Nové Noviny č. 19/0111. května 2001str. 2

Střední průmyslová škola prochází velkou krizí

Pokračování ze str.1

Na stranu rebelujících učitelů se přiklání vedení jičínské firmy AGS, která se školou už několik let spolupracuje. "Domnívám se, že odchod těchto odborníků ze školy a jejich rozptýlení v průmyslu by bylo ztrátou pro Jičín a celou technickou veřejnost. Proto podporuji jejich setrvání na průmyslovce," uvedl zástupce vedení podniku Josef Linhart. "Pokud by ale přece jen odešli, jsme schopni je zaměstnat a zafinancovat rozjezd školy s podobným zaměřením, například ve spolupráci s gymnáziem, které by mělo na starost výuku humanitních oborů," tvrdí Linhart. AGS má totiž podle jeho slov se studenty dobrou zkušenost. "Díky jejich dovednostem je možné podstatným způsobem urychlit předvýrobní proces. Například konstrukční a vývojovou práci, která v některých našich odděleních trvala dny a hodiny, jsou schopni zkrátit na hodiny až minuty. To pro jakoukoliv strojírenskou firmu představuje značný efekt." Na rozdíl od jiných škol zdejší průmyslovka podle Linharta produkuje absolventy, kteří se na trhu práce neztratí. A tento úspěch přičítá právě Hýrkovi a jeho kolegům, kteří podporují zavádění nových technologií do výuky.

Se signatáři petice však nesouhlasí drtivá většina jejich kolegů. V tajném hlasování, kterého se zúčastnilo 55 členů pedagogické rady, se 47 pedagogů jednoznačně postavilo na stranu současného ředitele. Jednání skupiny stěžovatelů nazvali neslučitelným s etickým kodexem učitele. Dále pedagogická rada konstatovala, že spolu s vedením školy udělá vše pro to, aby v příštím školním roce byla výuka i po odchodu sedmi podepsaných zabezpečena v celém rozsahu. Podle ředitele Havlíka se každopádně jedná o velmi nepříjemnou záležitost. "Pana Hýrka jsem neodvolal ze všech funkcí, ale pouze z funkce mého zástupce pro elektrooddělení. Nadále zůstal mým zástupcem pro Vyšší odbornou školu a praxi. Důvodem jeho odvolání bylo to, že se jednoznačně neosvědčila kumulace těchto funkcí. Stížnost na moji osobu v současnosti přešetřuje Česká školní inspekce a já samozřejmě budu její závěry respektovat. Ať už zůstanu ve funkci já nebo přijde někdo jiný, škola bude muset za odcházející najít náhradu," sdělil NN ředitel Evžen Havlík. "Škola je živý organismus, kde se jednotliví vyučující samozřejmě často mění. Mnozí z nich mají lepší možnosti uplatnění v privátní sféře, a proto jednotlivé odchody musíme řešit poměrně často. Nejde tedy o nic nového," připustil ředitel.

Názor většiny pedagogů vyjadřuje Petr Letošník, který je podepsán pod usnesením pedagogické rady. Podle něho měli kolegové z elekrooddělení nejdříve svou nespokojenost před podáním požadavku na odvolání ředitele řešit jinak a orgány samosprávy a státní správy neměli informovat jednostranně a navíc si klást jakékoliv ultimativní požadavky. "Takto se jednoduše nejedná. Mělo se to řešit v celém kolektivu. Ani my nezpochybňujeme zásluhy kolegů na vybudování prestiže školy, o to více mě zaráží jejich způsob jednání," řekl Letošník. "Navíc si myslím, že dva z podepsaných by stejně odešli. Jsem však přesvědčen, že i když odejdou všichni, jejich kolegové elektroinženýři je nahradí. Nechci zpochybňovat jejich odbornost, ale údajnou nenahraditelnost. Jejich suverénní vystupování v tomto smyslu mi vadí. Pokud odejdou, situace se navíc pročistí, zlepší se atmosféra ve škole, a to jak směrem k pedagogům, tak i ke studentům," doplňuje další argument Letošník.

