Nové Noviny č. 10/019. března 2001str. 5

Média sčítání lidu příliš nepomohla

Sčítání lidu, domů a bytů pro většinu obyvatel oficiálně skončilo předáním vyplněných formulářů pověřeným sčítacím komisařům. Pro statistiky, revizory a komisaře však práce se sumarizací a zpracováním údajů pokračuje i v těchto dnech. Podle aktuálních zpráv z okresního pracoviště Českého statistického úřadu v Jičíně zatím nebylo zjištěno závažné pochybení sčítacích komisařů či nedovolené zacházení s osobními daty. "Přestože je možné potvrdit, že na Jičínsku byl průběh sčítání celkově bez velkých problémů, i zde se vyskytly jisté potíže například s nevyplňováním některých dat. Bohužel značnou měrou se na tom podepsala negativní kampaň centrálních médií," konstatuje Josef Křídlo, který je okresním koordinátorem SLDB v Jičíně.

V jaké fázi je právě v těchto dnech sčítání lidu, domů a bytů a jaké další kroky budou při zpracování sčítacích listů následovat?

V současné době dochází ještě k vybírání posledních dotazníků, doplňování a kompletaci sčítacích formulářů a jejich předávání sčítacím revizorům. Zhruba od 15. března začnou být sváženy auty zapečetěné schránky se sčítacími listy na pracoviště statistického úřadu, kde budou poté oficiálně od revizorů převzaty a zahájí se zpracování tiskopisů.

Vraťme se ale ještě zpět k vyplňování sčítacích archů. Zůstaly některé údaje nevyplněny, resp. kterých chyb se lidé nejčastěji dopustili?

Mrzí nás, že lidé odmítali vyplnit například přesné povolání, údaje o zaměstnání nebo náboženské vyznání. Mnozí nepochopili, jak mají zaznamenat způsob dopravy do zaměstnání. Staří lidé si často nepamatovali datum sňatku, ale na pobídku sčítacího komisaře většinou tento údaj doplnili.

Odmítl někdo vyplnit dotazník?

Zatím máme zjištěny dva takové případy, samozřejmě dotazníky se stále ještě sbírají, a tak definitivní odpověď neznám. Obecně však lze říci, že na našem okrese se v porovnání s jinými vyskytlo minimum problémů. V Libáni chtěli někteří obyvatelé přejít k jinému sčítacímu komisaři, jinde zase nechtěli dát své údaje konkrétnímu sčítacímu komisaři, ke kterému chovají jistou nedůvěru. Na druhé straně komisaři podepsali slib mlčenlivosti a podle toho by měli s údaji nakládat, takže si myslím, že ta nedůvěra nebyla oprávněná. Bohužel se vyskytly i případy, kdy bylo patrné, že sčítaná osoba uvedla zjevně nepravdivý údaj. Pro zajímavost, jedna z osob do kolonky národnost vepsala "keltská". Přestože je to nanejvýš nepravděpodobné, nezbývá nám, než tuto odpověď respektovat. Označení národnosti a vyznání nesměl sčítací komisař v žádném případě ovlivnit ani opravit, i když šlo o zjevný nesmysl.

Vyskytla se nějaká kritika činnosti sčítacích komisařů či jejich pochybení, zaregistrovali jste případy předčasného vybírání sčítacích lístků?

Vyskytl se jeden případ chybného způsobu provádění sčítání. Jeden občan z Novopacka si stěžoval ve věci způsobu předávání tiskopisů nikoliv však sběru dat. Komisařka totiž nechala předat tiskopisy do domácnosti přes svého syna. Samozřejmě, že tím došlo k porušení postupu komisařky. Proto byla celá věc vyšetřena a občanovi jsme se omluvili. Dotyčné komisařce bylo vysloveno napomenutí a je možné, že s ní bude rozvázán pracovní poměr. Jednou se sčítací komisař opomněl legitimovat. Určitě by tak ale učinil, kdyby o to byl požádán. Pokud jde o předčasné vybírání lístků, nezjistili jsme takový případ. U starých lidí, kteří o to požádali , však bylo povoleno vyplnit dotazník s obyvateli domu ještě před rozhodným okamžikem, ale formuláře se sbíraly až po tomto datu. Kritiku bych tak vznesl snad jen na ty komisaře, kteří nám špatně kódovali záhlaví archů.

