Nové Noviny č. 13/0130. března 2001str. 9

Festivalová literární soutěž

Jičín - Nadace Festivalu Jičín - město pohádky a časopis Moje pastelka vyhlašují pro letošní rok další kolo literární soutěže. Soutěž je určena pro děti a mladé lidi do 18 let, jejichž úkolem je napsat jakoukoli pohádku a tu poté zaslat do Městské knihovny v Jičíně. Pohádky mohou být smutné i veselé, vážné i nevážné, to už záleží pouze na jejím autorovi, minimální rozsah textu však musí být alespoň na dvě stránky formátu A4 (čitelně rukou či strojopisem). Nejlepší pohádky podle jednotlivých věkových kategorií posoudí porota a výsledky budou vyhlášeny během pohádkového festivalu. Autoři vítězných prací budou oceněni dekretem a pohádkovým oříškem nebo cenou časopisu Moje pastelka, zároveň bude udělena cena loutkového divadla Srdíčko. Uzávěrka všech pohádkových příběhů je 31. května, dokdy musí být všechny příspěvky zaslány do Městské knihovny.

(red)


RADIM Obec Radim bývala v minulosti významným správním centrem. Ve 20. letech 17. století, tedy v době valdštejnově, zde v místní tvrzi sídlili kartuziáni. Později přesídlili do nově vystavěného kláštera ve Valdicích. Po jejich odchodu byla tvrz přestavěna na zámek, odkud vrchnostenští úředníci spravovali celé jejich radimsko-peckovské panství. Poté, co byl kartuziánský klášter zrušen císařem Josef II., koupili panství Trauttmansdorffové a význam obce poklesl. Šťastné období prožívá Radim ještě v 50. a 60. letech 19.století, kdy na radimské faře působil činorodý vlastenec Jan Tobiášek, který se zasloužil o rozkvět místního kulturního života založením knihovny a ochotnického spolku. Poštovní úřad zde sídlil od roku 1870, nová školní budova byla postavena v roce 1891. Zatímco zmiňovaný zámek byl odstraněn již před 2. světovou válkou, barokní fara s mansardovou střechou, na pohlednici vlevo od kostela, byla zbořena v 60. letech minulého století.

Z významných osobností je třeba připomenout předčasně zesnulého Jana Beneše, studenta práv a důvěrného přítele Karla Hynka Máchy, který jej při svém putování do Krkonoš v roce 1833 v Radimi navštívil. Na místním hřbitově od roku 1969 odpočívá originální výtvarník Josef Váchal, který poslední tři desítky let svého života prožil se svou družkou, grafičkou Annou Mackovou, v sousedních Studeňanech.

Všechny tři pohlednice pocházejí z roku 1910 či těsně po tomto datu. Postavy v popředí jsou naaranžovány formou koláže.

Karel Čermák


Cestovatel Dostál v Nové Pace

Nová Paka - V úterý 20. března besedoval s návštěvníky zcela zaplněného malého sálu MKS v Nové Pace známý světoběžník, dobrodruh a cyklista, Víťa Dostál z Opavy. V úvodu své besedy nejprve barvitě vylíčil svoji cestu několika světadíly, včetně problémů, které při svém putování zažil. Mluvil například o cestování Asií, kde ho nejvíce zaujal Tibet nebo o letecké přepravě kol do Ameriky. Návštěvníci se dozvěděli, že byl na své cestě čtyřikrát okraden. 80 000 km je dost i pro auto a Víťa Dostál tuto vzdálenost ujel na kole, při průměrné denní dávce 120 km. "Po 10 tisících kilometrech jsem si dal vždy oddych", prozradil na sebe cyklista, který na cestě po jižní Americe byl dokonce sražen kamiónem a musel být hospitalizován v nemocnici. Času bylo málo na zážitky, o které se podělil s posluchači. Zajímavé vypravování střídal promítáním diapozitivů ze svých cest a půlhodinové setkání zakončil odpovídáním na otázky z řad publika.

(ur)


Z dějin vojenských spolků na Jičínsku

Součástí oslav pětistého výročí úmrtí Jana Žižky z Trocnova bylo i divadlo v přírodě, které na téma husitských válek provedla 19. června 1924 místní vojenská posádka. Na snímku z ateliéru Ant. Brožka jsou zachyceni aktéři této historické podívané.

