Co "Spolek" - občany Jičína zajímá

Jičín - Rada Spolku občanů a přátel města Jičína se na svých pravidelných setkáních zabývá názory a připomínkami občanů a náměty svých členů. Předmětem zájmu spolku je veškeré dění v Jičíně a jeho snahou je přispět ke zlepšení všeho v duchu svých zásad a hesla "Za Jičín krásnější".

Pro informovanost občanů nastíníme okruh problémů, který byl předmětem našeho zájmu.

Spolek zjistil, že zastřešení prodejního stánku na Husově ulici v proluce u restaurace Řáholec kanárkově žlutou akrylátovou deskou je pouze provizorní, nejde o stavbu, naopak je vedeno jednání s vlastníkem pozemku, který chce v celé proluce realizovat novou stavbu po zrušení restaurace.

Stavba sociálního zařízení na Tamlovce, parkovišti v ulici 17. listopadu - tedy zděná budova se sedlovou střechou těsně vedle historického opevnění města, byla řádně povolena stavebním úřadem na základě schváleného projektu dle požadavku referátu regionálního rozvoje OkÚ v Jičíně a městského architekta.

Prodejní stánky na autobusovém nádraží na zelené ploše jsou zde dočasné, ovšem došlo k prodloužení jejich užívání o 2 roky. Byli jsme informováni, že je zahájeno jednání na zpracování celkové urbanistické studie, řešící úpravu celého prostoru od ulice Jungmannovy až ke Komerční bance.

Spolek byl informován, že námi kritizované černé výkladce rozmístěné po městě byly instalovány na základě řádného povolení a za souhlasu odboru kultury OkÚ v Jičíně, sice starého asi tři roky, ale souhlasu. V tomto směru byla naše předchozí informace o instalaci bez povolení památkářů nepřesná.

Se zájmem jsme zjistili, že občany kritizovaná vilka v ulici Na Vrchách, první po pravé straně, zarostlá keři, neudržovaná a rozpadající se, patří Okresní nemocnici v Jičíně. V současnosti poté, co jsme se o záležitost zajímali, je patrno, že o objekt je již postaráno.

Obava občanů, že na plovárně rybníka Kníže dojde k devastastaci historické budovy výstavbou nějaké konstrukce zastřešující diskotékový prostor před budovou, je prozatím rozptýlena, neboť k tomuto není dáno stanovisko referátu regionálního rozvoje OkÚ a není dán ani souhlas vlastníka pozemku města Jičína. Doufáme, že nový nájemce koupaliště bude považovat za prioritu zajištění kvalitního provozu koupaliště a až druhotně hostinské služby. Případný parket k tanci může být realizován za budovou, kde je pro tyto účely nyní po provedení "velkého úklidu" značný a vhodný prostor i s ohledem na skutečnost, že reprodukovaná hudba zde za budovou by nikoho nerušila a nerozléhala by se po hladině rybníka.

Rada spolku si všímá i věcí pozitivních. Kladně bylo hodnoceno, že došlo k velmi pěkné úpravě cesty a jejího okolí, směřující od od hráze na koupaliště. Snad dojde i na instalaci několika laviček. Stejně tak jičínští rybáři kvalitně upravili živé ploty a své "sedánky" okolo celého rybníka. Rovněž dokončený ozdravný řez v lipách a jejich celé vzorné uklizení neušlo naší pozornosti. Občané však poukazují na místo za posledními vilkami na levé straně lip k Libosadu, kde je vedle pěkně prořezaných lip řada náletových dřevin a keřů, protože ničí celkový dojem upravené aleje.

Lipové stromořadí - cesta podél rybníka, ale i prostory zeleně na sídlišti Husova prořezané, uhrabané a již posekané, jsou výzvou Technických služeb města Jičína nám občanům k tomu, abychom se i my v tomto jarním čase porozhlédli po svém okolí a v rámci svých možností provedli úklid a úpravu, k čemuž vás jako spolek patriotů Jičína vyzýváme.

(PKa)


Svátek páky v Nové Pace

Nová Paka - Takto se bude jmenovat akce, kterou město Nová Paka a Asociace armsportu připravují na letošní léto. Akce se uskuteční 25. července a změří na ní své síly soutěžící z celé republiky. Neobvyklá, ale stále populárnější disciplina, jistě přiláká množství adeptů a pořadatelé doufají, že i sponzorů. Nad akcí převzal záštitu kromě města Nová Paka i Městský pivovar.

