Logo NN

Nové Noviny č. 13/0130. brezna 2001str. 1

Nastane radikální omezení spojů?

Jičín - Pokud starostové obcí nepodpoří finanční příspěvek na zajištění základní dopravní obslužnosti ve výši 45 korun na rok za každého obyvatele, dojde od září k radikálnímu omezení místních spojů veřejné autobusové dopravy. Okresní úřad totiž nebude mít na zajištění současného rozsahu spojů dostatek peněz a obce v takovém případě budou muset jednat s jednotlivými dopravci samy.

Času přitom nezbývá mnoho, protože podle sdělení Pavla Bendy, vedoucího referátu dopravy OkÚ Jičín musí být schváleny všechny jízdní řády do 10. června a jejich platnost potrvá až do prosince roku 2002. "Základní dopravní obslužnost funguje na systému solidarity a my nemůžeme vybírat společný příspěvek pouze od některých. Pokud tedy nedojde k vybrání částky na dopravní obslužnost od obcí, linky budou od září tohoto roku striktně omezeny na dva spoje dopoledne a dva odpoledne. Okresní úřad totiž nebude mít na uhrazení všech spojů peníze," řekl minulou středu na poradě starostů Benda. "Zatím nám bylo zaplacení příspěvku potvrzeno z 61 obcí, u dalších víme, že se s ním počítá, od některých obcí zatím nemáme žádné zprávy. Pro ty starosty, kteří argumentují, že mají zajištěnu dopravu pro své obyvatele po železnici, připomínám, že OkÚ dotuje i dráhu, bohužel peníze určené na železniční přepravu nelze přelévat do autobusové dopravy," upřesnil Benda.

Přitom ve srovnání s okolními okresy je společný příspěvek na pokrytí dopravní obslužnosti v jičínském okrese méně než poloviční. "Obce v okolních okresech se na dopravní obslužnosti podílí částkou převyšující 100 korun na obyvatele ročně a já si myslím, že jsme naopak dohodli s autodopravci pro naše obce velice příznivou cenu vzhledem k započtené inflaci či zdražení nafty. Podařilo se nám dokonce ještě o něco snížit původně navrhovanou částku od autodopravců," reagoval na některé výhrady k výši příspěvku přednosta OkÚ v Jičíně Jiří Vitvar. Například chyjický starosta Vladislav Chmela totiž nesouhlasí se systémem, kdy na jedné straně musí obec společně přispívat na dopravní obslužnost, ale kvůli zlepšení dopravní dostupnosti jí často nezbývá, než zafinancovat i fungování dalších spojů. Podle vyjádření přednosty OkÚ však právě "historické", ale málo využívané spoje nespadají do systému základní dopravní obslužnosti, protože nesplňují určitou výši tržeb nutnou pro splnění kritérií veřejné dopravy již několik let. "Obec v takovém případě rozhodne buď o zrušení tohoto spoje, nebo si jej zaplatí ze svých prostředků," doplnil Vitvar, který současně znovu nabídl všem starostům a zastupitelům možnost detailního prodiskutování této problematiky přímo v obci.

(pe)


V Hořicích lákají investory

Hořice - Další kroky zaměřené na získání investic do hořické průmyslové zóny připravuje tamní radnice. Doposud pozemky města nabízela státní agentura Czech Invest, specializující se právě na vyhledávání potencionálních investorů. Nově by nabídku pozemků měla mít k dispozici i Královéhradecká rozvojová agentura. V ní by se však především měly objevit i další pozemky určené k průmyslové zástavbě. Ty by již měly být uvedeny i v připravovaném propagačním materiálu města, který bude důkladně popisovat základní možnosti investic v Hořicích.

Pokračování na str.4


Velitel mohl být spokojen

Železnice - Před železnickým muzeem se minulou sobotu sešlo 13 členů vojenské historické jednotky c. k. 73. řadového pěšího pluku ze Železnice, aby po téměř půlroční zimní přestávce zahájila první letošní manévry. Pro historickou jednotku je tato sezona jubilejní desátou v její historii a pro letošek se chystá i na další významné výročí. Letos se připomíná 135 let, které uplynuly od prusko - rakouské války a bitvy u Jičína.

"Po dobu tří týdnů proběhne ve východních Čechách několik vzpomínkových akcí. 16. a 17. června se uskuteční setkání v Trutnově, 23. června v Náchodě a o den později plánujeme připomínkové akce v Jičíně a okolí. Právě v Jičíně bychom chtěli uspořádat velkou bitevní scénu na Valdštejnově náměstí, kam chceme pozvat historické jednotky z celé republiky. Před samotnou bitvou by se vojenské jednotky představily divákům v dobových uniformách a rád bych, aby to byl skutečně věrný obraz doby a tehdejších bitevních událostí. Rozhodně se budeme snažit, aby se do bitvy zapojil maximální počet lidí a aby vše bylo naprosto věrné, ať už jde o uniformy či o výzbroj," předesílá Rudolf Koldovský, jeden ze členů historické vojenské jednotky ze Železnice. "Vyvrcholením slavnostních událostí však bude bezesporu účast vojenských jednotek z republiky i ze zahraničí při rekonstrukci bitvy na Chlumu u Hradce Králové připravené na poslední červnový víkend," doplnil Koldovský.