FOTO: archiv OMaG

V druhé polovině 19. století působily vedle ostrostřelců i jiné vojenské spolky. Již v roce 1862 založili veteráni v Hořicích spolek vojenských vysloužilců. V krátké době shromáždili finanční prostředky a pořídili si spolkový prapor červenobílé barvy se zobrazením znaku habsburské monarchie a českého patrona sv. Václava. Tento spolek měl především charitativní účel, podporoval své členy v nemoci, přispíval na jejich pohřby, pečoval o vdovy a sirotky. Základem příjmů byly příspěvky a zisky z přednášek a různých kulturních akcí. Po počátečním rozběhu však činnost spolku stagnovala, k jejímu obnovení došlo až roku 1876, kdy si veteráni obstarali i stejnokroj - černý polovysoký plstěný klobouk s černým peřím a zlatou šňůrkou s granátem, tmavozelený kabát se žlutými knoflíky a se zlatou šňůrou, černé kalhoty.

Počátkem osmdesátých let vznikl spolek vojenských vysloužilců i v Nové Pace, který měl podobné zaměření. V dochovaných stanovách čteme, že základním úkolem spolku je "... pěstování a upevňování věrnosti k mocnáři a lásky k vlasti, ku právu a zákonu, udržení vojenského ducha, pěstování pospolitosti, podporování chudých onemocnělých členů, jakož i slušné a důstojné pohřbení členů zemřelých, konečně dle možnosti poskytnutí pomoci pozůstalým". Po celou dobu své existence projevovaly spolky veteránů okázale svou prorakouskou orientaci a všestranně podporovaly své členy. V politickém klimatu republiky neobstály a počátkem dvacátých let se rozešly. Z činnosti těchto spolků se dochovaly kroniky, knihy zápisů ze schůzí a spisy, které přibližují jejich aktivitu v posledních desetiletích habsburské monarchie.

V listopadu 1918 se v Praze ustavil Svaz československých důstojníků, jenž usiloval o demokratizaci armády, očistu důstojnického sboru, podporu republikánské formy státu, její hájení proti rakušáctví a monarchismu, propagaci filosofického a politického programu prezidenta Masaryka. Počátky Svazu, sdružujícího jak aktivní, tak záložní důstojníky, nebyly ovšem jednoduché a přímočaré. Vlivem vnějších faktorů zakázalo ministerstvo národní obrany členství ve Svazu všem důstojníkům, přičemž ale samotný Svaz nebyl zrušen. Tento zákaz měl spíše opačný účinek, neboť způsobil příliv nových členů z řad záložních důstojníků. V květnu 1919 vznikl Podpůrný a vzdělávací svaz čs. důstojníků se stejným programem a tehdy se ustavil i Vědecký svaz čs. důstojnictva. Připomeňme, že od listopadu 1918 existoval také Svaz poddůstojníků z povolání. Tyto svazy vytvořily v červenci 1919 Ústředí Svazu důstojníků a poddůstojníků pro komunikaci mezi uvedenými subjekty. Další vývoj pak směřoval k unifikaci důstojnických organizací. Po jejich likvidací vznikl Svaz čs. důstojnictva, jeho ustavující valná hromada se konala v květnu 1920 v Praze. Na tomto fóru byla kromě programu schválena organizační struktura Svazu jako nepolitické organizace. Skládala se z odboček, které vysílaly své zástupce do ústředního výboru.

V Jičíně podporovali úvahy o vzniku odbočky příslušníci místní posádky již v roce 1920. Dnem jejího zrodu je 1. březen 1921, ustavující valná hromada se konala počátkem dubna. Počet členů odbočky měl mírně vzestupnou tendenci. V roce 1925 evidovala 120, v roce 1937 již 150 členů. Pořádala přednášky, organizovala brannou přípravu, bojové a střelecké závody, kurzy branců, poddůstojníků a záložních důstojníků, účastnila se jičínského kulturního života. Z roku 1923 připomeňme úspěšnou výstavu o odboji, z roku 1924 pak velkolepé Žižkovy oslavy. V roce 1928 uspořádala oslavy bojů našich legionářů ve Francii, jejich činy připomínala i v třicátých letech, kdy věnovala značnou pozornost aktuálním problémům doby. V Nové Pace se ustavila samostatná odbočka v lednu 1928 a v Hořicích až v polovině října 1931. V letech německé okupace působily všechny v rámci Podpůrného svazu důstojníků bývalé čsl. armády jen charitativně, ostatní činnost podstatně omezily. Po osvobození se Svaz vrátil k původnímu názvu, avšak brzy splynul se Svazem brannosti. Ve státním okresním archivu se dochovaly knihy zápisů o schůzích a jiné písemnosti odboček Svazu čsl. důstojnictva, které dokumentují jejich vývoj a umožňují nahlédnout do jejich vnitřního života.

