Nové Noviny č. 16/0120. dubna 2001str. 6

Chirurgie: ekonomické problémy přetrvávají

Operace tříselné kýly byla jedním z bodů náročného operačního programu sestaveného na úterý 20. března. Chirurgický zákrok provedl operační tým ve složení (zleva) MUDr. Petr Janata, MUDr. Pavol Vojtaník a instrumentářka Edita Pavlová.

FOTO: mar

Jičín - Několikaletý odliv spádových pacientů do jiných zdravotnických zařízení se podařil minimalizovat v závěru roku 1999 přestěhováním části chirurgického lůžkového oddělení a jeho operačních sálů do nových moderních prostor pavilonu "A" Okresní nemocnice v Jičíně.

Pomyslný vrchol veškerého snažení pak má přijít v roce 2002, kdy dojde ke konečnému sestěhování třiašedesáti lůžek chirurgického oddělení do prvního a druhého patra dnes ještě rozestavěného pavilonu "B" operačních oborů. V přízemních prostorách budovy najdou kompletní zázemí ambulance jednotlivých oddělení sídlících v pavilonu "A" a některé další specializované poradny.

V současné době pracuje na jičínské chirurgii devět lékařů na celý a jeden na poloviční pracovní úvazek. Do plného stavu však schází dva lékaři, jejichž přijetí naráží na bytovou politiku města, respektive na nedostatek tak zvaných služebních bytů v městském bytovém fondu.

"Nové moderní podmínky dvou aseptických operačních sálů se velmi pozitivně odráží v kvalitě práce odváděné celým naším kolektivem. Naproti tomu lůžkové oddělení provizorně rozdělené do dvou pavilonů přináší neustálé obtíže. Dokonce se dá říci, že při současné personální situaci a po přizpůsobení se novému zákoníku práce se naše problémy ještě zvětšují. Při dnešním provozu je jen velmi obtížné zajistit v pracovní době lékaře pro obě oddělení, z nichž je každé umístěno v jiné budově. Navíc sílí stížnosti ve chvílích, kdy je nutné přeložit pacienta z nového do původního chirurgického pavilonu," připouští přednosta chirurgického oddělení jičínské nemocnice MUDr. Libor Etflaiš.

V loňském roce zde bylo hospitalizováno celkem 1 952 spádových pacientů, z nichž 1 507 podstoupilo chirurgický výkon na jednom z centrálních operačních sálů.

Nejvyšší nárůst z 99 na loňských 169 zaznamenaly operace slepého střeva. Z poměrně velkého počtu úrazů se v loňském roce operovalo 431 (v roce 1999 - 373) případů. Na jičínské chirurgii bylo dále realizováno 157 (230) cévních operací, 87 (258) operací křečových žil, 104 (75) výkonů dětské chirurgie a 181 (192) operací přímo souvisejících s játry, žlučníkem a žlučovými cestami, z nichž bylo celkem 162 (123) provedeno laparoskopickou metodou. Operace konečníku a tlustého střeva s diagnostikovaným nádorovým onemocněním prodělalo vloni celkem 93 (120) pacientů.

Počty dalších výkonů jsou podle vyjádření doktora Etflaiše srovnatelné s předchozími lety: kýly 138 (137), operace pro zhoubné nádory prsů 25 (25), amputace dolních končetin 44 (55) a podobně.

"Výrazný úbytek v operativě křečových žil dolních končetin a v cévní chirurgii souvisí s odchodem doc. MUDr. Teodoze Suchého. V jeho cévní ambulanci, která dříve zásobovala výhradně naše oddělení, nám vznikla velká konkurence," připustil MUDr. Libor Etflaiš.

Do celkového výčtu aktivit jičínských chirurgů je však nutné přičíst ještě další stovky méně náročných výkonů provedených v zákrokových sálech chirurgické ambulance.

Přestože oddělení pracuje v novém, moderním prostředí, trápí ho stejné ekonomické potíže jako celou okresní nemocnici. V tuto chvíli schází peníze například na nejnutnější obměnu některých běžných nástrojů a dožívajícího přístrojového vybavení operačních sálů.

(mar)


Protinávrh zákona myslivci neuznávají

Jičín - Myslivci jičínského okresu vyzvali Parlament ČR k podpoře návrhu zákona o myslivosti, který předložila skupina poslanců pod vedením Jaroslava Palase, předsedy zemědělského výboru sněmovny parlamentu. V petici rezolutně odmítají všechny formy negativních návrhů, jež by mohly vést k ohrožení zvěře a dalšího přírodního bohatství republiky.

