Nové Noviny č. 6/019. února 2001str. 7

Letecká prospekce na Jičínsku 1993-2000

Letecká prospekce byla na Jičínsku zahájena 17. dubna 1993 využitím jedné letové hodiny nabídnuté tehdejším přednostou okresního úřadu. Další program byl již určován podle potřeb archeologického pracoviště Okresního muzea a galerie Jičín a hrazen jím nebo investory velkých staveb, jejichž rozsah si využití letadla k výzkumu plochy budoucí stavby vyžádal. V současnosti je realizováno 5-6 letových hodin s tím, že ještě tentýž rok je provedena i pozemní prospekce na místech pozitivních zjištění, aby byl získán datovací materiál nebo vyloučena archeologická situace. K zhruba dvouhodinovým letům je využíván hornoplošník Cesna 172 Aeroklubu Jičín pilotovaný Romanem Koudelkou. Snímky se pak obvykle pořizují z výšky 250-350 metrů.

Asi třetina plochy okresu Jičín je pokryta lesy, některé archeologické nemovité památky v listnatých lesích byly opakovaně snímkovány na počátku dubna. Většinu povrchu regionu tvoří celkem 293 vsí a osad a kolem nich k zemědělské činnosti využívaná půda. Rozsáhlou těžbou sklářských písků je narušeno území na k.ú. Újezd pod Troskami a Střeleč a plošnou erozí prostor mezi Hřmenínem a Markvarticemi. Hlavní osu západní části Jičínska tvoří Cidlina a její četné přítoky. Výraznými útvary v této části regionu jsou Markvartická a Češovská plošina. Zcela ojedinělým přírodním útvarem je skalní město Prachovské skály. Jejich přírodně opevněná část uzavřená na přístupných místech opevněním byla hradištěm v mladší době bronzové a raném středověku. Východní části dominuje Mlázovický a Hořický chlum, který dělí území na severní část tvořenou pásem podkrkonošských kopců a část jižní, která směrem k jihu přechází do Polabí.

Zpočátku bylo snímkováno okolí hlavního toku regionu - řeky Cidliny, jejího západního přítoku Leštiny (níže v kraji Mrliny), na východ od ní okolí řek Javorky a Bystřice. Trvale byl sledován prostor severně a jižně od Mlázovického a Hořického chlumu. Ten určuje směr hlavní komunikace z jihovýchodu do jičínské kotliny v trase pravěké a později ve středověku tzv. Hradecké cesty.

Početná zajímavá zjištění poskytl mikroregion Železnice. Bylo v něm dokumentováno mnohonásobné osídlení z pravěku a raného středověku a celkem tři opevněné plochy. Pod pásem okrajových kopců se zde větví i zmíněná Hradecká cesta.

Výrazná kumulace osídlení převážně ze starších období pravěku byla zjištěna v okolí opevněné krajiny Prachovských skal na sprašových návějích při zaniklých vodotečích zásobených vodou ze skal.

Pravděpodobný rozsah zaplavovaných ploch dříve neregulovanými vodními toky (především Cidlina) byl sledován 4. a 5. března 1999 při lokální povodni se zjištěním ochrany části okolí raněstředověkých hradišť vodou Cidliny.

Mlázovický a Hořický chlum poskytoval svým geologickým složením vhodnou surovinu pro broušené nástroje mladší doby kamenné. Tato skutečnost vysvětluje četnost dílen na výrobu broušených kamenných nástrojů na Jičínsku a leteckou prospekcí stále zjišťovaná nová sídliště. Dokumentace zaniklých vodotečí v okolí Chlumu umožňuje rekonstrukci intenzivního osídlení v jeho blízkosti.

