Nové Noviny č. 16/0120. dubna 2001str. 2

Sobotečtí chtějí vzdát poctu Špálovi

Tajemník Klubu přátel města Sobotky Ivan Kafka.

FOTO: jn

Sobotka - Po pěti letech od odhalení pomníku Václava Špály v jeho rodišti ve Žlunicích chtějí jednoho z nejslavnějších českých malířů minulého století podobným způsobem vzpomenout i v Sobotce, kde prožil část svého dětství.

Václava Špálu (1885 - 1946) by měla ve městě pod Humprechtem připomínat bronzová busta zhotovená akademickým sochařem Vladimírem Preclíkem, s nímž už loni jednal Klub přátel města Sobotky jako iniciátor této myšlenky.

"Bohužel jsme nestihli projekt uskutečnit v loňském roce, kdy uplynulo 115 let od Špálova narození. Dnes už je jisté, že nestihneme ani nadcházející květnový termín, kdy si připomínáme pětapadesáté výročí jeho úmrtí. Přesto bychom byli rádi, kdyby se odhalení busty ještě letos uskutečnilo," říká Ivan Kafka, tajemník Klubu přátel města Sobotky (KPMS). "Předseda klubu doktor Samšiňák si vzpomněl, že Vladimír Preclík Špálu kdysi portrétoval, čili, že má i návrh na jeho bustu. Na profesora Preclíka jsem se proto obrátil a ten to skutečně potvrdil a myšlenku na její umístění v Sobotce přivítal," doplnil Kafka.

U příležitosti odhalení busty plánují Sobotečtí uspořádat také třídenní výstavu Špálových děl. Chtějí proto oslovit Národní galerii a Vladimíra Železného. Nadace, kterou spravuje, má totiž ve svých sbírkách velkou část obrazů tohoto malíře. "Předpokládáme, že bychom mohli na tuto akci získat grant od nadace Open Society Fund. Příspěvek padesát tisíc už přislíbilo město, částka však bude vyplacena až při realizaci celého díla," dodává tajemník KPMS.

O umístění busty a její velikosti jednal Preclík v únoru přímo v Sobotce. Klub původně navrhoval, aby byla postavena ve vestibulu budovy spořitelny. Sám autor by raději volil exteriér, kde by vzhledem ke své velikosti lépe vynikla. "Jako jedna z nejvhodnějších variant se nabízí prostor před radnicí při vstupu do městského parku," naznačil Kafka. Zatím však není jisté, zda se klubu podaří získat dostatek finančních prostředků, aby se mohl záměr ještě v tomto roce uskutečnit.

(jn)


Bude vypsán konkurz na kastelána pro lodžii

Sedličky - V souvislosti s postupně dokončovanou výstavbou bytu ve východním křídle Čestného dvora probíhají jednání mezi majitelem nemovitosti městem Jičínem a zástupci Občanského sdružení lodžie o požadavcích, které budou v konkurzním řízení kladeny na kastelána areálu valdštejnské lodžie.

Město v prvním kole jednání preferovalo pouze získání zájemce, v jehož pracovní náplni by byla přesně specifikována ostraha objektu, respektive prostoru Čestného dvora, lodžie a celého horního zeleného parteru ohraničeného silnicí a železniční tratí Českých drah. Do pracovní náplně kastelána pak mají být zahrnuty základní údržbářské činnosti v rozsahu objektu Čestného dvora, jeho vnitřních i okolních pozemků a valdštejnské lodžie.

Občanské sdružení lodžie pak žádá o rozšíření těchto základních požadavků města ještě o aktivní zajišťování kulturní náplně historického objektu. Podle vyjádření ředitele Okresního muzea a galerie Jaromíra Gottlieba by měl budoucí kastelán intenzivně spolupracovat s lektory, organizátory kulturních akcí i občanskými a kulturními iniciativami. Zároveň by se měl podstatnou měrou podílet na získávání finančních zdrojů potřebných pro kulturní činnost organizovanou v areálu Čestného dvora i lodžie a na jejich komplexní systematické propagaci.

Občanské sdružení lodžie zároveň město Jičín žádá o umožnění účasti maximálně dvou svých zástupců ve výběrové komisi konkurzního řízení, které bude vyhlášeno v příštích dnech. Byt pro vítěze veřejné soutěže bude k dispozici s největší pravděpodobností již v průběhu měsíce června. Jeho výstavba spolu s instalací inženýrských sítí pro celý objekt přišla městskou pokladnu na 3,45 milionu korun. Dispoziční plán nového bytu pro kastelána se skládá z kuchyně, chodby, koupelny, WC a z obývacího pokoje horizontálně rozděleného do dvou podlaží, z nichž vyšší může být například dětským pokojem či ložnicí.