O tom, jak organizačně a finančně soutěž v přetlačování zajistit, jednali představitelé města s hlavním organizátorem na veletrhu URBIS v Brně a další schůzka se uskuteční v květnu. Jedno je zřejmé již nyní: v případě příznivého počasí bude možné zápolení siláků všech kategorií zhlédnout na ploše zimního stadionu. Pořadatele nezaskočí ani nepříznivé počasí, neboť je připraven sál P - Centra, bývalý sál Velvety. Pro propagaci tohoto mladého sportu chtějí pořadatelé připravit dva stoly pro školáky novopackých škol, aby mohli zkusit svou kondici ještě do konce školního roku. Přestože se jistě nedočkáme výkonu, který předvedli dva pákaři v Hemingwayově novele Stařec a moře, budeme určitě svědky tvrdých bojů.

(ku)


10. květen roku 1945

Jičín - V květnu 1945 se dostalo Rudé armádě na území Čech a Moravy tak vřelého a srdečného přivítání, jakého se jí nedostalo v žádné jiné okolní zemi.

Lidé po letech konečně svobodně vydechli. Konec druhé světové války přinesl svobodu i všem obyvatelům našeho kreje. Radostnou úlevu, která provázela květnové dny, dokumentuje fotografie z příjezdu Rudé armády do Jičína, který byl osvobozen 10. května přibližně v 18 hodin.

Teprve potom mohly být sečteny ztráty. Mnoho lidí se nevrátilo z nacistických koncentračních táborů a věznic. Mnozí se svobody dožili, vrátili se, ale v krátkém čase podlehli zraněním nebo nákaze skvrnitého tyfu z lágrů. Se zaslouženou slávou se vraceli všichni příslušníci zahraničních armád.

Teprve potom byl čas na účtování se zrádci a udavači z vlastních řad. Až mnohem později se ukázalo, že někteří nasazovali životy na válečných frontách proti Němcům na "nesprávné" straně. To vše přinesla však až další léta politického vývoje v zemi.

Nic z toho však v květnu 1945 nikdo netušil a radost ze svobody a vítězství byla opravdová.

(tro)


Chcete se podívat do Anglie za přáteli?

Jičín - Již řadu let udržuje okresní město přátelství se slovenským Martinem, holandským Wijk bij Duurstede, německým Erbachem a anglickým King°s Lynnem.

A právě vztahy s tímto městem v hrabství Norfolk v severovýchodní Anglii patří k nejstarším. Kontakty s partnerskými městy na úrovni oficiální i neoficiální jsou samozřejmou součástí života občanů města a jsou založeny na oboustranně výhodných smlouvách. V praxi se realizují vzájemnými návštěvami hudebních souborů, sportovních organizací a studentskými výměnami. V rámci prohlubování přátelství mezi Jičínem a King°s Lynnem vzniklo volné společenství lidí se zájmem o Velkou Británii, její život a kulturu. V historii vztahů proběhla řada oficiálních výměn delegací městských zastupitelstev a při těchto příležitostech bylo navázáno mnoho osobních přátelství.

Nejbližší možností k navázání nových kontaktů bude návštěva obyvatel King°s Lynnu, kteří projevili zájem poznat Jičín. Pro naše občany se tímto nabízí možnost finančně výhodného procestování části Anglie (hrabství Norfolk, Cambridge, Lincoln, Norwich) s pobytem v tamních rodinách. Dvacetičlenná skupina přátel z King°s Lynnu přijede 25. - 27. května 1998. Naprostá většina si přejě být ubytována v rodinách, aby poznala nové přátele a něco z našeho způsobu života. Máte-li zájem využít této šance a zapojit se do činnosti volného společenství, napište nebo zavolejte.

Soňa Machová, Lepařovo gymnázium Jiráskova 30 Jičín. Tel. 0433/23005


Fotosoutěž není tématicky omezena

Jičín - Nadace festivalu Jičín - město pohádky, Okresní úřad Jičín, Městský úřad Jičín a Školský úřad Jičín vyhlašují dětskou fotosoutěž pro zájemce z celé ČR ve věku do patnácti let. Soutěž není tématicky omezena. Přijímají se fotky barevné i černobílé, minimální formát 13 x 18 cm, maximálně 5 kusů, přičemž seriál se počítá jako jedna fotografie.