Většina pozitivních zjištění byla učiněna na půdní a vlhkostní příznaky. Nejpočetnější a nejkvalitnější snímky pocházejí z poslední říjnové dekády. Dalšími obvyklými termíny letů je počátek dubna (ještě bez vegetace) a druhá dekáda června, kdy jsou vegetační příznaky nejvýraznější. Při extrémních vlhkostních podmínkách jsou výrazné vegetační příznaky i v říjnu (Rakov - hrádek Okrouhlý). V suchém létě 1995 byly těmito příznaky zjištěny rondely na k.ú. Slavhostice. Každé pozitivní zjištění je ověřováno opakovaným snímkováním v jiném ročním období. Geofyzikální měření bylo realizováno pouze jednou, a to na ploše vojenského tábora severně od hradiště Češov a na ploše s kruhovými objekty z mladší doby kamenné - rondely jižně od tohoto hradiště dne 22. dubna 1998 prof. F.Markem z Přírodovědecké fakulty UK Praha.

Několik set snímků s pozitivním zjištěním je výsledkem třiceti letových hodin. Spolu s lokalizací podle pomístních názvů je podle snímků nově zjištěných sídlišť a pohřebišť možné lokalizovat (byť ne zcela jistě) nálezy starého fondu archeologických sbírek v regionu. Archeologickými nálezy a v terénu dokumentovanými objekty je již v současné době prokazatelné, že všech 360 katastrálních území okresu Jičín je územím s archeologickými nálezy ve smyslu uváděném v památkovém zákoně.

Výsledky letecké prospekce na Jičínsku doplňují dosavadní výsledky pozemní prospekce s vrcholy osídlení v neolitu, mladší době bronzové, starší době železné a poté od konce období starohradištního. Mezi těmito úseky intenzivního osídlení je sporadickými nálezy zjišťováno velmi řídké osídlení v pravděpodobně vybydlené krajině, která navíc od starší doby bronzové leží i mimo zdroje nerostných surovin a hlavní trasy tehdejších komunikací. Dnešní síť sídel je výsledkem plošné kolonizace v první polovině 14. století s korekcemi v období husitských válek a války třicetileté, zánikem vsí z ekonomických důvodů v první polovině 16. století a dalšími kolonizačními snahami, naposled ke konci 18. století. Leteckou prospekcí bylo lokalizováno několik zaniklých středověkých vesnic a na Jičínsku jich tak k lokalizaci zbývá ještě devět.

Snímky jsou ukládány do fotoarchivu archeologického pracoviště OMaG Jičín s údaji o letu, údaji polohopisnými a výsledky následné pozemní prospekce. Asi 350 snímků tvoří cenný zdroj informací pro vyjádření např. k územním plánům obcí, k budoucím stavebním aktivitám s možností realizovat v potřebném předstihu záchranný archeologický výzkum na místech s archeologickými nálezy. Letecké snímky jsou součástí dokumentace archeologických nemovitých památek okresu Jičín a tvoří část návrhů k zápisu ANP do Ústředního seznamu kulturních nemovitých památek. Tato dokumentace byla doplněna pro Státní ústav památkové péče Praha a Památkový ústav Pardubice i pro památky již zapsané. Snímek tvrziště v Nechanicích byl zaslán referátu kultury OkÚ Hradec Králové, četné snímky byly předány příslušným obecním a městským úřadům a snímek hradu Kumburk společnosti na jeho záchranu. Asi dvacet snímků je součástí internetové stránky o Jičínsku.

Letecké prospekci je věnována výstava Archeologie z letadla, která bude dnes, 9. února, v 11 hodin zahájena slavnostní vernisáží v jičínském muzeu a potrvá až do 18. března. Doprovázet ji budou přednášky o výsledcích leteckého výzkumu, které se vždy ve čtvrtek (15.února, 1. a 15. března) od 17 hodin uskuteční v přednáškové síni muzea.

Eva Ulrychová, OMaG Jičín


Archeologie z letadla - doprovodné přednášky

15. února Krajina Jičínska a lidská sídla

1. března Opevněná sídla na Jičínsku

15. března Pozoruhodné objekty nalezené z letadla

Přednášky se konají vždy od 17.00 hodin v přednáškové místnosti muzea a budou při nich promítány diapozitivy pořízené při letecké prospekci na Jičínsku.


