Nové Noviny č. 2/0112. ledna 2001str. 5

Někteří studenti odmítají poskytovat rodičům informace o svém prospěchu

Většina plnoletých studentů možnosti nového zákona nevyužila a rodiče jsou s jejich školními výsledky pravidelně seznamováni.

FOTO: jn

Jičín, Hořice, Nová Paka - Zákon o ochraně osobních údajů přinesl komplikace i většině středních škol na našem okrese. Ministerstvo školství totiž na školy nedodalo oficiální právní názor, jak řešit otázku poskytování informací rodičům o prospěchu studentů, kteří již dosáhli osmnácti let.

Na všech školách, které jsme oslovili, nám tuto skutečnost jednoznačně potvrdili. Podle ředitele Obchodní akademie a Středního odborného učiliště v Hořicích Jaroslava Kotrbáčka na základě nového zákona odmítlo dát souhlas s poskytnutím informací rodičům o svém prospěchu šest studentů ze zhruba sta žáků, kteří převyšují osmnáct let. "Svůj nesouhlas vyjádřili na základě písemného prohlášení. My to samozřejmě respektujeme, jedná se přece o plnoleté osoby. Rodičům, kterých se to týkalo, jsme rozeslali dopisy s informací, že syn nebo dcera si nepřeje, aby jim škola o jejich prospěchu podávala jakékoliv podrobnosti. Samozřejmě, že osobně se domnívám, že by to tak být nemělo, a nadále se budeme snažit studenty přesvědčovat, aby se v budoucnu zachovali rozumně," konstatuje Kotrbáček. Také na Soukromé střední podnikatelské škole Altman v Jičíně několik osmnáctiletých studentů odmítá dát souhlas s informováním rodičů. "Jde asi o deset až dvanáct osob. Přestože se nejedná o velký počet, jsem přesvědčen, že na naší škole by vše mělo být v jiné poloze. Jsme totiž subjekt, ve kterém školné platí za žáky rodiče a ti by přeci měli mít právo vědět vše o svých dětech. Uvidíme tedy, jak se celá záležitost vyvine," říká ředitel Stanislav Altman.

Na Gymnáziu v Nové Pace třídní učitelé přímo hlídají, v který den je jednotlivým žákům osmnáct let. "Jakmile je dotyčnému osmnáct, ihned s ním třídní učitel celou záležitost projedná a nechá si podepsat písemné prohlášení, že souhlasí s poskytováním informací rodičům. Zatím jsme neměli jediný případ, kdy by s tím student nesouhlasil. Pokud by se tak však stalo, informace bychom rodičům poskytnout nemohli. Zákon o ochraně osobních údajů mluví jasně," seznamuje se svou zkušeností ředitel novopackého gymnázia Jaroslav Vašek. Na Lepařově Gymnáziu v Jičíně podle ředitele Vladimíra Cardy také všichni zletilí žáci před rodičovským sdružením vyplnili potvrzení, ve kterém měli možnost odmítnout rodičům informace. "Všichni toto prohlášení vyplnili a nenašel se jediný případ, který by odpověděl záporně. Studenti celou záležitost přijali jako fakt, pouze jeden z rodičů dr. Petr Krupka s ní vyjádřil nesouhlas. Ten nám udělal právní rozbor zákona o rodině, podle kterého by například informace o známkám neměly být utajované skutečnosti. Příště tedy už takovouto akci asi dělat nebudeme. Vše by však naprosto jednoduše mohl vyřešit nějaký jednoznačný postoj ministerstva školství, který však chybí," podotkl Carda.

Celý problém úzce souvisí i s omlouváním osmnáctiletých žáků z vyučování. Jako zletilí by se totiž defacto mohli již omlouvat namísto rodičů sami. Také tuto záležitost řeší každá škola po svém. Na Lepařově Gymnáziu se tak například bere přísně v potaz pouze lékařské potvrzení, na zbylých školách však stále většinou mohou studenty omluvit i rodiče.