Dnes se uskuteční v budově Okresního úřadu v Jičíně již druhá koordinační schůzka, na které budou řešeny podrobnosti programu, propagace a dalších aktivit souvisejících s výročím bitvy.

(pe)


NOVÉ PROSTORY V PROVOZU Finanční úřad ve spolupráci s Jičínem zrekonstruoval a přizpůsobil prostory uvolněné tiskárnou Mondial v přízemí arkádového nádvoří Valdštejnského zámku. Provedenými úpravami vznikly dvě nové kanceláře, do kterých byly od pondělí 26. března přemístěny agendy daně z nemovitosti a daně dědické, darovací a z převodu nemovitostí. Uvolněné prostory ve druhém patře poslouží v následujícím období finančnímu úřadu pro přesunutí části agend z kanceláří, ve kterých dojde v průběhu letošního roku k plánovaným rekonstrukcím narušených stropů. Pro přesun do přízemí zámku byly záměrně vybrány agendy nejvíce navštěvované staršími občany. Ti jsou tedy již v těchto dnech ušetřeni náročných výstupů schodištěm do druhého poschodí. Úřední hodiny zůstávají ve stejném rozsahu jako u všech ostatních orgánů státní správy. Na Finančním úřadě v Jičíně je tedy pro veřejnost otevřeno v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin.

FOTO: mar


Pokyny pro případ výskytu kulhavky

Jičín - Bližší informace k tomu, jak postupovat v případě výskytu slintavky a kulhavky, zaslala v minulých dnech Okresní veterinární správa všem obcím jičínského okresu. V materiálech je popsán model pohotovostního plánu a postup obecních úřadů v případě mimořádných opatření.

"Smyslem materiálů zaslaných na obce je především informovat chovatelskou veřejnost o protinákazových opatřeních a o tom, jak chránit své chovy před zavlečením nebezpečných nákaz. Chovatele vnímavých zvířat jsme prostřednictvím obecních úřadů požádali, aby své chovy u Okresní veterinární správy zaregistrovali. Tato povinnost vyplývá pro chovatele skotu, ovcí, koz, prasat a koní ze zákona o veterinární péči a ze zákona o plemenitbě. Právě drobní chovatelé však o těchto povinnostech často ani nevědí," informovala Alexandra Máchová, ředitelka Okresní veterinární správy v Jičíně. Podle jejího vyjádření je však detailní znalost chovů na okrese velice důležitá. "Rádi bychom věděli o co největším počtu drobných chovatelů. V případě nákazy by totiž na soupisy zvířat zbývalo velice málo času," dodala Máchová.

(pe)


Jedná se o dalším osudu okresních úřadů

Jičín - Pravidelná dvoudenní porada všech přednostů okresních úřadů a ředitelů krajských úřadů se uskutečnila v Benešově za přítomnosti ministra vnitra Stanislava Grosse a dvou jeho náměstků.

K nejvíce diskutovaným tématům patřilo zhodnocení aktuálních problémů první fáze a současný postup druhé fáze reformy veřejné správy, se kterým přítomné seznámil náměstek MV ČR Josef Postránecký.

"Ministerstvo vnitra se v minulých týdnech zabývalo čtyřmi různými koncepcemi reformy, z nichž tři již byly předloženy okresním úřadům k připomínkování. Ministr Stanislav Gross se k diskutovanému tématu vyjádřil mimo jiné v tom smyslu, že si nepřeje, aby v tomto přechodném období státní správa jakýmkoli způsobem zkolabovala. Naopak věří a je přesvědčen, že budou dosaženy všechny vytyčené cíle vedoucí ke zdárné realizaci změn v další působnosti veřejné správy," přiblížil část benešovského jednání přednosta OkÚ v Jičíně Jiří Vitvar.

Gross zároveň informoval o aktivitách ministerských úředníků, kteří v této souvislosti připravili několik nových variant, k nimž se měly okresní úřady vyjádřit nejpozději do včerejšího dne.

"Ministerstvo vnitra má představu asi takovou, že o podobě druhé fáze reformy státní správy bude na jeho vlastním úseku rozhodnuto do desátého dubna. Potom má být konečná varianta předložena k projednání vládě České republiky. Eminentním zájmem ministerstva samozřejmě je, aby jím vypracovaný materiál prošel nejlépe napoprvé jak vládou, tak i dolní sněmovnou parlamentu," dodal Jiří Vitvar.

V dosud předložených návrzích je mimo jiné posuzována možnost předání řízení státní správy obcím třetího typu, ale také například varianta odstoupení od myšlenky rušení současných okresních úřadů. Hejtmanům se pak údajně jako nejprůchodnější jeví návrh zachování okresů v podobě detašovaných pracovišť krajských úřadů.

Trochu z oblasti sci-fi se pak může zdát jeden z dalších návrhů reformy státní správy do jakési její virtuální podoby. V tomto případě se má zjednodušeně řečeno většina administrativních úkonů odehrávat pomocí internetové sítě. Dnešní okresní úřady v tomto případě nahradí tak zvané svazky obcí okresů. Z jejich ústředí by vedlo elektronické spojení dosažitelné všem občanům, pomocí něhož by měla být oboustranně řešena současná agenda okresních úřadů.

(mar)


Nové Noviny