Nejkritizovanější z hlediska ochrany osobních údajů byla bezesporu otázka vyplňování rodného čísla ve formuláři. Proč je vlastně tento údaj pro statistiku tolik důležitý?

Význam rodného čísla je pro statistiky veliký. Jedná se totiž o údaj, pomocí kterého jsme schopni jednoznačně identifikovat sčítanou osobu. Rozhodně se tím zamezí možnosti zanesení dvou stejných osob do sčítání a dalším případným chybám spojených s duplikováním dat. Připomínám, že v prvé fázi je právě důležité porovnat rodná čísla z jednotlivých sčítacích archů a vyloučit možnost zdvojení. V dalším kroku jsou pak rodná čísla pro potřeby statistiky již zbytečná, a proto jsou zničena. Bohužel negativní roli v celé záležitosti vyvolal i Úřad pro ochranu osobních dat a média, jejichž prohlášení vedla některé občany k různým obstrukcím.

Mohl byste trochu více konkretizovat, v čem byla úloha médií tak špatná?

V novinách i v televizi se před sčítáním objevily návody, jak zlepšit ochranu vlastních osobních údajů v případě, že lidé nedůvěřují sčítacímu komisaři. Lidé byli nabádáni, aby raději své formuláře poslali na obecní úřad nebo přímo k nám na statistický úřad. V okrese Jičín se zatím vyskytlo asi 200 takových případů, tedy poměrně malé procento, ale i tak nám to způsobilo řadu problémů. Protože komisař nesměl tyto dotazníky vidět, museli jsme osobně navštěvovat sčítací revizory, kterým jsme tiskopisy předávali. Revizoři poté museli dodatečně opravovat sběrné tiskopisy PV-1 a PV-2 a zařadit je na příslušné místo, aby došlo ke zjištění správných údajů za celý sčítací obvod. Pravdou je, že sčítací komisař se k těmto údajům nedostal. Problém nastal i s lístky, které nám a obecním úřadům byly zaslány v zalepených obálkách. Často totiž byly přehnuty, což ale omezuje možnosti automatického zpracování.

Mnoho se hovoří o sčítání a jeho výsledcích, ale méně se už ví, jaký je vůbec systém zpracování dat?

Část zpracování je automatická a část ruční. Právě kvůli automatickému zpracování je důležité, aby formuláře nebyly pomačkány, zpřehýbány či jinak znečistěny. Při optickém snímání dat totiž jsou nečitelné formuláře automaticky vyřazeny a musí se zaznamenat ručně. Právě ručním zpracováním bude získáno prvních 69 předběžných ukazatelů o obyvatelstvu, které by měly být k dispozici již v koncem června.

Je to v pořadí vaše páté sčítání, mohl byste jej na závěr porovnat s těmi předchozími?

Hlavní rozdíl vidím v celkově horším přístupu lidí ke sčítání, a to zejména ve městech. Případy záměrného neuvádění údajů či nepravdivých informací jsou oproti minulosti mnohem častější a situaci ještě více rozvířila média a otázka ochrany osobních dat. Přitom nepochybuji o tom, že obsah zjišťovaných ukazatelů v žádném případě nepoškozuje občana. Mám-li se vyjádřit k výsledkům sčítání 2001, pak můj osobní názor je ten, že negativní postoje některých občanů vůči sčítání se mohou odrazit i ve výsledné kvalitě celého censu.

(pe)


Narkomani preferují pervitin

Jičín - Předáním dvanácti jmenovacích dekretů zahájil přednosta OkÚ v Jičíně Jiří Vitvar první jednání Okresní protidrogové komise v novém složení.

