Nové Noviny č. 11/0116. března 2001str. 2

Krize kolem staropacké čistírny odpadních vod se stupňuje

Nová Paka - Přestože čistírnu odpadních vod ve Staré Pace měla podle původních dohod k prvnímu lednu tohoto roku převzít do nájmu a začít provozovat Vodohospodářská a obchodní společnost (VOS) Jičín, zatím se tak nestalo. Ani po čtvrt roce tedy není jasné, kdo bude technologicky náročné zařízení v budoucnu spravovat. Jeho chod zatím nadále a také bezplatně zajišťuje firma Hesko.

Ta provozuje čističku už od jejího spuštění v polovině devadesátých let a městu Nová Paka koncem minulého roku nabídla, že v této spolupráci bude pokračovat i v době, než se situace vyřeší. "Její nabídka trvá. Firma Hesko čistírnu provozuje a firma VOS ji za čištění odpadních vod neplatí. Nevím, co se stane, až Hesko nebude mít dostatek finančních zdrojů na elektrickou energii, mzdy a další nezbytné výdaje," popisuje současnou situaci novopacký starosta Petr Kuřík. Podle jeho slov je příčinou krize to, že vodohospodářská společnost nedodržuje dohody, které uzavřel její předchozí ředitel Jindřich Koutný. "Společnost zpochybňuje veškeré smlouvy, které s městem Nová Paka uzavřela a od nového roku neplatí žádné úhrady firmě Hesko za čištění, ačkoliv v Nové Pace dál vybírá stočné," upozorňuje starosta na dlouhodobě neudržitelný stav. "K zásadnímu zpochybnění nájemní smlouvy došlo už koncem listopadu loňského roku na jednání představenstva."

Obě strany hledají způsob, jak krizi ukončit. Město z těchto důvodů nabídlo už na přelomu roku představenstvu VOS několik možných variant. Ani na jednom ze scénářů se však doposud nedokázaly dohodnout. Zástupci vedení jičínských vodáren tvrdí, že k tak závažnému rozhodnutí prozatím chybí dostatek právních a dalších podkladů. "Domnívám se, že k tomu, aby se lidé chovali slušně, nemusí být žádné smlouvy. Zvlášť, když někdo vybírá peníze za něco, co není zcela v pořádku," prohlásil novopacký starosta. "Mám také zprávu, že firma Hesko na svou obranu využije těch instrumentů, které jí zákon umožňuje," dodal. Jinými slovy tedy nevylučuje, že se majitelé pražské firmy obrátí na soud.

Vodárny se hájí tím, že firma Hesko nebyla schopna do současné doby předložit základní dokumenty, bez kterých je ukončení předávacího procesu nemyslitelné. Podle ředitele VOS Václava Matuly dochází k časovému skluzu, nikoliv prý pouze vinou VOS. "Firma Hesko nepředložila všechny potřebné podklady, které měla dodat hned v počátku," konstatuje Matula.

Poslední setkání, na kterém se problém diskutoval, bylo úterní jednání představenstva VOS. Závěry z této schůzky byly známy až po uzávěrce vydání NN, nicméně podle všech předchozích skutečností se zásadní zlom neočekával. Více by ale mohla napovědět valná hromada vodohospodářské společnosti, plánovaná na 26. dubna. Radnice v Nové Pace ovšem nevidí důvod, proč by arbitrem kauzy kolem staropacké čističky měla být valná hromada akcionářů.

"Po mém soudu je to v kompetenci představenstva, a to, že se představenstvo vymlouvá, aby tuto záležitost schvalovala valná hromada, je problém zástupný. Mělo to být vyřešeno už dávno, protože nájemní smlouva, kterou uzavřel doktor Koutný, platí od 1. ledna letošního roku. Bohužel na dopisy s požadavkem písemného vyjádření k této problematice, které jsem adresoval představenstvu už loni, nemám dodnes žádnou odpověď. Nemyslím si, že je to vhodné chování a navenek to působí nevěrohodně na celou vodohospodářskou společnost," míní Kuřík.