"Stávající zákon není úplně dokonalý a jednání o novém, který by měl akceptovat ochranu přírody, zvěře a myslivosti jako důležité složky společnosti, se dostalo působením politických stran a dalších zájmových skupin do patové situace. Uvedená skupina poslanců předložila snad jediný přijatelný návrh zákona, který podle našeho názoru respektuje základní požadavky kladené na ochranu přírody, odborné znalosti myslivce a historický výkon práva myslivosti, včetně zachování únosných stavů kvalitní zvěře v našich honitbách," vysvětluje předseda Okresního mysliveckého spolku Josef Ulrych.

Přestože jsou v předloženém návrhu diskutabilní pasáže, je prý podle něj zatím nejlepším materiálem, který byl v zájmu ochrany zvěře a přírody doposud vypracován. Přesto se však myslivecká jednota stala terčem útoků médií, části politiků, různých lobby a pseudoochranářských spolků. Názorové neshody pak vedly k předložení protinávrhu zákona, který se podle Josefa Ulrycha snaží historicky vybudovanou myslivost degradovat.

"Tento protinávrh je bohužel částí poslanců schvalován. Osobně si však myslím, že tato podpora pramení z hluboké neznalosti naší činnosti. V zákoně o myslivosti by měla mít čelní postavení zvěř, její vlastnictví a odpovídající výměry honiteb. Jejich protinávrhem zmiňované snížení by neumožnilo reprodukci kvalitních chovů, naopak by napomáhalo újezdnictví, což je zejména u malých honiteb vystřelování zvěře sousedům. Kritika návrhu tedy vychází z neznalosti nebo možná i ze zištných důvodů. Na druhou stranu si uvědomujeme, že práci věnovanou přírodě a zvěři jsme doposud nedostatečně publikovali. Je také ale pravdou, že masmédia neměla dosud o informace z myslivosti zájem a spíše vyhledávala senzace, případně zprávy o porušení zákonů ze strany myslivců," řekl předseda.

Zároveň připomněl, že se myslivci celý rok věnují ochraně zvěře před nepříznivými vlivy, zabezpečují léčení volně žijících druhů, vakcinují lišky proti vzteklině, na své náklady odchovávají a vypouštějí koroptve, bažanty a další druhy ohrožené a málopočetné zvěře.

"Vždy jsme byli a nadále budeme ochránci přírody a všeho, co se v ní vyskytuje. Narozdíl od takzvaných ochránců přírody a zelených mají pouze naši myslivci zásluhu na dnešním výskytu koroptví, zajíců, jezevců a dalších predátorů, kteří do naší přírody bezesporu patří," dodal Josef Ulrych.

(mar)


Zajímavé knihy U Pašků

Tomáš Dvořák Z vrcholu do propadliště a zpět

Příběh nejlepšího desetibojaře světa.

Formát Kč 269,-

Hoyt Americké ponorky po válce

Kniha vypráví pravdivé příběhy o válce spojeneckých ponorek v Pacifiku.

Beta Kč 189,-

P.Toufar Vzestup a pád Jurije Gagarina

Pravda o legendárním hrdinovi prvních kosmických letů.

Regia Kč 249,-

NABÍZÍME:

CD - Horáček, Hapka - Mohlo by tu být

CD - Petr Muk - Jizvy lásky

Nabídku nových knih pro vás připravuje Knihkupectví U Pašků, Valdštejnovo nám. 61, Jičín (tel.:0433/532 267).


Oprava fasád městských domů

Jičín - První rozsáhlejší investiční akcí Městského bytového podniku Jičín v tomto roce je probíhající rekonstrukce fasád dvorních traktů domů v Barákově ulici na Novém Městě.

"V souladu s rozhodnutím referátu kultury okresního úřadu tady protřednictvím stavební společnosti Stavokomplex CZ Hořice provádíme stržení zbytků již dávno nevyhovujících fasád a následné nahození asi 1 200 metrů čtverečných štukových omítek. Akce měla být původně provedena na podzim loňského roku, avšak vzhledem k vyčerpanému rozpočtu naší organizace jsme ji odsunuli do těchto dnů," přiblížil rekonstrukci ředitel MěBP Jičín Pavel Bílek.

