Nové Noviny č. 12/0123. března 2001str. 7

Lokality pro bytovou výstavbu

Jičín - V posledních letech je možné sledovat poměrně dynamicky se rozvíjející individuální bytovou výstavbu zejména v obcích nadohled vzdálených od větších sídelních útvarů. Na otázku, zda je možné uspokojit zájemce o stavbu rodinného domu přímo v Jičíně, nám odpověděl vedoucí odboru územního plánování a rozvoje města Ondřej Bodlák.

"V rámci dlouhodobé přípravy nové bytové výstavby ve městě je nutné nejprve vyřešit majetkové vztahy a otázky financování technické infrastruktury v daných lokalitách. Územní plán města Jičína navrhuje bytovou výstavbu na severozápadním svahu Čeřovky (dnešní zahrádky), kde by mohla vyrůst stovka rodinných domků s odpovídajícím zázemím v podobě obchodů a služeb. Asi devadesáti rodinnými domky a příslušnou občanskou vybaveností bude časem zastavěna volná plocha vlevo od Markovy ulice směrem k severnímu silničnímu obchvatu města. Na třetím místě svojí rozlohou figurují Allanovy sady v Hradecké ulici, jejichž zástavba padesáti domky je otázkou velmi blízké budoucnosti. Do celkového výčtu větších stavebních ploch musím zařadit i městem prodávané parcely v Robousích," shrnul Ondřej Bodlák největší stavební pozemky určené k bytové výstavbě.

Zároveň však připustil, že v katastru města se ještě najde i několik menších pozemků pro stavbu jednotlivých objektů. V dohledné době by mělo vyrůst asi dvanáct domků vpravo od Křižíkovy ulice, východně od budovy Východočeské energetiky.

"V tomto konkrétním případě povoluje územní plán výstavbu rodinných domků s podnikatelskými aktivitami. Tedy objektů určených k bydlení, vedle nichž na stejném pozemku může stát například malá dílna či provozovna," upřesnil Ondřej Bodlák.

Pět dosud nevyužitých stavebních parcel je i v podobné lokalitě podnikatelských aktivit spojených s bydlením vpravo za mostem přes železniční trať v Denisově ulici. Čtyři až pět domků by pak mohlo vyrůst v Soudné, respektive v první ulici odbočující za kasárnami vlevo z lipové aleje směrem k Čeřovce.

V případě poskytnutí státní dotace dojde k rekonstrukci přibližně třicítky bytů v jednom z objektů bývalých kasáren.

Největší stavební ruch však v těchto dnech panuje na Novém Městě mezi Cidlinou a ulicemi Butovskou, Barákovou a Pod Koželuhy, kde probíhá výstavba přibližně 133 bytů. Podle Bodláka zde má v konečné fázi stát okolo 250 nových bytů. Základy pro další bytový dům jsou připraveny i na Lidickém náměstí vlevo od restaurace Na Veselce.

Nejrozlehlejší lokalitou určenou územním plánem k budoucí zástavbě obytnými domy je oblast ležící od komunikace na Vrchách směrem k západnímu silničnímu obchvatu města. Dlouhodobý výhled však zatím neupřesňuje druh výstavby ani celkové počty domů a bytů.

(mar)


Ustavení tří osadních výborů

Jičín - V průběhu posledního veřejného zasedání městského zastupitelstva byl mimo jiné schválen návrh ustavení tří sedmičlenných osadních výborů v čele s volenými předsedy.

"Na základě nového Zákona o obcích, s platností od 12. listopadu loňského roku, je možné zřizovat osadní výbory, jejichž prioritou by mělo být hájit veřejné zájmy v okruhu svého působení, v našem případě tedy v přilehlých částech města Jičína," vysvětlil krátce tajemník městského úřadu Peter Bareš.

