Nové Noviny č. 27/0113. července 2001str. 3

O bývalý pivovar se radnice nehlásí

Hořice - Už tak vlažný zájem hořické radnice o areál bývalého pivovaru nedaleko centra města ještě ochladl. Vedení radnice tvrdí, že o více jak sto let starý komplex nemá zájem. Jako jeden z důvodů uvádí, že cena za nemovitost, která je součástí konkurzní podstaty, je příliš vysoká. Za poslední půlrok se totiž nepodařilo snížit částku pod pět milionů korun.

Zdejší zastupitelé už začátkem roku připustili, že za reálnou považují cenu maximálně do tří milionů korun. "Paní Marie Voříšková, správkyně konkurzní podstaty, nám měla vyjednat schůzku se zástupci banky, která je hlavním věřitelem. S nimi jsme měli jednat o snížení ceny. A to se neuskutečnilo," konstatuje starosta Ladislav Vrba. Na přímou otázku, zda má město o areál nadále zájem, řekl, že vzhledem k okolnostem nikoliv.

Radnice navíc zřejmě nekoupí ani pozemky v blízkosti pivovaru, které jsou součástí úpadce. "Pozemky, o které jsme měli zájem a jejichž koupi jsme na předchozím zasedání zastupitelstva schválili, byly už v době našeho rozhodnutí prodány. Takové jednání ze strany paní Voříškové považuji za naprosto neférové a neseriózní," prohlásil Vrba. Radním se nelíbí, že jim o nových majetkových vztazích před hlasováním nic neřekla, přestože byla jednání samosprávy přítomna. Vyjádření Marie Voříškové se našemu listu nepodařilo získat. Jisté je, že část pozemků za zhruba 200 tisíc korun, o které mělo město zájem, byly už 20. února prodány jednomu z místních podnikatelů, tedy šest dní před veřejným zasedáním hořického zastupitelstva.

"Nabízela nám pozemky, které už v té době byly prodány. Konkrétně část parkoviště u nemocnice, kde jsme měli určitý záměr, je nyní v soukromých rukou. Nový vlastník získal ideální polovinu a podle občanského zákoníku má na druhou část předkupní právo," poznamenal vedoucí radnice Jaroslav Vais. To podle něj znamená, že město nakonec nemusí mít vůbec zajištěn přístup ke svému pozemku pod parkovištěm.

Další osud pivovaru, který už několik let chátrá, mají v rukou zřejmě věřitelé, z nich největším je bývalá IPB. Už začátkem roku Voříšková upozornila, že podle rozhodnutí soudu musí být konkurzní řízení uzavřeno nejpozději do konce června. Nicméně podle informací krajského soudu má nyní příslušný spis o konkurzním řízení k dispozici Vrchní soud. Ten by jej měl v nejbližších dnech odeslat zpět do Hradce s tím, že správkyně má do 15. září předložit takzvanou konečnou zprávu, v níž by měla vyčíslit, kterým věřitelům a v jaké výši budou pohledávky vyrovnány. Tato lhůta přitom může být prodloužena.

(jn)


Okres Jičín má o 457 lidí méně

Pokračování ze str.1

Předběžné výsledky sčítání zachytily i první údaje o domovním a bytovém fondu. Podle těchto statistik bylo na okrese Jičín úhrnem 37 615 bytů a 25 721 domů.

Zpracování statistických údajů, které probíhalo na Jičínsku, hodnotí jeho hlavní protagonisté jako úspěšné. "První výsledky se lišily od údajů z bilance pouze o 0,26 %. To byl jeden z nejnižších podílů v celé republice. Některé okresy měly totiž rozdíly až procentové," sdělil Josef Křídlo, okresní koordinátor SLDB, který měl na starost sčítání lidu, domů a bytů na okrese Jičín. "Samozřejmě, že to nebyl konečný výsledek a pracovníky na sčítání čekala doslova mravenčí práce v dohledávání osob, které nebyly zastiženy v místě bydliště," vzpomíná Křídlo. Pokud za ně byly údaje vyplněny, měla být na sčítacím listu osoby označena křížkem jejich dočasná nepřítomnost. Na jičínském okrese se takto pohybovalo mimo své trvalé bydliště celkem 5 535 osob. Takové sčítací listy musely být konfrontovány se stavem ve sčítacím materiálu, tedy v příslušném domu a bytě. "Z uvedeného počtu nebylo možné identifikovat pouhých 16 osob, které byly podle instrukcí zařazeny na adresu, kterou si na sčítacím listu uvedly," uvedl okresní koordinátor.

