Nové Noviny č. 42/9922. října 1999strana 5

Jičínská hvězdárna opět žije

Jičín - V těchto dnech se dá již zřejmě s konečnou platností říci, že především díky profesoru ing. Josefu Kabeláčovi, CSc. a vedoucímu odboru školství Městského úřadu Jičín RNDr. Břetislavu Jírovcovi opět po letech ožila místní hvězdárna.

Nově zakládaný astronomický kroužek má dnes již přes dvacet členů, zejména z řad středoškolské mládeže. V pondělí 25. října 1999 v 16.00 hodin se na Střední průmyslové škole v Jičíně uskuteční setkání všech zájemců o členství v kroužku. Mělo by se hovořit o organizaci práce na hvězdárně, o jejím režimu, údržbě, úpravách a samozřejmě o její budoucnosti.

Jistě vynikající zprávou je nabídka katedry ČVUT v Praze, odkud byl amatérský dalekohled v současnosti nainstalovaný ve hvězdárně dlouhodobě zapůjčen. Vedení vysoké školy nabízí jeho odprodej za cenu, která by neměla přesáhnout jeden tisíc korun. Jičínská hvězdárna tak bude osazena svým vlastním dalekohledem s deseticentimetrovým průměrem objektivu a 160 cm ohniskovou vzdáleností.

Josef Kabeláč pak ještě hovoří o možnosti získání vyřazeného profesionálního dalekohledu z hvězdárny v Drážďanech. To už by měl být kvalitní přístroj s hodinovým strojem, umožňujícím pohyb dalekohledu společně s nebeskou sférou. Samozřejmě s jeho případnou instalací by muselo nutně dojít k některým stavebním a technickým úpravám objektu.

Na znovuzprovoznění hvězdárny by měli reagovat i tvůrci městského rozpočtu na rok 2000. Peníze budou nutně potřeba nejen na její údržbu, ale i úpravy a dovybavení dalšími astronomickými přístroji. Podle vyjádření Břetislava Jírovce je rovněž nutné získat ještě jednoho dospělého nadšence, který by Josefu Kabeláčovi pomohl organizovat vlastní činnost astronomického kroužku.

(mar)


Spolek se setkal s místostarostou

Jičín - Rada Spolku občanů a přátel města Jičína se na svých pravidelných setkáních zabývá různými připomínkami a náměty občanů okresního města. Smysluplné a realistické pak předává starostovi města Jiřímu Liškovi. Vzhledem k tomu, že v posledním období se počet podnětů nahromadil, požádal starosta radu spolku o společné setkání za účelem vzájemného ujasnění si a vysvětlení některých návrhů a připomínek.

Z tohoto důvodu se dne 12. října 1999 v galerii Petra Hebera Na Hrázi sešel z pověření Jiřího Lišky místostarosta Vlastislav Matucha s radou spolku. A o čem se mimo jiné diskutovalo?

Tak například o vhodnosti přemístění stánku PNS na Lidickém náměstí, který je zarostlý do krásné lípy, na jiné místo mimo upravený parkový prostor a o přemístění stánku květin na Husově třídě, který je nevhodně postaven v nejužším místě pěší zóny. O nutnosti dosazení řady lip, které byly zničeny při výstavbě posledního objektu kasáren. O rekonstrukci křižovatky u Sv. Václava. O návrhu občanů na přemístění (o 50 metrů) zastávky autobusu z Husovy třídy, a tím odklonění autobusové dopravy z pěší zóny a dalších obytných ulic.

Navrhlo se zpřístupnění Milohlídky a prořez náletových dřevin, aby byl tento objekt skutečnou rozhlednou. Kritizovalo se parkování nákladních vozů a autobusů ve městě na místech, kde je to zakázáno. Stejné pozornosti neušel "dostihový" příkop na odpadky u polikliniky v ulici Jungmannova, ale i problémy občanů u přepážek jičínské pošty.

Hovořilo se o možnosti zabudování dalších laviček na sídlišti Husova 2, kde je občané využívají, namísto těch, co jsou nevyužité v lesoparku "Václavák". Zvažovalo se i obnovení mostu u čističky odpadních vod na konci ulice Přátelství a o možném propojení se "zarostlou", ale funkční ulicí Poděbradovou.

Znovu bylo iniciováno plánované znovuotevření průchodu do zámeckého nádvoří z ulice Smiřických. Připomněl se i problém nutnosti přemístění areálu Technických služeb z centra města a na uvolněném místě zřízení parkoviště. Znovu se otevřely otázky související s problémy na jičínském hřbitově a potřebou dokumentace vzácných náhrobků. Spolek dále navrhl umístit vánoční strom na Husově třídě pouze před kulturní dům a nikoliv do nejužšího místa ulice a do křižovatky u hotelu Praha.

