Nové Noviny č. 38/015. října 2001str. 3

Největší města okresu proinvestovala minimálně jeden a půl miliardy korun

Jičín, Hořice, Nová Paka - Minimálně 1,5 miliardy korun se podle dostupných údajů proinvestovalo v minulém desetiletí ve třech největších městech okresu. Je to hodně nebo málo? Pro srovnání: modernizace Okresní nemocnice Jičín, od roku 1990 nejdražší samostatná akce financovaná státem na okrese, stála už necelou půl miliardu korun.

Ostatní obecní investice často s podporou státních dotací směřovaly převážně do infrastruktury a životního prostředí, školských zařízení a do bytové výstavby. V průběhu devadesátých let se především mohutně plynofikovalo, budovaly čistírny odpadních vod a kanalizační a vodovodní sítě. Jen v Hořicích a Nové Pace si tyto práce vyžádaly necelých 300 milionů korun, což se blíží téměř třetině všech výdajů obou podkrkonošských měst.

Z více či méně kvalifikovaných odhadů vyplývá, že se v Jičíně, Nové Pace a Hořicích za poslední dekádu vynaložilo na stavební a další investiční činnost nejméně jeden a půl miliardy korun, skutečnost však bude zřejmě ještě o něco vyšší. Jičín totiž narozdíl od Nové Paky a Hořic své investiční aktivity zatím nevyčíslil. K dispozici má předběžná čísla, která zpracoval investiční odbor. Podle nich v letech 1990 až 2000 dosáhly investiční výdaje v Jičíně asi 625 milionů korun. "Zhruba 65 milionů korun je plánováno v rozpočtu na letošní rok," doplnil statistiku vedoucí finančního odboru Milan Köstinger.

Konečná suma proinvestovaných peněz v Jičíně bude ale ještě vyšší, předesílá vedoucí radnice Peter Bareš. "Částka 625 milionů korun obsahuje až na výjimky pouze peníze, které šly přes investiční odbor. K tomu je třeba přičíst řádově další desítky milionů, poskytnutých jako příspěvek Technickým službám. A město se také podílelo na akcích, které byly spolufinancovány některými ministerstvy a Ředitelstvím silnic a dálnic včetně výkupu mnoha pozemků," upozornil Bareš.

V Hořicích podle informací vedoucí tamního finančního odboru Hany Lánské směřovalo na investice od roku 1991 včetně letošních výdajů zhruba 420 milionů korun. V této sumě jsou zahrnuty například i peníze na obnovu veřejné zeleně a výkupy pozemků a nemovitostí. K přibližně stejnému číslu jako v Hořicích dospěli i v Nové Pace, kde se za stejné období podle vedoucího investičního odboru Zdeňka Kovaříka prostavělo kolem 380 milionů korun.

Vedení všech tří radnic hodnotí investiční aktivitu v uplynulém desetiletí jako odpovídající nejen s ohledem na stav městské pokladny, ale i vzhledem k různým dotačním podporám ze státního rozpočtu či příspěvkům ministerstev a fondů. Bez nich by se totiž velká část akcí vůbec neuskutečnila, v mnoha případech byl dokonce podíl státních financí více než 70procentní.

Nakolik je významná podpora státu, ilustruje například situace v Hořicích. "Když z rozpočtu odečteme mandatorní výdaje, tak nám z běžných příjmů, převážně daňových výnosů, zbývá na investice ročně asi 10 milionů korun," upozornila Hana Lánská. V Hořicích se přitom každoročně investuje přibližně čtyřnásobek. "Zbývající část tvoří mimořádné příjmy, především z prodeje majetku, různé druhy úvěrů, dotace nebo sdružené financování," vysvětluje Lánská.

"S investicemi jsem relativně spokojen. Kdybychom od roku 1990 do dneška sečetli všechny položky, a to i různé opravy městského majetku, dostaneme se blízko k půl miliardě korun," říká starosta Nové Paky Petr Kuřík. Domnívá se, že v následujících letech budou možnosti obcí omezenější. "Na obce se převádí stále více odpovědnosti a naproti tomu jejich rozpočtové příjmy nestoupají ani o inflaci. Naopak přibývají další mandatorní výdaje a ze společného koláče státních peněz nyní určitou část odčerpají nové kraje a obce III. stupně," upozorňuje Kuřík.

