Nové Noviny č. 24/0115. června 2001str. 5

Sochy ve Smetanových sadech budou ještě letos nasvíceny

Hořice - Ještě atraktivnější pro návštěvníky Hořic má být unikátní park v centru města pod Gothardem. Na závěr probíhající obnovy Smetanových sadů se plánuje umístění bodového osvětlení, které zvýrazní plastiky, jež se ve sto let starém parku nacházejí.

"Letos by měly být Smetanovy sady uvedeny do náležitého stavu. Lidé sice na kácení stromů pohlíželi s rozpaky, mnozí nás dokonce kritizovali, dnes se ale domnívám, že by se těžko hledal člověk, který by neuznal, že úprava zeleně sadům prospěla," hodnotí změny místostarostka města Zdena Vaškovová. Jak dále uvedla, pravděpodobně do listopadu mají být nasvíceny tamní sochy, např. Krakonoš, Dvořák, Smetana a Husité na stráži. "Nasvícení si Smetanovy sady rozhodně zaslouží. Věřím, že to ocení nejen místní obyvatelé, ale i návštěvníci Hořic," míní místostarostka.

Opravena bude také vstupní brána do parku včetně několika dalších památek. Na restaurátorské práce uvolnila radnice 350 tisíc korun. Jednotlivé zakázky přidělovalo město za základě výběrových řízení. "Kulturní komise rozhodla, že se tyto peníze použijí na restaurování sochy Antonína Dvořáka, Husitů na stráži, vstupní brány do Smetanových sadů a také na kříž, který stojí na Novém hřbitově," shrnula Vaškovová.

Uvažuje se také o vyhotovení kopie sochy sv. Floriána naproti vchodu do kostela Narození Panny Marie v centru Hořic. "Jde o evidovanou kulturní památku, socha světce je ale v natolik havarijním stavu, že už ji nelze podle vyjádření odborníků restaurovat. Chtěli bychom ji proto zakonzervovat a na její místo postavit kopii," doplnila Vaškovová. Radnice se chystá v této věci požádat o spolupráci církev.

(jn)


Rváčovský stacionář má období nejistoty nejspíš už za sebou

Pracovníci spolu s dětmi ze stacionáře Rváček nedávno v Jičíně nabízeli na Husově třídě své vlastnoruční výrobky, převážně keramiku a dekorativní vazby ze sušených rostlin. Svůj stánek měl stacionář i na Bambiliádě v Lomnici nad Popelkou.

FOTO: jn

Rváčov - Stacionář se speciální školou pro zdravotně postižené ve Rváčově letos podle své ředitelky Jany Tunysové poprvé s velkou pravděpodobností překonal období nejistoty. Stacionář se navíc chystá na rozšíření, zvažuje otevření další chráněné dílny v Jičíně.

Během uplynulých čtyř let bojovalo vedení "Rváčku" o holou existenci zdejšího zařízení, každoročně se totiž opakoval problém s nedostatkem finančních prostředků na zajištění vlastního provozu. Důvodem byl statut rváčovského stacionáře, neboť jeho zřizovatelem není stát, ale občanské sdružení a škola je pod patronací církve. "Kvůli tomu, že jsme nestátní zařízení, tak jsme na dotaci neměli nárok. Přitom náplň a rozsah naší činnosti se od státních ústavů s obdobným zaměřením nijak neliší. Svým způsobem to je paradox, byli jsme vlastně trestáni za snahu ušetřit státu peníze. Letos se snad situace změní," říká Tunysová.

Důkazem toho je několik dnů starý dopis z ministerstva práce a sociálních věcí, v němž Špidlova náměstkyně Běla Hejná mimo jiné sděluje: "V současné době pracujeme na novém znění zákona tak, aby - bude-li dokument v navrhovaném znění schválen - měly všechny státní i nestátní instituce, poskytující sociální služby, stejný přístup k potřebným prostředkům z veřejných rozpočtů". Zařízení, jakým je například i "Rváček", by měla nyní projít akreditací.

"Kdo obstojí v podmínkách ministerstva a dostane akreditaci, bude mít nárok na financování. Doufám, že se nám za předešlé čtyři roky podařilo přesvědčit okolí, že nejsme nějací tuneláři, že si neděláme z dětí zeď na to, abychom se obohacovali, ale že jsme tu práci šli dělat proto, že nás těší pomáhat postiženým dětem," připojuje Tunysová.

Ve stacionáři je nyní 28 dětí ze Semilska a Jičínska. Většina z nich přichází ze speciálních tříd mateřských škol a ve Rváčově nastupují do tříleté přípravky, z níž postupují do obecné školy, kterou navštěvují deset let a poté absolvují dvouletou praktickou školu. Protože ji letos opustí 12 mladých lidí, kteří by na trhu práce jen těžko sháněli uplatnění, chystá se rváčovský stacionář otevřít druhou chráněnou dílnu.

