Nové Noviny č. 32/0117. srpna 2001str. 6

Před zasklenou skříňkou na Valdické bráně v Jičíně zastihneme snad v každou denní dobu některého z místních občanů, často i malou skupinku. Zastavují se tu na místě, kudy prochází největší počet chodců, aby se podívali, kdo zemřel, kdo "už je na bráně". Zastavují se tu už 123 let. Jako novinka byla černá tabule k vyvěšování smutečních oznámení zřízena už v roce 1878. Bylo to za tehdy mladého starosty Václava Fejfara, mistra tesařského, dědečka spisovatele a tvůrce loupežníka Rumcajse Václava Čtvrtka.

(Ú)


Okupace sovětskou armádou a důsledky pro Junáka

V šedesátých letech se objevovaly tendence k rehabilitaci Junáka. 3. ledna 1968 při kremaci bývalého velitele a spoluzakladatele Junáka profesora Slávy Řeháka, rodáka z Jičína, se shromáždilo mnoho bývalých činovníků připravených nastoupit k obnovení Junáka. To se stalo za demokratizačního procesu a činnost v Praze byla obnovena shromážděním 29. března 1968. V Jičíně velmi aktivně začal organizovat činnost střediska a okrsku okrskový velitel a okresní zpravodaj bratr Jaro Fric - Akela. Již v dubnu došlo k náboru dětí a organizování činnosti. 8. června jsme uskutečnili brigádu v areálu přírodního divadla na Čeřovce, které bylo přiděleno středisku jako junácká rezervace se dvěma dřevěnými klubovnami. V červenci se konala oblastní lesní škola v lomu - rokli u Homole pod Loretou. Tím byl dán základ pro vycvičení nových vůdců činovníků. Přes krátkou dobu výchovné činnosti se nám podařilo tábořit v Prokopském údolí u hradu Kosti. Činnost pro nás probíhala normálně, pěkně se rozvíjela členská základna a přibývalo i zkušených vůdců a lesoškoláků, kteří se hlásili do služby vlasti a mládeži. Až přišel onen osudový den 20. srpna 1968, kdy od 23 hodin armády pěti spojeneckých států Varšavské smlouvy přepadly a začaly okupovat naši vlast.

Přesto naše činnost nepřestala a oddíly i střediska zatím pracovaly dále. Pravidelně se oddíly i středisková rada schází, vyvíjí se výchovná činnost. K 50. výročí vzniku ČSR se připravuje a uskutečňuje vysazení stromu Svobody - lípy a javoru na Čeřovce. Taktéž byl dne 27. října v rezervaci uspořádán slavnostní táborový oheň, při kterém byl skládán junácký slib.

Tehdejší Svobodné slovo o této události napsalo: "V předvečer 50. výročí vzniku ČSSR byl uskutečněn v přírodní "junácké rezervaci" na Čeřovce v Jičíně slavnostní táborový oheň. Při tomto táborovém ohni, v pořadí již druhém po 20leté přestávce, byl skládán slib skautek, světlušek, junáků a vlčat jičínského střediska. Slavnostní ceremoniál řídil bratr Palas - Pes, kterému za středisko předal hlášení střediskový velitel br. Bučina. Táborový oheň slavnostně zapálil nejstarší činný junák, okrskový velitel a vůdce smečky vlčat br. Jaro Fric - Akela. Slavnostní junácký slib do rukou druhého zástupce velitele Riegrovy oblasti - lesoškoláka br. Palase, na československou státní vlajku a Palackého "Dějiny národa českého" složilo 9 skautek, 6 světlušek, 22 junáků a 11 vlčat. Slavnostního slibu se zúčastnilo 83 aktivních junáků a skautek a okolo 150 rodičů a diváků. Slavnostní chvíle byla zakončena junáckou a státní hymnou."

