Nové Noviny č. 4/0126. ledna 2001str. 4

Největší výstavba bytů za deset let se odvine od státní dotace

Jičín - V tomto roce chce jičínská radnice požádat o státní dotaci určenou na výstavbu 140 bytů. V současné době je již přitom prakticky rozhodnuto o výstavbě poloviny z nich. Těchto sedmdesát bytových jednotek by mělo být rozmístěno v pěti obytných domech, které má stavět společnost Mera Olomouc spolu s akciovou společností CZ Stavební holding z Pardubic.

Pokud vezmeme v úvahu i zahájení výstavby dalších 56 bytů z loňského roku, může se s určitostí tvrdit, že byla nastartována nejmasivnější výstavba obytných domů za posledních několik let. Během krátké doby by se tak Jičín měl dočkat minimálně 126 bytů. V minulém roce budování třech domů o 56 jednotkách zahájila společnost Mera Olomouc, která staví 34 bytů v Barákově ulici, a s výstavbou třetího domu s 22 byty na Lidickém náměstí začala společnost BAK. "Výstavbu bytů na Lidickém náměstí jsme započali v prosinci loňského roku a měla by být dokončena do letošního listopadu, aby se noví družstevníci mohli nastěhovat ještě před Vánocemi," říká vedoucí hospodářského střediska firmy BAK Josef Myška. Podle něho dům, který vyplní poslední proluku k restauraci Veselka, mohl být postaven již zhruba o rok dříve, ale zahájení stavebních prací se zpozdilo vzhledem k opožděné státní dotaci. Na obsazení bytů již bylo založeno bytové družstvo. V současné době je o ně podle Myšky již několik desítek žadatelů, přesto se mohou případní zájemci stále hlásit, protože prozatím družstvo registruje pouze předběžný seznam zájemců. Ceny bytů se přitom pohybují v rozmezí od 500 tisíc do 1,4 milionu korun.

Další dva domy s 34 byty chce v Jičíně v Barákově ulici postavit společnost Mera Olomouc. Stát se v nich budoucím nájemníkem je podle vedoucího odboru investiční výstavby Městského úřadu v Jičíně Jaroslava Havelky možné již po složení zhruba 30 procent ceny bytu a zbytek doplatit formou zvýšeného nájemného. "Pokud vím, tak z 34 bytů jsou zde již volné pouze dva malometrážní. U bytu o rozloze 50 metrů čtverečných je třeba například složit 250 tisíc, měsíčně se pak platí splátka po dobu dvaceti let ve výši 2200 korun," upřesňuje Havelka.

V letošním roce by k těmto třem domům z minulého roku mělo přibýt minimálně dalších pět. Pokud by se však městu podařilo získat dotaci státu ještě na větší počet bytů, mohlo by jich dokonce být i o několik desítek více. "Jedná se například o přestavbu kasáren, kde se počítá s 22 jednotkami. Pokud by dotace byla ještě vyšší, město by vypsalo výběrové řízení a mohlo by se začít s ještě masivnější výstavbou," konstatuje Havelka. "Každopádně se počet obytných domů stále zvyšuje. Dříve jsme stěží postavili jeden ročně, letos bychom jich měli mít rozestavěno alespoň osm, což hovoří za vše," dodává Havelka.

(max)


I v době zimních měsíců pokračuje nepřetržitě přestavba bývalého hotelu Zátiší v Lázních Bělohradě na bytový dům. Původní větší část hotelu i se zadním traktem nahradí nová stavba. Celkem zde vznikne 38 bytových jednotek, z nichž si šest ponechá město pro své potřeby. Subdodavatel, bělohradská firma Sarmo, by měla hotovou stavbu předat koncem letošního roku a až na dva byty jsou už všechny ostatní prodány. I s přestavbou někdejšího hotelu Zátiší získal Bělohrad v několika posledních letech na sedm desítek nových bytů.