Hlavním důvodem zakládání těchto orgánů je oboustranné zlepšení komunikace pracovníků městského úřadu se zástupci jednotlivých městských částí a možnost konstruktivnějšího jednání při řešení konkrétních problémů.

Předsedkyní osadního výboru městské části Sedličky se stala Hana Rejhová, členy pak Jaroslav Šimčík, Jan Berka, MUDr. Lubomír Klíma, MUDr. Jaroslav Tyl, Rudolf Šindelář a Milan Vacek.

Robousy, Moravčice a Dvorce bude při jednáních na jičínské radnici zastupovat předseda Miloš Slivka s členy výboru Rudolfem Tillem, Julií Miškovou, Rudolfem Uhrem, Otakarem Víchem, Oldřichem Vaníčkem a Zbyňkem Hercíkem.

Osadní výbor městské části Popovice vede předsedkyně Dana Kvasničková s Vladimírem Cardou, Miloslavem Novotným, Vladimírem Ulrychem, Václavem Kazdou, Jaroslavem Obermajerem a Josefem Tichým.

Osadní výbor je oprávněn předkládat zastupitelstvu, radě a výborům návrhy týkající se rozvoje městské části a rozpočtu města. Rovněž se může vyjadřovat k návrhům předkládaným zastupitelstvu a radě k rozhodnutí, pokud se týkají zastupované městské části. Dále je oprávněn se vyjadřovat k připomínkám a podnětům předkládaným občany obce orgánům Městského úřadu v Jičíně.

Předsedové osadních výborů jednotlivých městských částí se mohou aktivně účastnit pravidelných veřejných zasedání městského zastupitelstva. V rámci těchto zasedáních může předseda vyjádřit svůj názor a na požádání má právo kdykoliv vstoupit do jednání.

(mar)


Policie ČR

Jičín, Nová Paka - Během noci na 13. března došlo k odcizení dvou motorových vozidel. V první případě šlo o vůz Seat Toledo 1,8 (modrá metalýza), který měl jeho majitel zaparkován před domem v Pražské ulici v Jičíně. Způsobená škoda je zhruba 85.000 Kč. Ve druhém případě byla odcizena Avia 31 valník, bílé barvy. Vozidlo bylo zaparkováno v oploceném dvoře objektu fy Butasplyn v Nové Pace. Na dveřích vozu bylo logo této firmy a na střeše bílý spojler. Škoda v tomto případě činí asi 400.000 Kč.

Drahoraz - Vyšetřovatel OÚV Jičín koná řízení ve věci podezření ze spáchání trestného činu krádeže, kterého se dopustila pachatelka, která odcizila v Drahorazi několik traverz různých profilů a ty pak složila na svou zahradu. Způsobená škoda je přibližně 8.000 Kč.

Jičín - Během noci na 17. března došlo v Domě s pečovatelskou službou v Jičíně k odcizení mincovního telefonního automatu, který pachatel vytrhl ze zdi. Způsobená škoda je asi 21.000 Kč. Jičín - Čelní okno u autobusu pražského dopravce rozbil 18. března odpoledne muž, který nejdříve přinutil svým vozidlem autobus na obchvatu Jičína zastavit a následně rukou rozbil okno. Jeho spolujezdkyně navíc zamykací tyčí na volant poškodila karoserii autobusu. Následně oba odjeli vozem BMW tmavovínové barvy. Způsobená škoda je asi 7.000 Kč.

(tm)


Zadržení hledaného

Úspěch v oblasti pátrání po osobách byl zaznamenán na okrese Jičín. Hlídka OOP ČR v Sobotce provádějící kolem půlnoci na 14. března kontrolu skalní místnosti v Prachovských skalách zadržela čtyřiačtyřicetiletého muže z Mladé Boleslavi, po kterém bylo vyhlášeno celostátní pátrání.

Muž je podezříván ze spáchání trestného činu podvodu. Po předvedení na Obvodní oddělení Policie ČR v Sobotce byl ještě v noci předán dle požadavků kriminalistům PČR OŘ Mladá Boleslav.