Jak napjatá situace dopadne, se zatím nikdo neodvažuje odhadnout. Možností vývoje je hned několik. Jednou z nich je vyhlášení výběrového řízení, to by ale bylo možné až po odvolání současného ředitele. Signatáři petice však podle svého vyjádření už ani v tomto případě ve škole nezůstanou. To je již takřka jisté, protože se proti nim postavila podstatná část pedagogického sboru. Další možností je potvrzení ředitele ve funkci, což ale taktéž znamená definitivní odchod sedmi pedagogů z elektrooddělení. Již dnes se přitom v náznacích hovoří o možnosti založení nové školy, kam by skupina odcházejících přešla. Návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele přitom může podat jak Česká školní inspekce, tak i referát školství okresního úřadu. Ten však podobný návrh zřejmě nepodá. Podle vedoucího referátu školství Jana Vaníčka nemusí být ředitel odvolán ani v případě, pokud by se některé body stížnosti ukázaly jako oprávněné. "Nevím, zda vedení školy má v rezervě odborníky za těchto sedm pisatelů petice. Vzhledem k jejich odborným kvalitám to však nelze předpokládat. Na druhou stranu však v minulém roce probíhalo hodnocení ředitele, na základě kterého byl ve funkci na další čtyři roky bez jakýchkoliv připomínek potvrzen právě Evžen Havlík," konstatuje Vaníček.

Podle přednosty okresního úřadu Jiřího Vitvara jsou všechna nabízená řešení špatná. Na jednu stranu škola odborně zdatné pedagogy potřebuje, není však možné klást požadavek, že na škole nespokojení učitelé zůstanou pouze v případě odstranění konkrétního člověka. "Není možné dávat ultimáta. To jim nepřísluší. Měli by pojmenovat problém a snažit se ho odstranit. Jako seriozní bych viděl pokračovat v diskusi, kterou jsme se snažili ještě před podáním stížnosti nastolit. Najednou přišly takto silné požadavky na odvolání ředitele Havlíka. To je ale dle mého názoru naprosto špatně," komentuje kauzu přednosta.

(max)


Šubr opustí vedení VOS

Lázně Bělohrad - Členství v představenstvu Vodohospodářské a obchodní společnosti Jičín se rozhodl vzdát starosta Lázní Bělohradu Pavel Šubr. "Na příštím zasedání zastupitelstva města požádám o uvolnění," sdělil Šubr, který o tomto kroku informoval akcionáře na nedávné valné hromadě. Do pětičlenného představenstva, které má nejbližší schůzi v úterý 15. května, bude posléze kooptován náhradník. Odchod bělohradského starosty z rozhodujícího orgánu VOS souvisí s trvalou snahou lázeňského města o odtržení od vodárenského společnosti.

(jn)


Vznikne záchytná stanice pro psy

Nová Paka - Nejdéle do srpna by měla v Nové Pace vzniknout záchytná stanice pro psy. Město se tak rozhodlo rozvázat bližší spolupráci se Psím domovem Libuše Šolcové, které již dále nebude poskytovat finanční příspěvky. Podle starosty Petra Kuříka by v záchytné stanici mělo být zřízeno okolo deseti kotců. "Paní Šolcová nám samozřejmě může vrátit všechny psy, které jsme jí v minulosti dodali. Tím bude moci snížit jejich celkový počet. Zároveň jí také i nadále umožníme mít psí kotce v Technických službách," konstatoval starosta.

(max)


Zprůjezdnění kasáren plánují v květnu

Jičín - Do konce května dojde k propojení Štrauchovy ulice pod Čeřovkou s ulicí Čsl. armády vedoucí zleva podél lipové aleje.

"V území bývalých vojenských kasáren byly zaměřeny inženýrské sítě a pracovníky společnosti Projektservis Jičín je zpracováván návrh úpravy místní komunikace pro připravované zpřístupnění prostoru veřejnosti," uvedl vedoucí odboru územního plánování a rozvoje města Ondřej Bodlák.