Na počest III. sněmu uspořádalo středisko dne 25. listopadu 1968 sbírku "Akce 777 - vesnička SOS", bylo vybráno a odevzdáno 6 091,20 Kčs. Sněm rozhodl o zavedení nové organizační struktury okresních a krajských rad. ČSM (Československý svaz mládeže) se rozpadl a místo něj v prosinci 1968 se vytváří volná federace dětských a mládežnických organizací, jenomže Junák necítí potřebu do ní vstoupit. Junák byl též pozván na schůzku OFDM (Okresní federace dětí a mládeže) a účastnil se jí jako pozorovatel. Na podnět ústřední rady Junáka nám byl doporučen vstup do OFDM, dne 24. 3. 1969 na shromáždění jsme byli přijati. Naše účast v OFDM nám zajistila převedení nějakého majetku a od ONV státní dotaci. V listopadu 1969 byla zrušena OFDM a vytvořena SODM (Sdružení organizací dětí a mládeže). Ze závěru PÚV KSČ ze dne 17. 11. 1969 a 20.1. 1970 bylo projednáno budování jednotné masové dobrovolné organizace dětí a mládeže ČSSR, budoucího SSM (Socialistického svazu mládeže). Junák pracoval i nadále samostatně a také jednotlivá střediska se navzájem lišila. Kvalitní a sebejistá práce Junáka jako by budila respekt i samotného předsednictva OV KSČ. Od ledna 1970 už POV KSČ začalo opět suverénně vládnout, kádrovalo představitele jednotlivých okresních rad tehdejších sedmi organizací dětí a mládeže a jejich funkcionáře vesele odvolávalo a vyměňovalo, totéž bylo i u všech společenských organizací. Jen Junáka se kádrování nedotýká, čeká se, "až bude nalezena schopná náhrada", jak stojí v zápisech jednání POV KSČ z 24.3. 1970. Junák se sice do sjednocovacího procesu zapojil, jeho zástupci však k přípravě sjednocení nepřispěli a ani prakticky se Junák na Jičínsku k sjednocení neměl.

Letní tábory v roce 1970 se pro stranické funkcionáře měly stát poslední příležitostí "citlivě získávat děti a vedoucí Junáka ke vstupu do společné organizace." Do všech skautských středisek byly rozeslány namnožené materiály o programu a organizační výstavbě Pionýrské organizace a soudruh Fous, tajemník Národní fronty a soudruh R. Novotný, hlava Leninského svazu mladých a předseda právě vytvořeného jednotného SSM, objížděli tábory. Zjistili, že vedoucí ztratili zájem na práci v PO, i když to slovy zastírají, a děti otevřeněji nemíní přestoupit do takové "špatné organizace, jakou je Pionýr". Poslední táborové ohně byly na většině táborech tzv. Loučení. Loučením zvané, protože naše dny byly na dlouho sečteny a nevěděli jsme, kdy se znovu sejdeme. Skauti opravdu chápali sjednocení jako rušení Junáka, podobné tomu v roce 1948. 31. srpna 1970 skončila činnost Junáka, ale jen málo dětí přešlo do Pionýra. Ani tlak normalizace nepřivedl větší část dětí, které si zamilovaly Junáka, opět do řad pionýrů. Junák se v letech 1968 - 1970 projevil jako mimořádně životaschopná a kvalitní organizace. Prokázal to znovu i po dvaceti letech.

Jaroslav Drozen - Šotek, Jičín


Zpěvy Taize poprvé zazní v Jičíně

Jičín - Ojedinělé setkání, částečně inspirované tradičními Akademickými týdny v Novém Městě nad Metují, připravila skupina několika pořadatelů na příští víkend v Jičíně. Půjde o první Ekumenický festival mladých v jezuitské koleji v Jičíně.

Třídenní festival, připravený na dny 24. až 26. srpna, se bude skládat z několika přednášek, večerních modliteb a závěrečné nedělní bohoslužby. Mezitím bude účastníkům ponechán volný prostor pro vlastní program.

Podle jednoho z hlavních pořadatelů Davida Kracíka spočívá podstata celého projektu, s nímž mu pomáhá několik přátel, především ve smíření. "Je dobré udělat krok směrem k jednotě. Musíme se scházet, abychom se poznali a vzájemně se potřebovali," vyzdvihuje Kracík hlavní myšlenku ekumenického setkání v Jičíně. Jakousi "duchovní páteří" festivalu budou modlitby, přesněji zpěvy z Taize. Jde o zhudebněné úryvky žalmů, citátů z evangelia nebo z dochovaných úryvků staré křesťanské tradice. Zpívají se v různých jazycích. Taize je ekumenická komunita, sídlící ve stejnojmenné vesničce ve Francii, kterou v roce 1940 založil bratr Roger Schutz.

"Do Taize jezdím už sedm let, nejdéle jsem tam zatím strávil půl roku. Zúčastnil jsem se i velkého Evropského setkání mladých křesťanů, které komunita pravidelně pořádá," doplnil Kracík, čímž vysvětli i svou inspiraci.

Druhou významnou složkou festivalu jsou také přednášky zástupců různých církví. Pozváni jsou evangelický farář Svatopluk Karásek, pravoslavný duchovní Pachomij Paďouk, katolický kněz Vojtěch Eliáš a biskup Československé církve husitské Štěpán Klásek. Přednášky organizuje železnický farář P. Josef Kordík. "Pravidelně navštěvuji Akademické týdny v Novém Městě nad Metují a něco podobného, i když v menším rozsahu, bychom chtěli nabídnout i zde v Jičíně. Přednášející jsme vybírali především podle toho, aby měli jazyk přijatelný pro mladé lidi," doplnil P. Kordík, který delší dobu zval zajímavé hosty na besedy i do Železnice.

