Okresní hospodářská komora hájí zájmy podnikatelů

Jičín - Hospodářská komora (HK) ČR je veřejnoprávní organizací zastupující zájmy našich podnikatelů (kromě zemědělců).

HK ČR tvoří přes 80 okresních HK (OHK) a více než 40 společenstev živnostenských. I když je v komoře, vzhledem k celkovému počtu, velmi málo podnikatelů, zaměstnávají tito přes 2 miliony pracovníků a vytvářejí přibližně 2/3 hrubého domácího produktu.

Jičínská OHK sídlí v prostorách Akademie J.A. Komenského v Havlíčkově ulici. Je s pomocí programu Phare vybavena základní výpočetní technikou, je napojena na síť ostatních OHK a je zde i proexportní centrum (One Stop Shop) v rámci programu Podpora exportu projektu Phare. Věnuje se informatice a vzdělávání. Prostřednictvím vlastní databáze na Internetu nabízí firemní prezentaci zejména drobným a středním podnikatelům za ceny opravdu symbolické.

Spolu s Akademií J.A. Komenského se chce podílet i na realizaci jejích programů, zejména profesního a celoživotního vzdělávání dospělých. Pečuje také o část celostátní databáze HK ČR, o tzv. SEIF (Systém ekonomických informací o firmách), pro podnikatele okresů Jičín a Semily. Zápis do této databáze je zdarma! Jedinou povinností uživatele je vložené údaje dvakrát ročně ověřit, což k naší lítosti celá řada firem nedělá.

Proč je členská základna HK tak malá? Návrh zákona č. 301/1992 Sb. (o hospodářské a agrární komoře) předpokládal povinné členství, tak jak je tomu kromě Anglie a Belgie ve všech zemích Evropské unie. Ze zákona má komora podporovat podnikatelské aktivity, dbát na vzdělávání podnikatelů a učňů, prosazovat, chránit a zajišťovat potřeby svých členů. To je však při nepovinném členství (členský příspěvek není ani nákladová položka) a z toho plynoucí malé členské základně, ekonomicky nemožné. Kromě toho by se to týkalo pouze nepatrné části podnikatelské veřejnosti, která je vzhledem k této situaci rozdělena na dva tábory - členy a nečleny. U členů by uvedené funkce měla plnit komora, u nečlenů stát, který si tyto pravomoce ponechal, ale plní je nedostatečně.

Členové a nečlenové komory tedy mají rozdílné podmínky pro svoji činnost. Komora a stát se ve svých podpůrných aktivitách překrývají a potlačením významu podnikatelské samosprávy nebyla využita schopnost její přirozené samoregulace.

O problematice povinného členství by bylo možné psáti dlouze a poslední informace nasvědčují tomu, že začíná být opět velmi aktuální. To však není cílem tohoto příspěvku. Poukázání na ni by mělo jen upřesnit celkový pohled čtenáře na postavení a funkci komory a mohlo by možná působit jako podnět pro zamyšlení některým podnikatelům. Podnikání totiž není jen ekonomická záležitost, ale také záležitost společenská, zahrnující i oblasti morálky a podnikatelské etiky. Jičínská HK navazuje v tomto směru na dlouholeté tradice již z období Rakousko - Uherska. Členstvím v komoře v době, kdy není povinné, vyjadřuje podnikatel do jisté míry i podporu těmto aspektům a tím i ochotu podílet se na tvorbě podnikatelského i společenského prostředí v regionu, ve kterém žije nebo podniká.

ing. Ivo Černoch, předseda OHK


Novopacké pivo podle pravidel Evropské unie

Nová Paka - Prvním lednovým dnem došlo ke sjednocení našich státních legislativních předpisů v oblasti potravinářské výroby s legislativou Evropské unie. Jak se toto opatření dotýká konzumentů piva nám pověděl sládek a ředitel novopackého pivovaru Daniel Váša.

"Tato záležitost se nás samozřejmě přímo týká. Spotřebitel zjistí změnu především z textu nových pivních etiket. Z těch by se měl napříště dozvědět nejen standardní údaje, na které byl doposud zvyklý, ale navíc ještě řadu dalších, podrobnějších informací.