(max)


Neplaťte víc, než musíte

Podstatné změny související s podnikáním

Od 1. ledna 2001 vstupuje v účinnost řada novelizovaných i zcela nových právních předpisů, a to téměř ve všech oblastech práva. Uvádím pouze některé změny (s ohledem na rozsah všech změn), jejichž neznalost by mohla přinést na počátku roku negativní následky.

Obchodní listiny a nové razítko

Dle ustanovení § 13 a novely obchodního zákoníku účinné od 1. ledna 2001 platí, že obchodní listiny, což jsou faktury objednávky a obchodní dopisy, musí splňovat nově předepsané náležitosti.

U osob nezapsaných do obchodního rejstříku to jsou: a) jméno (fyzická osoba) nebo název (právnická osoba), b) místo podnikání, c) IČO. Je vhodné dále připomenout ustanovení § 8 obchodního zákoníku a to ve svém důsledku říká, že chce-li fyzická osoba od 1.1.2001 vystupovat pod firmou (tj. vždy jméno, příjmení a dodatek), pak musí být zapsaná do obchodního rejstříku do 1.1.2001. V této souvislosti je dále důležité si uvědomit povinnost vedení podvojného účetnictví. Jestliže má fyzická osoba na svém živnostenském oprávnění uveden nějaký dodatek ke jménu a příjmení, ovšem nechce jej od 1.1.2001 již používat, nemusí se zapisovat z tohoto důvodu do obchodního rejstříku a dále pak nemusí ani měnit živnostenský list. Toto je uvedeno v přechodných ustanoveních novely obchodního zákoníku bod 37. "Průkazy živnostenských nebo jiných podnikatelských oprávnění, vydané ke dni účinnosti tohoto zákona, ani jiná povolení, souhlasy, popřípadě obdobné dokumenty, znějící na obchodní jméno fyzických osob nepozbývají platnosti a nemusí být uvedeny do souladu s § 8 a násled. obchodního zákoníku."

V § 3 odst.3 novely obchodního zákoníku jsou uvedeny podmínky pro fyzické osoby, po jejichž splnění vznikne fyzické osobě povinnost zapsat se do obchodního rejstříku. Fyzická osoba, která je podnikatelem ve smyslu tohoto zákona se zapisuje do obchodního rejstříku též, jestliže:

a) výše jejího čistého obratu zjištěná podle zvláštního právního předpisu dosáhla nebo překročila v posledních dvou účetních obdobích částku, která zakládá povinnost ověření účetní závěrky auditorem,

b) provozuje živnost průmyslovým způsobem nebo

c) tak stanoví zvláštní předpis.

V odst. 4 § 3 novely obchodního zákoníku se dále uvádí: Fyzická osoba zapisovaná do obchodního rejstříku podle odstavce 3 § 3 novely je povinna podat návrh na zápis do obchodního rejstříku bez zbytečného odkladu poté, co jí tato povinnost vznikla.

Dosud platný zákon o účetnictví zakotvuje povinnost ověření závěrky auditorem pro společnost s ručením omezeným a družstva po překročení čistého obratu 40 mil. Kč ve svém § 20 odst. 2 zákona, ovšem:

a) definice čistého obratu uvedená v § 20 odst. 2 zák. o účetnictví zní - výnosy snížené o DPH, případně daň z obratu, pokud jsou tyto daně součástí výnosů,

b) výše čistého obratu zjišťuje účetní jednotka z účetní závěrky, kterou tvoří rozvaha, účet zisků a ztrát a příloha. Fyzické osoby, které účtují v soustavě jednoduchého účetnictví, nesestavují účetní závěrku, ale sestavují výkaz o majetku a závazcích a o příjmech a výdajích dle § 18 odst. 4 zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Domnívám se tedy, že pokud vede fyzická osoba jednoduché účetnictví, nelze u ní zjistit údaje o výši čistého obratu a aplikovat ust. § 3 odst. 3 písm. a) obchod. zákoníku pro vznik povinnosti zapsat se do obchodního rejstříku. Kdyby ale z jakéhokoli jiného důvodu (požadavky banky, vlastní rozhodnutí z důvodu lepší přehlednosti účetnictví apod.) fyzická osoba účtovala v soustavě podvojného účetnictví, je u ní zjistitelná výše čistého obratu (jako u obchodní společnosti) a z toho odvozená povinnost podat návrh na zápis do obchodního rejstříku.

