Nové Noviny č. 3/0119. ledna 2001str. 3

Ekologická stavba za zhruba 100 milionů

Ostroměř, Chomutice - Pokud by se v příštích letech několik obcí podél toku Javorky rozhodlo vybudovat čistírnu odpadních vod včetně kanalizačních sítí, náklady na stavbu při dnešních cenách dosáhnou asi 100 milionů korun.

Vyplývá to ze studie, kterou si nechaly zpracovat obce Ostroměř, Chomutice, Holovousy, Sobčice, Podhorní Újezd a Vojice. Realizace tohoto ekologického díla však není na pořadu dne, na dotaz NN to uvedla většina starostů výše zmíněných obcí. Vyhotovení studie je pouze prvním krokem a souvisí s již dříve přijatým programem současného volebního období v Ostroměři, kde je výstavba čističky jedním z jeho bodů, uvedl ostroměřský starosta Jan Ježek.

K tomuto záměru se však postupně připojily i sousední obce, které uvažují o napojení. Studie proto počítá s umístěním čističky na katastru Chomutic, kam by směřovaly dvě větve hlavních kanalizačních řadů. "Za tímto účelem se dosud sdružilo pět obcí, ale nabízí se možnost i dalším, například pro Nevrátice, Staré Smrkovice a Třtěnice," připouští starosta Chomutic Jaroslav Vondráček.

Odkanalizování obcí by podle něj pomohlo jak k ochraně životního prostředí, tak i budoucímu rozvoji celého území s ohledem na případné podnikatelské aktivity. "Stavba čističky a infrastruktury bude velice nákladná. Bez přísunu peněz z jiných než obecních zdrojů je nemyslitelná. Pokusíme se získat finanční prostředky z fondu Sapard, který ale zatím není připraven. Od Evropské unie je možné získat peníze až do výše sedmdesáti procent rozpočtovaných nákladů. Přiznání dotace je ovšem podmíněno počtem obyvatel, kterých by se investice týkala. Čím víc obcí se připojí, tím větší bude naděje, že bychom se této podpory mohli dočkat," upřesnil Vondráček.

Podle vedoucího střediska Povodí Labe v Jičíně Bohumila Pleskače se kvalita vody v Javorce zlepšila i díky zprovoznění čističky v Lázních Bělohradě, i když je na ni zatím napojena jen necelá polovina města. "Javorka se stejně jako další toky průběžně sleduje, podle dlouhodobého měření patří k vůbec nejčistším v kraji. Na rozdíl od jiných řek netrpí tak velkým komunálním a průmyslovým znečištěním, navíc její profil nebyl upravován a až na výjimky zůstal přírodní," sdělil Pleskač. "Z naší strany bychom vybudování čističky maximálně uvítali. Ideální vizí je dokončit odkanalizování zbylé části Bělohradu, a stejným způsobem vyřešit Ostroměř, která má jako poměrně velký sídelní útvar spolu s Podhorním Újezdem na vypouštění splašků největší podíl," doplnil Pleskač.

Každá ČOV, která se postaví, znamená přínos z hlediska kvalitativních poměrů daného toku, potvrzuje vedoucí odboru péče o vodní zdroje Stanislav Verner z ředitelství Povodí Labe v Hradci Králové. "Snížený objem organických látek vypouštěných do řeky by měl příznivý dopad i vizuálně. Zlepšil by se vzhled toku, kde se největší podíl znečištění projevuje zvýšenou tvorbou kalu. To má za následek rychlejší bujení vegetace, což vyvolává vyšší náklady na údržbu koryta," vysvětluje Verner.

Obdobný názor má i referát životního prostředí okresního úřadu. "Aktivity tohoto charakteru jsou podporovány i v rámci projektu Fondu životního prostředí, stavba ovšem musí zahrnovat území s nejméně dvěma tisíci obyvatel," doplnil vodohospodář Ivan Vokatý.

Právě existence čistíren odpadních vod v obcích od dvou tisíc obyvatel je jedním z požadavků Evropské unie. Na Jičínsku už zůstává jediné místo, kde takové zařízení dosud nefunguje, a tím je Sobotka. V regionu jsou dnes komunální čističky v Jičíně, Nové Pace, Hořicích, Lázních Bělohradě, Vysokém Veselí, Železnici a v Lužanech. Společnou ČOV s fimou Čepro má také Cerekvice nad Bystřicí a Kopidlno spolu s cukrovarem.

(jn)


Drahá noc...

Pokračování ze str.1

Převoz podnapilých osob navíc způsobuje nemocnici problémy se zajištěním volné sanity. "K případům opilství v naprosté většině dochází během noci, tedy v době, kdy je připraven k výjezdu pouze omezený počet vozů. Pokud v této době vyšleme podnapilého sanitou až do Hradce, bude tento vůz blokován přinejmenším na dvě a půl hodiny a může být postrádán na jiných místech. Nezbývá tedy než sehnat během noci dalšího řidiče do převozové sanity, který odveze podnapilého," doplnil Kelbich. Podle něho je skutečným problémem i otázka vymahatelnosti nákladů za přepravu. Převoz totiž není hrazen ze zdravotního pojištění, ale nemocnice musí dopravu zajistit. "Z minulosti máme velice špatné zkušenosti s úhradami za převoz na záchytku. Většinou se tedy snažíme vymoci částku za přepravu již přímo na místě."