FOTO: jn


Zastupitelé schválili záměr na prodej stavebních parcel

Nová Paka - Novopačtí zastupitelé schválili záměr na prodej pozemků určených k výstavbě rodinných domků v Gebauerově ulici v lokalitě za areálem ZPA. Celkem by v tomto prostoru mělo vyrůst na dvacet objektů.

Prodej stavebních parcel, které inženýrskými sítěmi zainvestuje město, se uskuteční prostřednictvím výběrového řízení, jenž se má konat v polovině dubna letošního roku.

"Výběrové řízení bude probíhat formou nejvyšší nabídky. Základní cena je stanovena v hodnotě tři sta korun za metr čtvereční. Pozemky budou nabízeny postupně a v případě zájmu více uchazečů o jeden pozemek dostane přednost nejvyšší cenová nabídka," oznámil místostarosta Miroslav Pitra.

Jak dále uvedl, ještě před výběrovým řízením je každý zájemce povinen uhradit jistinu ve výši pětadvacet tisíc korun jako zálohu na získaný pozemek. Pokud následně nabyvatel v daném termínu nesplní stanovené podmínky, jistina propadne coby smluvní pokuta a parcela bude nabídnuta k prodeji některému z dalších uchazečů. Smlouva o smlouvě budoucí, která bude na základně výběrového řízení uzavřena s jednotlivými stavebníky, obsahuje závazek, že kupující do čtyř let od jejího podpisu provede hrubou stavbu včetně zastřešení.

Naopak město se zavazuje, že napojení parcel na sítě zajistí nejpozději do konce srpna letošního roku. Na komunikace a zavedení infrastruktury na hranice pozemků je v návrhu rozpočtu města 2001 vyčleněna částka dva a půl milionu korun.

(jn)


Novopacké veřejné zastupitelstvo

Nová Paka - Bez větších problémů schválilo zastupitelstvo města na prvním letošním veřejném zasedání návrh rozpočtu na letošní rok. Nejvíce připomínek zaznělo při projednávání dotací novopackým sportovním subjektům, mezi které letos město rozdělí 1,5 milionu korun.

Z celkové sumy jeden a půl milionu je 350 tisíc korun určeno jako půjčka atletickému oddílu na durotanovou rekonstrukci rozběžišť na novopackém stadionu. Půjčka je ovšem podmíněna vyřešením komplikovaných vztahů mezi atletickým oddílem, respektive Tělocvičnou jednotou Sokol, a Sportovním klubem Nová Paka, který zatím požaduje odstranění části rozběžiště, nacházející se na jeho pozemku. Proto si obě zainteresované strany pozvala na své jednání komise školství, mládeže a tělovýchovy. Zastupitelé schválili dotace jednotlivým sportovním subjektům, kterým bude město hradit veškeré energie, pojistné a daň z nemovitosti, nikoliv však nájemné. Příslušné částky budou uhrazeny na základě předložených faktur.

Z následného rozpočtového komentáře bylo patrné, že požadavky správců jednotlivých kapitol musely být upraveny, protože celkové výdaje překračovaly očekávané příjmy o téměř 14 milionů korun. Z tohoto důvodu musela být mimo jiné prozatím vyškrtnuta částka na plynofikaci Vrchoviny ve výši 2,8 milionu korun. Tyto finanční prostředky by ovšem měly být na plynofikaci spádové obce přednostně uvolněny, bude-li na ni mít město peníze k dispozici. V rozpočtu je například pamatováno dvěma a půl miliony korun na inženýrské sítě pro výstavbu rodinných domů v lokalitě za ZPA.

Vedoucí stavebního úřadu Pavel Řehák seznámil zastupitelstvo s důvodovou zprávou ke změnám územního plánu města. Kromě jiného bylo odsouhlaseno zařazení území obcí Podlevín, Zlámaniny a Vlkov do městské části.

