádným zdrojem příjmů se tedy staly i poplatky z autorských práv, jejichž vlastníkem je město Sobotka, kterému je odkázala paní Hrdličková. Většího přílivu peněz jsme se rozhodli využít na obnovu Šrámkova domu. Provedli jsme vymalování vnitřních prostor, vyřadili jsme starý nábytek a postupně se snažíme vylepšit celý interiér," upřesnila Flodrmanová.

Dodala, že právě s ohledem na loňský rok se dá vysledovat, že všeobecně narůstá zájem o Šrámka. "Potěšitelné je, že se tento trend týká i mladých lidí. Do Sobotky přijíždí zejména větší počty studentů středních a vysokých škol. Předminulý rok jsme skupinky návštěvníků prováděli do srpna, kdežto loňská sezóna skončila až v polovině listopadu," konstatuje Flodrmanová. Podle ní má na větším přílivu škol, ale i individuálních turistů podíl zatraktivnění služeb, které středisko kultury poskytuje. "Druhým rokem zde mohli návštěvníci zhlédnout videokazetu o Sobotce a Českém ráji. Po jejím promítnutí jim zodpovíme dotazy a na přání je provedeme také městem. Doprovodný program si pochvalují například učitelé a většina z nich říká, že se sem příští rok s jinými žáky znovu vrátí."

Další vliv přičítá rostoucímu počtu poznávacích zájezdů pro seniory, často spojené s nabídkou zboží, které pořádají různé agentury. S cestovní kanceláří zavítali na jednodenní výlet do Sobotky například lidé z jižních a západních Čech. "Prohlédnou si Humprecht, školu, Šolcův statek, Parmigianiho skulpturu. Město má turistům co nabídnout, určitě by nebylo na škodu, kdyby se na některých místech rozmístily informační tabule pro lepší orientaci," poznamenala vedoucí SMK.

Připustila, že by bylo dobré, kdyby si místní obyvatelé a také podnikatelé uvědomili, že je to právě cestovní ruch, z kterého by mohla Sobotka více profitovat. "Snad by tu mohlo být více krámků, které by měly turistům co nabídnout, kavárna, rychlé občerstvení a další služby včetně rozšíření ubytovacích kapacit. Od dubna do září město díky turistům skutečně žije. Sobotka i s okolními obcemi má něco přes dva tisíce obyvatel, ale přes léto se tady pohybuje mnohonásobně více lidí, kteří zavítají do Českého ráje," vyzdvihla Flodrmanová výhodnou polohu města.

Podpořit cestovní ruch v Sobotce přiměl mimo jiné zdejší radní i k rozhodnutí přehodnotit současný stav pěti objektů na jižní straně náměstí. K předběžnému návrhu na jejich budoucí využití se lidé mohou do konce ledna vyjádřit prostřednictvím anketních lístků.

(jn)


Před vchodem do Městské knihovny v Sobotce si obyvatelé mohou v těchto dnech prohlédnout nákres současného využití pěti domů, které tvoří jižní stranu náměstí. Jeho součástí je také návrh budoucího využití těchto objektů, které vlastní město. Bývalá solnice a později kino zůstává bez využití a v krátké době bude uvolněna také požární zbrojnice. "Hasičská technika se přestěhuje do jiných prostor, do areálu bývalého mechanizačního střediska pod Humprechtem," potvrdil starosta Sobotky Petr Hejn. "Uvolnění prostor je základní moment, abychom mohli řešit blok domů v celku," doplnil. Na tuto aktivitu se však radnice odezvy ze strany občanů zatím nedočkala. Přestože obyvatelé i návštěvníci Sobotky mají možnost vyjádřit svůj názor na možnou budoucí náplň jednotlivých objektů, do konce minulého týdne nebyl odevzdán jediný vyplněný anketní lístek.

FOTO: jn


Ředitel se ujal funkce

Jičín - Nový ředitel Vodohospodářské a obchodní společnosti Jičín Václav Matula se minulý týden ujal své funkce, do níž byl potvrzen už koncem loňského roku na základě předchozího výběrového řízení.

Ve funkci vystřídal svého předchůdce Jindřicha Koutného. Václav Matula před svým nástupem působil jako ředitel akciové společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod. V prvních dnech se podle svých slov chce blíže seznámit s fungováním zdejší vodárenské společnosti, včetně problémů, které se v loňském roce vyhrotily. Mimo jiné uvedl, že v nejbližších dnech by představenstvo VOS Jičín mělo projednávat plán investic a oprav na letošní rok.

