Nové Noviny č. 12/0123. března 2001str. 5

Bazén brzdí nedostatky v projektu

Hořice - Řadou nedořešených otázek trpí projekt na krytý plavecký bazén s kuželnou v Hořicích. I to je jeden z důvodů, proč by se s výstavbou nového sportovního a rekreačního stánku mohlo začít nejdříve až v polovině letošního roku, ačkoliv ještě loni na podzim počítala radnice s tím, že se práce zahájí v jarních měsících.

Okresní hygienik v Jičíně k této investiční akci doposud nevydal kladné stanovisko, jakožto výchozí podklad pro zahájení stavebního řízení, oznámila Libuše Jůvová z OHS. Okresní hygienická stanice na základě poslední schůzky se zástupci města vypracovala seznam připomínek k nedostatkům, které je nutné v předložené dokumentaci odstranit, některé chybějící údaje doplnit a dopracovat, potvrdil vedoucí hořické radnice Jaroslav Vais.

"Bohužel se objevily některé věci, o nichž jsme si mysleli, že už budou v tomto stádiu přípravy stavby vyřešeny," přiznává Vais. "Do procesu projektování nám především zasáhl nový zákon o ochraně veřejného zdraví z loňského roku a prováděcí vyhláška, kterou se stanoví další hygienické požadavky," doplnil tajemník. Nová právní úprava mimo jiné stanovuje požadavky na provoz bazénů, saun a hygienické limity venkovních hracích ploch. Podle Vaise obsahuje požadavky na stavební členění stavby, jakost vody, mikroklimatické podmínky, osvětlení krytých bazénů a přilehlých prostor a stanovuje například i objem cirkulace vody. "Řada těchto parametrů se proti předchozí hygienické směrnici, která platila od sedmdesátých let, změnila. Pravdou je, že projekt pro územní i stavební řízení byl zpracováván ještě podle starých směrnic, proto se nyní potýkáme s určitými problémy v připravované dokumentaci," vysvětluje tajemník.

Zároveň ale podotkl, že úpravu některých technických parametrů, které je potřeba přizpůsobit nové legislativě, nepovažuje za natolik vážný problém, který by přípravu stavby jakkoliv ohrozil. Nicméně připustil, že část připomínek hygieniků mohla být projektantem vyřešena již v minulosti. Mnohdy se jedná o připomínky zásadní, bez jejichž dořešení není možné projekt v plném rozsahu dopracovat. OHS se snaží městu maximálně předat veškeré zkušenosti z provozu nového Aqua centra v Jičíně a rehabilitačního bazénu v Lázních Bělohradu, a to hlavně z toho důvodu, aby se v Hořicích neopakovaly některé skutečnosti, které se po zahájení provozu vyskytly v Jičíně.

V letošním roce by se na stavbě hořického bazénu s kuželnou mělo proinvestovat prvních 12,5 milionu korun z celkových asi třiceti až pětatřiceti milionů.

(jn)


Zastupitelstvo odsouhlasilo transformaci SBB

Nová Paka - Náročný tříhodinový program byl připraven na pondělní jednání novopackého zastupitelstva. K hlavním bodům jednání kromě zprávy o hospodaření města v loňském roce patřila i transformace Správy bytů a budov na společnost s ručením omezeným, ale i debata o další probíhající privatizaci obecních bytů spolu se schválením osadního výboru v Kumburském Újezdě.

Jedním z prvních bodů jednání zastupitelů bylo vystoupení zástupců poradní kanceláře K Kredit Zdeňka Šafránka a Milady Janečkové, kteří vysvětlili výhody spočívající z transformace příspěvkové organizace Správy bytů a budov na společnost s ručením omezeným s jediným vlastníkem města Nová Paka. Po schválení transformace byl ředitel SBB Jaroslav Gottstein pověřen do poloviny května, kdy se má za tímto účelem konat mimořádné jednání zastupitelstva, vypracovat podklady pro tento nový subjekt.

S komentářem o hospodaření za uplynulý rok poté seznámila přítomné vedoucí finančního odboru Monika Pušová. Po shrnutí příjmů a výdajů mělo město konečný přebytek 4,8 milionů korun. Dalším bodem jednání byl návrh na sloučení Základní školy I a Zvláštní školy, který přednesla Jaroslava Plecháčová. Tento bod byl taktéž bez problémů schválen.

