Chrání památkáři kulturní památky?

Jičín - Asi jen těžko najdeme v naší krásné republice obec nebo město, jehož občanům je lhostejný osud dlouholetých tradic a kulturních památek, po mnohá staletí budovaných našimi předky.

Představitelé měst i obcí se naopak všemožně snaží i přes dnešní poněkud ekonomicky složité časy nacházet cesty k finančním prostředkům na jejich údržbu, opravy a rekonstrukce.

V Jičíně tomu není jinak. Část peněz jde z rozpočtu města, jiné (přdevším na státní kulturní památky), pustí ze svého rozpočtu stát. Někteří šikovní pracovníci kulturních odborů, referátů a organizací však umí získat ze státní pokladny (formou nejrůznějších dotací) finanční prostředky i na opravy místních kulturních památek. Avšak jen ten, kdo někdy takový pokus absolvoval, ví, jak tvrdý je to "byrokratický oříšek" a kolik klik na státních institucích musel, nehledě na výsledek, "vyleštit".

O to větší radost pak všichni zúčastnění prožívají - když se to povede. Pak už nezbývá, než dobře investovat a kulturní památku opravit tak, aby z ní měli radost nejen "úředníci", ale především široká veřejnost.

Takto se v Jičíně například velmi hezky, nemalými náklady, opravily zbytky hradebních zdí, pocházející z poloviny 16. století pod domy čp. 13 až 16 a hradba, oddělující Školní ulici od soukromého parkoviště Tamlovka.

Až sem je to případ chvályhodný. Pak se ale stalo něco, čemu normálně uvažující člověk nemůže rozumět. Místo kulturní památky zde dnes můžeme "obdivovat" stavbu soukromých záchodů pro pracovníky mezinárodní stánkové tržnice.

Jak je možné, že státní instituce daly k této stavbě povolení? Vysvětlí občanům města Jičína svůj postoj ke kulturní památce ze 16. století osoba podepsaná za památkáře pod stavebním povolením?

(mar)


Jako vystřižená z katastrofického filmu vypadá v těchto dnech ulice Svatopluka Čecha v Jičíně. Komunikace je kompletně odkryta a postupně zde dochází k opravám nebo výměnám dožilých inženýrských sítí. Rekonstrukci Čechovky provádí firma Strabag z Rychnova nad Kněžnou, investorem celé akce je Ředitelství silnic a dálnic Pardubice. Nová komunikace i kruhový objezd u okresního úřadu mají být předány uživatelům v polovině září.


Vystavba obchvatu Nové Paky

Nová Paka-Koncem dubna obdržel starosta Nové Paky Petr Kuřík dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí výstavby silnice I/16 vypracovanou dle příslušného zákona o dopadu staveb na životní prostředí. Na základě této dokumentace bude nyní následovat veřejné projednávání. Proto byly osloveny příslušné složky, aby se s dokumentací seznámily a mohly podat připomínky. Nejedná se přitom jenom o dotčené orgány státní správy, jakými jsou Okresní úřad a hygiena nebo Česká obchodní inspekce životního prostředí, ale též o veřejnost. Proto bylo město Nová Paka vyzváno, aby informovalo občany obcí, jichž se stavba silničního obchvatu dotkne. Jedná se konkreétně o obce Kumburský Újezd, Studénka, Heřmanice, Štikov a Vrchovina. Průvodní dokumentace je k dispozici na Městském úřadě v Nové Pace k prostudování. Trasa obchvatu je v souladu s územním plánem města a její celková délka činí sedm kilometrů.

(ku)


Lubomír Voltr se vrací do okresní nemocnice

Jičín - S největší pravděpodobností již prvním červnovým dnem nastoupí MUDr. Lubomír Voltr do funkce primáře gynekologicko - porodnického oddělení okresní nemocnice.

Doporučením odborné komise se stal vítězem oficiálně vyhlášeného výběrového řízení, do něhož se přihlásili tři uchazeči. Důvodem konkurzu byl důchodový věk současného primáře.

