Nové Noviny č. 38/015. října 2001str. 4

Krátce

HRADEC KRÁLOVÉ: Kraj převzal první galerie

Hradecký krajský úřad převzal v půlce srpna první tři nejvýznamnější kulturní zařízení v regionu - Galerii moderního umění v Hradci Králové, Státní galerii výtvarného umění v Náchodě a Státní vědeckou knihovnu v Hradci Králové. Tento měsíc má přijít na řadu královéhradecké Muzeum východních Čech. K přechodu části státního majetku, spravovaného dosud ministerstvem kultury, na kraj došlo už na jaře také v sousedním libereckém hejtmanství, kde se tato změna mimo jiné týkala Okresního muzea Českého ráje v Turnově.

(jn)

OHAVEČ: Hubertova jízda

Jičínský svaz chovatelů a přátel koní pořádá v sobotu 6. října Hubertovu jízdu, která se bude mít start i cíl v Ohavči. Začátek akce je v 10 hodin.

(red)

JIČÍN: Město prodává byt 1+1

25. října bude dražbou provedeno nabídkové řízení na prodej městského bytu 1+1 v ulici Kpt. Jaroše (čp. 10). Vyvolávací cena je stanovena na 250 tisíc korun. Zatím posledního prodeje městského bytu 2+1 v Jarošovské ulici se zúčastnilo sedm zájemců. Původní vyvolávací cena 380 tisíc korun se nakonec vyšplhala až na 660 tisíc korun.

(mar)

JIČÍN: Začala fungovat MHD

Od 1. října byl v ulicích Jičína zahájen provoz městské hromadné dopravy. Spojení je zajištěno autobusem s kapacitou 25 míst a na lince platí jednotné jízdné 5 Kč pro dospělou osobu, 2,50 Kč pro děti od 6 do 15 let a zdarma pro ostatní. Zkušební provoz MHD potrvá tři měsíce.

(red)

KOPIDLNO: Výstavbu komplikuje počasí

Zahájená investiční výstavba další etapy místní kanalizační stoky přijde letošní kopidlenský rozpočet zhruba na jeden milion korun. Nové odkanalizování ulic Rybniční, Nerudovy a části ulice K Bažantnici naváže na stávající kanalizační řad, kterým budou splaškové vody ze zmíněné lokality odváděny do místní čistírny odpadních vod. Práce realizované novoveskou stavební společností Halko se však z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek mírně komplikují a proti původním předpokladům pokračují pomaleji. Podle vyjádření vedoucího odboru investiční výstavby Městského úřadu v Kopidlně Josefa Tomáška se říjnový smluvní termín ukončení stavby rozhodně nepodaří dodržet. Tomášek však i přes dlouhodobě nepříznivé počasí počítá se zkolaudováním a předáním díla městu ještě v posledních týdnech tohoto roku. V současné době je také realizována oprava části chodníků v Husově ulici a v Mlýnci, na které město uvolnilo celkem 326 tisíc korun. Tyto práce by měly být dokončeny ještě do konce října.

(mar)

JIČÍN: Pronájem haly nedoporučují

Navrhované oddělení haly sportovního areálu od nově vznikajícího subjektu Správy sportovních zařízení města Jičína zamítla městská rada na svém posledním zasedání. Od nového roku by tak měla být veškerá sportoviště v majetku města spravována jako celek až na areál zimního stadionu, který byl prvním říjnem předán do nájmu Hokejového klubu Jičín. Pod nového provozovatele tak bude transformováno fotbalové hřiště v Popovicích, Městský stadion v Jičíně, Aquacentrum, haly a veškeré zázemí sportovního areálu v lipách, fotbalový stadion v Robousích a pronajmuté Matějkovo cvičiště na Vrchách.

(mar)

JIČÍN: Junáci zůstávají nadále v nájmu

Další jednání o převodu či prodeji Šikolovy vily na Čeřovce místním skautům odložila městská rada na neurčito. Toto rozhodnutí je reakcí na skutečnost, že skauté mají v rámci likvidace bývalého majetku Fondu dětí a mládeže zažádáno o bezúplatný převod budovy čp. 1062 (kuželna) u Městského stadionu. Jičínská radnice proto navrhuje vyčkat až na vyřešení předložené žádosti. Vzhledem k tomu, že místní junáci mají s městem uzavřený nájem Šikovovy vily až do roku 2013, nedochází v případě jejich aktivit na Čeřovce k žádným změnám.

