Nové Noviny č. 7/0116. února 2001str. 2

Navýšení platů nese ekonomické problémy

Jičín - Na základě nařízení Vlády České republiky došlo počínaje prvním dnem roku 2001 k navýšení základních tarifních platů pracovníků ve zdravotnictví. Mzdy zdravotníků vzrostly o šestnáct a všem ostatním zaměstnancům (THP, prádelna, kuchyně a pod.) o šest procent.

Nařízení vlády bylo bezezbytku vyhověno i v Okresní nemocnici Jičín, avšak způsob vyrovnání ekonomického schodku, vzniklého nárůstem mezd, zůstává dosud nezodpovězenou otázkou jak pro vedení nemocnice, tak pro jejího zřizovatele Okresní úřad v Jičíně. Při dodržení podmínky zachování vyrovnaného rozpočtu zdravotnické organizace v roce 2001 není totiž zcela jasné, zda platby od zdravotních pojišťoven plně pokryjí zvýšené mzdy.

"Nechceme jít cestou snižování mimotarifních složek základních mezd, osobního ohodnocení a podobně. Jsme si vědomi toho, že současná výše platů ve zdravotnictví zdaleka neodpovídá náročnosti práce, ale ani výdělkům v ostatních odvětvích našeho hospodářství. Například ve třetím čtvrtletí roku 2000 činila průměrná mzda v národním hospodářství 12 958 Kč, naproti tomu průměrná mzda pracovníků Okresní nemocnice v Jičíně byla na konci loňského roku pouhých 11 433 korun. V našem zájmu je proto i přes nastávající ekonomické problémy zajistit a udržet navýšení platů v plné výši," vysvětluje nastalou situaci ředitelka nemocnice Dana Kracíková.

V případě zachování pohyblivých složek mezd na úrovni loňského roku, což je jedním z bodů podepsané kolektivní smlouvy pro rok 2001, a zároveň navýšení tarifních mezd dle nařízení vlády, dojde v jičínské nemocnici k ročnímu nárůstu celkových mzdových nákladů o 20 milionů korun (včetně zdravotního a sociálního pojištění).

"Dosud nemáme se zdravotními pojišťovnami uzavřeny nové smlouvy. Pokud ale budeme počítat s reálným pětiprocentním navýšením plateb, tak můžeme hovořit o ročním navýšení výnosů zhruba o 10 až 12 milionů korun. Tato částka však stále nepokrývá celkové navýšení mzdových nákladů. Zatím nám nezbývá než jít cestou snižování investic a intenzivního šetření s tím, že i přes inflační vlivy musíme udržet mimomzdové náklady na úrovni roku 2000. Na plnění tohoto programu budou hmotně zainteresováni především vedoucí pracovníci nemocnice. Přesto věřím, že ve spolupráci se zřizovatelem nemocnice najdeme cestu, jak schodek vyrovnat," upřesňuje Kracíková.

Výše uvedené problémy by se podle ní neměly odrazit na kvalitě poskytované zdravotní péče ani na dalším průběhu výstavby pavilonu "A" operačních oborů, která je hrazena finančními prostředky státního rozpočtu.

(mar)


Nové kotle do kuchyně

Miletín - Do nákupu dvou kuchyňských kotlů ve školní vývařovně, které jsou v havarijním stavu, bude letos investovat obec. "Jeden stojí sto tisíc korun," uvedla miletínská starostka Lenka Kožíšková s tím, že jeden už byl vyměněn loni. "Škola si navíc dala požadavek na pořízení nových pecí, které už také dožívají. Tuto investici jsme ale zatím odsunuli, doufáme tedy, že ještě letos vydrží." Jednou ze stěžejních akcí bude pokračující budování přístavby mateřské školy, kde byla loni za provozu provedena hrubá stavba. Letos by měly být práce zahájeny v červenci. "Vstříc nám vyšla školka v sousední Rohoznici, která děti na letní období převezme," doplnila starostka. Cílem úprav za zhruba 200 tisíc Kč je rozšířit vnitřní prostor, kde vznikne nové sociální zázemí.

(jn)


Novorenesanční Suchardův dům čeká oprava

Letošní rok je pro novopacké muzeum zlomový z více důvodů, říká jeho ředitel Miloslav Bařina, protože kromě plánované opravy fasády a střechy Suchardova domu má být započata i poměrně náročná revize sbírkového fondu. Ten zahrnuje asi pětatřicet tisíc předmětů. Zjištění aktuálního stavu je důležité i pro centrální evidenci sbírek, kterou zabezpečuje ministerstvo kultury.

FOTO: jn

Nová Paka - Někdejší rodinný dům slavného uměleckého rodu Suchardů, který dnes slouží jako muzeum Nové Paky s historickou expozicí a výstavními prostory, se pravděpodobně letos po téměř třiceti letech dočká větší opravy.

Chystá se renovace bohatě zdobené fasády a střechy objektu, s podmínkou, že se městu na tyto stavební práce podaří získat státní dotaci. Ředitel muzea Miloslav Bařina uvedl, že jistý je zatím rozpočet této příspěvkové organizace, jejíž součástí je také turisticky atraktivní Klenotnice. "Na provoz a běžnou údržbu dostaneme zhruba dva miliony korun a z vlastních příjmů především ze vstupného bychom měli letos získat kolem dvou set tisíc," upřesnil.