Za nejpřijatelnější alternativu možného řešení je všeobecně považována varianta, podle které by město provozovalo čistírnu za úhradu a naopak VOS Jičín by provozovala ostatní kanalizační sítě s tím, že převezme finanční závazek vůči Fondu životního prostředí. "Nyní budeme požadovat, aby firma Hesko obdržela finanční prostředky za čištění ve výši uznaných nákladů na čistírnu v Jičíně, protože podle našeho názoru jsou obě tato zařízení srovnatelná. To znamená, že tolik, kolik stojí provoz čistírny v Jičíně, včetně odpisů, mezd a všeho, co je zakalkulováno v ceně stočného, by mělo být uznáno i pro Starou Paku. Nasmlouvá-li společnost s městem coby vlastníkem zařízení (ČOV) čištění za těchto podmínek, a na tom budeme trvat, tak je město připraveno čištění odpadních vod zabezpečit," vysvětluje starosta. "O způsobu provozování ostatních sítí jsme připraveni jednat," dodal.

Ředitel VOS potvrdil, že město předložilo čtyři varianty, jak problém řešit, ale krátce na to prý tři z nich Nová Paka sama vyloučila. "V tuto chvíli už město prosazuje jen jednu variantu, a tu nám předkládá k akceptaci. K této variantě se představenstvo vyjádřilo a radnici v Nové Pace požádalo, aby svůj návrh doplnila a předložila písemně," poznamenal Matula. Tvrzení, že by město dopředu některé varianty odmítalo, starosta odmítá.

Jestliže se nepodaří najít oboustranně přijatelné východisko, může se stát, že na některém z nejbližších zasedání zastupitelstva vzejde návrh, aby město vystoupilo z VOS Jičín. To by mohlo společnost zásadním způsobem destabilizovat, neboť Nová Paka je jejím třetím největším akcionářem, a navíc rozchod s vodárnami už delší dobu prosazuje i město Lázně Bělohrad.

(jn)


VÝROČNÍ SCHŮZE V zaplněné jídelně AGS Jičín proběhla ve středu výroční schůze místního Svazu postižených civilizačními chorobami. V úvodní řeči byli přítomní seznámeni s činností této organizace, které se v minulém roce podařilo uspořádat celou řadu zajímavých akcí. Mezi ně patřily rekondice pro nemocné roztroušenou sklerózou v Jánských Lázních, rekondice diabetu v Příchovicích nebo rekondice pro kardiaky ve Sloupu v Čechách. Podařilo se rovněž zajistit oblíbenou Josefovskou zábavu v Radimi, celodenní výlety například na Hlubokou či tradiční "tajný výlet". ZO SPCCH v Jičíně však organizuje zajímavé akce nejen pro své členy, ale i pro postižené děti. V loňském roce se tak podílela sponzorským příspěvkem na zajišťování zájezdu pro postižené děti z železnické léčebny do Hradce Králové či Mikulášskou nadílkou přímo v léčebně. Právě pro děti ze Železnice a také z Jičína chce v letošním roce místní organizace uspořádat sportovní paralympiádu a pro své členy chystá opět řadu příležitostí, jak se vypořádat se svou chorobou v přátelském kruhu stejně či podobně postižených lidí. Jedním z důkazů úspěšné činnosti by mohl být i nárůst počtu členů jičínské organizace, která v současné době sdružuje 364 osob. "Většina pořádaných akcí by však nebyla možná bez sponzorských darů, i proto bych chtěla ještě jednou všem našim sponzorům poděkovat. Jenom mne mrzí, že pro zaneprázdnění se naší schůze nemohli zúčastnit zástupci města Jičín ani představitelé Ústředního výboru v Praze," podotkla předsedkyně ZO SPCCH Jičín Dana Růžičková. Po oficiálním programu členské schůze si pak přítomní mohli zatancovat se svými přáteli v rytmu populárních písniček za doprovodu živé hudby.

FOTO: pe


Platby přesáhnou příjmy VZP

Jičín - Podpisem dodatku smlouvy mezi Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a Okresní nemocnicí v Jičíně mají v příštích dnech tomuto zdravotnickému zařízení částečně ubýt problémy související s financováním 16% navýšení základních mzdových tarifů zdravotníků.

