Nové Noviny č. 37/0121. září 2001str. 6

Český energetický trh čeká zásadní zlom

Hradec Králové, Jihlava - Elektřina se má do pěti let stát zbožím, jako kterékoli jiné, jež se na volném trhu řídí pravidlem poptávky a nabídky. Konkrétní časový harmonogram transformace odvětví potvrdil předminulý týden Energetický regulační úřad (ERÚ).

První viditelné změny nastanou už od ledna příštího roku, kdy po deseti letech postupné deregulace dojde i k částečnému otevření trhu. Část největších odběratelů si tak bude moci vybrat, od koho proud nakoupí. Změny po Novém roce pocítí hlavně domácnosti, protože podobně jako u vodného a stočného pominou dosud uplatňované křížové dotace, kdy velkoodběratelé platí za proud podstatně více než obyvatelstvo.

O kolik konkrétně v lednu stoupnou právě domácnostem ceny za elektřinu, kterou do sítě dodává akciová společnost Východočeská energetika, zatím není schopen nikdo říct. Podle vedoucí kanceláře generálního ředitele VČE Zlaty Pávové určí konečné sazby pro zákazníky až Energetický regulační úřad. "Tuto otázku zatím nejsme schopni zodpovědět. Čekáme, až nám regulační úřad stanoví cenu za distribuci. Na základě toho se bude odvíjet další kalkulace a konečná cena pro spotřebitele," uvedla Pávová.

Tisková mluvčí ERÚ Jarmila Lehnerová oznámila, že od příštího roku domácnostem podraží elektřina v průměru o 13 procent s tím, že sazby budou v jednotlivých regionech republiky odlišné. "Budou se lišit podle dodavatele. Největší nárůst předpokládáme v Praze, naopak nejméně stoupnou ceny ve východních Čechách. Přesná procenta budeme ale znát až v průběhu listopadu. Od všech regionálních distributorů jsme si vyžádali potřebné údaje. V současnosti analyzujeme jejich náklady, abychom mohli spočítat cenu za distribuci v jednotlivých napěťových hladinách," sdělila NN Lehnerová.

Upřesnila, že výsledná cena za dodávku elektřiny pro konečného zákazníka se bude skládat z několika složek: výroba, přenos, distribuce, systémové služby a obchodní marže. "Poprvé se také zavádí příspěvek na povinný výkup energie z obnovitelných zdrojů, například vodních a solárních elektráren," doplnila mluvčí ERÚ. Mimo to se zvýší i samotné výkupní ceny za "čistou" energii z obnovitelných zdrojů, čímž se zlepší návratnost investic vložených do těchto (ekologických) zařízení.

Očekávaný nejnižší meziroční nárůst cen pro domácnosti ve východních Čechách je podle slov Zlaty Pávové důkazem toho, "že VČE je dobrý hospodář". "Rozhodujícím faktorem pro výpočet konečné ceny pro odběratele jsou náklady na distribuci, a ty jsou u nás ve srovnání s ostatními distributory v Česku zřejmě nejnižší," poznamenala Pávová.

Důležitou novinkou od ledna 2002 bude skutečnost, že prvních bezmála šedesát největších odběratelů s roční spotřebou nad 40 gigawatthodin, jejichž podíl na trhu s elektřinou odpovídá zhruba 30 procentům, si budou moci vybrat dodavatele podle vlastního uvážení. A od roku 2006 bude tato svobodná volba platit pro všechny klienty bez rozdílu, tedy i domácnosti, které do té doby budou mít statut chráněného zákazníka.

Analytici se přitom shodují, že úplná liberalizace trhu, tedy otevření "přepravní sítě" třetím stranám, vytvoří konkurenční prostředí, které přinese nižší ceny energií, lepší služby a vyšší uživatelský komfort. V elektroenergetice by tak mělo v dohledné době podnikat více výrobců, distributorů a obchodníků než dnes. K tomu musí mít příslušné licence, které uděluje Energetický regulační úřad. V případě plynu bude trh liberalizován podstatně pomaleji, první změny v tomto odvětví se očekávají až v roce 2005.

(jn)


Státní podíl ve VČE získá zřejmě německý gigant E.ON

Hradec Králové - Nikoliv společnost Vattenfall, které před časem prodaly své akcie města a obce, ale německý gigant E.ON bude při nadcházející privatizaci elektrárenské společnosti ČEZ a šesti distributorů usilovat o ovládnutí Východočeské energetiky, v níž má zatím většinový podíl stát prostřednictvím Fondu národního majetku.

O přeskupu majetkových podílů mezi dvěma zahraničními investory ve VČE se rozhodlo už vloni. "K samotné změně v akcionářské struktuře podniku došlo letos na jaře. Mimořádná valná hromada společnosti, která se konala v březnu, potvrdila druhému největšímu akcionáři Východočeské energetiky, kterým byla firma Vattenfall, souhlas k převodu akcií na společnost E.ON. Ta v současnosti vlastní necelých 42 procent akcií," oznámila vedoucí kanceláře ředitele VČE Zlata Pávová. Současně podotkla, že majoritní balík v poměru 50,06 procenta drží Fond národního majetku. Třetím nejvýznamnějším akcionářem Východočeské energetiky jsou Elektrárny Opatovice (6,67%).