Loňská dopravní nehodovost

Jičín - Stále se zvyšujícímu pohybu dopravních prostředků po komunikacích jičínského okresu úměrně odpovídá i nárůst nehodovosti v loňském roce.

Podle vyjádření vedoucího Skupiny dopravních nehod DI PČR v Jičíně, kpt. ing. Petra Dejmka, došlo za uplynulých dvanáct měsíců roku 2000 ke zvýšení počtu havárií téměř o sedm procent, až na konečných 1688 nehod.

Zahynulo při nich sedmnáct lidí, přičemž skutečnost je bohužel ještě tragičtější. Policejní statistiky totiž neevidují pozdější úmrtí, k nimž dochází v důsledku velmi vážných úrazů účastníků dopravních nehod. Při haváriích na silnicích jičínského okresu utrpělo v loňském roce 65 lidí těžká a 247 lehká zranění. Hmotné škody vzrostly proti roku 1999 o třináct milionů a vyšplhaly se tak až ke hranici 65 milionů korun.

Špatný způsob jízdy byl v 864 případech nejčastějším důvodem vzniku dopravních nehod. Na dalších místech smutného žebříčku figuruje nepřiměřená rychlost (443), nedání přednosti v jízdě (179), nehody nezaviněné řidičem (115) a dále havárie po technických závadách na dopravních prostředcích (23).

Pětasedmdesát nehod zavinili řidiči pod vlivem alkoholu a při dalších 88 nehodách zůstal pachatel neznámý. V loňském roce se nejčastěji havarovalo mimo obce na silnicích 1. tříd (295) a na místních komunikacích v obcích (251).

(mar)


Policie České republiky

Lázně Bělohrad - Od října loňského roku do současné doby odcizil neznámý pachatel patice k veřejnému osvětlení uložené v oploceném objektu v Lázních Bělohradu. Svým jednáním způsobil škodu za téměř 130.000 Kč.

Jičín - Trestného činu krádež a neoprávněné držení platební karty se dopustil pachatel, který 29. ledna dopoledne na Valdštejnově náměstí v Jičíně vytrhl poškozenému z kapsy zimní bundy náprsní tašku, ve které byly osobní doklady, finanční hotovost a platební karta. Celková škoda činí téměř 10.000 Kč. Ke krádeži došlo mezi vozidly a zloděj utekl do podloubí, kde se ztratil mezi procházejícími.

Kopidlensko - Vyšetřovatel OÚV Jičín koná řízení ve věci podezření ze spáchání trestného činu neoprávněného zásahu do práva k domu, bytu nebo nebytovému prostoru, ke kterému pravděpodobně došlo na Kopidlensku. Výměnou vložky zámku zde bývalá manželka brání bývalému manželovi ve vstupu do bytu. Odmítla mu dát nové klíče, i když nedošlo ke zrušení jeho společného nájmu.

Jičín - Ke krádeži vozu Škoda Felicia LXi, bílé barvy, došlo 29. ledna mezi 19. a 20. hodinou v Jičíně. Majitel svůj automobil, ve kterém se nacházelo i OTP, zaparkoval před domem v Denisově ulici. Způsobená škoda činí přibližně 195.000 Kč. Stejný den v 21 hodin byla oznámena další krádež automobilu. Jednalo se o Seat Toledo 1,6 červené barvy. Vůz zaparkoval jeho majitel u domu na Náměstí V. Čtvrtka v Jičíně. Hodnota vozidla byla asi 120.000 Kč.

Miletín - Krátce před půlnocí (30.ledna) došlo k dopravní nehodě u Miletína. Řidič vozu zde nezvládl řízení na rovném úseku silnice a havaroval mimo vozovku. Byla mu odebrána krev na přesné zjištění alkoholu, neboť dechová zkouška se ukázala jako pozitivní a u muže bylo zjištěny více jak dvě promile alkoholu. Vzhledem k řidičově podnapilosti a možnosti jeho eventuálního zranění bylo lékařem doporučeno převezení do Protialkoholní záchytné stanice v Hradci Králové.

