Nové Noviny č. 35/017. září 2001str. 3

Odstranění vibrací a hluku přijde na víc než 2 miliony

Nová Paka - Nadměrné vibrace a hluk, který způsobuje provoz společnosti Lohmann & Rauscher, by měl být odstraněn. Nejvíce si tak oddychnou především lékaři a pacienti sousední polikliniky spolu s několika obyvateli okolních domů.

Problém vibrací vzniknul začátkem roku, kdy společnost nainstalovala do svého provozu nové stavy. Nadměrné vibrace přitom nepůsobí problémy pouze sousední poliklinice, ale i samotnému závodu. "Problému jsme si velmi dobře vědomi. Abychom nadměrné vibrace a hluk odstranili, rozhodli jsme se po dohodě s Okresní hygienickou stanicí podniknout několik zásadních kroků," říká ředitel podniku Milan Dušánek. "Již jsme přerušili zemní vedení mezi naší firmou a poliklinikou, instalovali jsme i speciální izolační podložky pod naše stroje. Přestože tato opatření částečně vibrace snížila, neodstranila je zcela. Proto nám v současnosti německá společnost Bilz instaluje ještě speciální vzduchové tlumiče. Jenom tato opatření nás přijdou na 80 tisíc marek," vypočítává ředitel.

Pokud jde o hluk, rozhodla se firma Lohmann & Rauscher odstranit všechny nepotřebné otvory právě směrem k poliklinice. "Udělali jsme i kompletní rekonstrukci fasády a v tomto týdnu jsme jednali se společností Trox o dalších opatřeních. Německá společnost nám nabídla speciální zatlumovací vložky do výduchů směrem k poliklinice, což by taktéž mělo celkový hluk snížit, až odstranit. Pokud se tak nestane, museli bychom výduchy ohnout od polikliniky směrem nahoru," doplňuje Dušánek. S odstraněním hluku se prý náklady při velmi skromném odhadu vyšplhají na více než 120 tisíc marek.

Podle okresního hygienika MUDr. Jaromíra Hrubého se společnost Lohmann & Rauscher k problému postavila čelem. "Z našeho pohledu společnost činí přesně takové kroky, které jí přísluší. Na základě dohody by měly být do konce září odstraněny vibrace, což bude po tomto datu ve spolupráci s poliklinikou zhodnoceno," reaguje na dotaz Hrubý. "Nejdéle do konce roku mají být vyřešeny i problémy týkající se nadměrného hluku," dodal.

(max)


Města si vybrala Erste

Pokračování ze str.1

Podle vedoucího radnice v Hořicích Jaroslava Vaise není výkup veřejně neobchodovatelných akcií ČS ještě ukončen. Erste Bank se prý i v těchto dnech hlásí další zájemci, kteří chtějí cenné papíry zpeněžit. "Ani konečná cena není v tuto chvíli ještě definitivní, rozhodující pro její výši bude právě to, jaký podíl z celkové emise v držení měst a obcí Erste nakonec získá," upozornil Vais. Podotkl, že 122 korun za akcii je z její strany minimální nabízená cena. Kromě Jičína a Hořic se na okrese rozhodla spořitelní akcie za necelých 400 tisíc korun prodat i Sobotka. Naopak V Nové Pace, Bělohradě a Kopidlně prodej zamítli.

(jn)


Rekonstrukce zničených kurtů

Jičín - Rekonstrukce tenisových kurtů těžce poničených lijákem potrvá pravděpodobně až do jara příštího roku a bude stát více než půl milionu korun. Hlavní příčinou velkých škod v této oblasti byl podle ředitele Technických služeb Čeňka Strašíka především velmi špatný stav podzemního drenážního potrubí vedoucího z tenisových kurtů směrem k vodoteči u nedalekých rodinných domků.

"Drenáže jsou na několika místech přerušeny. Proto se v nich voda natlakovala tak obrovskou silou, že prorazila na povrch jednoho z kurtů, přičemž vyvěrala až do dvoumetrové výše. Vinou špatného vyspádování pak tekla ve dvou proudech a v podstatě kompletně zničila čtyři tenisové kurty, pátý se nám zřejmě podaří opravit. Bohužel schází technické řešení odvedení povrchových vod pod pešunkem mezi tréninkovou tenisovou zdí a škvárovým fotbalovým hřištěm, kde by mohla volně odtékat do kanalizace. Zejména proto se z této části tenisového areálu stal v osudný den doslova rybník s hloubkou přesahující jeden metr," popisuje hlavní příčiny povodně a následných škod na stadionu Strašík, který odstranění popsaných závad již několikrát marně inicioval.