Více než dvouhodinové setkání s místostarostou města, který přislíbil, že o všech podnětech bude informovat starostu i radu městského úřadu, bylo velmi příjemné a jistě i oboustranně užitečné. Jak bude s podněty občanů dále naloženo, můžete posoudit sami. K nejasným nebo k nedořešeným se spolek vrátí na tradičních Hovorech s radnicí, které se uskuteční v měsíci únoru roku 2000.

JUDr. Petr Krupka, předseda spolku


Poděkování lékařům

Upřímně děkujeme kolektivu lékařů, sestřiček a veškerému personálu oddělení LDN v Nové Pace. Děkujeme MUDr. Romaně Fialové a MUDr. Miladě Frýbové za profesionální péči, kterou víc než ochotně poskytovaly naši mamince, babičce a prababičce Anně Knapové z Jičína. Poděkování patří i obvodnímu lékaři MUDr. Pavlu Kracíkovi z Jičína.

Za rodinu děkují dcery Květa Slavíková a Zdenka Došková z Jičína.


Povedení mladí "telefonisté"

Jičín - V těchto dnech bylo policejním vyšetřovatelem Okresního úřadu vyšetřování v Jičíně "otaxováno" nezákonné chování trojice dopadených zlodějů ve věku od 18 do 21 let.

Povedený trojlístek z Týniště nad Orlicí si vykoledoval obvinění ze spáchání trestných činů krádeže, poškozování cizí věci a poškozování a ohrožování provozu obecně prospěšného zařízení provedených ve spolupachatelství.

Zloději na několika místech jičínského okresu vypáčili v časných ranních hodinách dne 4.10.1999 veřejné telefonní stanice, ze kterých ukradli kasičky s finančními hotovostmi.

Poškozením přístrojů a ukradením peněz způsobili jen v okrese Jičín společnosti SPT Telecom a.s. škodu v hodnotě přibližně 40 tisíc korun.

(tm)


SOUTĚŽ O POHÁR STAROSTY UZAVŘENA Vyvrcholením celookresní soutěže Sborů dobrovolných hasičů bylo sobotní slavnostní setkání členů všech dobrovolných jednotek z jičínského okresu v jídelně společnosti AGS. Přítomní na úvod vzpomněli založení nejstaršího dobrovolného sboru na Jičínsku před 135 lety. Obětavou činnost členů SDH ocenil jak dobrovolný starosta Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS) Vlastimil Dlab, tak i přednosta Okresního úřadu v Jičíně Jiří Vitvar. Ti také vybraným hasičům předali ocenění za zásluhy. Poté následovalo vyhlášení oficiálních výsledků soutěže O pohár starosty Okresního sdružení hasičů Jičín. Konečné pořadí mezi muži je následující: 1. Bašnice, 2. Jinolice, 3. Markvartice, 4. (HZS) Jičín, 5. Dolní Černůtky, 6. Mileta Hořice, 7. Valdice, 8. Konecchlumí, 9. Pecka, 10. Nemyčeves, 11. Hlásná Lhota, 12. Mlázovice, 13. Kopidlno, 14. Staré Místo. Mezi ženami: 1. Lázně Bělohrad, 2. Ostružno, 3. Pecka, 4. Nemyčeves. Na snímku Vlastimil Dlab předává pohár zástupkyni bělohradského kolektivu SDH.

FOTO: jn


Neplaťte víc, než musíte

Finanční úřad vyslovil podezření ve věci sponzorských darů a vyžádal si ke kontrole doklady od roku 1994 do roku 1998. Do jaké míry a jakým způsobem mají tyto skutečnosti vliv na promlčení lhůty?

Problematiku lhůt obecně upravuje ust. § 47 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění. Toto ustanovení vymezuje nemožnost vyměření či doměření daně v návaznosti na termín povinnosti podat daňové přiznání, související se vznikem daňové povinnosti.

Obecně u daní, které mají zdaňovací období roční, např. daně z příjmu fyzických i právnických osob, platí, že daňové přiznání k těmto daním podávají poplatníci po skončení zdaňovacího období, tj. po uplynutí daného běžného roku. Např., vznikla-li povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů za rok 1994, pak zdaňovacím obdobím je kalendářní rok, po jehož uplynutí, tj. v roce 1995, nastává povinnost podat daňové přiznání, prekluzivní (promlčecí) lhůta začne běžet od konce tohoto zdaňovacího období, tj. období následujícího tomu zdaňovacímu období, za které je daň vyměřována, a skončí až 31.12. 1998.