Platba za převoz je dána ceníkem Okresní nemocnice, který vychází ze sazebníků výkonů zdravotních pojišťoven. Na základě toho je na podnapilém "pacientovi" vymáhána pouze částka za jízdu v jednom směru, tedy konkrétně z Jičína do Hradce Králové cca 750 korun. "Protože do záchytné stanice se posílají pouze lidé ve vysokém stavu opilství, kteří navíc projevují vysokou agresivitu, je pro zajištění bezpečnosti většinou nařízen policejní doprovod. "Pacient" je v tomto případě povinen uhradit částku jak za svoji přepravu, tak za osobu policisty," vysvětlil Kelbich.

K částce za přepravu sanitním vozem a k možné pokutě od policie je třeba připočítat ještě náklady na vlastní pobyt v záchytném zařízení, který podle sazebníku královéhradecké záchytné stanice činí 1500 korun za jednu noc. "Ročně přijmeme kolem 800 až 900 osob, kteří zde stráví noc. Z nich asi 50 % pochází z Hradce Králové a blízkého okolí, zbytek jsou lidé z ostatních okresů hradeckého kraje. Převažují muži nejčastěji ve věku 30 - 40 let, pouze 7 % přijatých tvoří ženy, značný je podíl bezdomovců a nezaměstnaných lidí," popisuje v kostce strukturu podnapilých lékař Vlastimil Kyral. Právě od této skupiny lidí je však velice problematické vymáhání dlužné částky za pobyt. "Posíláme jim upomínky, některým je dluh odečítán ze mzdy a v mnoha případech probíhá soudní vymáhání," popisuje Kyral. Přitom podle jeho slov částka 1500 korun na noc v žádném případě nestačí na pokrytí provozu záchytné stanice, která má v současné době osm lůžek. Dalšími financemi přispívá na její chod Magistrát města Hradce Králové a rovněž jednotlivé okresní úřady, jejichž příspěvek se odvozuje od počtu přijatých lidí.

(pe)


DAROVALI POČÍTAČE ŠKOLE V minulém týdnu společnost Continental Teves za účasti jejího ředitele Ladislava Drážného věnovala pět počítačů do vlastnictví 1. základní školy v Jičíně. Dipl. ing. Ladislav Drážný se v průběhu slavnostního předání mimo jiné vyjádřil k prohloubení další spolupráce závodu s jičínskými školami s tím, že vedení společnosti Continental Teves cítí určitý vztah k okresu Jičín. Ten se rozhodlo vedení firmy vyjádřit právě i touto formou. Počítače podle slov ředitele školy Josefa Kužela rozhodně přispějí ke zkvalitnění výuky na 1. základní škole. Na snímku je zachycen ředitel školy Josef Kužel (vlevo) spolu s ředitelem jičínského závodu firmy Continental Teves Ladislavem Drážným (vpravo).

FOTO: jn


Správce komunikace musí...

Pokračování ze str.1

První případ tohoto druhu na okrese už cestáři řeší u silnice I/16, kde si vlastník přilehlé nemovitosti prostřednictvím královéhradeckých hygieniků stěžuje na nadměrný hluk a vibrace. Podle Pavlíčka je zcela obvyklé, když se z důvodu dodržování těchto norem vyvíjí na správce komunikací tlak při výstavbě nové silnice, případně rozšíření či rekonstrukce stávající. "Takto jsme ovšem povinni reagovat prakticky na každý podnět. Navíc si neumím představit, jak budeme v případě některých objektů eliminovat vibrace, protože ne všude je například možné odklonit nákladní dopravu, která má na otřesech hlavní podíl. Zatímco stát na nás přesouvá odpovědnost, peněz na vlastní činnost dostáváme naopak čím dál méně," konstatuje Pavlíček.

Také okresní hygienik Jaromír Hrubý považuje nový zákon vůči správcům pozemních komunikací za poměrně tvrdý. "Dopad nového zákona si dnes umí těžko někdo představit, to ukáže až praxe. I když se například zohledňuje stará hluková zátěž, kde se povolená hranice zvyšuje o dvacet na dvaasedmdesát decibelů, pro některé organizace v republice to může být z hlediska finančních výdajů kruté," připouští Hrubý.

Poznamenal, že na hladinu hluku a vibrace mají rozhodující vliv těžké nákladní automobily a také druh a kvalita povrchu vozovky. K nejvíce problematickým patří v obcích úseky vydlážděné kostkami. "Každý takový případ se musí na základě detailních měření zvlášť posoudit. V některých případech bude třeba možné vydat časově omezené povolení k provozu, když se prokáže, že hluk nebo vibrace byly omezeny na rozumně dosažitelnou míru. Někde však budeme trvat na tom, aby bylo z důvodu ohrožení veřejného zdraví dosaženo maximálně povolených limitů," shrnul Jaromír Hrubý.