Rekonstrukce tenisových kurtů bude zahájena výstavbou nového drenážního potrubí za odhadovanou cenu devadesáti tisíc korun. Tuto investici podle Strašíka zaplatí tenisový oddíl, který si tím předplatí nájemné na několik příštích let.

"Veškeré nutné opravy přijdou asi na čtyři sta tisíc korun. Protože ale chceme v celé oblasti vybudovat řádné odvodnění a další technická protipovodňová opatření, dostaneme se zřejmě až na částku blížící se ke třem čtvrtinám milionu korun," odhaduje ředitel TS.

Rekonstrukce tenisových kurtů a výstavba odvodnění dané oblasti bude uhrazena ze sdružených prostředků města, Technických služeb, tenisového oddílu a z finančního vypořádání pojistné události.

(mar)


Tubus obsahuje cenné historické záznamy

Pracovnice Městského úřadu Jičín si prohlížejí historické písemnosti, které obsahoval tubus nalezený v nejvyšší části věže novoměstského kostela. Na závěr jeho současné rekonstrukce bude kovová schránka vrácena zpět do báně.

FOTO: mar

Jičín - V rámci zahájených oprav novoměstského hřbitovního kostela Panny Marie de Sale byl z jeho hrotnice snesen dvě stě kilogramů vážící kříž s bání, v níž byly podle očekávání nalezeny pamětní listiny.

Na základě dochovaných záznamů bylo ocelové pouzdro na nejvyšší bod historického objektu umístěno v roce 1718, kdy byla k původní stavbě kostela, zahájené v roce 1629, přistavěna věž se zvonicí. Tubus kromě dobových mincí z roku 1836 obsahuje arcibiskupské povolení na vyzdvižení kostela, doklad o stavbě věže, Národní listy a Jičínský obzor z roku 1861 a řadu dalších písemností z let 1661, 1718, 1836 a 1861. Bohužel chybí sebemenší zmínka o posledních větších opravách, které byly provedeny zřejmě v průběhu roku 1944. Pouze na části dřevěné římsy věže kostela byl nalezen písemný záznam klempíře o částečné úpravě jejího oplechování provedeného v roce 1941.

Velmi zajímavou dochovanou listinou je například dvě stě čtyřicet let starý záznam o opravách z roku 1861, ve kterém měšťanosta František Rutte mimo jiné uvádí: "Dne 28. července léta páně 1861 zdvihla se mezi třetí a čtvrtou odpolední hodinou v Jičíně a jeho okolí taková vichřice, že střechu tohoto novoměstského chrámu páně na vedle vedoucí silnici shodila tak, že s náramným hromovým hřmotem až k blízké zahradě spadla a na tisíce kousků se rozbila. Dva v této střeše, čili věži visící zvony též zhozeni byli a jeden z nich od roku 1643 se bohužel roztloukl."

Tehdejší opravu kostela Panny Marie de Sale provedl mistr klempířský pan František Škoda za 2 578 zlatých a 98 krejcarů.

"Sedmého října stavba této střechy tak daleko pokročila, že toho dne svatý kříž vysvětiti a zasaditi mohl, což se stalo za panování jeho veličenstva Františka Josefa I. císaře rakouského," uvádí dál Rutte ve svých záznamech.

Současnou rekonstrukci krovů, výměnu střešní krytiny a částečné opravy fasád provádí stavební společnost Richarda Mlýnka z Malých Hoštic za předběžně stanovenou cenu ve výši zhruba 1,815 milionu korun. Římskokatolická církev se na této sumě podílí částkou přibližně 195 tisíc, město Jičín přidá 360 tisíc a stát prostřednictvím dotace z Programu regenerace městské památkové rezervace doplatí 1,260 milionu korun.

Po ukončení rekonstrukce kostela bude tubus opět vrácen do báně. Ještě předtím se však zřejmě zástupci jičínské radnice dohodnou s arciděkanstvím o doplnění jeho obsahu současnými informacemi, které tak zůstanou uchovány pro příští generace.

(mar)


Projednají petici týkající se dopravy v ulicích Fügnerova a Českých bratří

Jičín - Současnou dopravní situací ve městě by se měli opět na svém zářijovém zasedání zabývat jičínští zastupitelé. Kromě změn v centru města, jako je zjednosměrnění a zpoplatnění vybraných ulic, by měli projednat i petici občanů týkající se konkrétního vyřešení dopravní situace v ulicích Fügnerova a Českých bratří.