"Pokud se to podaří, chtěli bychom ji od září otevřít. Hledáme prostory především v Jičíně, ale není vyloučeno, že vhodné zázemí s přijatelným nájmem seženeme v Lomnici," přiblížila záměr ředitelka. Absolventi praktické školy pracují na tkalcovském stavu, vypalují keramiku a zvládají zahradnické práce. "Do nové dílny budeme muset koupit další tkalcovské stavy. Děti jsou schopny na nich za týden utkat dva až tři koberce a jsou šťastné, když se je podaří prodat. Pro ně je velkou motivací, když si zákazník koberce přímo zadá podle svých požadavků," dodává Tunysová. Právě prodej těchto výrobků představuje jeden ze zdrojů příjmů na provoz dílny.

(jn)


Program pro zrakově postižené občany

Jičínská radnice se stala místem pořádání výstavy složené z prací nevidomých a slabozrakých občanů. Protože expozice byla zároveň prodejní, mohli si návštěvníci vystavené výrobky přímo na místě zakoupit.

FOTO: mar

Jičín - Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých v Jičíně uspořádala na místní radnici výstavu prací zrakově postižených občanů z pražského Rehabilitačního a rekvalifikačního střediska Dědina.

Tato obecně prospěšná společnost má hlavní sídlo v Praze 6 ve Šmolíkově ulici a její vznik byl umožněn především díky finanční dotaci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, pražského magistrátu a holandské nadace Care For Czech Republic. "Naše středisko je jediné svého druhu v České republice. Umožňuje nevidomým a těžce zrakově postiženým lidem absolvovat intenzivní kurzy pracovní rehabilitace, na které navazují rekvalifikace s následným pracovním uplatněním. Cílem našeho snažení je, aby si maximální počet těžce zrakově postižených lidí udržel své zaměstnání. Proto se věnujeme zejména programům zaměřeným na osoby v produktivním věku," vysvětlila ředitelka střediska Dědina Marie Schifferová. Klientem střediska se může stát kterýkoli občan s těžkým zrakovým postižením, který potřebuje pomoc v oblasti rekvalifikace a pracovní, případně sociální rehabilitace ve věku nad šestnáct let.

"Našim klientům umíme doporučit vhodné zaměstnání, přičemž spolupracujeme s úřady práce v místě jejich bydliště. Poskytujeme konzultace uchazečům o zaměstnání i zaměstnavatelům při úpravách konkrétních pracovišť i sestavování pracovní náplně," upřesňuje ředitelka.

V kurzech pracovní rehabilitace probíhá výcvik orientace a samostatného pohybu s bílou holí, čtení a psaní Braillova písma, rozvíjení fyzických dovedností, dále například zácvik psaní na kancelářském psacím stroji, práce s elektronickými kompenzačními pomůckami a podobně.

Rekvalifikační kurzy jsou realizovány formou individuálních programů, při jejichž přípravě jsou zohledněny schopnosti klienta i požadavky jeho budoucího zaměstnavatele. Účastníci těchto kurzů musí být jako nezaměstnaní zaregistrováni u úřadu práce, který na základě dohody rekvalifikace hradí. Zaplatit však může i zaměstnavatel zrakově postiženého nebo případný sponzor. Dědina nabízí možnost rekvalifikace na telekomunikačního pracovníka, tkalce, maséra, zvukového designera, výrobce keramiky, proutěných výrobků a pracovníka se základy práce na PC. Bližší informace získáte na telefonech 02/3025353, 02/3025876.

(mar)


Nová Paka akcie spořitelny prodávat nebude

Nová Paka - Odprodej akcií České spořitelny na pondělním zasedání zastupitelé zamítli. Spořitelna nabízela za kus 122 korun, cena se ale vzhledem k celkově odkoupenému množství cenných papírů mohla dostat až na 137 Kč. Město má v současné době v držení 7700 akcií ČS o nominální hodnotě 100 Kč.

Diskutovalo se i o možnostech odkoupení budovy České spořitelny na Masarykově náměstí, kde by si peněžní ústav ponechal pro svoji činnost 670 metrů čtverečných a město by tak získalo čtyři obydlené byty a 500 metrů čtverečných kancelářských ploch. Zastupitelstvo tento záměr odsouhlasilo a pověřilo starostu Petra Kuříka k podrobnějšímu projednání.

Vedoucí odboru vnitřních věcí Marie Nádvorníková seznámila zastupitele s důvodovou zprávou ke zrušení zvláštní školy na základě usnesení zastupitelstva z března letošního roku a jejím sloučení se Základní školou v Komenského ulici, jejíž ředitel byl jednání přítomen. Upraveny zároveň byly dosavadní zřizovací listiny základní školy.