Informace o tom, v jakém rozsahu budou uspokojovány požadavky akcionářů, tedy měst a obcí, by měly být známy ještě tento měsíc. Mezi finančně nejnáročnější akce, o nichž se už delší dobu hovoří, patří projekt odkanalizování Sobotky. Tamní radnice si nechala od dvou odborných firem zpracovat studie, které se liší svou koncepcí i uplatněním různé technologie čištění odpadních vod.

Starosta města Petr Hejn v rozhovoru, který poskytl loni soboteckému zpravodaji, připustil, že letos předpokládá zahájení projektových prací včetně výběru dodavatele. Podle jeho vyjádření by mohla být vlastní stavba čističky a nové kanalizace v Sobotce započata v následujícím roce. Celkové náklady spojené s touto investicí se pohybují v řádu desítek milionů korun.

Termín, kdy se začne s budováním infrastruktury v Sobotce, případně některými dalšími akcemi, je ovšem podmíněn finančními možnostmi společnosti. Více tedy napoví nadcházející úterní schůze představenstva, kde se budou jednotlivé požadavky projednávat.

(jn)


Čeká se na posudek k dokumentaci

Vitiněves, Jičín - Návrh rozšířeného chovu prasat ve Vitiněvsi, proti kterému se v minulém roce postavili místní občané za podpory obecního úřadu, nyní čeká na zpracování posudku k dokumentaci o posouzení vlivů na životní prostředí. Tento posudek nechal zpracovat Okresní úřad v Jičíně a mohl by být dokončen již koncem ledna.

Vzhledem k některým nepřesnostem, které zazněly v článku NN z 1. prosince, připomeňme ještě jednou alespoň základní fakta k této kauze. Na jaře loňského roku přišlo Agro Slatiny a.s. se záměrem přestavět nevyužívané prostory kravínů v obci Vitiněves na chov plemenných prasat, proti tomu se však později ohradila část místních občanů a naprostá většina obecního zastupitelstva. Ze zákona mělo Agro Slatiny povinnost nechat zpracovat "Dokumentaci o posouzení vlivů na životní prostředí" k akci "Stavební úpravy stájí pro chov prasat Vitiněves", což také učinilo a v září byla dokumentace dokončena. Podle ní by v chovu mělo být celkem 1534 kusů ustájených prasat a dokumentace obsahuje také opatření pro utlumení nežádoucích vlivů, například snížení produkce amoniaku apod. Tato dokumentace však nebyla ekologickým auditem, jak bylo jednotlivými stranami často nesprávně argumentováno. 10. listopadu se ve Vitiněvsi schází občané a zástupci obce za účasti zástupců Agra, projektanta a zpracovatele dokumentace. Obec i občané nakonec zašlou na referát životního prostředí Okresního úřadu v Jičíně své výtky a připomínky k předkládané dokumentaci. Okresní úřad však na základě těchto připomínek nezadal vypracovaní ekologického auditu, jak bylo mylně uvedeno, neboť ze zákona pro něho nevyplývá povinnost audit zajistit. Zpracování auditu je v tomto případě záležitostí obce nebo investora, které jej mohou nechat zpracovat, ovšem na vlastní náklady.

Na základě místního šetření z 28. listopadu podnikl Okresní úřad několik vstřícných kroků k požadavkům občanů. "Od Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové jsme si vyžádali aktuální větrnou růžici, na základě které bude zadáno přepočítání ochranného pásma. Rovněž byly zajišťovány podklady pro zpracování pachové stopy. Tuto zkoušku, která je časově i finančně značně náročná si, ale musí zadat obec na vlastní náklady," sdělil Miloslav Kozák z referátu životního prostředí OkÚ Jičín. Okresní úřad navíc inicioval prohlídku stejné odchovny prasat v obci Choťovice v okrese Nymburk, kterou chce Agro Slatiny vybudovat ve Vitiněvsi. Té se zúčastnili zástupci OkÚ, dva zastupitelé Vitiněvse a zootechnik Agro Slatiny.

V současné fázi jsou očekávány výsledky posudku k dokumentaci o posouzení vlivů na životní prostředí. "Ze zákona vyplývá povinnost OkÚ zajistit zpracování tohoto posudku. V něm bude zpracovatel reagovat na všechny připomínky ze strany dotčených orgánů státní správy a může přihlédnout k vyjádření občanů," doplnil Kozák. Podle jeho slov by posudek mohl být vypracován nejdříve koncem ledna, ovšem tento termín se může ještě o několik měsíců odložit. "Vše bude záležet na tom, zdali zpracovatel včas obdrží všechny požadované údaje. Lhůta pro vypracování posudku totiž může být u problematických případů prodloužena o dalších 150 dní."