Termín pro zápis do obchodního rejstříku je stanoven v přechodných ustanoveních novely obchodního zákoníku bod 2. "Ukládá-li tento zákon osobě, které nevzniká ke dni zápisu do obchodního rejstříku, povinnost zapsat se do obchodního rejstříku, je tato osoba povinna podat návrh na zápis do obchodního rejstříku do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

U osob zapsaných do obchodního rejstříku to jsou: a) obchodní firma (nový název pro obchodní jméno), b) sídlo, c) IČO, d) údaj o zápisu do obchodního rejstříku včetně spisové značky (např. firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 44444).

Kdo nebude mít obchodní listiny v souladu s požadavky, dopouští se přestupku na úseku podnikání dle ust. § 24 odst. 1 písm. f) zák. č. 200/1991 Sb., o přestupcích a může být postižen pokutou až do výše 50 tis. Kč nebo zákazem činnosti do jednoho roku. Nová pravidla pro obchodní listiny mají přechodné ustanovení, které říká, že do 30.6.2001 je povoleno užívat dosavadní předtištěné obchodní listiny. Tento odklad ale platí pouze pro listiny předtištěné, nikoli pro listiny, jimiž jsou například faktury vystavované účetním programem. Ty musí mít všechny náležitosti již od 1.1.2001. Jinak riskuje podnikatel pokutu.

Některé další důležité změny

Od 1.1.2001 došlo ke zvýšení minimální mzdy na 5.000 Kč. V důsledku zvýšení minimální mzdy dochází také ke zvýšení minimálního pojistného na zdravotní pojištění, a to o 67 Kč měsíčně, tedy z dosavadních 608 Kč na 675 Kč. Dále dochází ke zvýšení částky pro výpočet vyměřovacího základu pro účely důchodového zabezpečení, a to na 6.600 Kč. Minimální pojistné na důchodové a nemocenské pojištění osoby samostatně výdělečně činné tedy činí 562 Kč.

Ing. Jana Kavková, daňový poradce (tel.:0433/523 320)


Uhořel v troskách domu

Sobotka - V úterý před pátou hodinou ranní došlo ve městě k požáru rodinného domku. Na místo okamžitě vyjeli hasiči z jičínského požárního sboru a poplach vyhlásila i místní jednotka Sboru dobrovolných hasičů. Po příjezdu hasičů již hořela místnost a část střešní krytiny, po které se požár rychle rozšiřoval. Hasiči provedli lokalizaci požáru a snažili se odvětrat a současně ochlazovat vnitřek domu. Existovalo totiž podezření, že se zde nacházel jeho majitel. Teprve krátce před sedmou hodinou se průzkumná skupina hasičů dostala do místnosti, kde bylo objeveno torzo ohořelého těla, pravděpodobně majitele domu. Důvodem vzniku požáru bylo zřejmě neodborné zacházení s elektrickým topením. Totožnost oběti a příčina smrti jsou dosud předmětem vyšetřování.

(red)


Policie České republiky

Sobotka - V noci na 2. ledna byl v Sobotce odcizen nákladní tahač DAF se zapojeným nenaloženým návěsem. Tahač byl zaparkován poblíž nádraží ČD. Ze druhého tahače, který byl zaparkován ve stejném místě, odcizil pachatel dva akumulátory. Celková škoda činí přibližně 1,6 milionu korun.

Jičín - Vyšetřovatelem bylo sděleno obvinění z trestného činu zanedbání povinné výživy zapomětlivému otci z Jičína. Ten za poslední dva roky dluží na výživném pro svého syna 12.000 Kč.