Majitel nemovitostí zároveň využil jednu z posledních možností, jak přiblížit materiál na staveniště z dosud volného směru od Butovské ulice. Po dostavbě uzavřeného bloku domů bude totiž přístup do jeho středu zřejmě podstatně komplikovanější.

Současně s omítkami jsou na zmiňovaných objektech postupně vyměňovány okapové žlaby, svody a okenní parapety. Ke konečnému nátěru štukových omítek dojde až po jejich řádném vyzrání zřejmě na podzim nebo začátkem příštího roku. Při té příležitosti budou zároveň natřeny vnější rámy oken.

V těchto dnech probíhající investiční akce má být hotova a předána do konce dubna, přičemž z pokladny bytového podniku odčerpá téměř půl milionu korun.

(mar)


Neplaťte víc, než musíte

Jaké jsou lhůty pro doměření daně podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků?

Ustanovení § 47 zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění, obsahuje lhůty pro vyměření daně. Pokud zákon nestanoví jinak, nelze daň vyměřit ani doměřit, či přiznat nárok na odpočet po uplynutí 3 let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla povinnost podat daňové přiznání nebo hlášení, nebo v němž vznikla daňová povinnost, aniž by zde současně byla povinnost daňové přiznání či hlášení podat.

Byl-li ovšem před uplynutím tříleté lhůty učiněn ze strany správce daně úkon směřující k vyměření daně nebo jejímu dodatečnému přezkoušení, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl daňový subjekt o tomto úkonu zpraven.

Vyměřit a doměřit daň však lze nejpozději do 10 let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla povinnost podat daňové přiznání nebo hlášení, nebo v němž vznikla daňová povinnost, aniž by zde byla současně povinnost daňové přiznání nebo hlášení podat.

Toto obecné znění o lhůtách dle zákona o správě daní a poplatků bylo výrazně změněno novelou č. 72/2000 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů s účinností od 1.5. 2000. Tato novela doplnila zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, o nové ust. § 38, který v odst. 2 stanoví, že jestliže lze uplatnit daňovou ztrátu nebo její část ve zdaňovacích obdobích následujících po zdaňovacím období v němž daňová ztráta vznikla, jako položku odčitatelnou od základu daně, lhůta pro vyměření jak pro zdaňovací období v němž ztráta vznikla, tak i pro všechna zdaňovací období, za která lze tuto ztrátu nebo její část uplatnit, končí současně se lhůtou pro vyměření za poslední zdaňovací období, za které lze daňovou ztrátu nebo její část uplatnit.

Příklad: Společnost vykázala za rok 1999 v daňovém přiznání podaném k 30.6.2000 daňovou ztrátu ve výši 100.000 Kč. Podle ust. § 34 zákona o daních z příjmů může tuto ztrátu uplatnit jako odčitatelnou položku od základu daně v sedmi následujících zdaňovacích obdobích bezprostředně následujících po období, za které se daňová ztráta vyměřuje, tedy v letech 2000-2006. Daňové přiznání za zdaňovací období 2006 se podává v roce 2007 a tudíž od 1.1. 2008 běží tříletá lhůta pro vyměření daně za toto období. V této lhůtě lze stále vyměřit (doměřit) daň za zdaňovací období 1999-2006. Po uplynutí této tříleté lhůty, tj. po 31.12.2010, již nelze daň doměřit.

V případě, že by správce daně provedl v roce 2010 daňovou kontrolu na správnost výše ztráty vykázané v daňovém přiznání za rok 1999, bude podle ust. § 47 odst. 2 zákona o správě daní a poplatků běžet další tříletá lhůta od 1.1.2011. Správce daně také může opakovanými úkony prodloužit lhůtu pro vyměření daně na maximální počet 10 let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla povinnost podat daňové přiznání, tj. 10 let od roku 2007 neboli až do 31.12.2017. Takto lze tedy doměřit daň za rok 1999 až do 31.12.2017.

Ing. Jana Kavková, daňový poradce (tel.:0433/523 320)


Městská energetická vloni dosáhla mírného zisku

Hořice - Mírného zisku ve výši dvaapadesáti tisíc korun dosáhla v loňském roce Městská energetická společnost Hořice. Takřka stejný hospodářský výsledek vykázala i v předchozím období. Současná cena tepla, dodávaného domácnostem a dalším odběratelům v Hořicích, se podle Vaise pohybuje na úrovni 318 korun za 1 GJ.