Po každé přednášce bude následovat panelová diskuze, otázky mají být pokládány prostřednictvím lístků, které budou rozdány účastníkům ještě před každou besedou. "Přednášek se má možnost zúčastnit kdokoliv, jsou určeny všem ve věku od deseti do devadesáti let," říká Kordík.

Ekumenický festival mladých, který se bude odehrávat na druhém nádvoří jezuitské koleje, by neměl být jednorázovou akcí. David Kracík připustil, že by se setkání mohlo opakovat každoročně. Toho nadcházejícího se sice nikdo z Taize, kde nyní působí i dva Češi, nezúčastní, ale na říjen se očekává příjezd bratra Josefa, jednoho z členů tamní komunity. Na podzim chystá Taize další Evropské setkání mladých, tentokrát v Budapešti.

(jn)


Program ekumenického festivalu mladých

Jezuitská kolej

Pátek 24. srpna

14.00 - Příjem pro ty, kteří budou ubytování v 1. ZŠ
16.00 - Přednáška a koncert, evangelický farář z Prahy Svatopluk Karásek
19.00 - Karel Kryl, poesie a zpěv v podání Miroslava Vitáčka
21.00 - Večerní modlitba Taizé - páteční uctívání kříže

Sobota 25. srpna

9.00 - Ranní modlitba
10.00 - Přednáška pravoslavného duchovního z Tábora, jeromonach Pachomij Paďouk
14.30 - Přednáška katolického kněze z Prahy, P. Vojtěch Eliáš
16.00 - Přednáška biskupa Československé církve husitské z HK, Štěpán Klásek
21.00 - Večerní modlitba Taizé - slavnost světla

Neděle 26. srpna

10.00 - Ekumenická bohoslužba


Město uvolnilo na publikaci čtyřicet tisíc

Jičín - Čtyřicet tisíc korun uvolnilo město ze svého rozpočtu jako příspěvek k vydání první pracovní verze publikace s prozatímním názvem Nástin vývoje tělesné výchovy a sportu v Jičíně 1852 až 2002.

Zástupci jednotlivých jičínských oddílů, spolků, tělovýchovných a sportovních organizací vnímají toto rozhodnutí města jako podstatnou pomoc a zároveň jako velmi důležité ocenění více než tříleté práce celého redakčního kolektivu. Během tohoto období vznikaly jednotlivé části sborníku, jehož výhledová knižní podoba si dává za úkol zmapovat vývoj sportovních aktivit ve městě Jičíně, a to v širokém záběru od roku 1852 až do současnosti. Do svého obsahu zahrne ještě sportovní sezóna příštího roku. V této fázi redakční rada v čele s Josefem Kozákem řeší problém účelného zredukování jednotlivých příspěvků do únosné míry, aby jejich rozsah umožnil vydání knižní publikace s přiměřenou cenou, neomezující její budoucí prodejnost.

(mar)


Wiesenmarkt v Erbachu

Jičín - Tradičních desetidenních trhů v německém Erbachu se již po osmé v pořadí zúčastnili i zástupci Jičína. V rámci stodevětadevadesátého ročníku populárního Wiesenmarktu byla i letos postavena evropská vesnička, ve které jednotlivé delegace prezentovaly všechna čtyři města, jejichž obyvatelé udržují s Erbachem dlouhodobé partnerské vztahy. V jičínském stánku byly k dispozici nejen písemné materiály přibližující život v Jičíně a jeho okolí, ale i celá řada turistických příruček, map a dalších informačních publikací o Jičínsku a Českém ráji. Charakteristické výrobky našeho kraje reprezentovaly mimo jiné i tradiční Hořické trubičky. Přátelé z Erbachu se na oplátku letos zúčastní jedenáctého ročníku festivalu Jičín - město pohádky.

(mar)