Střízlivější výhled do budoucna předpokládá i šéf jičínského finančního odboru Milan Köstinger. Mimo jiné i proto, že provoz nově vystavěných zařízení jako je domov důchodců či Aquacentrum stojí městskou pokladnu nemalé peníze.

(jn)


Město prověřilo hospodaření TS

Jičín - Hospodaření Technických služeb města Jičína prošlo v těchto dnech namátkovou kontrolou. Ta mohla být podle ředitele Čeňka Strašíka reakcí na anonymní dopisy adresované policii, nebo na nepodložené pomluvy systematicky směrované proti vedení organizace. Mohla však prý také souviset s připravovanou transformací sportovních zařízení od Technických služeb pod jiný právní subjekt.

"Starosta nás vyzval k provedení kontroly hospodaření Technických služeb zřejmě na základě nějakého vnějšího podnětu. Konečnou zprávu sestavenou pracovníky finančního odboru městského úřadu jsem dosud neobdržela, avšak z mého pohledu jsou ve sledovaných oblastech hospodaření Technických služeb nedostatky," řekla předsedkyně kontrolní komise Božena Chramostová.

O důvodech provedené kontroly nechtěl hovořit místostarosta Vlastimil Matucha, ale ani předseda finanční komise městského úřadu Martin Puš. Starosta města Jiří Liška považuje kontrolu jako zcela běžnou záležitost. "Před nedávnem prošel podobnou revizí například Městský bytový podnik. V případě Technických služeb byli k pracovníkům finančního odboru přizváni i zástupci kontrolní komise, kteří mají tuto činnost ve své kompetenci. Z mého pohledu tedy proběhla zcela standardní kontrola hospodaření jedné z několika městských organizací," říká jičínský starosta.

Kontrola zaměřená zejména na používání služebních motorových vozidel a hospodaření s hmotným investičním majetkem dopadla z jeho pohledu dobře. "Ve sledovaných oblastech byly zjištěny drobné administrativní nedostatky, které lze najít i v jiných organizacích. Aby nemohly vznikat pochybnosti o dobrém hospodaření Technických služeb, bylo řediteli uloženo jejich odstranění nejpozději do 30. listopadu," doplnil Liška.

(mar)


Novopačtí radní jednali o dostavbě tělocvičny

Nová Paka - Na pondělním zasedání novopačtí radní opět jednali o rozestavěné tělocvičně Základní školy v Komenského ulici a řešili situaci, která by měla uspíšit dostavbu tohoto novopackého sportovního stánku. Vedoucí investičního oddělení Zdeněk Kovařík informoval o navrhovaných úpravách původního odsouhlaseného projektu, jež by mohly snížit celkové náklady na dostavbu. Na základě odsouhlasení zastupitelstva na minulém veřejném zasedání a rozhodnutí rady jednal v úterý starosta Petr Kuřík s managementem dodavatelské firmy VCES o poskytnutí překlenovacího úvěru. Ten by umožnil halu dostavět do konce pololetí příštího roku, což je jeden z požadavků ministerstva financí. V případě příslibu VCES čeká novopackého starostu ještě další jednání na MF.

Radní rovněž řešili spolu s ředitelem Správy bytů a budov Jaroslavem Gottšteinem částečné změny ve financování uvnitř tohoto subjektu. Dále jednali o novém zákonu o odpadech, který se dotýká sběru odpadních surovin ve městě. Podle nového zákona se nyní odvoz odpadu bude rozpočítávat na osobu a nikoliv jako dříve na rodinu, resp. na dům.

(ur)


Gottwald už není čestným občanem

Jičín - Seznam čestných občanů města je od minulého týdne o tři jména kratší. Jičínští zastupitelé po bouřlivé diskuzi odejmuli zmíněný titul Klementu Gottwaldovi, Zdeňku Nejedlému a Zdeňku Fierlingerovi.

