Problém parkování náklaďáků musí řešit městská vyhláška

Jičín - Celá řada jičínských občanů lamentuje a nadává nad stále se rozšiřujícím problémem parkování nákladních vozidel v centru okresního města.

Řidiči náklaďáků svým nezodpovědným jednáním ničí komunikace a chodníky a ranním startováním především životní prostředí. Možnost nápravy leží v rukou námi voleného městského zastupitelstva, které by v tomto případě mělo zřejmě přijmout novou městskou vyhlášku "O parkování vozidel na katastrálním území města".

Je totiž faktem, že tam, kde není vjezd nákladních vozidel zakázán dopravní značkou, kde není zakázáno zastavení a stání a tam, kde po zaparkování vozidla zbývají minimálně dva třímetrové průjezdné pruhy - tam všude mohou nákladní automobily beztrestně parkovat.

Jen těžko si lze představit, že každým rokem rostoucí problém vyřeší hustý les nově instalovaných značek ve chvílích, kdy se kompetentní orgány snaží naopak dopravní situaci ve městě zjednodušit a zbytečné značky hyzdící naše ulice likvidovat.

Musíme proto doufat, že se tímto složitým problémem začne městské zastupitelstvo aktivněji zabývat.

(mar)


Do "Čechovky" z kruhového objezdu

Jičín - Od prvních jarních měsíců až zřejmě do září bude probíhat kompletní rekonstrukce ulice Svatopluka Čecha. Stavební a všechna další související povolení jsou vydána, objízdné trasy jsou dopravním inspektorátem určeny. Zemní práce budou zahájeny první etapou od křižovatky jmenované ulice s ulicí Vrchlického směrem ke křižovatce Čechovky s Tyršovkou.

Odtud bude ve druhé etapě komunikace opravena až po křižovatku u okresního úřadu. Toto problematické křížení ulic se pak ve třetí etapě změní v kruhový objezd, na jehož výstavbu pamatuje dosud neschválený návrh rozpočtu města 1 343 000 korunami.

(mar)


Víte kam se sutí a odpadem ?

Ostroměř - již celý rok firma Gabriel zajišťuje nejen pro stavební firmy kontejnerový odvoz sutě a odpadu. Již nemusíte znečišťovat naše okolí černými skládkami, stačí si objednat kontejner. Tuto službu pro Vás ochotně zajistí firma Gabriel. Bližší informace obdržíte na telefonu 0435/691 219.

max-PI


Dopravní situace v okresním městě začíná být velmi kritická

Jičín - V současné době se stává stále větším problémem místní dopravně bezpečnostní situace. Na mnohých místech města se tvoří kolony vozidel, pro chodce se stává problémem přecházení vozovek a průjezd některými částmi města je skoro nemožný.

Největší nápor vozidel směřujících do města je ve směru od Hradce Králové, Mladé Boleslavi, Liberce, Semil a menší od Poděbrad. Poznatky svědčí o tom, že mnozí řidiči na trase Hradec - Liberec nevyužívají obchvatu města a svým průjezdem zatěžují městské komunikace. Tímto dochází ke vzniku krizových situací jednak na křižovatce na Letné, ale především na křižovatce u okresního úřadu, v ulici Havlíčkově, a dále i v prostoru křižovatek ulic Čechova a Vrchlického a v neposlední řadě ulic Husova - Českých bratří.

Řidiči nákladních vozidel směřující na Liberec, ale i na Semily většinou nerespektují zákaz vjezdu nákladních vozidel do města, který je již v ulici Hradecké, a tímto zatěžují zcela pro tuto nákladní dopravu nevhodné komunikace. Třeba konstatovat, že tyto zákazy nerespektují i mnozí řidiči nákladních vozidel jičínských firem. Dalším velmi frekventovaným a nebezpečným úsekem je trasa vedoucí ulicemi Českých bratří podél AGS a především v ulici 17. listopadu, dále ulicí Boženy Němcové až na velmi extrémně zatíženou křižovatku na náměstí Komenského. V uvedeném úseku mnozí řidiči nerespektují omezení rychlosti ani plnou čáru na vozovce a vytváří krizové situace s ohledem na značnou frekvenci chodců v těchto místech.