Na nových etiketách najde především obchodní název piva, jeho přesné složení a jméno výrobce. Dále se dočte o látkách, které byly do piva přidány, a také například že bylo pasterováno. Nedočte se však doposud základní informaci - jaké to pivo vlastně je. Pivo se už totiž nebude značit ve stupních (8, 10, 11, 12, 13, 16 a podobně). Přizpůsobíme se světovému trendu v jeho značení a tak na etiketách najdeme místo obvyklých stupňů - objemová procenta alkoholu. Speciálně naše piva se tedy budou nadále značit 3% (8), 4% (10), 4,5% (11), 5,5% (12), 6,2 (13) a 7,5% (16).

Další novinkou pro spotřebitele je změna daňové soustavy. Do konce minulého roku byla spotřební daň na pivo fixní (daň "z přepychu", která se vztahuje i na cigarety, víno a alkohol). Byla rozdělena do tří základních skupin. Jednu daň měla 10 a 8, druhou 11 a 12, a třetí daň měla 13 a speciální piva. V Evropské unii se však zdaňuje podle hektolitrových stupňů. To znamená, vaříme-li například dvanáctku, tak ta obsahuje 12 stupňů zkvasitelného extraktu, neboli cukru a to je 12 hektolitrových stupňů, přičemž daňová sazba na jeden hektolitrový stupeň je v současné době 24 korun.

Nás se však tato změna, nebo chcete-li zdražení piva tolik nedotkne, protože jako malý nezávislý pivovar spadáme stále do oblasti daňových úlev a namísto 24 korun za jeden stupeň cukru v hektolitru piva platíme 16,80 korun.

Tím nechci říci, že v našem případě nedojde k nárůstu cen piva. Ty vzrostou úměrně ke zvýšení nákladů, cen energií a k inflaci."

(mar)


Krakonoš je stálým zdrojem poznání

U soboteckého rodáka, studenta jičínského gymnázia a pozdějšího úředníka banky Slavie, se projevil podnikatelský duch, když v roce 1872 začal vydávat časopis. Dal mu název Krakonoš, podle nejstaršího studentského sdružení severovýchodních Čech v Hořicích.

Dne 5.9.1872 vyšlo jeho první číslo v domě čp. 63 v Panské (Palackého) ulici. Vycházel každého 5. a 20. dne v měsíci. Poslední číslo 1. ročníku tiskl Čapek již ve své nové tiskárně na Žižkově náměstí čp. 4. Druhý ročník vycházel 2 x v týdnu. Brzy však časopis na několik let zanikl. Místo Krakonoše začal Čapek od r. 1875 vydávat Slovanské listy s přílohou Album Slovanských listů. Když Čapek dům v Panské ulici koupil, začal vydávat i další časopisy, které však neměly dlouhého trvání. Nakonec se vzdal i Krakonoše a ve finanční tísni časopis prodal.

V roce 1879 se Krakonoš zrodil podruhé, když se jeho majitelem, vydavatelem a redaktorem stal Ladislav Sehnal. Od 14.3.1880 vyšlo 5. číslo Krakonoše již v Sehnalově vlastním domě v čp. 91 na Velkém náměstí (Valdštejnově). Časopis redigoval plných dvacet let!

V roce 1899 prodal tiskárnu i časopis B. Outratovi, který ji přemístil do Čelakovského ulice čp. 85. Ještě téhož roku koupil Outrata domek čp. 28 (nyní čp. 272) v Tylově ulici, nechal jej zbořit a na jeho místě vystavěl v r. 1907 tiskárenský jednopatrový dům a na vedlejším pozemku tiskařské dílny.

Po Outratovi se stal vydavatelem Krakonoše K. Hylský, který koupil i jeho tiskárnu. Od Hylského ji v roce 1919 zakoupilo Tiskařské družstvo a pronajalo v r. 1938 Fr. Honzákovi. Sem patří už závěrečná historie Krakonoše. V době 1. světové války došlo k zastavení časopisu a v roce 1918 začal znovu vycházet za redakce K. Hylského jako týdeník české státoprávní demokracie jičínského kraje. Od r. 1919 se stal redaktorem a vydavatelem profesor učitelského ústavu Jaroslav Madlafousek. Týdeník měl nový podtitulek: nepolitický, lidovýchovný. Od roku 1920 vycházel jako politický a hospodářský deník pro český severovýchod. Přestože byl obdařen tímto podtitulem, byl svým programem nezávislým listem národní demokracie. V době okupace v dubnu r. 1940 byl Krakonoš zastaven a dosud nebyl obnoven.

Dlouhá řada jeho ročníků je stálým zdrojem poznání minulosti Jičína a jeho kraje. Také náš list občas přinese pro zpestření drobné zprávičky, které pro naše předky byly nejžhavější současností, pro dnešní čtenáře možná nostalgické ohlédnutí za radostmi i starostmi někdejších občanů našeho města.

