Základní škola Poděbradova ulice 1892 - 1998

Jičín - Přestože Nové Město roku 1887 vypadalo podstatně jinak než to dnešní, moudří radní usoudili, že by potřebovalo školu. V roce 1890 byl koupen pozemek a v roce 1892 (30. června) dokončena dvoupatrová budova podle plánů ing. Peka. Na svou dobu byla škola slušně vybavená, se zahradou a letní tělocvičnou. Vyučovalo se zde v pěti třídách, a to i pro děti z Kbelnice a Čejkovic.

Léta ubíhala a v roce 1947 se škola dočkala nových oken. Na další novotu se čekalo až do roku 1959, kdy byla zrušena tělocvična a byt školníka. V zaniklém hostinci U Žďánských byla nákladem 50 ticíc korun vybudována tělocvična, třída a dílna. V prosinci 1960 bylo vše dokončeno. O dva roky později, díky rodičům, vzniklo školní hřiště a byla přistavěna další část dílny. Jestliže uvádím, že v roce 1959 byla zrušena tělocvična, je nutné připomenout, že se jednalo o třídu v přízemí budovy, z které byl odstraněn nábytek. I přes některé další drobné disposiční změny v budově, se prakticky nic nezměnilo na faktu, že škola byla na samém okraji zájmu, a to dokonce i v období, kdy se Nové Město rozrostlo o velké sídliště. Snad jen jedna věc pozitivně ovlivnila chod školy - o prázdninách 1984 bylo dokončeno ústřední topení a skončilo tak devadesátileté období vytápění tříd uhlím.

Po roce 1989 konečně nastala možnost zásadním způsobem změnit pohled na jičínské základní školství a investovat tam, kde je to skutečně třeba, bez ohledu na jiné změny. Seběhlo se toho mnoho a bylo třeba vyřešit, kam umístit školní jídelnu sídlící v Balbínově ulici v prostorách policie. Bylo třeba vyřešit situaci kolem nevyhovujících prostor v bývalém hostinci pana Žďánského, který byl restituentovi vrácen. Zde umístěná školní jídelna, tělocvična a dílny byly místem hanby jičínského školství. A taky díky přijaté koncepci, vhodnému politickému klimatu jak ve státě, tak ve městě, se podařilo s příspěvkem ze státního rozpočtu uskutečnit část změn považovaných za nejdůležitější s ohledem na finanční možnosti.

V roce 1995 vyhrál mladý pražský architekt ing. Jan Dostál výběrové řízení na projekt přístavby školy. Bylo to jeho první velké realizované dílo. Budova je nejen navržena prakticky a plně funkčně, ale mladý architekt se nechal vědomě ovlivnit funkcionalismem dvacátých let a především jičínským architektem Čeňkem Musilem. Vzniklo tak dílo, které spojuje strohou kasárenskou účelnost staré budovy s moderním výrazem konce století dvacátého, aniž by na sebe upoutávalo zbytečně pozornost nebo dokonce podtrhávalo fádnost staré stavby. Použitím režného cihlového zdiva jako dekorativního prvku se ing. Dostál hlásí k arch. Musilovi a upozorňuje nenásilně na kontinuitu školských staveb třicátých let (např. Obchodní akademie) a současnosti. Realizaci stavby měl na základě výběrového řízení na starosti Hradecký Pozistav a je zřejmé, že budova je postavena opravdu kvalitně. 5. ledna 1998 byla předána do užívání jídelna, takže žáci školy konečně mohou jíst v důstojném prostředí ve své budově. Kuchyň vaří i pro základní školu v ulici 17. listopadu, kam se obědy převáží. V únoru proběhla úspěšná kolaudace i vlastní školní budovy. Radost nad tím vším kalí jen to, že celkový záměr nebyl z finančních důvodů zatím dokončen. Není vybudována tělocvična, pro kterou jsou připraveny základy. Ta by měla být spojena chodbou s novou budovou školy. Není vybudováno sportoviště a upraveno okolí školy směrem k obchvatu, kde by vše mělo sloužit široké veřejnosti. A není zajištěna rekonstrukce stoleté budovy, která ji nutně potřebuje. Kromě finančních problémů se stavba potýkala i s některými technickými potížemi. Za připomenutí stojí napříkald objevení spodní vody v základové vaně školy. Přestože je stavba prakticky na vrcholu terénu, voda zde vydatně zaplavovala základy, a tak se musely v rozích, vybudovat studně, tuto vodu odvádějící. S tím i s dalšími problémy si však odborníci poradili.