Podle jeho slov bude po těchto revizích sčítací materiál vyznačen pro čtecí zařízení a po provedených kontrolách v centru budou postupně zpracovány výsledky za jednotlivé okresy. Ty bude možné očekávat pravděpodobně počátkem roku 2002.

(pe)


Sbírka pomáhá financovat opravu vzácného sousoší

Sedliště - Sochu Kalvárie v Sedlištích poškozená před dvěma lety při pokusu o krádež čeká v brzké době druhá fáze obnovy. Poté, co byly restaurovány plastiky Panny Marie a sv. Jana Evangelisty, bude přistoupeno k opravě poškozeného pískovce. Na dofinancování projektu však stále ještě chybí přes 30 tisíc korun.

Do první fáze plánované restaurace, která byla zahájena v minulém roce, bylo investováno 56 tisíc korun. Oprava proběhla v ateliéru akademického sochaře Jana Berdycha a zahrnovala restaurování obou poškozených soch. Ty byly poté obci slavnostně předány v prosinci loňského roku. Nynější práce se soustředí na opravy portálu a poškozené části pískovce.

"Pokud dáme dohromady zbytek financí, mohla by být oprava dokončena ještě v tomto roce. Může se ale také stát, že to bude až v dalším roce," sdělil starosta obce Sedliště Bohumil Císař. Hlavním důvodem rozložení restauračních prací do více kroků je především velmi napjatý rozpočet obecního úřadu. "Celkové náklady na opravu sousoší Kalvárie byly vyčísleny na 106 tisíc korun. Vzhledem k faktu, že obec musí splácet půjčku na stavbu prodejny a obecního úřadu, jsou naše možnosti financovat celou akci značně omezené," konstatuje Císař. Významnou pomocí na rozběh projektu se tak v loňském roce stalo udělení dotace 30 tisíc korun od Okresního úřadu v Jičíně a veřejná sbírka, která prozatím přinesla dalších zhruba 30 tisíc korun. "Právě kvůli nedostatku financí v našem rozpočtu jsme se rozhodli vypsat dobrovolnou sbírku. Díky dobrovolným dárcům se nám podařilo uhradit značnou část nákladů v první fázi oprav. Mnoho nám pomohlo uveřejnění výzvy v Listech Starohradské kroniky," soudí Karol Bílek, místostarosta Sedliště. Výzva se ujala nejen v Sedlišti a v blízkém okolí, ale dostala se až k rodákům v Austrálii a USA, kteří rovněž přispěli na projekt restaurování Kalvárie. "Do sbírky je samozřejmě možné přispívat i nadále a podpořit tak návrat sochy na své místo," vzkazuje starosta.

K osudnému poničení sousoší došlo v roce 1999, když se pachatelé pokusili zcizit obě postranní sošky. Naštěstí se tehdy podařilo zloděje z této činnosti vyrušit. Přesto po vandalském činu zůstala cenná památka značně poškozena. Socha Kalvárie pochází z dílny turnovského sochaře Františka Fialy a je datována rokem 1765.

(pe)


Allan začne stavět ještě letos

Jičín - Při posledním pracovním setkání Viléma Allana se starostou Jiřím Liškou vyjádřil majitel čtyřiceti tisíc metrů čtverečných stavebních pozemků spokojenost s postupem příprav vedoucích k zahájení výstavby bytových domů v lokalitě mezi Hradeckou ulicí a zahrádkářskou kolonií nad rybníkem Hádkem.

Podle jeho slov bude v nebližším termínu na stavební úřad v Jičíně doručena žádost k zahájení územního řízení. Konečné vydání stavebního povolení se pak má v první fázi týkat zatím pouze výstavby komunikací a inženýrských sítí.