Řešení, která by radikálně napomohla zklidnění dopravní situace ve městě, se hledají, avšak s ohledem na historickou zástavbu města a majetkové záležitosti nejsou jednoduchá. Velkým přínosem by měl být obchvat města ve směru od "Komety" k Holínu, kam by měla být směrována veškerá doprava přijíždějící od Liberce a směřující na Hradec Králové. Dojde tak ke zklidnění křižovatky na Letné a k menšímu průjezdu vozidel v městských částech. Dalším významným přínosem pro řešení dopravní situace a to především pro nákladní dopravu, by měla být realizace výjezdu z Jičína na obchvat v prostoru za firmou ITT u Robous. S ohledem na svůj význam by tato relativně malá spojka neměla být spojována s náročným rozšířením jízdních pruhů na obchvatu a mělo by dojít k její realizaci v co nejkratším termínu s přihlédnutím ke stále se rozrůstající průmyslové a obchodní činnosti právě v prostoru "Větrova". Výhledově bude nutné usilovat o výstavbu komunikace podél železniční trati ve směru na Semily. Jde jiště o záležitost problematickou s ohledem na přechod vozovky přes lipové stromořadí. Na druhé straně třeba vzít v úvahu, že její realizace by značně ulehčila prostoru ulice Revoluční a tedy větší části lipového stromořadí a celkově by vyřešila průjezd Jičínem od jihu k severu, který nyní vede centrem města a jeho obytnými částmi. Po zvážení všech variant zainteresovanými odborníky je tato nejpřijatelnější a měla by se proto objevit v územním plánu města. Pro dořešení dopravy bude mít značný význam i zamýšlená výstavba silnice na Vrchách propojující křižovatku na Letné s ulicí Ruskou.

V prostoru města došlo na zmíněných kritických místech k významnému pokroku za účelem zajištění bezpečnosti především chodců, a to konkrétně u Biografu Český ráj, kde byla provedena rozsáhlá rekonstrukce vozovky a chodníků, která bude v nejbližší době dokončena usazením světelného a reflexního značení přechodu pro chodce. V nejbližší budoucnosti by mělo dojít k vyřešení křižovatky u okresního úřadu a to vybudováním kruhového objezdu. Územní plán města počítá i s vybudováním komunikace navazující na ulici Textilní ve směru na Popovice, která by zpřístupnila průmyslovou oblast za nádražím ČD a ulehčila by tak ulici Českých bratří. Nejnovější záměr města se týká propojení ulic Štrauchova s ulicí Čs. armády a tudíž další zpřístupnění Čeřovky, což však záleží na dořešení převodu objektu armády na město.

Městský úřad v nedávné době přistoupil ke zrušení značného množství značek v obytných částech města tak, že tyto označil za obytné zóny. Je třeba konstatovat, že se jednalo o správné rozhodnutí, rovněž přispívající ke zklidnění dopravy s přihlédnutím k tomu, že v obytné zóně je povolena rychlost jízdy pouze do výše 20 km/h. V návaznosti na toto rozhodnutí se městský úřad zabývá i otázkou vytvoření dalších parkovacích ploch a to především v prostoru sídliště na Novém Městě, neboť zde parkující vozidla dopravní situaci a průjezdnost ulicemi silně komplikují.

Pokud jde o historický střed města, nelze dopravní situaci za současného stavu řešit zřejmě jiným způsobem. Jako kritické se jeví především parkování vozidel a to zvláště o sobotách. Bude vhodné se urychleně zabývat vytvořením buď záchytného parkoviště na pokraji města, nebo vytvořením prostoru k vybudování nového parkoviště v blízkosti centra, jak bylo zvažováno na místě Herglova zahradnictví tak, aby se ulehčilo náměstí a navazujícím uličkám.