Další výdajovou položku představuje nákup bezpečnostního kamerového systému pro lepší ochranu vystavených exponátů a dalších sbírkových předmětů muzea. "Pořízení kamerového systému bylo původně plánováno už v loňském roce, kdy se schválila částka 178 tisíc korun, ale vzhledem k nižším příjmům, zvláště daňovým, jsme museli výdaje omezit. Investice do technického zhodnocení budovy se proto přesunula na letošní rok," vysvětluje vedoucí finančního odboru Monika Pušová. Dodala, že skutečná cena za nákup průmyslové televize bude známa až po výběrovém řízení.

Vůbec největší změna by se měla projevit na exteriéru novorenesančního Suchardova domu. Od toho, zda bude započata oprava fasády a střechy, se mimo jiné odvine i letošní výstavní činnost, poznamenal Bařina. Nová Paka na rekonstrukci Suchardova domu žádá o státní příspěvek 2,1 milionu korun. "Zatím máme příslib této dotace. Jistotu budeme mít až ve chvíli, kdy nám ministerstvo potvrdí, že můžeme peníze z takzvaného limitního úvěru čerpat," doplnila Pušová. Zároveň doplnila, že město se na této akci bude podílet 700 tisíci korunami.

Muzeum včetně sousedního objektu, který kdysi býval rodinnou dílnou, patří k architektonicky i historicky ceněným stavbám ve městě. Pozornost poutají hlavně sgrafita s desítkami různých lidových úsloví. "Za zmínku stojí, že se na konečné podobě staveb podílela většina členů Suchardova rodu. Nejprve postavili dílnu, respektive ateliér, a když si Anna Suchardová měla vzít za manžela Aloise Boudu, otce Cyrila Boudy, tak začali po návštěvě Itálie, ovlivněni renesancí, stavět vedlejší Suchardův dům," připojuje Bařina. Radikální stavební zásah do opláštění objektu byl proveden v první polovině sedmdesátých let, přičemž střecha tehdy zůstala netknuta.

Do budoucna vedení muzea zvažuje i obměnu stálé historické expozice, která prošla částečnou úpravou začátkem devadesátých let. Po zhruba čtvrtstoletí by ji novou tvář mělo vtisknout pro Novou Paku charakteristické téma: spiritismus, hnutí z přelomu 19. a 20. století, jehož byl tehdy zdejší kraj centrem. "Je logické, že by případná změna vnitřní expozice měla navázat až na úpravu vnějšku, a zřejmě by to nebyla jednorázová akce, ale postupná obměna," poznamenal Bařina.

(jn)


Do věže vsadí tubus

Hořice - Při postupně probíhajících opravách Věže samostatnosti v Hořicích byl v jednom místě tohoto pískovcového monumentu objeven ve zdi výklenek, do kterého nechá město podle vyjádření místostarostky Zdeny Vaškovové zazdít tubus s předměty a dokumenty jako odkaz příštím generacím. "Oslovili jsme firmu, aby nám vyrobila kovovou schránku. Až se příště sejde kulturní komise, tak se teprve rozhodne, co se do ní vloží," sdělila Vaškovová. Jak sama říká, existuje domněnka, že právě k tomuto účelu mohla být dutina tehdejšími staviteli záměrně připravena, nicméně místo bylo objeveno zcela prázdné. Věž samostatnosti byla budována nad městem ve dvacátých až třicátých letech, základní kámen poklepal v roce 1926 sám prezident Masaryk při své návštěvě Hořic. Tento unikátní památník zůstal dodnes nedokončen, práce se zastavily v roce 1937. Podle původního projektu arch. Františka Blažka měla být stavba zhruba o patnáct metrů vyšší, a dnes je ukončena kopulí astronomické observatoře.

(jn)


V Jičíně by mohli získat...

Pokračování ze str.1

Vedoucí finanční komise a radní města Martin Puš zahájení další privatizace připouští. "Jde o velmi citlivou záležitost. Umím si představit postupný prodej našich bytů v několika etapách. Asi bych také nesouhlasil s nějakým ukvapeným a rychlým prodejem. Spíše bych navrhoval to, aby se ročně prodal jeden až dva domy a město si každý rok pomohlo zhruba o 10 milionů. K názoru mě nevede jenom představa zisku financí, ale zkušenosti jsou takové, že o soukromé a družstevní domy se jejich majitelé většinou lépe starají, protože jim jednoduše řečeno patří. Nemělo by se však rozprodat úplně vše. Navrhoval bych ponechat alespoň 300 bytů na sociální potřeby města," odpovídá na dotaz NN Puš.