"V otázkách financování nebo případného spolufinancování výstavby infrastruktury v dané oblasti nemáme ještě zcela jasno. Pan Allan zajistil přepracování původní studie zástavby svých pozemků a dnes již v souladu s regulativy územního plánu počítá se zahájením výstavby inženýrských sítí ještě v podzimních měsících tohoto roku," přibližuje hlavní body jednání Liška.

Allan původně počítal s výstavbou třiadvaceti dvoupatrových podkrovních domků a 257 bytových jednotek v domech o třech nadzemních podlažích. V lokalitě tak mělo bydlet asi 1 120 lidí. Územní plán města zde však připouští výstavbu maximálně padesáti rodinných domků a občanské vybavenosti.

(mar)


Vězení se s problémy vyrovnává celkem dobře

Valdice - Problém přeplněných českých věznic se valdických kartouz dotýká pouze okrajově. Jedno z nejtěžších tuzemských vězení se zvýšenou ostrahou pamatuje totiž období, kdy si zde v devadesátých letech odpykávalo své tresty dokonce až 2700 vězňů.

"Z našeho pohledu je současná situace poměrně zvládnutelná. Ubytovací kapacitu 1376 míst nám překračuje 204 vězňů, ale díky prostorným celám historických budov kláštera umíme lůžka rozvolnit takovým způsobem, že nevznikají větší problémy," vysvětluje ředitel věznice Karel Kocourek. Z celkového počtu vězňů dnes do zaměstnání pravidelně dochází osm stovek osob, což věznici řadí ve sledovaných ukazatelích k absolutní špičce v České republice.

Velikým problémem se však podle Kocourka stává nedostatek personálu. Necelých pět stovek zaměstnanců vězeňské služby je potřeba do optimálního stavu doplnit dalšími dvaceti příslušníky oddělení vězeňské stráže, což je vzhledem k veliké konkurenci zejména nových průmyslových podniků v regionu poměrně složité. "Nedostatek zaměstnanců nás trápí stejně tak jako nedostatek finančních prostředků. Z letošního státního rozpočtu jsme nedostali veškeré požadované peníze, které jsme měli v úmyslu investovat do nutných oprav. Abychom zajistili bezproblémový chod věznice, provádíme tedy pouze nejnutnější údržbu a menší stavební úpravy," říká ředitel.

Pouze vlastními silami pokračuje v těchto dnech postupná rekonstrukce bývalé ubytovny pro vazebníky. Z nechvalně pověstného předrevolučního "třeťáku" tak vzniká oddělení pro méně přizpůsobivé vězně vyžadující zvýšenou pozornost a pro výkon doživotních trestů. Objekt s kapacitou padesáti míst bude zřejmě již v listopadu obydlen prvními pěti doživotními trestanci, kteří jsou dnes vězněni na specializovaném oddělení.

"Po dohodě s ředitelem mírovské věznice nevidíme zvýšenou potřebu okamžitého stěhování doživotních vězňů k nám. Proto chceme stavební úpravy dokončit v klidu a stěhování uskutečnit až ve chvíli, kdy se po oddělení nebudou pohybovat řemeslníci nebo jiné nezúčastněné osoby," dodává Kocourek.

(mar)


VZPOMÍNKA NA OLDŘICHA DAŇKA V průběhu letošního festivalu Šrámkova Sobotka si jeho účastníci připomněli první výročí úmrtí dramatika Oldřicha Daňka, který je spolu se soboteckými básníky pochován na hřbitově pod Humprechtem. Minulé úterý byla v sále zdravotního střediska v Sobotce otevřena výstava, která především formou fotografií rekapituluje plodný život tohoto dramatika. Výstavu zahájil malíř Josef Jíra (uprostřed), který krátce po vernisáži hovořil s ženou Oldřicha Daňka.

FOTO: jn


Prodej městských pozemků v Robousích

Robousy - Další dva zájemci požádali o odprodání městem nabízených stavebních parcel v lokalitě mezi obchvatem Jičína, komunikací na Robousy a fotbalovým hřištěm SK Hošek Robousy.

Po splnění všech potřebných náležitostí rada města doporučuje zastupitelstvu na jeho příštím veřejném zasedání odprodej schválit. V oblasti s vybudovanými a městem zainvestovanými inženýrskými sítěmi tak zbývají k prodeji již pouze dvě poslední parcely.

(mar)


Nové Noviny