Účetní závěrku za rok 2000, rozpočet na rok letošní a s ním i plán oprav a investic schválila poslední městská rada. Celkové loňské výnosy společnosti na tržbách dosáhly zhruba 15 milionů korun, což je výkon srovnatelný s minulými lety.

"Loni jsme se opět soustředili na technické zhodnocení majetku města. Bylo provedeno přepojení teplovodu u pěti bytových domů, došlo i k průběžné modernizaci topných systémů. A v areálu městské výtopny byla nově spuštěna do provozu menší kogenerační jednotka, která slouží k zásobování vlastního objektu kotelny dodávkou elektřiny," shrnul vedoucí radnice Jaroslav Vais. Zhruba šest set tisíc korun stála například také rozsáhlá revize druhé kogenerační jednotky.

V letošním roce se počítá s opravou starých teplovodních rozvodů a následného odpojení původních výměníků na sídlišti Pod Lipou. "Naším prioritním záměrem do dalších let je napojování nových odběratelů na stávající zdroj u nemocnice, který není plně využit. Situaci můžeme řešit buď tím, že přepojíme stávající odběratele, kteří mají svou vlastní kotelnu, na tuto centrální výtopnu. A nebo upřednostníme variantu přímého napojování nových odběratelů," rekapituluje Vais.

Projektově je připraveno napojení kotelny u pivovaru a zpracováno je i napojení dvou domů s pečovatelskou službou a dětského zdravotního střediska v Riegerově ulici. "Uvedené zdroje zastarávají a jsme schopni je napojit na centrální výtopnu, což je pro nás ekonomicky výhodné," doplnil Vais. "Řada úsporných opatření z minula má totiž za následek snižování odběru tepla, což logicky vyvolává tlak na konečnou cenu. Pro rok 2001 se teplo z naší centrální kotelny prodává za 318 korun za 1 GJ. Pro porovnání v Jičíně stojí 268 korun a v Nové Pace 370," poznamenal Vais.

(jn)


Slavnostní vyřazení absolventů ZUŠ

Základní umělecká škola a Sdružení rodičů při ZUŠ v Jičíně pořádá slavnostní vyřazení absolventů hudebního, tanečního, výtvarného a literárně dramatického oboru, které je již tradičně spojeno i se společenským večerem. K blahopřání absolventům se letos poprvé přidá osobně i starosta města Jiří Liška. Slavnostní zahájení je v Porotním sále jičínského zámku příští pátek 27. dubna od 18 hodin.

Program celého večera bude pestrý. Po koncertu absolventů hudebního a literárně dramatického oboru a slavnostním vyřazení bude následovat předtančení žákyň tanečního oboru. V arkádách a předsálí bude instalována výstava prací absolventů výtvarného oboru. V průběhu večera se představí i nově založený žákovský Zámecký taneční orchestr. Součástí večera bude již tradičně tombola, dražba a nově i soutěž nazvaná Otázky z futrálu.

Naším záměrem je, aby se tento večer nestal pouze uzavřenou společností, a proto na něho všechny srdečně zveme, abychom strávili společně příjemný večer. K tomu jistě přispěje nejen krásné prostředí jičínského zámku, ale i vynikající kapela Komořinka, která tradičně k tomuto slavnostnímu večeru patří.

Jaroslava Komárková, ředitelka ZUŠ Jičín


Výlet literárního spolku

O tom, že členové Literárního spolku při Městské knihovně v Jičíně se neuzavírají s počítačem nebo psacím strojem a haldou nepopsaného papíru ve svých pracovnách, jsme se přesvědčili na "výjezdní schůzce", která se uskutečnila na pozvání našeho člena, ředitele ZŠ ve Všeni Pavla Vydry. Ve středu 28. března jsme se setkali s básníkem, spisovatelem a tvůrcem slabikáře panem Jiřím Žáčkem.

Ještě dříve než jsme v útulném prostředí všeňské knihovny začali besedovat se známým autorem, navštívili jsme místní kostel sv. Filipa a Jakuba. Někteří členové dokonce sami natáhli věžní hodiny na kostele, což jim snad pomůže v inspiraci nad tvorbou pro nový chystaný almanach. Prohlédli jsme si i oba zvony na věži a mohli jsme jen litovat, že nejarní zamračené počasí nám zabránilo ve výhledu na široké okolí.