Kritická dopravní situace je předmětem zájmu zainteresovaných a to především městského úřadu, který spolupracuje s dopravním inspektorátem Policie ČR, ale i s referátem dopravy okresního úřadu. Na druhé straně třeba konstatovat, že k zajištění větší bezpečnosti v dopravě musí přispět především sami řidiči. Na mnohých místech není dodržováno omezení povolené rychlosti, není respektována "plná čára" a dochází k předjíždění v místech vyloženě nebezpečných. Řidiči nerespektují dopravní značky "stop" a "dej přednost v jízdě", stejně tak zákazy vjezdu nákladních vozidel a zákazy parkování. Policisté, ale i strážníci městského úřadu se snaží podnikat příslušné kroky, i když mnohdy chybí iniciativa a větší aktivita, avšak jejich počty nejsou takové, aby stačily odhalit veškeré dopravní prohřešky řidičů a tyto ihned a rázně potrestat.

Ke zlepšení a zklidnění dopravní situace v našem městě mohou přispět plánované stavebně technické akce, ale v současnosti aktuálně největší měrou především sami jičínští řidiči tím, že jako účastníci silničního provozu budou v daleko větší míře respektovat příslušné dopravní předpisy a budou se chovat právě s ohledem na vážnost situace daleko více ohleduplněji. Potom je naděje, že jízda i procházka Jičíněm bude bezpečnější.

JUDr. Petr Krupka


Pracovníci místní stavební firmy PATRA JIČÍN

dokončují povrchovou úpravu venkovní izolace obytného domu. Konečnou fází těchto prací je nátěr speciální barvou, která domu dodá zcela nový vzhled. Majitel této nemovitosti díky venkovnímu zateplení materiálem RENOP - THERM ušetří již za letošní topnou sezonu 30 až 40 % tepelné energie. Firma PATRA JIČÍN dále provádí například i vnitřní zateplení bytů v panelové výstavbě. Na obvodový panel se stejně tak jako v případě venkovního zateplení (avšak zevnitř) lepí izolace. Její síla je cca 2 cm, čímž dochází pouze k minimálnímu prostorovému zmenšení místnosti. To vám však mnohonásobně vynahradí tepelná pohoda bytu a samozřejmě ušetřené peníze za teplo. Bližší informace o zateplování vám ochotně podají pracovníci autorizované stavební společnosti PATRA JIČÍN na tel. 0602/447853,0602/447495 nebo 0433/22257.
(mar - PI)


Někteří z nás si budou muset opět řádně utáhnou opasky

Jičín - Po devíti letech demokratického utahování opasků se dá obyvatelstvo našeho státu v současné době rozdělit do tří základních skupin.

První "zlatá" skupina netuší co termín "utahování opasků" znamená, druhá největší utahuje a brblá. Třetí, zapaťpámbůh nejmenší skupina pak opasky vlastní, ale na další dírku už nezbývá místo.

A tak snad jen pro tu prostřední skupinu uvádíme několik dalších zdražení ke kterým dojde v průběhu roku v důsledku uvolnění regulovaných cen a zvýšení daně z přidané hodnoty.