J. Francek


Poděkování lékařům a sestrám

Děkujeme kolektivu lékařů onkologického oddělení jičínské nemocnice pod vedením prim. MUDr. Ivany Sirákové za péči při léčení naší maminky Ing. Marie Kučerové. Zároveň děkujeme všem sestřičkám, které svým přístupem, vlídným slovem a maximální starostlivostí ulehčily její poslední chvíle.

Rodina Kučerova


Mezinárodní den dětské knihy

"Nemůžeme dělat velké věci, jen malé věci s velkou láskou", moudrá slova Nobelovou cenou oceněné Matky Terezy se mi vybavují v řadě souvislostí. Jednou z nich je i nadcházející Mezinárodní den dětské knihy. Byl vyhlášen Mezinárodním výborem pro dětskou knihu již v roce 1967 na 2. dubna, výroční den narození dánského pohádkáře H. Ch. Andersena.

Jaké místo zaujímá kniha dnes, kdy končící měsíc březen není už médii propagovaným měsícem knihy, ale internetu? Podle mých zkušeností zde hraje zcela nezastupitelnou roli rodina. Při besedách kladu dětem otázku, zda jim doma někdo čte. Těch šťastných, které mohou s hrdostí nebo třeba i s trochou studu, jsou přece už velké a umí to sami, říci, že doma společně čtou, rozhodně není většina. Ale jsou. A právě tyto děti si ponesou do svého života krásnou zkušenost z pocitu sounáležitosti společně prožitých chvil, z teplé blízkosti milovaných lidí, z jistoty pevného zázemí.

Představit dětem knížku jako věrného kamaráda, který umí potěšit, pobavit i poučit, o to se neúnavně snažíme společně s některými učiteli a vychovatelkami ze školních družin. Pravidelně přicházejí do knihovny na povídání o knížkách, na setkání se spisovateli a ilustrátory. Ve středu 21. března nahlédly děti z 5. tříd I. ZŠ přímo do kuchyně nakladatelství. Besedu s názvem Jak se vaří knížka osobně připravil a uvedl ředitel nakladatelství Albatros Ondřej Müller. Odpoledne se zase děti z výtvarného oddělení ZUŠ setkaly s výtvarníkem a ilustrátorem Jiřím Fixlem. Pan malíř v předstihu nejprve dětem zadal k ilustrování konkrétní stránky z populárního Harryho Pottera. Knížky, která se stala světovým bestsellerem čtenářů všeho věku. Mladí malíři se svého úkolu pod vedením nadšených učitelek Lídy Tmějové a paní Nevrlé zhostili na jedničku. Půvabná výtvarná dílka jsou vystavena v knihovně, zveme vás k jejich zhlédnutí. 2. dubna přijede vyprávět malým i větším čtenářům o psaní pohádek rychnovský profesor gymnázia, fyzik a matematik Josef Lukášek. Jeho Pohádky z Orlických hor jsou plné tajemného kouzla a poezie a stojí jistě za přečtení. Z trochu jiného soudku budou další besedy a setkání. Velký znalec přírody Českého ráje, pracovník Chráněné krajinné oblasti ČR v Turnově RNDr. Zdeněk Mrkáček vydal v těchto dnech velice hodnotnou knížku Ptáci Českého ráje. V jičínské knihovně ji slavnostně přivítáme ve středu 4. dubna v 18 hodin v sálku knihovny. Ke Dni Země 19. dubna, i den poté 20. dubna, přijede Zdeněk Mrkáček dětem vyprávět nejen o ptácích, žijících v našem okolí, ale i o dalších zajímavostech fauny a flóry našeho krásného kraje. Do Jičína na besedu přijede v prvních květnových dnech i autorka oblíbených Krkonošských pohádek Božena Šimková.

Zcela netradiční a nevšední zážitky čekají malé čtenáře v dětském oddělení dnes večer. Pod názvem Noc s Andersenem poodhalí zhruba dvacet malých čtenářů tajemství. Napadlo vás někdy zamyslet se nad tím, co dělají knížky a jejich hrdinové po odchodu čtenářů? Pokud někdo z vás, vážení přátelé, půjde dnes večer kolem knihovny a uvidí světlo v oknech dětského oddělení, nebojte se, tentokrát to nejsou nevítaní návštěvníci. To jen některé pohádkové bytosti přišly vyprávět a číst dětem, které prožijí malé a nevšední dobrodružství v ulici U Mladého čtenáře. Pevně věřím, že příjemné chvíle čekají na čtenáře i ve všední dny. Zveme vás proto k návštěvě.