Rozvodná společnost VČE loni zaznamenala zvýšení tržeb i zisku. Výnosy vzrostly o pět procent na 9,38 miliardy korun a hospodářský výsledek po zdanění činil 374 milionů korun. Zisk tak stoupl o více jak 30 procent, když v roce 1999 dosáhla společnost profitu ve výši 283 milionů korun. Lepší ekonomické výsledky přičítá Pávová nárůstu odběrů u velkoodběratelů a loňskému zvýšení cen elektřiny pro maloodběratele o 15 procent. "Projevily se zavedené úspory a lepší výsledky v oblasti nákupu i prodeje," uvedla Pávová.

U velkoodběratelů došlo meziročně k zvýšení odběru o 5,4%. Naopak u ostatních kategorií zaznamenala VČE pokles poptávky, v případě podnikatelského maloodběru o 0,9% a u obyvatelstva o 2,1%. Tento mírný propad lze podle Pávové přičíst na vrub teplejší zimě, klesajícímu zájmu o elektrické vytápění a loňskému zdražení, které vyvolalo tlak na nižší spotřebu u domácností.

Letošní hospodářský výsledek za první pololetí je přitom ve srovnání se stejným obdobím loňského roku ještě o polovinu vyšší. Pávová ovšem upozornila, že uvedená čísla za loňský a letošní rok nejsou z důvodu reorganizačních změn s těmi předloňskými plně srovnatelná. V půlce loňského roku totiž ve VČE došlo k vyčlenění některých činností do čtyř nových samostatných dceřinných společností. Základní jmění společnosti, která má zhruba 1600 zaměstnanců, činí 2,55 miliardy korun.

(jn)


Setkání vyvrcholilo odléváním plastik

Jičín - Tavbou litiny, odléváním plastik a jejich vernisáží vyvrcholilo mezinárodní setkání studentů a absolventů uměleckých škol v jezuitské koleji. Nepříznivé počasí odsunulo zřejmě nejatraktivnější etapu zrodu uměleckých děl až do pozdních sobotních hodin, přesto si na nevšední událost počkalo několik desítek diváků.

V řadách začínajících sochařů vládla nepopsatelná, místy až nervózní atmosféra, kterou navíc umocňovalo nebezpečí hrozící při tavbě, odpichu a manipulaci s tekoucí litinou, ale i skutečnost, že pro mnohé to byla životní premiéra.

Mezinárodní kovoliteckou a sochařskou dílnu IRON 01 organizovalo Občanské sdružení Kolej v jednom kole jako jednu z dalších alternativních kulturních akcí. Letní sochařská dílna byla podle vyjádření jednoho z organizátorů Osamu Okamury pouze jednou částí projektu postupného vytváření celkového konceptu využití bývalé jezuitské koleje.

(mar)


Zájem o vzdělání se mezi odsouzenými stále zvyšuje

Valdice - Prázdniny jsou nenávratně pryč a školákům opět nastává pro ně méně radostné období. Málokdo si přitom uvědomuje, že tento fakt se dotýká i valdické věznice, za jejímiž zdmi se připravují na svá budoucí povolání zdejší odsouzení. Zájem o různé vzdělávací obory se přitom v posledních letech zvyšuje.

Myšlenka vzdělávání osob, které se nacházejí ve výkonu trestu, sahá do dob rakouského mocnářství. Po druhé světové válce byla tato idea včleněna do naší legislativy, což byl impulz pro budování skutečného vězeňského školství. V roce 1983 došlo k založení Středního odborného učiliště Sboru nápravné výchovy se sídlem v Praze, které zastřešovalo tzv. Školská vzdělávací střediska (ŠVS) v některých nápravných zařízeních. Tak tomu je ostatně dodnes. ŠVS Valdice vyvíjí svou činnost od uvedeného data, přičemž překonalo i kritické období po roce 1989, kdy se v důsledku rozsáhlé amnestie potýkalo s akutním nedostatkem studentů.

Aktuální nabídku vzdělávacích programů v tomto školním roce lze rozdělit na dvě části. Tu první představují učební obory, druhou odborné a vzdělávací kurzy. Odsouzení mají možnost absolvovat dvou až tříletý obor večerního studia se zaměřením na obrábění kovů. Situace na trhu práce nabízí absolventům těchto oborů reálné uplatnění. V této souvislosti je třeba dodat, že z výučního listu, který odsouzení na konci studia obdrží, není patrné, že byl získán v podmínkách výkonu trestu odnětí svobody. V loňském školním roce bylo předáno 16 výučních listů, v letošním roce předpokládáme, že se toto číslo zvýší.