Zajímavá diskuze, která pravděpodobně ovlivnila zastupitele při rozhodování, se odehrála při jednání o metodice prodeje městských bytů 1+1 o rozloze 43 až 48 metrů čtverečných v Pražské ulici. Čtyři byty, které jsou neobydlené z důvodu vleklého řešení restituce, budou městem prodány zájemcům za odhadní cenu, která se pohybuje od 152 do 162 tisíc korun. Na obydlené byty, které jsou díky nájemníkům v daleko lepším stavu, a tudíž odhadní cena by byla u nich vyšší, odsouhlasilo zastupitelstvo, po zasvěcení do celé situace ředitelem SBB Jaroslavem Gottsteinem, slevu padesát procent. Proto si na tyto byty současní nájemníci budou muset připravit okolo 90 tisíc korun.

Zástupce starosty Miroslav Pitra předložil dále zastupitelům ke schválení návrh výběrové komise týkající se poskytnutí půjček z fondu rozvoje bydlení. Podle tohoto návrhu město uspokojilo celkem 21 zájemců splňujících kritéria související se zkvalitněním bydlení. Jedná se například o rekonstrukce střechy, zřízení elektrického nebo plynového topení, izolace proti spodní vodě, obnovu fasády, vybudování WC a koupelny. Půjčky se pohybují od 20 tisíc do maximálně možné částky 150 tisíc korun a město k těmto účelům rozpůjčuje téměř 1,5 milionu korun.

V dalším bodu zastupitelé rovněž schválili nový osadní výbor v Kumburském Újezdě, kde bude předsedou Jaroslav Klamrt a členy Vladimír Stuchlík, Martin Nykl, Milada Kučerová a Olga Lejdarová. Rovněž byly odsouhlaseny návrhy na udělení čestného občanství města pro profesora Antonína Moravce, Rudolfa Muzyku a Dr. Jana Šnýdra.

Ve velice rozmanité a poměrně dlouhé rozpravě se diskutovalo o čističce odpadních vod ve Staré Pace, o Vodohospodářské společnosti a jejím vztahu k městu. Z této diskuze vyplynul požadavek zastupitelů, který byl následně zanesen do usnesení, aby do programu valné hromady VOS bylo zařazeno jednání o postoji této společnosti k Nové Pace. Delegátem na valnou hromadu VOS byl poté jednomyslně zvolen starosta Petr Kuřík.

(ur)


PROŘEZY STROMŮ V minulých dnech nechala obec prořezat koruny všech stromů na miletínském náměstí. Zmlazení zdejších lip se podle starostky Lenky Kožíškové provádí pravidelně každé čtyři roky.

FOTO: jn


Využití pozemku se hledá

Jičín - Na nedávném setkání občanů a zástupců města nazvaném Hovory s radnicí se předmětem kritiky stal neutěšený stav pozemků nacházejících se před obchodním střediskem Diskont Plus na Husově ulici v Jičíně.

K tomuto stavu došlo podle majitele pozemků Vratislava Konečného v souvislosti s výstavbou obchodního střediska Diskont plus. "Svůj pozemek jsem propůjčil firmě Immo, která prováděla výstavbu právě pro prodejnu Diskont plus. Přes původní příslib, že po dokončení stavby vše navrátí do původního stavu, byla skutečnost nakonec jiná," říká smutně Konečný. "Také v kolaudačním zápisu je zapsáno, že propůjčený pozemek nebyl uveden do původního stavu. Při následné kontrole ze stavebního úřadu nebyla situace jiná. Pozemky, o kterých se mluví, navíc nejsou pouze v mém vlastnictví, ale část z nich je města a Českých drah. Firmu Immo se každopádně kontaktovat chystám a budu jednoznačně žádat nápravu," obhajuje se Konečný.

Podnikatel Konečný odkoupil pozemky v roce 1997 za účelem vybudování nového autosalonu. Ten měl být zprovozněn zhruba ve stejné době jako diskontní prodejna. "Na celý projekt se mi bohužel nepodařilo obstarat finanční krytí, a tak jsem musel ze svého záměru ustoupit. Předmětný prostor je ale nadále určen k výstavbě a další možné využití samozřejmě hledám. Nevylučuji však, že pokud se mi ani tentokrát nepodaří obstarat finance, budu uvažovat i o prodeji pozemků jinému subjektu," upřesnil Konečný.