V roce 1995 stála stavba 25 milionů korun, v r. 1996 27 milionů, v r. 1997 16 milionů. Letos bude investováno dalších 22 milionů a 3,2 milionu na vybavení místností. Náklady na tuto akci již přesáhly 70 milonů korun a jsou jedny z nejúčelněji vynaložených v našem městě. Peníze vložené do zařízení pro děti jsou návratné v mnohem zásadnější míře, než by se povrchním pohledem zdálo. Je to jasná záloha na budoucí lepší společnost. A to není fráze!

(ras)


Ze zasedání městského zasupitelstva

Nová Paka - Letošní druhé veřejné zasedání městského zastupitelstva se vyznačovalo malým zájmem nejen veřejnosti, ale i zastupitelů samých.

Z jednadvaceti jich bylo přítomno 15, což sice neohrozilo usnášeníschopnost, ale přesto tato skutečnost mohla zapůsobit poněkud nedůstojně. Podle slov starosty Petra Kuříka je takto malá účast výjimkou a stalo se tak poprvé za tříapůlleté působení tohoto zastupitelstva, a spíše shodou okolností než záměrně. Nakonec se ukázalo, že i v takto omezeném počtu zastupitelé zvládli připravené body nepříliš obsáhlého programu bez problémů. Především schválili hospodaření města za rok 1997 včetně plnění závazků vyplývajících z úvěrového zatížení.

Město ukončilo hospodářský rok přebytkem téměř tří milionů korun, a to díky maximálně úsporným opatřením ve všech oblastech a smluvním přesunům plateb za některé investice na letošní rok. I letos se však ukázalo, že daňový výnos neodpovídá předpokladům. Proto byl rozpočet města, který byl schválen v lednu 1998, postaven na skutečnostech roku 1997 a nepočítá s většími investicemi.

Zastupitelé poté přistoupili k projednání novely Vyhlášky o provozování výherních hracích přístrojů. Původní znění doznalo změn v ustanoveních týkajících se oznamovací povinnosti provozovatelů a termínu splatnosti místního poplatku, který bude splatný zpětně, nikoli předem, jak stanovila původní verze. V zásadních bodech, jako je výše místního poplatku, zůstává vyhláška beze změn.

(ku)


Přednáška zaskočila nejen zastupitelstvo

Jičín - Jako profesionální házení klacků pod nohy by se dala chápat "přednáška" Mgr. Jiřího Kozáka (právní a kontrolní odd. OkÚ), zcela nevhodně a neplánovaně zařazená do programu posledního veřejného zasedání městského zastupitelstva.

O tom, zda ano či nikoliv, a jakým způsobem přijímat závazné městské vyhlášky, by měli být poslanci informováni nebo chcete-li školeni na mimořádných nebo pracovních zasedáních městského zastupitelstva. Štěstí, že před zmíněným výstupem byla schválena Vyhláška o poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, protože po ní už zcela "vykolejené" zastupitelstvo nebylo schopno přijmout Vyhlášku o provozu na pěší zóně (odloženo), ani Vyhlášku o vymezení místních komunikací k stání silničních motorových vozidel (přeneseno na městskou radu).

K celostátnímu problému gemblerství se však městské zastupitelstvo postavilo zcela odpovědně a výši poplatků za provoz "bezrukých banditů" posunulo jednomyslně až na nejvyšší možnou hranici povolenou zákonem. Provozovatel hracího automatu tak v Jičíně od 26.2.1998 zaplatí ročně správní poplatek ve výši 30 000 korun (z něhož MěÚ odvede finančnímu úřadu 50%) a místní poplatek 80 000 korun za jeden výherní automat. Vzhledem k tomu, že je na radnici v současné době registrováno 120 přístrojů, přibude ročně do městské pokladny 11 milionů a 400 tisíc korun.