Telekomunikace - Zvednou od dubna cenu impulsu z 2,25 na 2,40 Kč, měsíční poplatek z 90 na 100 kč a poplatek za zavedení linky z 2100 na 3500 Kč! Elektřina - Podraží až o 64 % z 1 na 1,64 Kč za kWh. Vytápíte-li třípokojový byt elektřinou a platíte měsíčně cca 1500 Kč, budete po konečném zdražení platit cca 2457 Kč. Nájmy - Od července má stát uvolnit ceny nájmů nejméně o 27 %. Voda - Její spotřeba klesá a tak paradoxně podraží o 9 až 20 %. Vodné a stočné za metr krychlový vzroste zhruba z 22 na 25,30 Kč. Teplo - Čeká se zdražení o 4 až 44 procent, podle toho jak současnou cenu dotuje stát. Cena vzroste např. z 250 Kč za gigajoule na 260 až 360 Kč. Zemní plyn - Zdarží až o 64 %. Metr krychlový z 3 až 4,45 Kč na 4,92 až 7,30 Kč. Platíte-li měsíčně např. 550 Kč, zaplatíte od ledna 643,50 Kč a od července pak 900,90 Kč. Povinné ručení - Vzrostlo až o 60 %. Dálniční známka - Její cena vzrostla o 100 %. Potraviny - Postupně dojde ke zdražení o 6 až 10 %.

Dále se pak zdraží v důsledku zvýšení spotřební daně.

Benzin - Za litr máme zaplatit zhruba o 1,28 Kč více. Rozhodující bude vývoj cen ropy na světových trzích. Nafta - Ceny nafty podléhají stejným vlivům jako u benzinu, její cena má vzrůst o 0,50 Kč. Cigarety - Krabička má podražit o 2,20 Kč, státní rozpočet však počítá se zdražením o další 2 Kč. Tvrdý alkohol - Půllitrová láhev má být dražší v průměru o 9,50 Kč. Pivo - Statistiky uvádějí, že spotřební daň zvedne cenu půl litru desítky o 0,50 Kč.

Takže přátelé hodně štěstí, zdraví a nezapoměňte si utáhnout!

(mar)


Jak je možné, že se nebojí loupit za bílého dne?

Jičín - Přibližně v polovině prosince, hodinu před polednem, přepadli dva neznámí loupežníci prodejnu na Lidickém náměstí. Jejich nehorázná drzost jim vynesla zisk v podobě finanční hotovosti přesahující 9 500 korun.

Týž den, o několik hodin později, překvapila policejní hlídka dva zloděje, kteří na náspu silničníhio obchvatu u Čejkovic uřezali vrcholky čtyř vzrostlých borovic. Jičínské Správě a údržbě silnic způsobili škodu přes 2 500 korun. Oběma místním vandalům ve věku 30 a 41 let ještě týž den sdělil vyšetřovatel OÚV obvinění ze spáchání trestného činu poškozování cizí věci.

Popřejme těmto "lidem" výše trestů na samé horní hranici trestního sazebníku.

(mar)


Je byrokracie na ústupu?

Jičín - V lidových novinách z 20.12.1997 jsem se ve fejetonu Oty Ulče dočetl, že "v USA razítko, bez něhož je život u nás nepředstavitelný, jsem za více než třicet let viděl snad jen jednou". V minulém čísle Nových novin jsem si se zájmem přečetl článek prof. Vladimíra Úlehly, pojednávající o tom, jak před zhruba sedmdesáti lety jistá občanka dostala stavební povolení za tři týdny od podání žádosti. Jak tyto dvě věci souvisí?

Od začátku loňského roku se sanžím získat stavební povolení na stavbu rodinného domku. Nebudu zde líčit jednotlivé body celého dlouhého příběhu, ať už v různých fázích mi bylo "řízení ve věci územního rozhodnutí" přerušeno vinou mé neznalosti, či něčeho jiného. Podstatu problému vidím v něčem jiném. Řadový občan je u nás ve styku s úřady pořád v úloze prosebníčka. Příliš mnoho je závislý na libovůli úředníka.

Těším se na dobu, kdy mi na úřadě, jako člověku neznalému, bude řádně vysvětleno, co ke kterému (nutnému) úkonu potřebuji a až úředník maximum toho, co lze, vyřídí za mně. Koneckonců je za to placen i z mých peněz. Těším se na dobu, až přede mne, jako voliče, předstoupí někdo s programem, že chce změnit pravidla hry tak, aby vyhovovala mně, řadovému občanovi.

(fra)


index