(max)


Den otevřených dveří v polyfunkčním domě

Jičín - O minulém víkendu se několik stovek místních obyvatel zúčastnilo dne otevřených dveří v právě dokončeném městském objektu na rohu Tylovy a Nové ulice.

Moderními prostorami novostavby byli provázeni pracovníky radnice a hosteskami reklamní agentury R-agency. Rohový dům za 21,5 milionu korun stojí na léta nevyužívaném městském pozemku a jeho pořizovací cenu uhradí dlouhodobé pronájmy podnikatelských subjektů, které zde budou nadále sídlit. Po uplynutí sjednaných lhůt předplaceného nájemného budou zisky z komerčního využití nebytových a bytových prostor pravidelně naplňovat městskou pokladnu.

První patro objektu obsadí v příštích dnech pobočka ČS - Živnostenské pojišťovny a.s. Jičín a místní obchodní zastoupení Českomoravské stavební spořitelny a.s.. Smluvní pronájem přízemních prostor využije s největší pravděpodobností expozitura ČSOB - divize IPB.

Na pronájem dvou obecních bytů situovaných do třetího a čtvrtého patra budovy vypsal městský úřad v těchto dnech veřejnou soutěž. Pronájmy obou bytů první kategorie jsou nabízeny na dobu neurčitou s vyvolávací cenou ročního nájemného představující minimální částku 1 000 korun za metr čtverečný. První byt o výměře 102,3 m2 i druhý byt s plochou 68,5 m , nebo jejich části, bude možné po vzájemné dohodě využít i jako kanceláře pro podnikatelské aktivity nájemce.

Asi největším překvapením pro návštěvníky byl suterén domu, který jako první ve městě disponuje jedenácti podzemními parkovacími místy. Na základě dodatku ke smlouvě byla stavba dokončena s dvouměsíčním skluzem. V příštích dnech proběhne kolaudační řízení a zřejmě ještě v závěru března stěhování prvních nájemníků. Doladění celkového vzhledu budovy barevným nátěrem omítek však počká až do příchodu vhodných klimatických podmínek. Úprava prostoru kolem "kancelářského" domu se pak bude odvíjet společně s realizací výstavby pěší zóny části ulic Nová a Tylova. Tato stavební akce za 2,2 milionu korun z rozpočtu města se uskuteční v podzimních měsících tohoto roku.

(mar)


Rohový dům projde rekonstrukcí

Dům na rohu Havlíčkovy a Jiráskovy ulice prodalo město v loňském roce za tři miliony korun.

FOTO: mar

Jičín - Dvoupatrový dům na rohu Havlíčkovy a Jiráskovy ulice, prodalo město Jičín 21. července loňského roku formou veřejné soutěže za 3 miliony korun. Právní účinky vkladu do katastru nemovitostí vznikly 22. srpnem 2000, kdy se vítěz výběrového řízení stal skutečným majitelem nemovitosti.

Kupní smlouva pak prodej dnes již bývalého městského majetku pečlivě ošetřuje mimo jiné i tím, že kupujícímu ukládá povinnost získat stavební povolení nejpozději do jednoho roku od převodu na současného majitele. Pak by měly být zahájeny stavební práce vedoucí k realizaci rekonstrukce domu podle nabídky předložené do výběrového řízení. Případné změny související s úpravami a budoucím využitím nemovitosti budou na základě smlouvy posuzovány městskou radou. Pakliže se tak nestane, má město v obou uvedených případech právo od kupní smlouvy odstoupit.

Další článek smlouvy uvádí časový horizont, do kdy mají být stavební práce ukončeny řádným kolaudačním řízením.

Nebude-li do tří let od vydání pravomocného stavebního povolení objekt kolaudován, rozumí se tedy do 22. srpna roku 2004, zaplatí kupující prodávajícímu finanční pokutu ve výši půl milionu korun.

Nový majitel domu však nevidí ve splnění smluvních závazků vůči městu Jičínu žádný vážnější problém.

"V současnosti zpracováváme projektovou dokumentaci na celkovou rekonstrukci objektu. V jeho horních prostorách by měl být moderní penzion s kompletním zázemím, v přízemí restaurace zřejmě i malá tělocvična. Já osobně vidím dokončení stavebních prací ještě před uplynutím šestatřicetiměsíční lhůty jako velmi reálné," připustil zástupce současného vlastníka domu.

(mar)


Nové Noviny