Jičín - Z prodejny na Valdštejnově náměstí odcizil neznámý pachatel sjezdové lyže, čímž majiteli způsobil škodu za přibližně 16.000 Kč. Lyže odcizil 30.-31. ledna nezjištěným způsobem přímo v prostoru prodejny, kde byly vystaveny.

(tm)


Neplaťte víc, než musíte

Jaký je výklad pojmu "reklama" pro daňové účely? Jak postupovat v případě reklamy na zboží, které společnost sama prodává, ale nevyrábí? Jedná se o její vlastní rozhodnutí, reklamu si dodavatel zboží u společnosti neobjedná. Lze i v tomto případě účtovat do daňově uznatelných nákladů?

Zákon o daních z příjmů nemá žádné speciální ustanovení ve věci nákladů na reklamu a neexistuje proto žádná definice obsahu reklamy pouze pro daňové účely. Zde lze pouze obecně doporučit, aby bylo vždy pamatováno v dikci zákona o daních z příjmů na přímou souvislost mezi příjmy a výdaji, které slouží k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, respektive výnosů. Neexistuje ani v našem právním řádu obecné vymezení tohoto pojmu. Je nutno vyjít ze samotného významu tohoto pojmu, že reklamou se rozumí propagace výrobků či předmětu činnosti formou veřejného doporučování nebo šíření informovanosti.

Aby výše uvedené účely byly naplněny, mělo by být z reklamy vždy jednoznačně zřejmé, kdo věc (činnost) propaguje a co je předmětem této reklamy. Za výdaje na reklamu však nelze považovat například případ, kdy z vylepeného plakátu není zřejmá osoba, která propaguje určité zboží, neboť je tato neadresná a může mít za následek případné dosažení vyšších příjmů u jakéhokoli prodejce daného zboží.

Aby bylo možné výdaje na "reklamu" zohlednit v dosaženém základu daně z příjmů, je vždy nutno respektovat příjmy (výnosy) daného poplatníka a souvislost s příslušnými výdaji (náklady) téhož poplatníka, které k dosažení příjmů (výnosů) byly spolehlivě vynaloženy. Jsou i případy, kdy plakáty jsou vylepovány při sportovních a jiných společenských akcích a takovýto způsob "reklamy" by mohl být považován za skrytou formu poskytování darů. Výdaje vynaložené takovou formou "reklamy" by nebylo možno uznat jako výdaj vynaložený na dosahování zdanitelných příjmů. Finanční úřad by zde mohl postupovat i podle ust. § 2 odst. 7 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, což v podstatě říká, že vždy je rozhodný skutečný stav věci, který je v danou chvíli zakrytý stavem formálně právním.

Ing. Jana Kavková, daňový poradce (tel.: 0433/523 320)


Anténa byla navrácena

V průběhu ledna byl v Nových Novinách zveřejněn článek nazvaný Vracejí se antény, ve kterém byla popsána situace v Jičíně, kde se stovky lidí vrací od kabelové televize k původním anténám. V článku byla popsána i problémová situace ve věžovém domě, kde bydlím. Požadoval jsem spolu s dalšími nájemníky taktéž návrat ke společné anténě, což mi bylo skutečně ze strany odpovědných orgánů města umožněno.

Proto bych chtěl touto cestou poděkovat místostarostovi Miloslavu Šebíkovi, který mi přislíbil, že lidé, kteří žádali o připojení na společnou anténu, budou do konce ledna zapojeni. Místostarosta Šebík své slovo dodržel, za což mu ještě jednou děkuji. Chtěl bych také poděkovat řediteli Městského bytového podniku v Jičíně Pavlu Bílkovi za to, že provedené práce na našem věžáku byly provedeny v termínu. V tomto našem případě zvítězil zdravý rozum nad arogancí. Děkuji tedy touto cestou nejen za sebe, ale i za ostatní nájemníky věžového domu v Jičíně.

Vlastimil Kubelka, Jičín


Nové Noviny