Hana Trojanová


Na "čtyřce" je největší zájem o ekologické praktikum

Jičín - Před pěti lety byl ve 4. ZŠ v Jičíně nabídnut žákům volitelný předmět ekologické praktikum. Děti tak mají možnost lépe poznat přírodu v okolí Jičína a pokusit se pro ni něco aktivně udělat.

Jak daleko sahají aktivity, v dnešní době již mezinárodní organizace, nám pověděl člověk nejpovolanější - její zakladatel, učitel František Kynčl. "Snad jsme vzali věc za dobrý konec, protože letos již máme sedm skupin mladých ekologů a ekologie se stala opravdu nejžádanějším volitelným předmětem na 4 ZŠ.

Naše začátky ovlivnil seminář pořádaný Ekocentrem PALETA Pardubice, který se stal bohatým zdrojem námětů pro práci s dětmi a bez přehánění ovlivnil jeho účastníky na celý život. Hlavní myšlenku se daří uvést s úspěchem do praxe. Děti více než rozumem poznávají svět kolem sebe všemi smysly a citem, což lépe utváří jejich osobnost.

Postupně jsme se zapojili do několika mezinárodních projektů v ochraně přírody. Prvním byl projekt "Modré z nebe aneb zajímá tě, co dýcháš?", kde se měří okyselení srážek a mapuje výskyt lišejníků, které na okyselení citlivě reagují. Pokračujeme v projektu OZÓN, kdy pomocí tabákových rostlinek zjišťujeme výskyt škodlivého ozónu v přízemní vrstvě vzduchu. Dosavadním vrcholem našeho zapojení do projektů je účast v THE GLOBE PROGRAM. S pravidelným měřením na meteorologickém, hydrologickém a biometrickém stanovišti jsme začali 1.10.1995 a počtem odeslaných údajů se řadíme mezi pět nejúspěšnějších škol v republice.

Ve škole sbíráme hliník, papír a kaštany. 22 dubna si připomínáme Den Země, mezi žáky bylo oblíbené velikonoční a vánoční ekoloto. I veřejnost si mohla prohlédnout výstavu o přírodě Krkonoš, kterou nám zapůjčila správa KRNAPu. Uklízeli jsme v Libosadu a lipové aleji.

Na pozemku školy jsme vybudovali areál ekologické výchovy ČTYŘLÍSTEK - místo pro odpočinek, pohodu a poznání přírody, kamarádů, učitelů i sebe sama. Jeho součástí je krytá pergola jako učebna o přírodě v přírodě, ohniště s lavičkami, jezírko s přilehlým mokřadem, meteorologická stanice, školní sad a vinice, plocha pro pěstování netradičních plodin a léčivých rostlin, stezka poznání se 100 druhy dřevin a 200 druhy bylin, kompostové hospodářství, hřbitov odpadků, palisádová stěna apod.

Vrcholem práce jsou výcedenní exkurse v závěru školního roku - byli jsme na Rýchorské boudě v Krkonoších, na stanici ochrany fauny v Pavlově u Ledče nad Sázavou, na chatě Tereza v Prokopském údolí v Praze, ve Středisku ekologické výchovy a etiky v Horním Maršově.

Uvítali bychom další náměty pro naši činnost, stejně jako rádi poradíme všem, kteří by chtěli něco podobného vyzkoušet. Protože nejlepší je vidět všechno na vlastní oči, rádi vás uvítáme u nás be "ČTYŘCE".

(red)


Studijní obory na průmyslovce

Jičín - Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola otevřela před nedávnem dveře široké veřejnosti. Ta se měla možnost seznámit s prostředím obou školních budov SPŠ Pod Koželuhy a na Komenského náměstí i se zázemím a službami internátu a jídelny v Denisově ulici.

Návštěvníci nahlédli do odborných učeben, jazykových laboratoří i do sportovní haly. Pracovníci škol odpovídali na dotazy a vysvětlovali možnosti současných i nově zaváděných forem studií.

Ve školním roce 1998/99 otevře jičínská SPŠ pět čtyřletých studijních oborů s maturitou - "Elektronické počítačové systémy", "Automatizační technika", "Slaboproudá elektrotechnika", "Strojírenství" a "Strojírenská technická administrativa".