Lubomír Voltr rozhodně nepřichází do neznámého prostředí. Na gynekologicko - porodnickém oddělení vykonával lékařskou praxi sedm let před jeho jmenováním ředitelem Okresní nemocnice Jičín v roce 1991. Se svými spolupracovníky vypracoval a oficiálně podal privatizační projekt na ON, který však nebyl nikdy realizován. Zlom v jeho kariéře přinesl rok 1994, kdy byl tehdejším přednostou OkÚ ing. Luďkem Pušem odvolán z funkce ředitele nemocnice. Na jeho místo nastoupil bývalý voják z povolání ing. Václav Třešňák, který se svého předchůdce zbavil za velmi zvláštních okolností, výpovědí. Jako důvod "vyhazovu" uvedl "souběh s privátní praxí", stejně takový, jaký provozuje celá řada lékařů. Okresní zdravotnické zařízení tak přišlo o dalšího kvalitního lékaře.

Přes Městskou nemocnici v Hořicích se pak Lubomír Voltr propracoval až na špičkové gynekologické pracoviště královéhradeckého SANUSu, s kterým by měl v průběhu května ukončit pracovní poměr. Návrat do Jičína by pro něho měl být satisfakcí a pro okresní nemocnici přínosem.

(mar)


V sobotu vyberou finalistky soutěže

Jičín - Devátý ročník soutěže o nejkrásnější, inteligentní a šikovnou dívku Miss Český ráj se nezadržitelně blíží. Přehlídky krásy se jako vždy zúčastní pouze dívky svobodné, starší šestnácti let.

V sobotu 2. května od 15 hodin proběhne v Kulturním domě na Husově třídě výběrové kolo, z něhož postoupí fianalistky, které se široké veřejnosti představí 30. května v rámci slavnostního večera organizovaného opět v prostorách jičínského Kulturního domu.

Pořadatelem Miss Český ráj jsou Kulturní dům Jičín a Noviny Jičínska za vydatné spolupráce firem z celého okresu.

(red)


Finanční úřad v Nové Pace se zatím neruší

Nová Paka-Dne 22. dubna se jednání rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se dotýkalo redukce finančních úřadů, zúčastnil spolu s ředitelem novopackého úřadu ing. Františkem Sádlem také starosta města Petr Kuřík. Snaha ministerstva financí zoptimalizovat síť finančních úřadů má několik důvodů, které členům rozpočtového výboru a zástupcům finančních úřadů i starostům měst přednesli zástupci ministerstva financí. Žádný z uvedených však vlastně nepředstavuje takovou závažnost, která by ohrozila existenci stávajících 223 úřadů bezprostředně. Ministerstvo financí zadalo vypracování analýzy, ze které bude zřejmé, jakým způsobem bude možné zlepšit chod finančních úřadů včetně případné redukce. Je ale naprosto zřejmé, že záměr, kterému se dostalo již nyní oprávněné pozornosti dotčených měst i veřejnosti, neproběhne bez rozsáhlé a možná i bouřlivé diskuze. Nutno dodat, že v záměru ministerstva je redukce o 40 až 44 úřadů. Na závěr jednání zástupci ministerstva financí ubezpečili všechny přítomné, že žádné kroky k připravovaným záměrům nebudou v nejbližší době, tj. minimálně do předčasných voleb, činěna. Danou problematiku budeme nadále sledovat a naše čtenáře informovat, neboť se jedná o záležitost závislou na mnoha okolnostech, a tudíž složitou.

(ku)


Balonem na výlet Českým rájem

Sobotka - V rámci programů oslav pětistého výročí povýšení obce pod zámkem Humprechtem na město, se ve dnech 8. až 10.5.1998 uskuteční setkání milovníků balonového létání.

Od pátku do neděle bude mít i široká veřejnost jedinečnou příležitost vzlétnout s profesionálními vzduchoplavci a podniknout tak ranní či večerní přelet kolem Humprechtu a nad krásnou krajinou Českého ráje. Letenky k nevšedním výletům do oblak si můžete zajistit v soboteckém knihkupectví u Pfeifrů.