(mar)

NOVÁ PAKA: Zámková dlažba do ulice V Aleji

Od minulého víkendu probíhá dláždění jednoho z nejfrekventovanějších chodníků ve městě spojujícího centrum Nové Paky se sídlištěm, a to v horní části ulice V Aleji. Tím byly zároveň ukončeny i práce související s pokládáním teplovodu, který vede do nově vystavěného obytného domu v Bezručově ulici. Pokrytí tohoto chodníku zámkovou dlažbou navazuje na již dříve realizované dláždění v ulicích směřujících k Masarykovu náměstí a do dalších částí města. Podle vedoucího investičního odboru pana Zdeňka Kovaříka, v letošním roce bude ještě dodlážděna nedokončená část chodníku před restaurací Krakonoš. Toto místo bylo vynecháno protože nový majitel tohoto objektu zde musel provádět práce související s adaptací této budovy.

(ur)

JIČÍN: Pozemky odkoupí Sater group Praha

Rada města vyhodnotila nabídkové řízení na prodej volného městského pozemku, který je v současnosti nevzhledným parkovištěm poblíž křižovatky Jiráskovy a Tylovy ulice. Veřejně vyhlášeného řízení se zúčastnil pouze jediný uchazeč zastupující pražskou společnost Sater group. Odprodej stavebních parcel odsouhlasilo i zastupitelstvo na svém veřejném zasedání. Společnost Sater group má v úmyslu na městských a částečně i privátních pozemcích o celkové rozloze 1132 metrů čtverečných realizovat výstavbu administrativní budovy.

(mar)


Na okrese se budovaly silniční úseky, řada projektů však zůstala na papíře

Jičínsko - Státní investice do rozvoje a obnovy silniční sítě na Jičínsku v uplynulých deseti letech přinesly z hlediska plynulosti automobilového provozu řadu dílčích zlepšení. Přesto několik více či méně připravených projektů zůstalo z důvodu technických nebo jiných problémů pouze na papíře.

Podle vedoucího jičínského referátu dopravy Pavla Bendy investovalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) na okrese od roku 1990 do silniční infrastruktury ročně v průměru 20 až 30 milionů korun. Celková částka vynaložená na rozvoj převážně hlavních tahů během posledních deseti až jedenácti let se tak může blížit skoro k 300 milionům Kč.

Mezi nejvýznamnější akce patří například rekonstrukce a přeložka trasy silnice I/16 v úseku mezi Úlibicemi a Kumburským Újezdem, položení nového asfaltového krytu od Úlibic přes Ostroměř směrem na hranice okresu Hradec Králové, vybudování další části jičínského obchvatu včetně mostu u Holína a dva nové sjezdy u Popovic a Robous. Jednou z posledních větších investic ŘSD byla v půlce letošního roku dokončená stavba první etapy nového průtahu v Hořicích.

"Některé menší stavební práce na komunikacích, celkem asi za 90 milionů korun, hradila také Správa a údržba silnic Jičín. Jičínský okres ve srovnání s ostatními okresy Královéhradeckého kraje vychází relativně dobře. V uplynulých letech se tady ve spolupráci s pardubickou správou Ředitelství silnic a dálnic podařilo prosadit poměrně dost akcí," konstatuje vedoucí referátu dopravy.

Naopak ve fázi projektových příprav zůstaly především snahy odklonit dopravu mimo zastavěná centra, zejména obchvaty provozem přetížené Nové Paky a Úlibic včetně plánovaného čtyřpruhu z Robous. V šuplíku už několik let leží dokumentace k obchvatu Kopidlna a v nejasném výhledu je také obchvat Lázní Bělohradu. "V současnosti se připravuje obchvat Jičíněvse a Starého Místa a pravděpodobně příští rok začne rozsáhlá oprava dvou mostů jižního obchvatu Jičína," upřesnil Pavel Benda s tím, že už na přelomu 70. a 80 let se podařilo odklonit frekventovanou dopravu mimo střed Sobotky, Hořic a Jičína.