Z tohoto služebního zákroku vyplývá nejen dobrý pocit z odvedené práce, ale i to, že policisté se své náročné službě věnují nejen v denních, ale i nočních hodinách a jak je patrno i v místech, kde by to možná běžný občan, ale ani pachatel nepředpokládali.

kpt. Jiří Valter, OŘP Jičín


Zajímavé knihy U Pašků

Hradský Kouzlo chladných zbraní

Habáň Historie, mýty, legendy.

Slovart Kč 499,-

Smallová Oslnivá láska

Osud má překvapivé plány s hrdou mladou kráskou.

Baronet Kč 189,-

Kras Internet v kostce

Užití v běžném životě.

Fragment Kč 99,-

NABÍZÍME:

MC - May - Vinnetou * MC - Verne - Dva roky prázdnin

Nabídku nových knih pro vás připravuje Knihkupectví U Pašků, Valdštejnovo nám. 61, Jičín (tel.:0433/532 267).


Neplaťte víc, než musíte

Podnájemce provedl v roce 2000 na podnajatém majetku (nemovitosti) technické zhodnocení. Toto zhodnocení zaplatil, uplatnil odpočet DPH, nemůže jej odepisovat. Vlastník - pronajímatel mu zhodnocení neuhradí. Jaký je postup z hlediska daně z příjmů a DPH pro podnájemce a pro vlastníka nemovitosti po dokončení technického zhodnocení a v případě ukončení podnájmu? Podnájemce i vlastník účtují v jednoduchém účetnictví.

Z hlediska daně z příjmů: Podnájemce nemůže výdaje spojené s technickým zhodnocením uplatnit do daňových výdajů, pokud mu příslušné výdaje nebudou uhrazeny. Došlo-li by k úhradě těchto výdajů, případně jejich části, postupoval by podnájemce ve smyslu ust. § 23 odst. 4 písm. e) bod 2 zákona o daních z příjmů, tzn., že do základu daně by nebyly zahrnuty příjmy, které souvisejí s výdaji (náklady) neuznanými v předchozích zdaňovacích obdobích jako výdaje (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, a to maximálně do výše těch neuznaných výdajů (nákladů) v předchozích zdaňovacích obdobích. Nebudou-li podnájemci příslušné výdaje uhrazeny, jedná se na straně vlastníka o nepeněžní příjem, který se ocení podle zvláštního předpisu dle ust. § 3 odst. 3 a § 23 odst. 6 zák. o daních z příjmů.

Jestliže by ovšem vlastník nedal k provedení technického zhodnocení souhlas, může při ukončení podnájmu požadovat, aby nemovitost (předmět podnájmu) byla uvedena do původního stavu, a poté by se nejednalo o nepeněžní příjem vlastníka.

Z hlediska daně z přidané hodnoty: Podle ust. § 2 písm. z) zák. č.588/1992 Sb., o DPH, v platném znění, nájmem věcí se rozumí i podnájem věcí, a proto platí stejná pravidla jak pro technické zhodnocení najatého i podnajatého majetku. U technického zhodnocení si může podnájemce, pokud je plátcem DPH a provedl toto TZ uplatnit nárok na odpočet DPH za splnění podmínek dle § 19 zák. o DPH, a to bez ohledu na to, že technické zhodnocení provedl bez souhlasu vlastníka. Pokud uplatnil odpočet DPH, vzniká mu podle § 7 odst. 1 zák. o DPH povinnost dodanění tohoto technického zhodnocení, jestliže ode dne jeho provedení do dne jeho přeúčtování na pronajimatele, nebo do dne ukončení nájmu neuplynulo více než 5 let. Pokud tato pětiletá lhůta uplyne, povinnost dodanění technického zhodnocení již nevzniká.

Ing. Jana Kavková, daňový poradce (tel.:0433/523 320)


Nové Noviny