Ředitel Správy bytů a budov Jaroslav Gottštein předložil návrhy zakládacích dokladů k založení firmy TermoReal s.r.o. a zároveň transformaci Správy bytů a budov do této společnosti. Ta by se měla kromě jiného zabývat výrobou a rozvodem tepelné energie, výrobou a distribucí elektřiny a správou a údržbou nemovitostí.

Na základě požadavku Okresního soudu v Jičíně mělo město předložit návrh na přísedící k soudu. V době zasedání nemělo zastupitelstvo žádné návrhy na tuto funkci a z tohoto důvodu nemohlo ani nikoho doporučit. Bylo rozhodnuto tuto možnost zveřejnit a v případné zájemce odsouhlasit na zářijovém zasedání.

Tradičně se projednávaly prodeje pozemků.. Asi polovinu žádostí na odkoupení pozemků zastupitelstvo neodsouhlasilo.

V závěru seznámil zastupitele vedoucí stavebního úřadu Pavel Řehák se svoji důvodovou zprávou týkající se petice občanů proti zamýšlené stavbě supermarketu v prostoru okolo dnes již nefunkční čističky odpadních vod pod sídlištěm. Podle jeho slov si obec nemůže dovolit omezovat podnikání, protože by se jednalo o porušení zákona o hospodářské soutěži. Z výše uvedených důvodů zastupitelstvo po diskuzi petici zamítlo.

Během rozpravy se diskutovalo o půjčce atletům na uhrazení durotanového rozběžiště, starosta citoval díky od tří občanů, kterým bylo nedávno uděleno čestné občanství Nové Paky.

(ur)


Největší zájem je tradičně o pedagogické fakulty

Jičín - Většinu letošních maturantů Lepařova gymnázia čekají v červnu další zkoušky, a to na vysoké školy. Pro ty, kteří chtějí uplatnit svůj talent na uměleckých školách, proběhla přijímací řízení již v lednu, ale ostatní mají zatím podané pouze přihlášky. Během tohoto měsíce by tedy měli teprve ukázat, co v nich je a přesvědčit danou školu, že se bez nich zkrátka neobejde.

"Úroveň naší školy z hlediska přijímacích řízení je velmi dobrá a úspěšnost přijetí se v posledních letech pohybuje kolem 80 procent," hodnotí situaci ředitel Lepařova gymnázia Vladimír Carda. Studenti mají větší šanci, jelikož je možné podat si více přihlášek, což také většina z nich dělá. Konkurence je veliká a celkový počet zájemců o studium na vysokých školách se stále zvyšuje. I přes očekávání, že přihlášených bude letos méně, se prognózy nepotvrdily a naopak například na UK se hlásí více lidí, než doposud v její historii.

Největší zájem je jako každý rok o pedagogické fakulty, které nabízejí nepřeberné množství specializací a kombinací. Pro někoho je to již konečné řešení, pro jiné pouze náhrada za školu, na kterou se nedostali. Na druhém místě stojí školy se zaměřením na přírodní vědy či medicínu. Ani informatika a technické obory nezůstávají bez zájmu, navzdory tomu, že počet uchazečů o tento směr za poslední léta klesl. "Pro naše studenty je nejlákavější právě studium na fakultách se zaměřením biologie-chemie, pedagogických fakultách a fakultách ekonomiky," tvrdí ředitel Carda. V minulém roce se dokonce na školy s ekonomickým zaměřením hlásilo celých 27 procent maturantů.

Ve srovnání se situací před deseti lety se toho mnoho nezměnilo. Možná jen někteří studenti vyměnili zemědělské školy za sociologii a psychologii, což jsou dnes velmi módní a žádané obory. Mezi prestižní ale stále patří studium medicíny, práv nebo nového oboru mezinárodních vztahů.

Pověst Lepařova gymnázia podle slov jejího ředitele pouze potvrzuje, že studenti jsou připravováni dobře. "Pokud jde o úspěšnost přijetí na vysoké školy, v roce 99 bylo naše Lepařovo gymnázium republikově dokonce na 67. místě v porovnání se všemi gymnázii, což je na regionální školu velmi dobré umístění. To znamená, že pokud si budeme stát i nadále alespoň v první stovce, mají naši studenti dobrou šanci na přijetí," konstatuje Carda. "V letošním roce bychom nechtěli klesnout pod 70 procentní úspěšnost," dodává.

Situace na ostatních jičínských školách je trochu jiná. Absolventi se zaměřují hlavně na instituce prohlubující znalosti z dané školy, ale většina z nich volí spíše praxi či rovnou vstup do zaměstnání.

(hel)


Nové Noviny