Při projednávání prodeje a koupě pozemků se největší diskuze rozvinula u parcely ve Štikově, na níž byl před šestatřiceti lety postaven obecní dům, který využívají obyvatelé této obce. V rámci restitučních řízení byl pozemek pod objektem navrácen fyzickým osobám, avšak z důvodu umístění stavby jej tito majitelé nemohou využívat. Parcelu proto chtěli odprodat za dvě stě tisíc korun městu, které je ale ochotno zaplatit jen polovinu z této navrhované částky. Cenu sto tisíc korun také nakonec zastupitelé schválili. Rovněž odsouhlasili odkoupení pozemku, na kterém se nachází část komunikací v ulicích O. Zeminy a Plk. Semíka. Uvedený pozemek byl vrácen restituentům již v době, kdy byly tyto komunikace vybudovány.

V závěrečné diskuzi po téměř tříhodinovém jednání seznámil starosta Petr Kuřík přítomných šestnáct zastupitelů s trestním oznámením, které podali dva členové zastupitelstva ohledně řešení situace kolem čistírny odpadních vod ve Staré Pace a ve věci prodeje kulturního a vyvařovacího zařízení bývalé Velvety. Jak starosta oznámil, vyšetřovatel neshledal v těchto kauzách žádné pochybení ze strany zastupitelů. V rozpravě vystoupilo i několik občanů, mezi jiným i Ota Smolík, který hovořil o nutnosti brzkého zastřešení zimního stadionu.

(ur)


Stará Paka postaví 12 bytů

Stará Paka - Stará Paka se stejně jako jiné obce na Jičínsku rozhodla přihlásit do programu bytové výstavby podporované státem. Na výstavbu domu s dvanácti byty získala obec na přelomu loňského a letošního roku dotaci přes čtyři a půl milionu korun.

Zemní práce při zainvestování pozemku inženýrskými sítěmi začaly už v prosinci minulého roku. "Na technickou infrastrukturu jsme obdrželi necelých sedm set padesát tisíc korun plus dalších zhruba 3,8 milionů korun na malometrážní bytové jednotky," potvrdil staropacký starosta Jaroslav Fišera. Dodal, že dva z celkového počtu osmnácti bytů budou řešeny jako bezbariérové. Kapacita domu, který je situován pod kostelem vedle objektu zdejšího zdravotního střediska, je už dnes podle starosty plně obsazena. "Není vyloučeno, že někteří zájemci od koupi bytu v průběhu výstavby odstoupí, přesto nepředpokládám, že by některé bytové jednotky zůstaly dlouho volné," poznamenal Fišera.

Státní dotace musí být prostavěna v horizontu tří let, dokončení díla pardubickou firmou CZ Stavební holding se ale předpokládá už na podzim letošního roku.

(jn)


Libáň podpoří výstavbu domů

Libáň - Zavedení přípojek inženýrských sítí k stavebním parcelám v lokalitě Tržiště při výjezdu na Zliv hodlá město podpořit další výstavbu rodinných domků.

"Zájem o individuální výstavbu by v Libáni určitě byl, pro řadu lidí je ale nad jejich ekonomické možnosti. Proto bychom jim chtěli situaci usnadnit tím, že pozemky zainvestujeme na vlastní náklady," sdělil libáňský starosta Jan Šesták. Obec z těchto důvodů žádá o přidělení státní dotace.

V zamýšlené lokalitě je prostor pro deset domků a obec podle starosty registruje zatím první dva vážnější uchazeče o koupi pozemku. "Věřím, že se najdou i další, když jim pomůžeme se zavedením technické infrastruktury, což při dnešních cenách představuje poměrně výraznou finanční položku," doplnil Šesták. V této souvislosti mimo jiné uvedl, že se v Libáni v současnosti staví čtyři rodinné domky.

"Máme zájem na tom, aby lidé v našem městě zůstávali a případně sem přilákali další mladé rodiny," vysvětluje starosta. Podobnou cestou jde například i Vysoké Veselí, kde obec prodávala soukromým stavebníkům už zainvestované parcely za ceny, které jsou několikanásobně nižší než ve velkých městech.

(jn)


Nové Noviny