(jn)


Správa uvažuje o výstavbě

Jičín - Ještě letos by se měla pravděpodobně zahájit stavba budoucího sídla Okresní správy sociálního zabezpečení. Tento úřad dnes sídlí na autobusovém nádraží v budově České pojišťovny.

Podle ředitelky OSSZ Jiřiny Šubrové se v současné době především vyřizují potřebné formality nutné k povolení a k zahájení stavby. Nový objekt by přitom měl stát taktéž na autobusovém nádraží v bezprostřední blízkosti budovy České pojišťovny. "V současné době jsme ve velmi stísněných podmínkách. Prostory bychom potřebovali minimálně dvojnásobné. Dnes platíme normální nájem a v dlouhodobějším horizontu pro nás bude každopádně výhodnější sídlit ve vlastním objektu," sdělila Šubrová. Investorem stavby by měla být Česká správa sociálního zabezpečení Praha.

(max)


Krátce

PODHORNÍ ÚJEZD: Obec zrenovuje nádrž

Obnovit protipožární nádrž, která bude sloužit i k jiným účelům, se v letošním roce rozhodlo vedení obce. V těchto dnech podle starosty Podhorního Újezdu a Vojic Miloše Adama probíhá příprava na vypsání výběrového řízení na dodavatele. Jak řekl, základem projektu je rekonstrukce stávající nádrže v Podhorním Újezdě. "Veškeré stavební práce by měly být ukončeny do začátku prázdnin," doplnil starosta. Nádrž poté mohou využívat místní obyvatelé i k rekreačním účelům, nicméně parametry oficiálního koupaliště i přes lepší podmínky ke koupání splňovat nebude.

(jn)

NOVÁ PAKA: V pondělí se sejde zastupitelstvo

V pondělí 22. ledna se od 17.30 sejde v Městském kulturním středisku novopacké zastupitelstvo na svém prvním veřejném zasedání. Na programu bude projednávání a schvalování rozpočtu na letošní rok, změny územního plánu a některé majetkové záležitosti související s koupí a prodejem pozemků. V jednom z bodů veřejného zasedání budou zastupitelům předloženy ke schválení návrhy pětičlenných osadních výborů Radkyně a Heřmanice, které jako jediné dvě z devíti integrovaných obcí projevily o jejich vytvoření zájem. Přes osadní výbory tak bude možné konkrétně se podílet na rozvoji své obce.

(ur)

JIČÍN: Záchodky do pronájmu

Rozhodnutím městské rady budou veřejné záchodky u městského úřadu pronajaty jedné ze zaměstnankyň Technických služeb v Jičíně. Měla by se tak nejen rozšířit jejich otevírací doba, ale Technické služby a potažmo město tak ušetří zhruba 200 tisíc korun ročně. Dříve zde totiž byly dvě zaměstnankyně, jejichž mzdové náklady převyšovaly roční částku vybranou za použití těchto veřejných WC. Technické služby k úsporným opatřením především vedou nutné úspory související s napjatým městským rozpočtem v letošním roce a škrty jejich finančních požadavků ze strany vedení města.

(max)

SEDLIČKY: Setkají se s občany

Koncem ledna plánuje vedení města setkání s občany Sedliček. Chce tak navázat na již proběhlou akci ze závěru minulého roku v Popovicích. Na setkání by se přitom mělo hovořit především o chystané plynofikaci Sedliček, ale občané zde budou seznámeni i s vývojem v celém městě. Podle starosty Jiřího Lišky by právě rozšiřování infrastruktury v satelitních obcích Jičína, tedy v Robousích, Popovicích a Sedličkách, mělo patřit k nejdůležitějším prioritám města v tomto volebním období.

(max)

JIČÍN: Keramický kroužek na 4. ZŠ

Rada města se rozhodla povolit provozování keramického kroužku v prostorách 4. základní školy v Jičíně. Kroužek bude vést učitelka Blanka Lisá. "Vedení školy má zájem být takzvanou otevřenou školou, to znamená určité prostoupení veřejnosti a školy. Měl by zde vzniknout i kroužek pro dospělé. Velice rádi jsme samozřejmě této žádosti vyhověli. Za pronájem prostor se bude platit nájemné, které stanovíme tak, aby pokrývalo náklady spojené s touto činností," řekl místostarosta města Vlastislav Matucha.

(max)

JIČÍN: Seminář o stresu

Organizátoři protikuřáckého semináře proběhlého v druhém lednovém týdnu přicházejí s nabídkou další akce ve snaze přispět k lepší kvalitě života. Od 22. ledna do 7. února se vždy v pondělí a ve středu od 17.30 hodin koná protistresový seminář "Umění zvládnout stres". Seminář si neklade za cíl vyloučit stres ze života, ale chce posluchače naučit, jak ho zvládnout a konstruktivně využít, klade důraz na komunikaci a zvládání konfliktů, snaží se identifikovat zdroje stresorů. Šest večerů bude opět přednášet lektor Miroslav Starý. Místo konání je přednášková místnost jičínského Muzea.

MUDr. Marek Ondráček


Nové Noviny