Nejdále v privatizaci jsou na Jičínsku v Hořicích. Město již odprodalo 435 bytů a získalo tak necelých 40 milionů korun. "Ze staré výstavby máme ještě asi 130 bytů a ještě něco rozhodně zprivatizujeme. Neprodáváme však na základě rozhodnutí zastupitelstva ty objekty, ke kterým patří nebytové prostory. Zisk z prodeje jsme použili opět při bytové výstavbě a při rekonstrukcích městského majetku," seznamuje se stavem v Hořicích starosta Ladislav Vrba. "K privatizaci nás nevedla jenom vidina naplnění naší pokladny, ale přesvědčení o tom, že se lidi postarají lépe než město. A tato skutečnost se již potvrzuje. Některé domy opravdu začínají vzkvétat," dodává starosta. V Nové Pace podle ředitele Správy bytů a budov Jaroslava Gottsteina byla do osobního vlastnictví rozprodána již téměř polovina bytů. "Od roku 1993 jsme prodali 242 bytů, 287 nám jich zbývá. Radnice plánuje v brzké době ještě privatizaci v Pražské ulici, která již měla být taktéž hotová. Prodej však musel být vzhledem k soudnímu řízení týkajícího se restituce pozastaven. Byty jsme rozprodávali poměrně levně, a to zhruba od 100 do 130 tisíc," zhodnotil packou situaci Gottstein.

(max)


Poslední puchýř v Podzvičinsku

Hořice, Lázně Bělohrad - Oblíbený dálkový pochod Za posledním puchýřem, který pravidelně už bezmála třicet let uzavírá turistickou sezónu, se letos poprvé uskuteční v našem regionu.

"Rok 2001 je velmi důležitý pro členy Klubu českých turistů oblasti Český ráj. Oblastnímu výboru a odborům v Hořicích a Lázních Bělohradě bylo svěřeno pořádání nejdůležitější republikové akce, která se koná pravidelně na podzim a uzavírá sezonu. Jubilejní 30. ročník dálkového a turistického pochodu, který se letos uskuteční 9. až 11. listopadu, bude mít název Za posledním puchýřem Podzvičinskem," informoval Jan Petera z KČT.

Dodal, že už loni na podzim byl ustaven štáb pochodu a samotné přípravy započaly v listopadu, kdy se začaly rozdávat propozice, vytištěné nákladem dva a půl tisíce exemplářů. "Loni se tato prestižní akce konala v Jindřichově Hradci, kde naše delegace převzala štafetový kolík, ozdobený devětadvaceti stuhami od předešlých pořadatelů. Další důležité jednání proběhlo minulý měsíc v Hořicích za účasti místopředsedy ústředního výrobu KČT Františka Mosera," uvedl Petera a doplnil, že jednání byli přítomni i zástupci měst a předseda oblastního výboru KČT Petr Holvek a majitel spolupořádající cestovní kanceláře Hoška-tour, Lubomír Hoška.

Bělohradská cestovní kancelář Hoška-tour vydala před nedávnem jednoduchý informační materiál o Podzvičinsku, který byl k dostání i na veletrzích cestovního ruchu v Brně a Praze. Jeho základem je mapka, v níž jsou zakresleny sítě značených cest a další turistické možnosti tohoto atraktivního kraje. Materiál dostanou i účastníci pochodu Za posledním puchýřem Podzvičinskem, a je běžně k dispozici v informačních kancelářích v Lázních Bělohradě a ve Dvoře Králové.

Členové štábu letošního pochodu podle Petery věří, že tato republiková akce, která je zařazena i do systému IVV, přispěje k rozvoji cestovního ruchu na znovu se probouzejícím Podzvičinsku. "Na pochod přijíždějí zpravidla nejzkušenější turisté z celé republiky, kteří si vyhlíží nová místa pro putování svěřených kolektivů v příštích letech," dodává Petera.

(jn)


Oprava zámeckých stropů

Jičín - V rámci programu regenerace městské památkové rezervace obdrží město od státu definitivně 2,650 tisíc korun. Je to o několik milionů méně, protože Jičín žádal o 10,5 milionů korun.

Z těchto prostředků bude většina získaných financí použita na opravu stropů ve Valdštejnském zámku a rekonstrukci střechy kostela P. Marie de Sale. Dotace státu je přitom vázána na konkrétní akce. Pokud ji město získá na opravu městského majetku, musí k obdržené položce přidat padesát procent a teprve poté může státní peníze použít. Pokud jde o soukromý nebo církevní majetek, přidává obec ze svého rozpočtu pouze deset procent. "Na základě získaných financí bude největší položka využita na opravu stropů a sanaci omítek v zámku, a to přes dva miliony korun. Od státu jsme přitom na tuto akci získali přesně polovinu. Druhá významná položka je určena na opravu střechy kostela P. Marie de Sale, kde po přidání městských 360 tisíc budeme moci spolu se státní dotací pro církev uvolnit 1,620 tisíc korun," prohlásil starosta Jiří Liška. Čtvrt milionu bude ještě proinvestováno v rámci oprav městské památkové rezervace na domě v Židovské ulici a pár desítek tisíc přispěje město na opravy soukromníkům. "V brzké době bychom se měli dozvědět i to, zda získáme prostředky z Fondu záchrany architektonického dědictví. Zatím předběžně počítáme s dvěma miliony na pokračování oprav Valdštejnské lodžie," dodává Liška.

(max)


Nové Noviny