(mar)


Dráhu čekají organizační změny včetně propouštění

Pokračování ze str.1

Železniční stanice v Jičíně bude od 1. července také nově spadat pod ředitelství v Pardubicích namísto Ústí nad Labem. Pod správu Jičína budou nově patřit některé tratě, které dříve byly začleněny pod Mladou Boleslav, a naopak část tratí bude předána pod správu okresu Nymburk. "Nové organizační změny na dráze by měly kopírovat nejen hranice krajů, ale i okresů. Přejde pod nás například trať ze Sobotky vedoucí přes Libošovice a Mladějov do Libuně. Ta dříve spadala pod Mladou Boleslav. Naopak stanice v naší současné správě v Rožďalovicích a v Křinci budou automaticky předány stanici v Nymburku," popisuje některé z novinek přednosta Tippelt. Další změny se plánují ještě dříve. Již od 10. června bude platit nový jízdní řád, tentokrát mimořádně na rok a půl, tedy až do prosince 2002. Vedení drah tak chce začít kopírovat kalendářní rok a jízdní řády by poté měly být již pravidelně sestavovány vždy od ledna do prosince. Na červen se navíc chystá i zdražování jízdného, a to v průměru o pět procent. "Tentokráte nepůjde o plošný nárůst cen. Zdražení by se nemělo dotknout pravidelných cestujících. Ti by naopak měli být spíše zvýhodněni. Celkové navýšení se dotkne především těch, kteří dráhu využívají pouze nahodile," dodal přednosta Tippelt.

(max)


Začala rybářská sezóna

I přes pořádnou sobotní sněhovou přeháňku si někteří rybáři nenechali ujít první možnost sportovního rybolovu v novém tisíciletí. Jeden prut na těžko a druhý na splávek měl na jičínském Knížeti nahozený i Jaroslav Kučírek.

FOTO: mar

Jičín - V sobotu 14. dubna se stala šestá hodina ranní tím tolik očekávaným termínem zahájení jarní rybářské sezóny. Po čtyřech a půl měsících zimní přestávky se lavičky a břehy sportovních rybníků na celém území České republiky, někde však až 16. dubna, opět zaplnily rybáři netrpělivě očekávajícími šupinaté úlovky první sezóny nového tisíciletí.

Samostatně hospodařící jičínská organizace Českého rybářského svazu sdružuje v současné době přibližně 480 dospělých členů včetně několika žáků. Jičínští rybáři spravují celkem patnáct větších či menších hospodářských rybníků, mezi něž patří například Obora v Libosadu, Vražda v Jinolicích, Hádek a Šibeňák v Jičíně, Hluboký a Valcha v Železnici a rybníky na Samšině, v Cidlině, Vitiněvsi, Lochově, Starém Místě a další.

Mezi těmito chovnými rybníky je systematicky přemisťován slovený plůdek za účelem jeho dokrmení až do velikosti "mírových" dospělých ryb, kterými se pak podle plánu zarybňují sportovní rybníky. V posledních třech letech se průměrný konečný roční výnos hospodářských rybníků jičínské organizace pohybuje okolo devíti tisíc více než dvouapůlkilových kaprů. K zarybnění sportovních rybníků se však samozřejmě používají i další druhy ryb, ke kterým patří například lín, štika, candát, amur anebo tolstolobik. Se sportovními rybáři místní organizace Českého rybářského svazu se můžete setkat na Knížeti v Jičíně, na rybníku v Radimi, ve Dřevěnicích, ve Dvorcích, ale i na Němečku a Oborském rybníce v Jinolicích.

(mar)


Ochrana veřejného zdraví se zpřísnila

Jičín - Nový zákon o ochraně veřejného zdraví, který vstoupil v platnost počínaje letošním rokem, přinesl řadu nových povinností a zpřísnění dosud platných předpisů. Podle zkušeností Okresní hygienické stanice v Jičíně se však zatím některé obce, ale i provozovatelé veřejných zařízení dostatečně neseznámily s novými vyhláškami a nařízeními, přestože za jejich nedodržování byly výrazně zvýšeny finanční postihy. Zákon totiž pamatuje i na sankce, kdy za nedodržení stanovených podmínek může být nyní udělena pokuta až 3 miliony korun.

Zákon od letošního roku velice významně mění práva a povinnosti fyzických a právnických osob v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví. Mimo jiné stanovuje požadavky na jakost pitné vody včetně rozsahu a četnosti kontrol, upravuje hygienické požadavky na provoz koupališť, saun a venkovních hracích ploch. Upravuje rovněž podmínky ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, stanovuje požadavky na provoz školských zařízení či na pořádání zotavovacích akcí pro děti a mnohé další. "Změn je opravdu mnoho, a proto vyzývám všechny, aby se s nimi dostatečně a včas seznámili. Chtěl bych upozornit provozovatele koupališť, zdravotnických zařízení, ústavů sociální péče, holičství a dalších regeneračních či rekondičních služeb, že do konce června mají na Okresní hygienickou stanici předložit svůj provozní řád. Nové jsou i požadavky na zotavovací akce pro děti, kdy existuje ohlašovací povinnost jeden měsíc před zahájením akce. Kromě toho je při těchto akcích nutné zajistit řádné zásobování pitnou vodou, likvidaci odpadků, splaškových vod atd.," sdělil okresní hygienik MUDr. Jaromír Hrubý z OHS v Jičíně. Podle jeho slov budou podle tohoto zákona nově posuzovány i pracovní podmínky a prostředí na pracovišti, změny se dotknou i společného stravování. Například do června 2003 vzniká povinnost zavést bezdotykové baterie a vysoušeče rukou v zařízeních společného stravování ve všech varnách a přípravnách jídel včetně sociálního zařízení pro zaměstnance, tedy i ve školních stravovnách.