V krátkosti shrnul dosavadní činnost komise a její cíle. Novým členům vysvětlil co od nich očekává a v čem by měla spočívat jejich práce. Okresní protidrogový koordinátor Martin Kracík přítomné seznámil se závěrečnou zprávou komise za loňský rok, která hodnotí jednotlivé projekty, jejich dopady a zároveň stanovuje priority a strategii pro rok 2001. Obsahuje i popis místní drogové scény, vycházející z poměrně kvalitního průzkumu provedeného na území jičínského okresu v loňském roce. "Cílem projektu bylo zmapovat především oblast užívání a šíření tvrdých drog. Nyní tedy s větší přesností víme, jak vážným problémem se zabýváme, kolik lidí tvrdé drogy bere, kolik jim je zhruba let, které drogy preferují a kde je nakupují," přibližuje šířící se problém Martin Kracík.

Zároveň připouští, že z přibližně pěti desítek narkomanů v okrese je osmdesát procent mužů a dvacet procent žen, nejčastěji ve věku od 20 do 29 let. Většina z nich aplikuje drogy injekčně, přičemž dává přednost pervitinu před heroinem nakupovaným od pražských nebo královéhradeckých překupníků.

Ve srovnání s nejpostiženějšími oblastmi v republice je u nás v této chvíli situace méně dramatická. Statistiky však vykazují postupné vyrovnávání drogové scény, což se může v blízké budoucnosti projevit zvýšeným počtem narkomanů i v našem regionu.

"Poměrně silná sociální kontrola v Jičíně nezajišťuje uživatelům drog potřebnou anonymitu. Strach z prozrazení zdejší drogovou scénu uzavírá, proto je kontakt s uživateli tvrdých drog velmi problematický. V případě měkkých drog je situace samozřejmě zcela odlišná. Jejich masivní užívání se i u nás stalo velkým problémem," připustil Martin Kracík.

Místní drogovou scénu charakterizuje sezónní užívání různých drog. Na podzim se konzumují halucinogenní houby a ochutnává nová úroda konopí. V zimě převažuje pervitin. V letním období je vedle pervitinu příležitostně užíváno i opium.

(mar)


Složení Okresní protidrogové komise

Předseda - ing. Jiří Vitvar (přednosta OkÚ Jičín), zástupce předsedy - MUDr. Jaromír Hrubý (ředitel Okresní hygienické stanice), členové komise - Mgr. Magdalena Kvapilová (ředitelka pedagogicko - psychologické poradny), MUDr. Jaroslav Poláček (přednosta psychiatrického odd. okresní nemocnice), Hana Hvězdová (vedoucí referátu zdravotnictí OkÚ Jičín), PaedDr. Iva Kordová (vedoucí referátu sociálních věcí OkÚ Jičín), Mgr. Ivo Chocholáč (člen městské rady v Nové Pace), ing. Jan Vaníček (vedoucí referátu školství OkÚ Jičín), ing. Pavel Šubr (starosta Lázní Bělohradu), mjr. ing. Vladimír Petrovický (OŘ Policie ČR Jičín), Mgr. Vlastislav Matucha (místostarosta Jičína), Zdena Vaškovová (místostarostka Hořic), Bc. Martin Kracík (okresní protidrogový koordinátor).

(mar)


Veřejná dražba 12. března

Jičín - Podle rozhodnutí Okresního soudu v Jičíně bude 12. března od 8.30 hodin v budově bývalých kasáren zahájena veřejná dražba movitých věcí oceněných soudním znalcem. Dražené věci je možné si prohlédnout hodinu před zahájením dražby (od 8 do 8.30 hodin). Místo konání bude označeno šipkami a nápisem dražba.

Předměty určené k dražbě: věž Clatronic - vyvolávací cena 1.200 Kč, satelitní komplet Mascom - 400 Kč, videorekordér Aiwa - 1.200 Kč, radiomagnetofon s CD Aiwa - 1.000 Kč, sekačka na trávu Briggs a Strattor - 3.200 Kč, přívěs za osobní automobil - 2.667 Kč, 4 ks elektronové disky na Š 100 - 3.000 Kč, věž Sharp - 600 Kč, stolní ventilátor - 400 Kč, 3 ks vodka - 140 Kč, 3 ks broskvová vodka - 80 Kč, 6 ks rum - 240 Kč, 1 ks becherovka - 80 Kč.