Dále pak nově zavádí čtyřletý učební obor s maturitou "Mechanik seřizovač obráběcích strojů a linek" a tříleté učební obory "Strojní mechanik", "Obráběč kovů na číslicově řízených strojích" a "Nástrojař". Současnou nabídku studia doplňuje dvouletý učební obor "Obráběč kovů".

První kolo přijímaček na čtyřleté studium se uskuteční 20.4.1998. Zájemci absolvují písemné zkoušky z matematiky a fyziky. V případě, velmi dobrého prospěchu na základní škole umožňuje ředitel školy přijetí bez přijímacího řízení.

Vyšší odborná škola pak zve k tříletému - šestisemestrovému studiu "Strojírenství se zaměřením na počítačovou grafiku a programování CNC strojů". Přijímací zkoušky k této vyšší formě pomaturitního studia proběhnou 16.6.1998 a jeho absolventi budou mít právo užívat titul "diplomovaný technik".

Bližší informace vám podají přímo ve SPŠ nebo na telefonu 0433/22686.

(mar)


Základní umělecká škola získala právní subjektivitu

Jičín - 1.1.1939 začala ve městě fungovat Hudební škola. Jednalo se o školu, která musela z důvodu záboru Sudet odejít z České Lípy a díky pochopení jičínských našla svůj azyl zde. Působila v Mrňákově divadle (biograf Český ráj), v Učitelském ústavu, v Gymnáziu a ve staré radnici na Valdštejnově náměstí.

A opět přišel magický 1. leden, tentokráte roku 1991. Škola se stěhovala do konečně důstojných prostor Valdštejnského zámku. Je tu zase 1. leden a škola prochází další změnou. Změnou k lepšímu. Jejím zřizovatelem je stále město Jičín, protože si to tak přejí občané, kteří svůj zájem projevují zápisem takového množstvím dětí, že škola praská ve švech.

O kulturně společenských aktivitách netřeba informovat, neboť ty jsou nesmírně bohaté a dávno přesahují rámec města. Změna, která pro školu nastala je v souvislosti s tzv. právní subjektivitou. Tou škola získá pravomoci, které jí bezesporu náleží a které se plně osvědčily u druhé a čtvrté základní školy, které již právní subjektivitu mají. Je v moci ředitelky, aby sama zvažovala jak naložit s přidělenými finančními prostředky ku prospěchu školy, je v moci ředitelky koho zaměstná a jak ho odmění. Právní subjektivita je sice více práce, ale zároveň samostatnost a zodpovědnost. Je dobře, že ji tato škola má, že si jičíňáci uvědomují jak důležitá je to škola pro výchovu jejich dětí.

(ras)


Kriminalistům se daří objasňovat případy vykrádání rekreačních objektů

Jičín - Právě prožíváme období nocí bezesných a strachování se o majetek ponechaný v zazimovaných rekreačních objektech. Jak se "dařilo" zlodějům v loňské sezóně právě na poli vykrádání nemovitostí jsme se zeptali tiskového mluvčího P ČR, OŘ Jičín stržm. Vladimíra Brendla.

"Od začátku roku došlo v okrese k více jak dvěma stům vloupání do rekreačních objektů, nejčastěji na novopacku, hořicku a jičínsku. Loupeží se dopuštějí většinou pachatelé z jiných okresů, kteří kradou dobře a rychle zpeněžitelné věci, ale i šatstvo, potraviny a potom pokračují dál. Zvláštní kategorií jsou pachatelé, kteří kradou s rozmyslem a vědí, pro co do chalupy jdou.

I přes to, že dnes jsou rekreační objekty napadány sériově, daří se jičínským kriminalistům držet objasněnost na poměrně dobré úrovni.

Začátkem roku objasnili trestnou činnost dvou pachatelů, kteří se v našem okrese vloupali do 45 objektů, kde kradli především elektroniku a starožitnosti.

Během prvních prázdninových dní zajistili "přespolního" aktéra 19 vloupání. Jeho zájem se soustředil rovněž na elektroniku a cenné předměty, které pak rozprodával po prodejnách starožitností a bazarech.

Při šetření třetí série se podařilo prokázat 41 případů vloupání pachateli, který byl bez práce a neměl co jíst. Od března až do zadržení kradl hlavně potraviny a rychle prodejné zboží."

Závěrem je třeba zdůraznit, že i přes opatření prováděná policií nelze vyloučit návštěvu nezvaného hosta právě ve vaší chalupě. Proto kromě dobrého zabezpečení a pojištění objektu si cenné věci raději odvezte domů.

(mar)


index