Motoristy zřejmě vůbec nejočekávanější investicí, která bude mít nadregionální význam, je stále odkládaná stavba rychlostní čtyřproudé silnice R35, která má vést napříč okresem ve směru od Turnova kolem Milovic a dál na Hradec, Vysoké Mýto až k Olomouci. Z této rychlostní komunikace, spojující sever Čech se střední Moravou, je hotova pouze nepatrná část, a to z Liberce do Turnova a moravský úsek od Mohelnice přes Olomouc do Lipniku. Ministerstvo dopravy a republikové vedení ŘSD slibují, že když bude k dispozici dostatek peněz, 335 kilometrů dlouhý tah by mohl být zprovozněn někdy po roce 2010.

(jn)


Kraj dosud nemá jediný...

Pokračování ze str.1

Podle radního Váchy v porovnání s ostatními kraji na tom zdejší region není o nic hůř ani lépe.

Chátrající okresní silnice ovšem nepředstavují jediný problém. Vrásky na čele představitelům krajů přidělávají i jiné skutečnosti, zejména nejasnosti kolem majetkoprávních břemen, protože mnohé pozemky pod komunikacemi jsou v držení soukromých vlastníků. Jediným řešením je jejich výkup a mezi hejtmanstvími panuje shoda v tom, že garance za vypořádání majetkových vztahů má převzít stát, který by měl za tímto účelem uvolnit asi 8 miliard. Podle Váchy už některé kraje naznačily, že tento problém může být důvodem k tomu, že silniční majetek odmítnou. "V průběhu října začneme přebírat jednotlivé podniky SÚS, rozhodující pro nás budou inventurní seznamy, a když zjistíme případné nesrovnalosti, budou se řešit na úrovni zastupitelstva," řekl Vácha.

Za prioritu v následujících letech považuje vybudování dálnice D11 a rychlostní komunikaci R35, které budou procházet napříč krajem. Na Královéhradecku žádná z těchto čtyřproudých autostrád není a od jejich - dosud stále odkládané - výstavby se například očekává rychlejší hospodářský rozvoj regionu. V posledním návrhu rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na příští rok však úsek dálnice mezi Poděbrady a Hradcem Králové zařazen není.

(jn)


Cestářům opět hrozí platební neschopnost

Jičín - Nemáme dostatek peněz na údržbu komunikací, a pokud se situace nezlepší, nebude ani na výplaty. Nejméně v posledních dvou letech zní podobná prohlášení z úst vedoucích pracovníků okresních podniků Správy a údržby silnic stále častěji.

V této kritické situaci se nyní - a nikoliv poprvé - ocitla i SÚS Jičín. Jak potvrdil zástupce ředitele jičínské správy Karel Charousek, pokud nedojde v krátké době k posílení finančních prostředků, hrozí katastrofické scénáře. "Jestliže nedostaneme už dříve slíbené peníze, ocitneme se v říjnu v platební neschopnosti. Zbývá nám málo prostředků, z nichž bychom rozhodně nebyli schopni pokrýt zimní údržbu. Vyvstává problém se zajištěním materiálu na zimu, kde nám hrozí penále za prodlevy při pozdním placení faktur, a navíc by nezbylo ani na mzdy," obává se Charousek.

Už na jaře prý Praha do regionů vzkázala, že letošní objem peněz navýší. Správa a údržba silnic proto letos plánované práce nijak neseškrtala, protože předpokládala, že je bude mít z čeho uhradit. Státní fond dopravní infrastruktury, z něhož cestáři čerpají, má podle všeho dostat přidáno. Rozpočet na údržbu silnic v ČR je třeba povýšit nejméně o 1,5 miliardy korun, což by odpovídalo loňské skutečnosti.

(jn)


O prostředky z Horáčkovy nadace se uchází i Jičín

Jičín - O finanční podporu z prostředků nadace B. Jana Horáčka Českému ráji se sídlem na Hrubé Skále se hodlá ucházet i Jičín. Jde přitom především o záměr oživení další části historického objektu Čestného dvora, o peníze ale žádají i místní astronomové.

Příslib poskytnutí dotace jednoho sta tisíc korun iniciovali zástupci Občanského sdružení lodžie s tím, že předložení žádosti podpořilo hlasování zastupitelů Jičína v průběhu jejich posledního veřejného zasedání. V případě poskytnutí finančního příspěvku by se ještě v tomto roce mohlo podařit vybudovat betonové podlahy ve dvou již omítnutých místnostech situovaných vpravo a vlevo od vstupní brány do objektu. Horáčkova nadace však registruje již několik desítek podobných žádostí. Jejich pořadí a vyřízení stanoví až listopadové výběrové řízení.