Půjde o zprůjezdnění kasáren v místech, ve kterých dnes ulice Čsl. armády končí. "Ke zprůjezdnění kasáren dojde po minimálních stavebních úpravách za nepříliš velké náklady. Ze Štrauchovy ulice bude odstraněna část plechového oplocení, naopak nově budou plotem zabezpečeny objekty uvnitř areálu kasáren tak, aby do nich byl znemožněn přístup," dodal Bodlák.

Zkratka kasárnami však rozhodně nebude žádnou dopravní tepnou okresního města. Jedná se spíše o propojení vilové zástavby Čeřovky s lokalitou Sportovního areálu a sídliště U Trati pro pěší a cyklisty. Průjezd vozidel napříč lipovou alejí je zakázán, proto motoristé budou pravděpodobně i nadále využívat současný příjezd do lip Argonskou ulicí.

(mar)


Podnikatelé: ne výstavbě marketu

Jičín - Asi čtyřicet zájemců využilo možnosti zúčastnit se veřejné prezentace studie úpravy prostoru autobusového nádraží. Na základě objednávky města byla v místním biografu předložena prvotní urbanisticko-architektonická skica tří variant možného využití lokality ohraničené budovami okresního soudu, Komerční banky a České pojišťovny. Autor studie, pražský architekt Roman Koutský, vyzdvihl jedinečnost i strategickou polohu prostoru v centrální části Jičína a poukázal na širokou škálu jeho variabilního využití.

Při možnosti propojení Cidliny s Valdickým potokem v místech za Komerční bankou uvažuje studie v širokém koncepčním pojetí s výstavbou nábřežního bulváru. Ten by vedl osou města od západu k východu kolem okresního archivu, nábřežím kpt. Jaroše, Riegrovou ulicí a dál směrem do východní průmyslové zóny. Prostor autobusového nádraží považuje Koutský za přirozený komunikační uzel, proto by zmíněná ulice měla vyústit na silničním obchvatu města novými křižovatkami u hvězdárny a u Moravčic.

Autor zároveň naznačuje nutnost zobousměrnění dnešních jednosměrných ulic ve městě, kterých však paradoxně v rozporu s jeho vizí prvním červencem ještě přibude.

Komplexní revitalizaci lokality nádraží navrhuje řešit zejména s ohledem na potřeby místních i dojíždějících občanů. Jednu třetinu území ponechává zónou administrativy (soud, spořitelna, VZP), druhou pak technicky zmodernizovanému autobusovému nádraží. Způsob využití zbylých deseti tisíc metrů čtverečních území směrem ke komunikaci před KB je podle Koutského pouze věcí politického rozhodnutí zastupitelstva města. Sám ve studii naznačuje možnost výstavby střediska služeb a obchodů, o jehož velikosti by měla zřejmě rozhodnout diskuze odborníků s veřejností.

V souvislosti s úpravou zmíněného území je zajímavý i návrh propojení a zprůjezdnění dnes slepé obslužné komunikace za budovou okresního soudu směrem do Denisovy ulice.

V průběhu diskuze byla vyjádřena téměř všeobecná spokojenost s urbanisticko-architektonickým řešením daného prostoru. Rozhodný nesouhlas zástupců místních podnikatelů však zazněl v případě uvažované výstavby obchodů, které by podle nich ohrozily životaschopnost malých kamenných krámů v centru města.

Případné uskutečnění všech navržených změn by podle odhadu Koutského přišlo asi na jednu miliardu korun, proto jejich postupnou realizaci časuje do horizontu několika desítek let. Za malý zázrak by pak považoval příchod investora, který jen do úpravy prostoru autobusového nádraží vloží jednorázově potřebných 100 až 150 milionů korun. Zdali se někdo takový najde, ukáže až výběrové řízení, které město vypíše v příštích dnech.

Další kroky ohledně revitalizace celé lokality určí zastupitelstvo zřejmě 21. května na svém pracovním zasedání. Přitom s vlastním problémem a předloženou studií se jich přišlo seznámit pouze pět z jednadvaceti.

(mar)


V městském informačním centru vyřizují také osobní doklady

Poslední úpravy před otevřením Městského informačního centra v Hořicích. Interiér novým nábytkem vybavila firma Kůrana ze Sedliště.