Trojici významných exponentů komunistického režimu emotivně hájil zastupitel za KSČM Zdeněk Žemlička, který návrh rady na odebrání čestných občanství označil za "politickou šaškárnu" a samotný akt přirovnal k situaci, kdy žena ovdoví, a následně zažádá o rozvod. "Myslím si, že se opět jedná o řešení jednoho z dalších zástupných problémů, jejichž úkolem je odvést pozornost veřejnosti od těch skutečných, kterými jsou například školství, kultura a chodníky. Podle mého to je jako kopnout do mrtvého psa. Nechme mrtvé spát a nesuďme je podle toho, že byli členy jiné politické strany," prohlásil na veřejném zasedání Žemlička.

O změně názorových postojů Fierlingera hovořil sociálnědemokratický zastupitel Karel Bureš, který na závěr řekl, že jestliže vyhodnotíme to, jak se po roce 1948 již bývalý předseda soc. demokracie choval, pak ho lze označit za člověka, který se zpronevěřil svým ideálům. I přes například vyslovený vyslovený názor, že nikdo nemá právo měnit dějiny ani v takto banálním případě, byla čestná občanství všem třem navrženým většinou hlasů nakonec odejmuta.

(mar)


Ekonom: Mechanický součet má jen statistický význam

Jičín - Porovnání investičních výdajů jednotlivých měst má podle vedoucího finančního odboru jičínské radnice Milana Köstingera význam více méně jen z hlediska statistiky, navíc do jisté míry zkreslený.

"Pouhý mechanický součet čísel konkrétní vypovídací hodnotu nemá," míní ekonom. Jednak by podle něj bylo potřeba přesně definovat pojem investice, protože pod takto vymezenou kolonku lez zařadit poměrně širokou škálu výdajů, a také rozlišit přímé investice od ostatních, neboť města jsou zpravidla zřizovateli více organizací, jež na svou činnost dostávají peníze formou příspěvků. "Pro upřesnění by se musely shrnout jak investice, které figurují v celkovém rozpočtu města, tak i ty, které jsou obsaženy v rámci rozpočtu jeho jednotlivých organizací," poznamenal Köstinger. Důležitou roli hraje i skutečnost, jakým způsobem byla konkrétní akce financována, pokud byla hrazena například formou úvěru, promítají se do konečné ceny i úroky.

Z běžných srovnání je také obtížné posuzovat míru investiční aktivity v letech, neboť ceny stavebních a dalších prací každoročně stoupají. "Stavbu, která z kraje devadesátých let stála tři miliony korun, dnes pořídíte třeba za deset milionů," upozornil Köstinger."

(jn)


VÝSTAVBA PĚŠÍ ZÓNY Kompletní rekonstrukci obou kratších částí Nové a Tylovy ulice provádí v těchto dnech stavební společnost Ludmily Němcové z Pardubic. K předání hotového díla za předem dohodnutých 1,3 milionu korun by mělo dojít ve druhé polovině listopadu. Charakter zpevněných ploch má odpovídat úsekům pěších zón Husovy ulice a Žižkova náměstí. Střední pojízdný pruh bude vydlážděn žulovými kostkami pocházejícími z větší části z Bolzanovy ulice. Bezbariérové chodníky nové pěší zóny pokryje betonová zámková dlažba, přičemž křižovatku ulic oddělí zvýšená žulová obruba.

FOTO: mar


Židovická stavební spraví střechu

Kopidlno - V Kopidlně je v současnosti realizováno hned několik investičních akcí, jejichž celková hodnota přesahuje hranici jednoho a půl milionu korun.

"V příštích dnech zahájíme rekonstrukci střechy obytného domu v Husově ulici čp. 101. Celkovou opravu zastřešení objektu v majetku města jsme svěřili Židovické stavební společnosti Jiřího Nováka, který se zavázal stavbu realizovat během října za celkových 111 tisíc korun," upřesňuje jednu z akcí vedoucí odboru investiční výstavby MěÚ v Kopidlně Josef Tomášek.

Pracovníci stejné stavební společnosti pak provedou i rekonstrukci dvou balkonů domu čp. 90 na Hilmarově náměstí. Jedna z posledních investičních akcí financovaných z letošního rozpočtu města přijde na zhruba 71 tisíc korun.

(mar)


Nové Noviny