Do nesnází se však dostává pojišťovna, jejíž roční hospodaření vychází z vládou doporučeného zdravotně pojistného plánu. Ten je tvořen kvalifikovanými odhady předpokládaných příjmů ze zdravotního pojištění a jejich celkový objem udává možnosti a rozsah výdajů hrazených pojišťovnou.

"Při sestavování zdravotně pojistného plánu pro letošní rok bylo uvažováno o navýšení plateb vůči nemocnicím v přepočtu na jednoho pojištěnce o 3,5 procenta. Ve stejném období však bylo schváleno nařízení vlády stanovující výši úhrady zdravotní péče nemocnicím na I. pololetí o 6 procent vyšší oproti loňskému roku," vysvětluje ředitel VZP Jičín Petr Nosek.

Základní problém vznikl v momentě, kdy pojišťovna vázána zákonnou normou musí respektovat nařízení zvyšující základnu pojistného o 6 procent, které je však v rozporu s toutéž vládou doporučeným vyrovnaným zdravotně pojistným plánem, vycházejícím z reálných zdrojů. Od těchto dvou rozdílných dokumentů se odvíjí průběh složitých jednání mezi pojišťovnou a Asociací Českých a Moravských nemocnic o reálné výši úhrad.

Pojišťovna navrhovala navýšení loňské výše úhrady o 6 procent ponížené koeficientem úbytku počtu pojištěnců. Při zaznamenaném úbytku by v konečné podobě mělo navýšení úhrady pro Okresní nemocnici v Jičíně představovat asi 3,5 procenta. Asociace nemocnic však tento návrh neakceptovala, proto pojišťovna v zájmu uklidnění situace ustupuje od svého záměru a s nemocnicemi uzavře variantu dodatku smluv, ve kterých bude uváděno 106 procent absolutní hodnoty I. pololetí loňského roku.

"Nelehká jednání však zřejmě ještě proběhnou kolem poměrně složitých technických výpočtů konečných úhrad, se kterými budeme pracovat v historii úhrad zdravotního pojištění vůbec poprvé. V současné době s asociací nemocnic projednáváme způsoby, jak oboustranně dospět k objektivním číslům a hlavně jak zcela vyloučit případný pokles poskytované zdravotní péče, a to ať z objektivních či spekulativních důvodů," dodal Petr Nosek.

Koncem loňského roku vykazovala VZP závazky po lhůtě splatnosti ve výši čtyř miliard korun. Díky převzetí části nedobytných pohledávek Konsolidační bankou se VZP s problémem vyrovnala a celostátně je schopna dostát svým závazkům vůči zdravotnickým zařízením ve lhůtách splatnosti, tedy i k Okresní nemocnici v Jičíně. Tento stav však lze charakterizovat jako dočasný. Řeší totiž nárůst objemu hrazené péče z minulých let, například opakovaná rozhodnutí státu o rozšíření plateb hrazených z veřejného zdravotního pojištění, kam spadá třeba úhrada péče léčebnám dlouhodobě nemocných, rozšíření sortimentu prostředků PZT o inkontinentní pomůcky a podobně. Akceptování nařízení vlády navyšující platby nemocnicím se výše úhrad pojišťovny dostane opět nad rámec jejích příjmů.

Podle Petra Noska je tedy více než pravděpodobné, že se v dohledné době pojišťovna ocitne opět v oblasti úhrad po lhůtě splatnosti, tedy ve stejných ekonomických problémech závěru loňského roku. Jednodušeji řečeno, opět může nastat období, kdy budou nemocnicím scházet finanční prostředky na jejich provoz.

(mar)


Nad reformou veřejné správy visí stále několik otazníků

Jičín, Hořice, Libáň - Sílící odpor obcí, které už loni vystoupily s kritikou reformy veřejné správy podle návrhu ministerstva vnitra, by mohl přece jen slavit úspěch. Do chystané reorganizace se totiž rozhodly vložit i nové kraje.