FOTO: jn

Hořice - Plnohodnotný informační servis včetně veřejného přístupu k internetu poskytuje od středy nově otevřené městské informační centrum v přízemí hořické radnice.

Jeho zprovoznění se proti původně očekávanému termínu zhruba o týden zpozdilo. Své služby nabízí MIC jak turistům, tak i lidem, kteří požadují informace o autobusových spojích a také občanům z Hořic a okolí, jež si potřebují zařídit nové osobní doklady.

"Vedoucí centra je Michaela Bekerová a spolu s ní zde působí také Eva Pešavová. V její pracovní náplni jsou i občanské průkazy a cestovní doklady, tedy činnosti, které zatím vyřizovala na podatelně," upozornila hořická místostarostka Zdena Vaškovová. "K vyřizování osobních dokladů a pasů postrádá podatelna odpovídající zázemí. Lidé, kteří tam přicházeli, si neměli kam sednout a v klidu vyplnit tiskopisy, a často se zde také hromadily fronty," vysvětluje místostarostka důvod přesunu agendy.

Dvojici zaměstnanců městského centra doplňuje i pracovnice dopravní společnosti ČSAD Semily. Příchozí tak získají informace o odjezdech jednotlivých autobusů. Ředitele semilského ČSAD Tomáše Roubíčka však překvapilo, že jeho firma z těchto prostor dostala výpověď. "Protože se začíná budovat nové autobusové nádraží, předpokládáme, že se informační kancelář ČSAD přestěhuje do nového objektu," obhajuje tento krok Vaškovová. Podle Roubíčka je ale termín zahájení a dokončení budovy na nádraží stále nejistý, a proto ukončení nájemního vztahu nepovažuje za rozumné.

"Domnívám se, že spolupráce je výhodná i pro město, které se v exponované době prázdnin nemusí obávat o vzájemnou zastupitelnost pracovníků MIC během víkendů. Navíc zde díky naší průběžně aktualizované databázi poskytujeme informace cestujícím. Jen software stojí 10 tisíc a pravidelná aktualizace jízdních řádů přijde měsíčně na dalších tisíc korun, které by si jinak muselo hradit město," vysvětluje Roubíček. Roční výpovědní lhůta běží od 1. května, radnice je ovšem ochotna nájemní vztah na dobu určitou prodloužit. "Jestliže se za rok ukáže, že je potřeba v této spolupráci pokračovat, neměl by být problém, aby zde pracovnice ČSAD na další období zůstala," uvedla Vaškovová.

(jn)


Technické služby zatím privatizovat nebudou

Nová Paka - Privatizace Technických služeb v Nové Pace zatím neproběhne. Tato městem zřízená organizace tak i nadále zůstane příspěvkovou organizací, stejně jako městské kulturní středisko a muzeum. O zachování současného stavu rozhodli na svém posledním zasedání novopačtí radní.

Úvahy o privatizaci Technických služeb tak byly podle novopackého starosty Petra Kuříka odsunuty pravděpodobně až pro příští zastupitelstvo. "Jedná se o poměrně závažný krok, ke kterému se nejspíše vrátí až nově zvolení zastupitelé. Zatím jsme se rozhodli nechat příspěvkové organizace ve stávající podobě," sdělil starosta.

Na jednání rady města se zároveň hovořilo i o možné transformaci dalších příspěvkových organizací, konkrétně muzea a městského kulturního střediska, a to na organizační složky. Tím by těmto organizacím byla například zrušena právní subjektivita a i jejich hospodaření by bylo nově začleněno pod městský rozpočet. V městském kulturním středisku a muzeu by tak byly zrušeny i funkce ředitelů. "O transformaci muzea a MKS jsme uvažovali především vzhledem ke změnám zápisu organizací do obchodního rejstříku. Určité technické problémy se zápisem se však zatím podařilo vyřešit. Také zde jsme se rozhodli ponechat současný stav a příspěvkové organizace nerušit," dodal Kuřík.

(max)


Nové Noviny