Vlastní beseda potvrdila, že Jiří Žáček je autorem, kterému není cizí humor, ironie i sebeironie, jak jej známe z tvorby. Pochopitelně, že řeč přišla i na vážná témata, např. současná literatura, časopisy pro začínající autory, názory na známá jména (Viewegh, Halina Pavlovská, ale i Sýs, Florián aj.). Literární přesah besedy se týkal kultury jako celku. Neformální setkání pokračovalo ještě dlouho po oficiálním ukončení besedy před budovou knihovny. Jiří Žáček byl příjemně překvapen činností našeho literárního spolku a jeho slova se pro nás stala povzbuzením do další tvorby.

Myslím si, že mohu i za ostatní členy spolku říci, že beseda s Jiřím Žáčkem byla pro všechny přítomné příjemně prožitým večerem. Už se těšíme na další výlet.

Václav Franc, Nová Paka


Děkujeme, děkujeme, děkujeme ...

V loňském roce naše sdružení, Klub rodičů a přátel zdravotně postižených dětí, navázalo spolupráci s Městskou knihovnou v Jičíně a společně s ní vytvořilo cyklus přednášek a terapií, nazvaný Pomalu, jinak, ale s vámi.

Všechny tyto akce jsou pro třicet dětí a jejich rodiče z našeho sdružení, ale i pro širokou veřejnost. Rádi bychom se těmito akcemi chtěli přiblížit ostatním. Pro zajímavost uvádíme některé hosty, které jsme do Jičína pozvali: Zdenu Jebavou - míčkování, pana profesora Zdeňka Matějčka, speciální pedagožku St. Emmerlingovou, paralympioničku Věru Jiráskovou, ředitelku Výboru Dobré vůle Milenu Černou. Uspořádali jsme divadlo pro děti, keramickou dílnu ve spolupráci se ZUŠ v Jičíně, paní učitelkou Tmějovou, mikulášskou nadílku, výrobu edukativní keramiky. Zapojili jsme se poprvé do festivalu JMP a uspořádali hravé a soutěživé odpoledne na zahradě městské knihovny, pozvali jsme děti ze Semil a Jilemnice, přišli i domácí. Každé úterý provádíme hipoterapii v JK v Robousích pod vedením rehabilitační sestry Andrei Matouškové a vedoucího JK Zd. Jiráska. Většina dětí navštěvuje jičínský bazén. V loňském roce jsme zorganizovali dva víkendové pobyty v překrásném zařízení v Českém ráji, Skokovy. Tyto všechny akce bychom nemohli uspořádat bez pomoci dobrých lidí, bez lidí se srdcem na dlani, kteří nám materiálně, finančně či fyzicky pomáhají uskutečnit všechny naše plány, umožňují našim dětem plnohodnotně se začlenit mezi ostatní.

Děkujeme proto všem jedincům a firmám, kteří nám v závěru loňského a počátkem letošního roku opět přispěli na organizaci dalších akcí pro naše děti a jejich rodiče, ale i veřejnost: Zdena Fousková - Železnice, KOBIT s.r.o., město Lázně Bělohrad, OSNADO Stará Paka, Tiskárna Vosáhlo, ČS Živnostenská pojišťovna, Zdeněk Novotný - Bezno, Martin Rudolf - Strenice, František Šorm, Marie Dotisková - Tomík, Miloslava Zelená - HOBBY, České dráhy - J.Tippelt, Viola Zeithamlová - Skalsko, FLOKO - Otakar Florián, ER PLAST Korce - ing. Petráň, ZETKA s.r.o. - Bakov nad Jizerou, Luboš Petr - Mladá Boleslav, ZATKA s.r.o. Mladá Boleslav, RK Tisk - manželé Pekárkovi. Děkujeme Městské knihovně v Jičíně, děkujeme Aleně Pospíšilové.

Chtěli bychom touto cestou oslovit další lidičky, kteří by nám mohli a hlavně chtěli pomáhat. Adresa našeho sdružení - Jičínského 887, Jičín (č.ú. 110021363/5100, IPB Nová Paka). Nebráníme se dalším zájemcům o členství v našem sdružení. Mohou se jimi stát rodiče handicapovaných dětí či přátelé, kteří se chtějí podílet na činnosti našeho sdružení.

Jana Dolejší, předsedkyně sdružení


Nové Noviny