Ještě před přijetím této vyhlášky se však potichu polemizovalo o tom, že maximální výše poplatků omezí počet automatů, čímž úměrně klesne i roční "výdělek" města. Pravděpodobnější však je, že k tomu bohužel nedojde. Vždyť stačí pouze přeprogramovat koeficient výše okrádání hráčů a bezpracný zisk je opět doma i přes zvýšené roční poplatky. Proto je nutné dál se touto otázkou intenzivně zabývat a veškeré aktivity směřovat k uzákonění celoplošného zákazu provozování hracích automatů.

Okamžitě však je potřeba odstranit "bezruké bandity" z dosahu mladistvých a zároveň i z restaurací, kde si hráči, otupělí alkoholem, zcela neuvědomují důsledky svého počínání.

(mar)


Miss Český ráj klepe na dveře

Jičín - Přípravy devátého ročníku soutěže o nejpůvabnější a zároveň nejšikovnější dívku Miss Český ráj jsou již v plném proudu. Přehlídka krásy a iteligence je i letos určena pouze svobodným děvčatům starším šestnácti let. Slavnostní finálový večer bude uspořádán v sobotu 30. května v jičínském kulturním domě na Husově třídě. Předcházet mu však nutně musí výběrové kolo, které se uskuteční v sobotu 2. května od 15 hodin rovněž v KD Jičín.

Pořadatelem Miss Český ráj jsou Kulturní dům Jičín a Noviny Jičínska za vydatné spolupráce řady firem z celého okresu.

Přihlášku do soutěže Miss Český ráj posílejte na adresu: Kulturní dům, Husova 205, 506 01 Jičín (tel.: 0433/21568). Uzávěrka přijímání přihlášek je již 20. dubna!

(red)


Město má v zástavě pozemky a stadion v Robousích

Jičín - Trochu údiv a debaty mezi místními obyvateli vyvolává jedna z mnoha kolonek nedávno schváleného rozpočtu města na rok 1998. Konkrétně se jedná o půjčku, poskytnutou městem Jičínem firmě SK Hošek Robousy na rekonstrukci fotbalového hřiště v Robousích a odkoupení pozemků, na kterých stadion leží.

Celá causa vznikla 31.7.1996, kdy se město Jičín zavázalo k ručení za závazek, vzniklý ze smlouvy o úvěru uzavřené mezi Komerční bankou a SK Hošek Robousy ze dne 30.7.1996. Na zmíněnou rekonstrukci a nákup pozemků poskytla KB úvěr 3 000 000 korun. V roce 1997 však přestal dlužník úvěr splácet, a tak Komerční banka začala uplatňovat na ručiteli (městě Jičín) jeho závazek.

Městské zastupitelstvo vyřešilo problém 4.8.1997 schválením půjčky firmě SK Hošek Robousy, a tak finančními prostředky z rozpočtu města měl být zplacen dluh Komerční bance. K sepsání smlouvy o půjčce a zástavní smlouvy k půjče (dlužník ručí hřištěm v Robousích) došlo až 26.1.1998. Mezitím vzrostly úroky z poskytnutého úvěru a KB uplatnila ručitelský závazek města v plné výši 3 milionů korun. Ten byl KB zaplacen po sepsání smlouvy o půjčce mezi městem a společností SK Hošek Robousy, která bude splácet půjčku až do 31.12.2001.

A kolik peněz město půjčilo? V návrhu rozpočtu města na rok 1998 figuruje částka 2 443 000,- Kč, v Jičínském občasníku (tiskovina městského úřadu) je 2 336 000,- Kč a konečně v zápise z 24. pracovní schůze zastupitelstva se doslova praví, "že členové zastupitelstva souhlasí se zvýšením částky z původně odsouhlasené výše 2 648 000,- Kč na 3 000 000,- Kč". Takže si, občane, vyber.

(mar)


index