Signatáři petice, kterých je zhruba 150, nesouhlasí především s rozhodnutím vést jednosměrný provoz z ulice Českých bratří do Denisovy ulice. Podle nich dopravní systém řešící přetíženost v oblasti pěší zóny zavedením jednosměrného provozu v ulicích Tyršova, Husova, Fügnerova, Jungmannova s jediným povoleným výjezdem právě pouze v dolní části Fügnerovy ulice, nebyl rozhodně vhodně vyřešen. Touto změnou totiž vzniká několikanásobně vyšší zatížení, které má za následek zejména vysoký stupeň koncentrace škodlivých látek, prašnost a hlučnost. Z těchto důvodů navrhují změnu situace vedením jednosměrného provozu opačně, a to z ulice Denisovy do Českých bratří. "Tato krátká část ulice je nejméně obydlena, většinu tvoří kanceláře. Zátěž pro obyvatele by tedy byla minimální ve srovnání se současným stavem. Nyní je touto ulicí veden provoz v opačném směru, což potvrzuje, že je funkční a průjezdná. Domníváme se, že toto řešení více vyhovuje obyvatelům i řidičům zároveň," prohlašují pisatelé petice, kterými jsou převážně obyvatelé Fügnerovy ulice.

O zařazení mimořádného bodu týkajícího se dopravní situace ve městě v okolí Husovy ulice a na sídlišti Na Jihu na jednání zastupitelstva požádal zastupitel Karel Bureš spolu s Miroslavem Matějkou. "Důvodem žádosti o zařazení tohoto bodu není pouze petice, ale náš názor, že při zpracování nového dopravního generelu je nutné vycházet ne z momentální dopravní situace, ale z dlouhodobého výhledu, který zohlední jak názory veřejnosti, tak zejména návaznost na celkovou dopravu ve městě a jeho architektonickou strukturu," vyjadřuje se Matějka. Také myšlenka pisatelů petice změnit jednosměrku z Denisovy ulice do Českých bratří, se mu zamlouvá. "Bydlím ve Fügnerově ulici a vím, že v Denisovce je méně obytných domů, ale i lepší silnice. Proto to považuji za rozumné," říká.

Starosta Jiří Liška naopak o tomto návrhu vnitřně pochybuje. "Pokud vím, výjezd z Denisovky patřil vždy spíše k těm nebezpečným. Naším cílem bylo především změnit přetíženou dopravu v oblasti autobusového nádraží. Při dopravních změnách chceme udržet dvě základní podmínky a myšlenky. Jde o bezpečnost a jednoduchost," prohlašuje starosta s tím, že v těchto dnech by měla proběhnout i pracovní schůzka zainteresovaných institucí rozhodujících o dopravě ve městě, aby se změny provozu zhruba po dvouměsíčním provozu zhodnotily. Jednání, které se koná po uzávěrce našeho listu, by přitom měli být přítomni i zástupci stěžovatelů.

Změny nejsou vyloučeny ani pokud jde o placená stání. Jak říká Liška, je nesmyslné, aby Jičín provozoval parkoviště bez aut. "K placenému stání se jistě vrátíme. Minimálně přes letní sezonu parkoviště v oblasti Husovky placená být musí, aby měli kde zastavit alespoň turisté. Proto by bylo rozumné, kdyby zpoplatněná místa byla zachována přinejmenším přes léto," konstatuje. I když prý změny nebyly dělány pro finanční zisk, ale pro zlepšení současného stavu dopravy ve městě, náklady na zabezpečení vybírání parkovného rozhodně nesmí být vyšší než vybrané příjmy.

(max)


Parkoviště není ztrátové

Zkrácení parkovací zóny v Tyršově ulici umožnilo Technických službám výrazně zeštíhlit počet pracovníků na parkovišti. Tímto opatřením by dokonce jeho provoz nemusel být již ztrátový.

Se zkrácením parkovací zóny je pak velmi spokojen zejména ředitel TS Čeněk Strašík. "Tato změna nám umožnila původně čtyřčlennou obsluhu parkoviště zredukovat pouze na jednoho pracovníka, čímž šetříme 75 procent mzdových nákladů. Z předběžných čísel lze tedy usoudit, že provoz parkoviště není v těchto dnech v záporných číslech. Za konečný stav bych však považoval instalaci dvou parkovacích automatů. Pak bychom mohli být jako například na Valdštejnově náměstí v zisku," připouští Strašík.

Ředitel navrhuje přemístění nepoužívaného automatu z parkoviště na rohu Tylovy a Jiráskovy ulice a velmi málo využitého přístroje z náměstí Svobody.

(mar)


Nové Noviny