Nejpozději do jednoho měsíce od obdržení posudku proběhne jeho veřejné projednání včetně vyjádření veřejnosti. "Na základě zmiňovaného posudku a protokolu z veřejného projednání pak vydá Okresní úřad stanovisko k celému záměru, ať už souhlasné či nesouhlasné. Stavební povolení však může příslušný stavební úřad vydat i bez souhlasu okresního úřadu," připomněl závěrem Kozák.

(pe)


Počátek sporu je možné hledat už v restituci

Úlibice - Vyhrocený spor mezi Renatou Kolářovou, která v Úlibicích vlastní restauraci U bílého lva, a novopackou Jednotou, jež v obci provozuje obchod, u jehož otevření musela začátkem ledna asistovat policie, hýbe celou obcí.

V okamžiku, kdy na neschopnost obou stran se dohodnout začali doplácet tamní obyvatelé, vypjatá atmosféra v Úlibicích dosáhla svého vrcholu. Na druhý den nového roku byl pozemek před objektem Jednoty přehrazen oplocením, který lidem znemožňoval vstup do prodejny. Zátaras byl odstraněn až za přítomnosti policie na základě předběžného opatření, které vydala obec.

K poslednímu prosinci loňského roku vypršela platnost nájemní smlouvy, kterou Jednota uzavřela před pěti lety s majiteli restaurace U bílého lva. Jedině díky ní mělo družstvo zajištěn přístup do prodejny a její zásobování. Pozemky kolem celého obchodu totiž vlastní Renata Kolářová, která je získala spolu se sousedním hostincem od restituentů.

K 1. lednu ztratila Jednota jakýkoliv právní titul k pozemkům, který měla do té doby ošetřen nájemní smlouvou, sdělil Vít Záveský, pracovník advokátní kanceláře Jiřího Záveského, právního zástupce Kolářových. "Protože druhá strana návrh na její prodloužení neakceptovala, nebyl důvod, proč na soukromý pozemek pouštět třetí osoby. Paní Kolářová si na dvoře složila stavební materiál, který se jí začal ztrácet, a tak jej oplotila. Nepřála si, aby kdokoliv cizí vstupoval na její pozemek. Její postup byl vzhledem k situaci zcela legitimní, nicméně chápu, že tím zejména starší generaci může vzniknout komplikace při nákupu potřebného zboží," uvedl Záveský.

Předseda Jednoty Miroslav Chudoba jednoznačně prohlásil, že se družstvo chtělo dohodnout. "Z druhé strany k tomu nebyla vůle. Pro zajištění bezproblémového chodu prodejny by bylo ideální, kdybychom potřebnou část pozemku mohli odkoupit. Dalším řešením je zřízení věcného břemene nebo obnova nájemní smlouvy. Paní Kolářová ovšem požadovala takový nájem, který je pro družstvo neúnosný," konstatuje Chudoba. Podle něj navíc druhá strana nevznesla zásadní námitku k probíhajícímu řízení o zřízení věcného břemene. "Nečekal jsem, že paní Kolářová bude stavět bariéry před prodejnou," dodal předseda.

Stejně tak i Kolářovi tvrdí, že se Jednota v předchozích měsících nechovala adekvátně. "Jednota dopředu věděla, že nájemní vztah skončí. Z její strany mi bylo sděleno, že od družstva nedostanu za nájem ani korunu. V předchozích pěti letech platili za celou plochu měsíčně sto korun. Sama jsem jim chtěla předložit novou smlouvu, kde jsem navrhla jinou výši nájmu, která odpovídá vyhlášce o místních poplatcích s tím, že jsem byla ochotna o ni diskutovat," tvrdí Renata Kolářová. Podle ní hostinec i s pozemky kupovala, aniž by byly zatíženy věcným břemenem, proto s takovým omezením nesouhlasí.

"Není pravda, že by Jednota v uplynulém roce neprojevila zájem řešit vzniklou situaci smírmou cestou, opakovaně jsme se o to snažili," zdůraznila Zlata Traspová, právnička družstva. To si s ohledem na patovou situaci nemůže podle Chudoby bránit své podnikatelské zájmy jiným způsobem, než tím, že požádalo stavební úřad, aby rozhodl o vyvlastnění práva přístupu k prodejně. Odbor výstavby jičínské radnice by měl v této věci rozhodnout koncem ledna. Jeho vdoucí Pavel Jarolímek připustil, že jde o ojedinělý případ, v němž stavební úřad stojí před rozhodnutím, zda budou někomu v nezbytně nutné míře odebrána vlastnická práva. "To už musí být opravdu extrémní situace. V tomto případě je nutné posoudit, aby byly naplněny zákonem dané podmínky," poznamenal Jarolímek.