Ovšem ani mezi představiteli jednotlivých samospráv nepanuje shoda v tom, který model je vhodnější. Namísto vzniku takzvaných miniokresů preferuje řada obcí přenesení části pravomoci na stávající pověřené úřady a v sídlech dnešních okresů vytvořit detašovaná pracoviště kraje. Naopak z řady míst podporují s několika připomínkami ministerský návrh. Zpravidla jde právě o ta města, která byla vnitrem vybrána jako budoucí obce třetího typu.

"Domluvili jsme se, že se nejprve seznámíme s názory současných pověřených úřadů. Na 21. března je do Jičína svolána porada starostů, kde se o tomto problému bude jednat, a teprve poté bychom k němu měli v krajském zastupitelstvu zaujmout konkrétní stanovisko," uvedl jeden z účastníků setkání v Hradci novopacký starosta Petr Kuřík. Jeho názor na reformu veřejné správy se nemění. Stejně jako řada dalších považuje nedostatečně připravovanou reformu za drahý experiment a jako nešťastné hodnotí, že se nejprve schválila forma, aniž by byla dopředu jasná její náplň.

Hořice se podle starosty Ladislava Vrby nebrání tomu, aby část pravomocí po zrušení okresních úřadů přešla i k nim. "Existují dvě možnosti, buď maximálně posílit kompetencemi dnešní druhostupňové obce, jako je například Sobotka, a v sídlech okresů vytvořit detašovaná pracoviště, nebo vytvořit takzvané miniokresy. Druhá varianta se sice jeví jako nákladnější, ale zároveň se tím vyloučí, že by zůstaly zachovány okresní úřady v dnešní podobě, čímž by reforma ztratila původně proklamovaný smysl," konstatuje Vrba.

Jeho libáňský kolega Jan Šesták je jiného názoru, podle něj má být co největší rozsah výkonu státní správy přenesen na většinu obcí, které už dnes některé agendy zajišťují. "Vycházím z dosavadních zkušeností a praxe, žádný patriotismus v tom není. V současnosti máme na radnici matriku a stavební úřad, ale za některými záležitostmi musí lidé jezdit do osm kilometrů vzdáleného Kopidlna, kam není dostatečné autobusové spojení. A z některých spádových vesnic je to pro občany ještě horší," říká libáňský starosta. Právě kvůli špatné obslužnosti byla Libáň před časem pověřena agendou přestupkových řízení. "S Kopidlnem bychom se mohli také například dohodnout, že by se určité činnosti státní správy zajišťovaly v průběhu pracovního týdne střídavě u nás a u nich. Tím bychom lidem vyšli maximálně vstříc," navrhuje Šesták.

Na jedné věci se starostové shodují: "výkon veřejné státní správy je potřeba přenést na nejnižší možnou úroveň směrem k občanovi, tedy podstatným posílením kompetencí všech stávajících pověřených úřadů". Trvají také na tom, aby zajištění těchto služeb hradil stát obcím v plném rozsahu.

(jn)


Sbírka ve prospěch postižených dětí

Jičín - V adventním čase a v období Vánočních svátků organizovala jičínská radnice veřejnou sbírku na podporu činností organizací věnujících se práci se zdravotně postiženými dětmi a mládeží.

Skleněná pokladna umístěná pod vánočním stromem na Žižkově náměstí obsahovala celkem 28 952,60 korun, které budou využity pro účel stanovený ve sbírce, tedy k podpoře výchovně rekreačních a zdravotních pobytů. Na základě schválení předloženého návrhu městskou radou se jedenáct občanů navštěvujících městské zařízení sociální péče, respektive stacionář pro mentálně postižené, zúčastní výchovně rekreačního pobytu v areálu Borovice u Mnichova Hradiště (11 000 Kč).

Za dalších 17 952,60 korun pak bude uhrazen sedmadvaceti těžce postiženým dětem rekreační pobyt doplněný hypoterapií na Královce v Jizerských horách a zdravotní pobyt s terapií v lázních pro pohybové postižení v Železnici. Této akce se zúčastní děti registrované ve Sdružení pro pomoc mentálně postiženým ČR Jičín.

(mar)


Nové Noviny