Soutěžní práce zasílejte nebo předejte na adrese: FOTO ULLRICH Palackého 62, 506 01 Jičín (tel.fax.: 0433/524209). Fotografie nezapomeňte na zadní straně označit jménem, adresou a rokem narození autora. Uzávěrka je 30. června 1998. Njehezčí práce budou oceněny a vystaveny v rámci festivalu Jičín - město pohádky, který se koná 14. - 19.9.1998.

(red)


Konference o Františku Kutnarovi

Sedmihorky - Ve dnech 24.4. - 25.4.1998 se v Sedmihorkách u Turnova uskutečnila konference na téma "Podíl Františka Kutnara a agrárního dějepisectví na formování obrazu české minulosti" při příležitosti 95. výročí narození a 15. výročí úmrtí tohoto historika. Akci uspořádala Pekařova společnost Českého ráje v Turnově, Okresní muzeum českého ráje v Turnově ve spolupráci s dalšími organizacemi. Památka Františka Kutnara byla připomenuta již ve čtvrtek 23. 4. 1998 při slavnostním odhalení pamětní desky v jeho rodných Mlázovicích. Vlastní konference proběhla za účasti širší veřejnosti, významných představitelů historické obce, rodiny Františka Kutnara a tématicky byla rozdělena do dvou bloků. První den byl věnován především problematice vzniku a vývoje moderního agrárního dějepisectví a jeho podílu a místu v současné historiografii. Zazněla zde řada příspěvků na dané téma, mezi nimiž upoutala pozornost informace o chystané reedici díla Josefa Pekaře Kniha o Kosti, ke které bude připojen jako dodatek dosud nepublikovaný třetí díl. Sobotní dopoledne bylo bylo zcela věnováno osobnosti prof. PhDr. Františka Kutnara, DrSc. Po milých vzpomínkách na svého otce, které zazněly z úst Ing. Aleše Kutnara, byla připomenuta léta strávená školní, pedagogickou a vědeckou činností na Univerzitě Karlově v Praze a Univerzitě Palackého v Olomouci. Konference proběhla v přátelské a tvůrčí atmosféře a nejen odborná veřejnost se může těšit na publikování jednotlivých referátů v připravovaném vydání sborníku.

(mch)


Skautské výstavy pokaždé jinak

Nová Paka - Skauting je navzdory pesimistickým úvahám a občasným televizním pamfletům (např. epizoda "Past" v Bakalářích v listopadu 1997) zapsán v povědomí členů této výchovné organizace do hloubi duše.

Skauting však není jenom výchova mládeže, ale i kulturní aktivita, s níž se čas od času junácké hnutí prezentuje veřejnosti. Byť v míře omezené...

Pro příklad nemusíme chodit daleko: Středisko Sopka v Nové Pace, které vloni v květnu oslavilo abrahamoviny své klubovny, uspořádalo za předcházejících devět měsíců ve svých prostorách tři výstavy. Dvě se dotýkaly bezprostředně života organizace. Při oslavách mohli návštěvníci zhlédnout téměř 150 fotografií, týkajících se skautingu, pořízených v poválečných letech kdysi novopackým, dnes hořickým občanem Jaroslavem Riedelem. Perokresbami a grafikou ve stejné motivaci se v listopadové vernisáži představil vůdce střediska Miletín Oskar Teimer. Třetí výstava patřila příznivci skautů Janu Kloučkovi, který ve svých akvarelech a linorytech zachytil krajinu Nové Paky a okolí. Padesát exponátů mohli vidět estéti a vyznavači krásna při setkání old-skautů a členů Sdružení přátel Junáka na počátku letošního roku a soudě podle obdivu, i tato výstava byla poutavá. Až na jediný nedostatek: Ani jeden z obrazů nebyl prodejný, přestože zájemci projevili svůj interes přímo autorovi, který byl na setkání také pozván.

Tři uvedené výstavy nebyly ojedinělými vlaštovkami, i v budoucnu hodlají novopačtí vybrat do svých prostor v junácké klubovně poutavé akce. Škoda jen, že tato aktivita je určena pouze pro skauty jičínského a nejbližších sousedních okresů... Dlužno však podotknout, že stálá služba v klubovně není, takže i hromadné výpravy jsou nuceny své návštěvy ohlásit předem.

Karel Pokorný


index