Není vyloučeno, že se spor přesune do soudní síně, a na konečné vyřešení pak mohou obě strany čekat i několik měsíců. V jednom se jeho účastníci ale shodují. Za příčinu současného stavu je podle nich možné označit špatné restituční rozhodnutí, v němž nikdo nedomyslel, jaká situace může za několik let nastat.

(jn)


Připravují programové prohlášení

Hradec Králové - Na svém prvním zasedání se v minulém týdnu sešla nově zvolená rada regionálního zastupitelstva. Na něm bylo mimo jiné rozhodnuto o řízení jednotlivých odborů krajského úřadu a byl také zvolen vedoucí sekretariátu hejtmana Pavla Bradíka.

Podle radního královéhradeckého zastupitelstva a starosty Hořic Ladislava Vrby se radní během jednání jeli podívat na budoucí sídlo krajského úřadu, které by mělo být zprovozněno koncem měsíce května. Doposud totiž krajský úřad provizorně sídlí v kongresovém centru Aldis. "Mimo různých základních organizačních záležitostí jsme se zabývali přípravou zastupitelstva, které se bude konat 30. ledna, ale diskutovali jsme také o rozpočtu kraje," sdělil bezprostředně po zasedání Vrba. Rozpočet kraje na letošní rok byl přitom parlamentem schválen ve výši 61,5 milionů korun, z něhož 11 milionů bude určeno na odměny zastupitelům a refundace mezd. Zbylých 50 milionů připadá na úřednictvo, z čehož 34 milionů je určeno také na úhradu jejich platů. Ke konci roku by mělo být na úřadu zaměstnáno již okolo 110 osob, do konce příštího roku by to mělo být o 100 více. "Úředníci budou přibývat podle přicházejících kompetencí. První zaměstnanci jsou například osoby z oblasti školství a dopravy. Samotný úřad bude mít zhruba 20 až 25 úředníků," konstatuje Vrba. Podle něho se na zasedání radní dále ještě dohodli o zřízení webových stránek kraje. "Diskutovali jsme také o jakémsi programovém prohlášení, kde by měly být nastíněny naše prvotní představy rozvoje královéhradeckého regionu," dodal.

(max)


Prodej vyřazených knih

Lázně Bělohrad - Městská knihovna v Lázních Bělohradě připravila pro zájemce mimořádnou nabídku. Od úterka 16. ledna do soboty pořádá prodej vyřazených knih za symbolickou cenu. V těchto dnech bude návštěvníkům nabízet i další služby, především možnost seznámit se s internetem, kterým město v loňském roce knihovnu s příslušným počítačovým zařízením vybavilo. Cena nabízených knih se bude pohybovat od pěti korun za beletrii a deseti korun za naučnou literaturu.

(jn)


Daňový kalendář - leden

Čtvrtek 25.ledna - Daň z přidané hodnoty - Daň a daňové přiznání za měsíc prosinec 2000 nebo za 4. čtvrtletí 2000. Spotřební daň - daň a daňové přiznání za měsíc prosinec 2000.

Středa 31.ledna - Daň z nemovitostí - daňové přiznání, případně dílčí daňové přiznání na zdaňovací období roku 2001. Daň z příjmů - měsíční záloha na daň za měsíc leden 2001. Silniční daň - daň a daňové přiznání za rok 2000.

Ing. Jana Kavková, daňový poradce (tel.:0433/523 320)

Daňový kalendář na leden otiskujeme omylem, až o týden později, a tak je vypuštěno datum 8. ledna, které bylo termínem pro platby pojistného.


Vítání Nového roku

Na celém světě se slavilo a vítal se Nový rok. A ani v Hořicích jsme nebyli pozadu. I zde se totiž konala veliká oslava k příchodu Nového roku.

Zněla reprodukovaná hudba, zářily reflektory, zářila radnice, zářili všichni lidé, kteří přišli. A přesně o půlnoci se rozzářila i obloha v podobě ohňostroje, který byl opravdu velkolepý. Starosta města pan Vrba měl krátký a vřelý proslov. Místostarostka Zdena Vaškovová zazpívala státní hymnu. Nastala veselice, přípitky, přání, polibky a tisknutí dlaní. Zkrátka skvělá nálada. Přejme si, aby nám tato nálada vydržela co nejdéle. Všem zúčastněným patří dík za klidné a veselé oslavy příchodu nového milénia.

Petr Jedlička, Hořice


Nové Noviny