Na návrh případného sponzora byl obsah jičínské žádosti dokonce rozšířen o další plánované investiční akce, na jejichž realizaci schází v rozpočtu města potřebné finanční prostředky. Mezi osmi prioritními investicemi figuruje například dokončení dílny v hodnotě sedmdesáti tisíc korun, zabezpečení celého objektu v ceně od 125 do 300 tisíc korun, výstavba sociálního zařízení, podkroví a schodiště je pak oceněna na 3,5 milionu korun. Nadace by také mohla přispět na půlmilionovou úpravu terénu před západním křídlem Čestného dvora, v ideálním případě pak i na realizaci rekonstrukce celého objektu za odhadovaných padesát milionů korun.

O finanční podporu ve výši dvou set tisíc korun na zakoupení dalekohledu se ve spolupráci s jičínskou radnicí rozhodl požádat i astronomický kroužek. Pro zkvalitnění jeho činnosti je totiž bezpodmínečně nutné vybavení observatoře modernějším dalekohledem. Činnost místní hvězdárny přitom byla obnovena iniciativou profesora Josefa Kabeláče v roce 1999. "V osobě profesora Josefa Kabeláče má město člověka, který je garantem kvalitní činnosti astronomického kroužku s nabídkou využití volného času zajímavým způsobem. Věříme, že se mu podaří vychovat i vhodného nástupce, který postupně převezme odpovědnost za činnost tohoto kroužku i popularizaci astronomie u jičínské veřejnosti," uvedl starosta Jiří Liška ve svém dopise nadaci na podporu kladného vyřízení žádosti o poskytnutí příspěvku k zakoupení dalekohledu.

(mar)


Zadlužení Lomnici nedovoluje zahájit další větší investice

Lomnice nad Popelkou - Desítky milionů korun chybí v rozpočtu Lomnice na Popelkou. Jenom 20 milionů by tamní radnice potřebovala na nutné rekonstrukce místních komunikací, další miliony chybí především na dobudování kanalizace a vodovodu do přidružených obcí. Jak se však zdá, v nejbližší době tyto prostředky v městské kase, vzhledem k velkému zadlužení obce, nebudou.

Podle lomnického starosty Vladimíra Mastníka se na nedostatku financí podepsalo především to, že město v současnosti dofinancovává jednu z největších akcí za posledních několik let. Jde o zastřešení a další rekonstrukce zimního stadionu. Celá investiční akce přitom obec přijde na 19 milionů korun. "Pouze z našich prostředků bychom nemohli takto velkou akci financovat. Na polovinu jsme si museli vypůjčit, druhou jsme platili z vlastních zdrojů. Využili jsme zde i příjmů z prodeje energetických akcií," říká starosta Mastník. "Tato investice se ale samozřejmě vyplatí, protože u nás mohla začít nejdelší hokejová sezóna v celé historii Lomnice," říká spokojeně. Další velkou investicí v letošním roce je i přístavba školní haly u místní základní školy. Ta přijde na 51 milionů korun, tyto náklady jsou ale z drtivé většiny hrazeny formou státní dotace.

Obec se však potřebuje pustit i do řady dalších větších investic, rekonstrukcí a oprav. Po celém území Lomnice doposud například nebyla dobudována kanalizace. "Projekty na kanalizaci jsou sice hotovy, ale bohužel na její dodělání nemáme peníze. Nutně musíme zainvestovat i výstavbu vodovodu do některých přidružených obcí. Jde o Rváčov, Skuhrov a především o Dráčov a Černou. Tam se totiž voda musí složitě dovážet," konstatuje starosta s tím, že mnoho milionů by bylo také třeba na rekonstrukce místních komunikací. Náklady na jejich opravu odhaduje minimálně na úrovni 20 milionů korun.

Roční rozpočet Lomnice nad Popelkou je ve výši 58 milionů korun, přičemž se současné zadlužení pohybuje na hranici 35 milionů korun. Výnosy z daní, které činí 24 milionů, tak nemůžou na všechny akce postačovat. "V současnosti nám daňové výnosy stačí krýt pouze nutnou režii spojenou s chodem města a splácet úvěry. Příjmy nemůžeme zvyšovat ani prodejem městského majetku, protože zkrátka není co prodat. Musíme proto čekat, až klesne celkové zadlužení města a teprve poté budeme moci začít realizovat další plánované akce," dodal Mastník.

(max)


Nové Noviny