Zmínili jsme se, že odsouzení mohou navštěvovat různé kurzy. Ty lze využít pro potřeby věznice či provozů, které se nacházejí uvnitř jejího areálu. To platí pro kurz malíř - natěrač, knihař, brusič skla i pro kurz českého jazyka pro cizince, neboť nárůst počtu vězněných osob, kteří neovládají češtinu, klade zvýšené nároky na vězeňský personál. Velkému zájmu se těší základy výpočetní techniky, protože přeplněnost vězeňských zařízení spolu s nedostatkem finančních prostředků neumožňují, aby se odsouzení na jiných odděleních s touto problematikou seznámili. V neposlední řadě je třeba jmenovat všeobecně vzdělávací kurz základní školy. Ukončené základní vzdělání patří totiž k nezbytným podmínkám pro další studium na střední škole, kterou je rovněž SOU Vězeňské služby ČR.

Ve valdické věznici, která je největší v republice, zajišťují v současné době výuku tři učitelé a tři mistři odborné výchovy. Všichni jsou kmenovými pracovníky věznice.

Karel Kocourek, ředitel věznice Valdice


Počty studujících

(2001/2002)

1. ročník 24
2. ročník 25
Kurz ZŠ 16
Brusič skla 10
Knihař 10
Malíř-natěrač 10
Výpočetní technika 6
Čeština pro cizince 15


Nová kanalizace v Popovicích odvede pouze splaškové vody

Popovice - V pondělí má být zahájena výstavba páté etapy popovické kanalizace. Zemní práce v celkové hodnotě 3,704 milionu korun provede společnost Stavoka Kosice. Nový kanál položí ve směru od bývalé cihelny k návsi, kde bude napojen na již dokončený řad přivedený od fotbalového stadionu.

Zastupitelstvo Jičína dalo svým hlasováním výstavbě zelenou i přesto, že Státní fond životního prostředí dosud nerozhodl o uvolní přislíbené dotace. "Od zmíněného fondu máme příslib, respektive relativně velkou naději získat padesát až šedesát procent státních investičních prostředků potřebných k výstavbě této části kanalizace. Pod tíhou uvedeného příslibu pak zastupitelstvo města na svém pracovním zasedání rozhodlo o zahájení stavebních prací," připouští riskantní rozhodnutí místostarosta Vlastislav Matucha.

Vedoucí investiční výstavby MěÚ v Jičíně Jaroslav Havelka však ve financování projektu nevidí příliš velký problém. "V uzavřené smlouvě s dodavatelem stavebních prací se zavazujeme uhradit dva miliony korun až v únoru příštího roku. Do konce roku 2002 pak doplatíme zbylou částku uvolněnou z fondu životního prostředí. Pokud tyto státní prostředky k dispozici nebudou, provedeme platbu v rámci rozpočtu města na rok 2003," popisuje dohodnutý způsob plateb Havelka. Ten také předpokládá dokončení stavby ještě v listopadu tohoto roku s tím, že na jaře budou provedeny konečné úpravy povrchů, které nelze provést v zimních měsících.

Konečná, šestá etapa výstavby kanalizace bude realizována až po získání potřebných finančních prostředků. Podle slov pracovníka investiční výstavby MěÚ v Jičíně Josefa Břeského je nová popovická kanalizace určena především k odvádění splaškových vod. Na pojmutí případných přívalových dešťů není tedy dimenzována.

(mar)


Historik umění Jaromír Zemina se představí v Suchardově domě

Nová Paka - Dnes v 16 hodin se otevřou výstavní prostory Suchardova domu v Nové Pace historikovi umění PhDr. Jaromíru Zeminovi. Tentokráte ho v úvodním slově na vernisáži zastoupí PhDr. Jarmila Vacková, zatímco Jaromír Zemina se zde bude prezentovat svojí výtvarnou tvorbou. Je to poprvé, co se tento význačný historik a přítel Nové Paky představí jako výtvarník. Autor výstavy se od raného věku pohyboval mezi uměním, protože jeho otec, novopacký rodák, Otakar Zemina, byl akademickým malířem a je proto samozřejmé, že i on, kromě vynikajících znalostí umění, které umí navíc podat velice zasvěceně, lidskou a zajímavou formou, sáhl po malířském náčiní.

PhDr. Jaromír Zemina, nyní žijící v Praze, se narodil v roce 1930 v Přední Ždírnici. V roce 1953 ukončil studium oboru historie umění a klasické archeologie na filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V Čechách i v zahraničí připravil řadu historicky zaměřených výstav význačných výtvarníků, jako byli Jan Zrzavý, Jakub Bauernfreund, Ladislav Zívr a další, ale i řadu kolektivních výstav umělců, kterými upozornil nejen naše návštěvníky, ale i cizinu na zatím málo známé umělecké hodnoty.

Vernisáž obohatí klavírními tóny Zora Křičková. Výstava obrazů Jaromíra Zeminy potrvá až do 28. října a bude otevřena denně mimo pondělí od 8 do 12 a od 13 do 16.30 hodin. Podle ředitele muzea Miloslava Bařiny tento význačný historik umění využije svoji návštěvu Nové Paky i ke dvěma přednáškám o umění v Městské knihovně.

(ur)


Nové Noviny