Alena Pospíšilová, knihovnice z dětského oddělení v Jičíně


Dvě prohry mladších novopackých dorostenek

Nová Paka - Se dvěma porážkami se vrátily o víkendu novopacké mladší dorostenky. V obou zápasech, vždy v jedné čtvrtině, domácí basketbalistky sokolkám odskočily a zajistily si tak značný náskok pro vítězství o dvacet, resp. o pětadvacet bodů. Po oba dny byla výborná Matoušová, která se dokázala prosadit nejen dobrou rozehrou, ale i střelbou, když v obou utkáních zatížila konto soupeřek čtyřmi trojkami.

SŠB Pardubice - Sokol Nová Paka 67:47 (18:16, 29:23, 51:31)

Body NP: Matoušová 18, 4x3, 4/2, 2, Krauseová 12, 4/2, 1, Jislová 10, 1x3, 7/5, 2, Fejfarová 3, 3/1, 3, Podrazilová 2, 0, 4, Knapová Radka 2, 0, 0, Jonová 0, 0, 4. Trestné hody 9/8: 18/10, trojky 1:5, fauly 12: 16, pět osobních chyb 0:0.

Basket Slovanka - Sokol Nová Paka 68:43 (15:16, 40:20, 54:36)

Body NP: Matoušová 22, 4x3, 2/2, 2, Jislová 8, 1x3, 4/3 1, Fejfarová 5, 1x3, 4/2, 4, Krauseová 5, 4/3,5, Podrazilová 2, 0,3, Jonová 1,2/1,4, Pavlová 0,0,1, Knapová Radka 0, 0, 0. Trestné hody 16/11: 16: 1, trojky 4, 6, fauly 12: 16, pět osobních chyb 0:1 (Krauseová).

(bas)


Zimní počasí odkrytému stadionu příliš nepřálo

Jičín - Ekonomické výsledky nedávno ukončené sezóny na zimním stadionu vykazují proti té minulé více než dvacetitisícový propad tržeb od veřejnosti na 78 tisíc korun. Negativně se tak odrazilo trochu atypické zimní počasí, během něhož se pracovníci stadionu potýkali více s dešťovou vodou než s padajícím sněhem.

To se samozřejmě promítlo i do poklesu zájmu o veřejné bruslení, ale podle vyjádření vedoucího stadionu Františka Bezuchy trochu s podivem i do organizovaného bruslení škol, o které byl v minulých sezónách mnohem větší zájem.

Na zimním stadionu bylo sehráno celkem 110 mistrovských hokejových utkání a 72 zápasů ligy neregistrovaných hokejistů. O bezproblémový chod sportovního zařízení se v zimní sezóně staralo šest rolbařů, tři strojníci, pokladní a časoměřič v jedné osobě, uklízečka a vedoucí, tedy celkem dvanáct pracovníků. Pouze čtyři z nich pak zůstávají i v průběhu letní sezóny, kdy budou provádět údržbářské práce na letním fotbalovém a atletickém stadionu v lipách a na fotbalovém hřišti v Popovicích.

Největším problémem sezóny byla opět rolba na údržbu ledu, kterou město zakoupilo před sedmi lety za málo peněz, avšak v technickém stavu již dávno za zenitem největší slávy. Peníze na její nutnou generální opravu nejsou, a tak bylo udržení ledové plochy v požadované kvalitě mnohdy velmi náročné.

Město přispívá Technickým službám na provoz zimního stadionu roční částkou 1,3 milionu korun. Celkové přímé náklady (voda, elektrika, plyn, nafta a podobně) za čtyři zimní měsíce činí zhruba 900 tisíc korun, celkové tržby pak 550 tisíc. V této sumě je zahrnuto jak veřejné bruslení, tak i platby za pronájmy ledové plochy pro tréninky a utkání ledních hokejistů.

V současné době se kabiny zimního stadionu proměnily opět v ubytovnu se šestadvaceti lůžky po osmdesáti korunách za noc. V prvním patře objektu pak provozuje ubytovnu stejného charakteru nájemce restaurace Sport - club.

Od dubna má na betonové víceúčelové ploše stadionu kromě jiných akcí opět probíhat turnaj v hokejbale a pravidelná sobotní utkání v nohejbale.

Nejdůležitější posezónní údržba zimního stadionu proběhne v příštích čtrnácti dnech, v letních měsících pak dojde mimo jiné i na nátěr divácké tribuny. Sedm sezón je znát i na zhoršené kvalitě betonové plochy, proto vedení stadionu zakáže vstup mezi mantinely na kolečkových bruslích.

Až na nevyhovující technický stav zmíněné rolby by z velké části všechny ostatní problémy odstranila realizace plánovaného zastřešení zimního stadionu.

(mar)


Nové Noviny