"Přestože zákon platí již od ledna a ve Sbírce zákonů byl uveřejněn v červenci minulého roku, lidé ho příliš neznají a nemají ho zažitý. Navíc jistý skluz mají i jednotlivé prováděcí vyhlášky, které jsme obdrželi se zpožděním. Ještě chybí vyhláška týkající se pracovního prostředí a vnitřního prostředí budov, která by mohla vyjít někdy v květnu," upřesnil Hrubý. Z dosavadní zkušenosti vyplývá i skutečnost, že některé subjekty své povinnosti vůči novému zákonu neplní včas. "Pro provozovatele byly stanoveny určité termíny ke splnění jednotlivých podmínek. Například u pitné vody byly obce, pokud jsou provozovatelé vodovodu, povinny do konce února nahlásit orgánům ochrany veřejného zdraví odběrová místa pro kontrolu kvality vody. V několika případech, hlavně u menších obcí, se tomu však dosud nestalo. Samozřejmě budeme zástupce těchto obcí vyzývat, aby své povinnosti splnili. Pro zlepšení informovanosti budeme pravděpodobně na podzim iniciovat konání schůzky, kde by byla problematika nového zákona detailněji probrána se zástupci obcí. Rovněž je možno nové předpisy konzultovat, nebo se s nimi seznámit na jednotlivých pracovištích OHS Jičín," připomněl Hrubý.

(pe)


Dokončení dalekohledu

Pokračování ze str.1

"S vývojovým pracovištěm v Turnově, kde došlo k určitým personálním změnám, bohužel nebyla sepsána žádná smlouva. Probíhalo to formou individuální objednávky a tím pádem zůstala zakázka nedotažena. Nicméně si troufám říct, že vlastní zrcadla dalekohledu byla pořízena za velice výhodnou cenu. Dnes bychom je podle vyjádření odborníků prodali minimálně za pětinásobek. Snahou města je ovšem celé dílo dokončit a zprovoznit," tvrdí Vais.

Nejprve je však potřeba nalézt firmu, která tento specifický a technicky náročný projekt dokončí. "Domnívám se, že by se o to měl postarat městský úřad. Těžko může být garantem vypsání veřejné zakázky občanské sdružení. Nejde o běžnou záležitost, nelézt či oslovit konkrétní firmy musí v tomto případě město," míní Andrej Mudray, člen Astronomické společnosti Hořice.

Radnice je však zatím jiného názoru. "Bohužel i přes úsilí hvězdářů se nepodařilo najít nikoho, kdo by byl schopen dalekohled vyrobit. Popravdě řečeno, jde o natolik technicky odbornou věc, že tady na úřadě budeme těžko schopni sestavit nějakou výběrovou komisi. Nepovažoval bych proto za vhodné, aby město vypisovalo výběrové řízení. Nicméně pokud by se toho někdo ujmul, město by nad tím záštitu převzalo," připouští Vais. Podle něj by bylo chybou, kdyby se dalekohled, který včetně řídícího systému k jeho ovládání stál už několik desítek tisíc, nepodařilo dokončit.

(jn)


Hledají průvodce do muzea

Železnice - Vzhledem ke stále neobsazenému místu průvodce v železnickém muzeu, musel být prozatím omezen celý jeho provoz. Letošní sezona je již přitom připravena, ale výstavní prostory je možné navštívit pouze po předchozí domluvě s vedením muzea.

Do začátku května zde potrvá výstava olejů a grafik výtvarníka T.S. Šimona, k vidění je i stálá expozice Kavanových obrazů a akvarely Jiřího Kosiny. Výstava T.S.Šimona by poté měla být vystřídána Podkrkonošskými výtvarníky, a to Milošem Gerstnerem a Lídou Švábenickou. Podle ředitelky muzea Nataši Kalouskové však obě plánované výstavy bude moci muzeum bez problémů zpřístupnit pouze v případě, jestliže se podaří vyřešit problém s průvodcem. "Se současnou situací máme velké problémy. Bývalá průvodkyně Květa Jiránková už vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemůže svoji práci vykonávat tak jako dříve. Proto sháníme brigádníky, důchodce nebo studenty, kteří by byli ochotni pro nás za mírnou úplatu průvodcovské služby zajistit," říká Kalousková. Podle ředitelky je už v současnosti zajištěno stálé otevření muzea alespoň o prázdninách.

(max)


Nové Noviny