(red)


Pedagogicko - psychologická poradna Jičín

oznamuje změnu sídla z ulice Pod Čeřovkou 709,

odkud se přestěhovala do Fortny 39.

Provoz poradny bude opět zahájen po 20. březnu.

Tel.fax: 0433/533 505


Nová ředitelka ÚSP

Nová Paka - Na svém pravidelném pondělním zasedání řešila městská rada personální problematiku v Ústavu sociálních služeb. Rada na toto místo jmenovala Dagmar Kubíčkovou, poté co její předchůdkyně dala ve zkušební lhůtě výpověď.

Radní navrhli ke schválení udělení čestného občanství prof. Antonínu Moravcovi, bývalému rektorovi AMU v Praze, a Rudolfu Muzikovi za jejich zásluhy o novopackou kulturu, zvláště pak o Houslovou soutěž mladých talentů Mistra Josefa Muziky. Čestné občanství je navrženo rovněž pro novopackého rodáka Dr. Jana Šnýdra, který již dlouho působí ve Spojených státech, kde přednáší na tamních vysokých školách, v posledních několika letech i našim studentům.

Městská rada doporučuje zastupitelstvu ke schválení změnu financování sportovních subjektů. Dle tohoto návrhu by mohly jednotlivé sportovní subjekty peníze nevyužité na provoz vložit do údržby.

(ur)


Park upravujeme pro lidi, míní městský ekolog

Hořice - Radikální zásah do podoby sto let starého městského parku v Hořicích bude nejspíš už letos z větší části dokončen. Současná obnova a celkové prosvětlení Smetanových sadů, kde přerostlé či napadené stromy od loňska uvolňují místo nové výsadbě, bude znamenat i změnu jejich využití.

Park by se měl více otevřít zejména rodinám s dětmi, uvedl městský ekolog Aleš Kodydek. Právě k těmto účelům bude v centru Smetanových sadů vytvořena zcela nová travnatá plocha. Kodydek připomíná, že sady jsou vyhledávanou odpočinkovou zonou města a tomu by měl odpovídat i typ parku včetně jeho zatravnění, proto zde bude vyseta zátěžová směs, aby se lidé mohli po trávnících volně pohybovat. "V mnoha podobných lokalitách bývá umístěna cedulka se zákazem vstupu na trávník. Tady v Hořicích však upravujeme park především pro lidi a podle toho volíme i druh travních směsí. Hlavně děti by tam měly najít bezpečné útočiště," říká ekolog.

Město letos uvolní na další práce v parku tři čtvrtě milionu korun, z kterých budou hrazeny bezpečnostní a zdravotní řezy. "Vedle úpravy korun stromů je v této částce zahrnuta i nová výsadba. Rekonstrukce parku je v současnosti zhruba v jedné čtvrtině podle schváleného projektu. Většina vybraných stromů je už pokácena a minulý týden se začalo s prořezávkami," doplnil Kodydek. V několika částech sadů se přistoupí i k svazování korun jako prevence proti případným destrukcím stromů.

"Letos bychom chtěli provést většinu plánovaných prací. Jakým tempem budou probíhat, se ale na začátku roku těžko odhaduje, hodně bude záležet na vývoji počasí. Předpoklad je, aby se na jaře příštího roku dokončila kompletní výsadba," poznamenal Kodydek.

Je to vůbec poprvé, co v historii Smetanových sadů došlo k tak výraznému mýcení porostů. Autor projektu Jaroslav Horký navrhl k pokácení více než stovku stromů a vysázení pětašedesáti nových a zhruba sto kusů dalších dřevin nového keřového patra. "Zákonitě není možné vysázet tolik stromů, kolik se jich pokácelo, protože jednou z podmínek rekonstrukce bylo právě prosvětlení parku. Kdybychom tento zásah ještě dále odkládali, tak by byl za několik let mnohem razantnější," upozorňuje hořický ekolog. Doplnil, že druhová skladba porostů se proti původnímu stavu prakticky nezmění.

(jn)


Nové Noviny