V neděli 10. května budou mít možnost i ti méně odvážní vystoupat alespoň nad náměstí v upoutaných vyhlídkových balonech.

V 10 hodin pak přijede pojízdná pošta s nabídkou prodeje příležitostných tiskovin, originálních pohlednic akademického malíře Jiřího Boudy s příležitostným poštovním razítkem a připouštěcí balonovou nálepkou. Tuto nabídku jistě uvítají filatelisté a sběratelé kuriozit. Tečkou nedělního slavnostního programu bude odlet balonové pošty.

(mar)


Aeroklub Jičín umožňuje ochutnat trochu krásna pod oblaky

Jičín - Aeroklub Jičín oslavil v minulém roce padesáté výročí svého založení. V režii pánů Vladimíra Matějky a Jiřího Poura zavzpomínalo na doby minulé spolu s nynějšími aeroklubáky asi osmdesát bývalých členů a příznivců jičínského letiště. Vzpomínalo se na zemi i ve vzduchu, neboť aeroklub umožnil bývalým pilotům usednout znovu za knipl a odpoutat se od matičky Země.

Dnešní aeroklub čítá asi osmdesát členů a přibližně stejný počet příznivců. Naším členem je i ředitel Aeroklubu České republiky, slavný akrobat ing. Jiří Koberle, reprezentant v letecké navigaci ing. Jiří Jakeš, reprezentantka v bezmotorovém létání paní Máša Kyzivátová, reprezentant v závěsném létání ing.Tomáš Suchánek. Škoda jen, že díky malé publicitě leteckých sportů v našich médiích jsou prvotřídními mezinárodními výsledky více známi v zahraničí než u nás.

Změna režimu nám umožnila nechat ochutnat trochu toho krásna pod oblaky také širokou veřejnost. V minulém roce jsme tento zážitek dopřáli 1214 cestujícím při vyhlídkových letech a několika desítkám odborníků při leteckých průzkumech a snímkování. Průměrný vyhlídkový let trval kolem dvaceti minut a ve složení cestujících převládli naši občané nad cizinci. Nejčastější trasa vyhlídkového letu byla Jičín - Humprecht - Kost - Valdštejn - Hrubá Skála - Trosky - Prachovské skály - Jinolické rybníky - Jičín. V dubnu minulého roku vstoupil v platnost nový letecký zákon, zpřísňující podmínky pro zmíněné činnosti, a tím jsme se stali v regionu jediným letištěm, které tyto služby může poskytovat.

Článek by měl být pozváním vás všech na letiště ať už k vyhlídkovému letu, prohlídce letadel či posezení ve stínu na lavičce, jakož i poděkováním Okresnímu úřadu, Městskému úřadu i dalším institucím za vstřícný přístup k naší organizaci.

Ing.Roman Koudelka - Aeroklub Jičín


Květinou uctíme památku padlých

Jičín - Svaz bojovníků za svobodu zve širokou veřejnost k uctění památky příslušníků Rudé armády padlých při osvobozování našeho kraje v květnu roku 1945 (Jičín byl osvobozen 10.5.1945 v 18.00 hodin).

Položením květin si připomeneme vyhnání fašismu z naší vlasti a hrdinství mnoha našich lidí na frontách a krvavých bojištích druhé světové války. Vzpomínkovou akci u ruské mohyly pod Čeřovkou zahájí 7.5.1998 v 15.00 hodin krátké projevy představitelů Svazu bojovníků za svobodu (místo pro hroby padlých vojáků bylo upraveno podle návrhu arch. Č. Musila, mohyla byla odhalena 7.11.1945, žulový pomník od sochaře a kameníka Kracíka pak 5.5.1946). Pietní akce se zúčastní starosta města Jiří Liška a vedoucí pracovníci městského úřadu.

U příležitosti osvobození naší vlasti jsou na 11.5.1998 zástupci Svazu bojovníků za svobodu pozváni starostou města ke vzpomínkovému posezení na jičínské radnici.

(red)


index