Nová Paka - V půl šesté ráno 2. ledna na kluzkém povrchu vozovky na Babáku přibrzdil řidič vozu Alfa-Romeo, dostal smyk a narazil do vozidla jedoucího v protisměru do kopce. Jeho řidič utrpěl těžké zranění. Oba řidiči byli se zraněními převezeni do jičínské nemocnice, kde jim zároveň byla odebrána krev pro případné zjištění alkoholu. Při nehodě vznikla škoda za zhruba 200.000 Kč.

Ohaveč - Obvinění z trestného činu ublížení na zdraví bylo vyšetřovatelem sděleno řidiči, který 13. října loňského roku u Ohavče nepřizpůsobil rychlost jízdy situaci v silničním provozu a zezadu narazil do cyklisty, který utrpěl těžkou újmu na zdraví.

Střevač - V době mezi 28. prosincem loňského roku a 3. lednem došlo ve Střevači k vloupání do zemědělského objektu, odkud pachatel odcizil zpětné zrcátko traktoru a světlomet kombajnu. Majiteli tak vznikla zhruba tisícikorunová škoda.

Kopidlensko - Na dvoře svého domu na Kopidlensku byl nalezen dopoledne 4. ledna mrtvý muž. Bylo zjištěno, že zřejmě v podnapilém stavu vyšel na dvůr, kde uklouzl na ledě, upadl a na místě, kde zůstal ležet, následně umrzl. Věc je dále v šetření a přesnou příčinu úmrtí stanoví až pitva. Cizí zavinění nebylo zjištěno.

Kopidlno - Mezi 3. a 4. lednem odcizil v Kopidlně neznámý pachatel z parkoviště u cihelny tmavomodrou Škodu Favorit, čímž majiteli způsobil škodu asi za 30.000 Kč.

Roškopov - Řidič vozu DAF s přívěsem nepřizpůsobil v Roškopově rychlost jízdy stavu a povaze vozovky a při míjení se s protijedoucím vozidlem zachytil o stěnu podjezdu. Ke zranění nedošlo, alkohol byl vyloučen, škoda činí přibližně 100.000 Kč.

Vitiněves - Na Nový rok kolem poledního byl na železniční trati ve směru Vitiněves - Jičín usmrcen muž, který kráčel středem kolejiště a nereagoval na zvukové signály osobního vlaku. Nehodě se strojvedoucímu ani přes použití rychlobrzdy nepodařilo zabránit. Zavinění cizí osobou nebylo zjištěno. Přesná příčina tragické události je v šetření.

Kacákova Lhota - Kolem půlnoci z 31. prosince na 1. ledna vnikl nedostatečně zajištěnými vraty pachatel do prasečáku v Kacákově Lhotě. Odcizil zde dvě prasata, která před vraty podřízl a zanechal je na místě. Způsobená škoda je přibližně 6.000 Kč.

Nová Paka - K tragické nehodě došlo počátkem roku v Nové Pace, kde se čtyři osoby nadýchaly oxidu uhelnatého. Tři z nich jsou již zcela mimo nebezpečí a byly propuštěny z nemocnice. Jedna žena zemřela. Celý případ je dále v šetření Policie ČR.

Jičín - Z parkoviště u domu Pod Lipami v Jičíně odcizil pachatel v noci na 5. ledna osobní vůz Nissan Sunny 1,4 LX - modrá metalíza. Majiteli vznikla škoda ve výši zhruba 120.000 Kč.

Nová Paka - V sobotu 6. ledna v 11 hodin došlo v Nové Pace ke srážce osobního vozu Toyota Carina s projíždějícím osobním vlakem. Řidič vozidla nerespektoval dopravní značku "Stůj, dej přednost v jízdě" a s vozem částečně vjel na železniční přejezd, kde došlo k srážce s vlakem. Nehoda se obešla bez zranění, alkohol nebyl zjištěn, škoda činí asi 110.000 Kč.

Pecka - V sobotu 6. ledna kolem 23. hodiny došlo k vloupání do tří osobních vozů zaparkovaných nedaleko diskotéky na Pecce. Pachatel z nich odcizil zimní bundy, několikery osobní doklady, doklady k vozům a finanční hotovost. Celková škoda je asi 20.000 Kč.

(tm)


Nové Noviny