SRPEN 1968 Drazí přátelé! Dnes vám přišli na pomoc vaši třídní bratři. Nepřišli k vám proto, aby se vměšovali do vašich vnitřních záležitostí, ale proto, aby spolu s vámi kladli odpor kontrarevoluci, obhájili věc socialismu a zažehnali nebezpečí, ohrožující suverenitu, nezávislost a bezpečnost vaší vlasti. Vojska bratrských spojeneckých států přišla proto, aby vám nikdo nemohl vzít svobodu, dobytou s námi ve společném boji s fašismem, aby vám nikdo nemohl zabránit v světlé cestě socialismu. Tato vojska opustí vaše území v okamžiku, kdy bude odstraněno nebezpečí ohrožující svobodu a nezávislost Československa. To se dočteme v propagandistickém letáku ze srpna 1968 nacházejícím se dnes ve Státním okresním archivu v Jičíně. Texty plné frází o vzájemné spolupráci a hrozící nebezpečím ze západu stěží mohly ovlivnit smýšlení obyvatel pobouřených vstupem armád Varšavské smlouvy na území ČSSR. Pocity rozhořčení a vzdoru se mísily s neskrývanými obavami, což lze vyčíst i z hodně "učesané" kroniky města Jičína, popisující vysílání státního rozhlasu, který "seznamoval veřejnost s rezolucemi označujícími zásah vojsk států Varšavské smlouvy za násilnou okupaci území suverénního státu a zprávou, že se v Praze tvoří barikády a že vojsko střílí do vzduchu, vyvolal rozhlas vlnu neskrývaného rozhořčení a obav z možnosti vzniku třetí světové války." Nejistotu vyjadřují i následující řádky: Nákupní horečka zachvátila rázem celé město, před potravinářskými obchody na chodnících se všude tísnily davy lidí. Pracovníci v mnohých závodech opouštěli pracoviště, všude se vedly vzrušené diskuse k současné situaci. Ne všichni však obraceli směrovky u silnic, vyvěšovali transparenty a odmítali poskytnout okupantům sebenepatrnější pomoc. Někteří naopak vstup armád vítali a našli se i tací, kteří "využili stávajících zmatků k rozkrádání státního i soukromého majetku, jiní volili formu anonymních dopisů k vyřizování osobních účtů."

Vstup armád i přes odpor většiny národa udělal tečku za reformními snahami bouřlivého roku 1968. Postupně byly odstraněny nápisy z plotů a zdí, texty novinových článků ztratily svou ostrost a z okupantů se stali osvoboditelé. Pravověrní komunisté se začali bratřit se sovětskou armádou u samovaru a malý vyviklaný kamínek se na dalších dvacet let stal pevnou součástí socialistického tábora. Fotografie Josefa Knoppa zachycující průjezd tanků po Husově ulici v Jičíně je zapůjčena z archivu Okresního muzea v Jičíně.

(to)


Občanské sdružení pokračuje v projektu oživení koleje

Jičín - Občanské sdružení Kolej v jednom kole předložilo jičínské radnici projekt vytvoření celkové koncepce možného využití jezuitské koleje.

Podle vyjádření hlavního organizátora projektu Jiřího Veselého se má na jeho realizaci podílet sdružení především mnoha hodinami svépomocných prací. Ze získaného padesátitisícového grantu Open Society Fund Praha budou částečně hrazeny propagační materiály a především příprava a výroba tiskoviny prezentující postupně dosahované výsledky. Působnost nabízeného projektu v rámci Jičínského regionu má zároveň posloužit jako modelový příklad využití podobných objektů na celém území České republiky.

"Naším záměrem je vytvoření celkového konceptu budoucího využití koleje na základě široké účasti občanů města s použitím metody akčního plánování. Projekt naznačuje možná východiska ze současného neutěšeného stavu mnoha zdevastovaných historických staveb v centrech našich měst na modelovém příkladu bývalých ruských kasáren, která se postupně stávají alternativním kulturním a sociálním prostorem města Jičína. Projekt se tak stane fyzickým podkladem k dalším úvahám o budoucnosti tohoto a podobných komplexů. Jedním z výstupů bude barevná, bohatě ilustrovaná, "populárně-naučná" publikace přístupná všem zájemcům," popisuje cíle projektu jeho hlavní koordinátor Osamu Okamura.

Cílovou skupinou projektu jsou místní občané všech věkových kategorií, městské zastupitelstvo spolupracující na tvorbě konkrétního záměru vycházejícího ze studie potřeb města a další podobné organizace a iniciativy po celé České republice, kterým může tento projekt posloužit jako již zmíněný modelový příklad.

"Projekt našeho občanského sdružení ukazuje možnosti polyfunkčního využití rozlehlých, opuštěných a zanedbaných komplexů historických budov v úzké vazbě na proměňující se poptávku ze strany města a jeho občanů. Grantová podpora nám umožní především širokou publikaci dosažených výsledků," dokončuje myšlenku architekt Okamura.

Jiří Veselý zároveň zdůrazňuje, že cílem občanského sdružení je uskutečňovat a podporovat nezávislé kulturní a vzdělávací aktivity, směřující k rozvoji občanské společnosti ve městě Jičíně a spolupracovat s dalšími podobně zaměřenými subjekty. Hlavní myšlenkou sdružení je znovuzapojení po léta zdevastovaného komplexu bývalé jezuitské koleje zpět do živého organizmu města.

(mar)


Nové Noviny