Tato obecná tříletá prekluzivní lhůta neplatí však bez výhrad. Dojde-li před jejím uplynutím k úkonu směřujícímu k vyměření nebo dodatečnému vyměření daně, běží tříletá prekluzivní lhůta znovu od konce roku, v němž daňový subjekt byl o tomto úkonu zpraven. Takovýmto úkonem může být např. daňová kontrola, výzva k podání daňového přiznání nebo dodatečného daňového přiznání apod. K obnovení běhu prekluzivní lhůty může dojít i opakovaně, avšak bez ohledu na to musí dojít k prekluzi nejdéle do 10 let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla povinnost podat daňové přiznání nebo hlášení nebo v němž vznikla daňová povinnost bez povinnosti podat současně i daňové přiznání nebo hlášení.

I výzva k doložení uplatněných darů směřuje k ověření správnosti vyměření daně a obnovuje průběh prekluzivní lhůty ve smyslu výše uvedeného.

Ing. Jana Kavková, daňový poradce (tel.:0433/523 533)


Z bloku Policie České republiky

Robousy - Při projíždění levotočivé zatáčky u obce dostal v časných ranních hodinách dne 9.10.1999 řidič osobního vozidla Š-105 L smyk. Vyjel mimo vozovku, kde se s autem převrátil přes střechu. Při nehodě utrpěl řidič lehké zranění. Hmotná škoda na vozidle činí asi 20 tisíc korun.

Jičín - Chvíle nepozornosti zákaznice jednoho z obchodů v centru města využil krátce po poledni dne 9.10.1999 dosud nezjištěný zloděj k tomu, aby jí ukradl fotoaparát Kodak, který si odložila na prodejní pult. Majitelce fotoaparátu způsobil škodu za 3 tisíce korun.

Jičín - V době od 17.00 hodin dne 10.10.1999 do ranních hodin dne následujícího ukradl dosud nezjištěný zloděj osobní motorové vozidlo Mitsubishi Colt 1,5 GLXI tmavě zelené barvy. Majitelce, která měla vozidlo zaparkované v Denisově ulici, způsobil škodu 85 tisíc korun.

Jičín - V těchto dnech byl z trestného činu několikanásobného podvodu obviněn třiatřicetiletý muž z okresu Jičín. Tento podvodník začátkem letošního roku vylákal od několika důvěřivých věřitelů půjčky v celkové hodnotě 325 tisíc korun za účelem opatření úvěru ze SRN v hodnotě 325 tisíc korun. Do dnešního dne však nevrátil ani nezačal splácet žádnou z nich. V jednom případě dokonce ručil adekvátní částí osobního vozidla, přestože bylo majetkem leasingové společnosti.

Veliš - V průběhu noci z 11. na 12.10.1999 ukradl dosud nezjištěný zloděj ze sloupu branky místního kostela pískovcovou hlavici s korunkou v hodnotě asi 10 tisíc korun.

Ostroměř - Řidič osobního vozidla Audi 80 v časných ranních hodinách dne 12.10.1999 nepřizpůsobil rychlost jízdy dopravně-technickému stavu mokré vozovky a při přejíždění železničního přejezdu vjel do protisměru, kde se čelně střetl s protijedoucí Avií. Při nehodě utrpěl řidič osobního vozidla těžké, řidič Avie pak lehké zranění. Na vozidlech vznikla hmotná škoda ve výši 130 tisíc korun.

Horka u Staré Paky - Při průjezdu pravotočivé zatáčky u obce dostal řidič Š-Forman smyk, v důsledku čehož vjel do protisměru, kde se čelně střetl s protijedoucím nákladním vozidlem LIAZ. Při nehodě nedošlo ke zranění osob, hmotná škoda na vozidlech činí asi 40 tisíc korun.

Libošovice - V těchto dnech bylo osmadvacetiletému muži z Moravské Třebové sděleno obvinění ze spáchání trestných činů porušování domovní svobody a krádeže. Obviněný se v průběhu noci z 16. na 17.7.1999 násilím vloupal do rekreační chalupy v Libošovicích, ze které ukradl horská jízdní kola, housle a další věci v celkové hodnotě asi 9 tisíc korun.

Vršce - Alkoholické nápoje a finanční hotovost v celkové částce 1 400 korun ukradli v době od 20. do 23.8.1999 dva nezletilí zloději z našeho okresu. Po vymáčknutí okna a vyhnutí ochranného pletiva se vloupali do skladu stavebního materiálu ve Vršcích. Vzhledem k jejich nízkému věku musela být celá věc odložena.

Jičín - Několik kusů kuponů Twist a Go do mobilních telefonů v hodnotě téměř 8 tisíc korun ukradl krátce před polednem dne 13.10.1999 v jedné z prodejen v Jičíně dosud nezjištěný zloděj.

(tm)


Nové Noviny