Pětisté výročí povýšení Sobotky na město

Sobotka - Koncertem chrámové hudby v kostele sv. Maří Magdaleny byly 18. dubna oficiálně zahájeny oslavy pětistého výročí povýšení Sobotky na město. Na jejich přípravách se již od roku 1996 podílel Klub přátel města Sobotky ve spolupráci s městským úřadem a místními kulturními institucemi. Radnice oslavy podpořila finanční částkou 800 tisíc korun a je jen škoda, že se větší měrou neangažovaly místní firmy, pro něž by účast na takto významné akci byla jistě hodnotnou reklamou.

28. dubna bylo zahájeno v pořadí již 5. celostátní sympozium pro malíře - krajináře - Plenér 98. Jeho součástí je sobotní (2.5.1998) pracovní setkání v terénu a večerní beseda u krbu na Šolcově statku. V pátek 8. května v 19.30 hodin se pak sobotečtí sejdou na slavnostním zasedání městského zastupitelstva. Program nabízí nejen celou řadu zajímavých kulturních vystoupení, projevů starosty města a významných hostů, udělení Čestného občanství a Ceny města Sobotky, ale například i pokřtění videofilmu Šrámkova Sobotka a knihy Český ráj - Sobotecko.

Ve 22 hodin se pak zřejmě zraky všech přítomných upřou na jedinečnou atrakci "ohněstrůjců" z Královéhradeckého ART Production. Ohňostroje se rozhoří nejen v okolí zámku, ale i přímo na náměstí. Pořadatelé při této příležitosti vyhlašují soutěž pro fotografy O nejhezčí snímek unikátního ohňostroje nad Humprechtem. Vítězný snímek bude zhotoven jako pohlednice.

Hlavním dnem oslav 500 let města Sobotky je sobota 9. května. V 10.30 hodin se příjezdem "vladaře s družinou k Humprechtu" (na koních) začne odvíjet pestrobarevná šňůra kulturních programů. Jedinečným zážitkem pro děti i dospělé se zřejmě stane "středověký rynek" organizovaný profesionální agenturou FABER. Po celý den zde bude probíhat ukázka středověkých řemesel, dobového oblečení, tanců, zpěvů a hudby, rytířských zápasů a soubojů...

V 16.30 hodin řinčení mečů na náměstí utichne a známý moderátor Jarda Suchánek zahájí promenádní koncert jedné z nejlepších dechových hudeb v republice - Hudby hradní stráže a Policie ČR (65 účinkujících).

Program ze zámku Humprechtu bude vysílán přímým přenosem Českého rozhlasu Hradec Králové a natáčen Českou televizí. K účasti na oslavách budou pozváni i zástupci žijící české šlechty a další významní hosté.

(mar)


Placení daně z nemovitostí v roce 1998

Jičín - Finanční úřad upozorňuje všechny poplatníky daně z nemovitostí, jejichž daňová povinnost za rok 1998 nepřesahuje 1000 Kč, že tato daň je splatná do 31. května 1998. Vzhledem k tomu, že na tento den v letošním roce připadá neděle, je možno daňovou povinnost splnit ještě 1. června 1998.

U poplatníků, jejichž daňová povinnost tuto částku přesahuje, je k tomuto datu splatná první splátka ve výši jedné čtvrtiny celkové daňové povinnosti roku 1998, další splátky jsou v letošním roce splatné k 30.6.1998, 30.9.1998 a 30.11.1998.

Samozřejmě, že i v letošním roce platí odlišný režim úhrady daně z nemovitostí pro poplatníky provozující zemědělskou výrobu a chov ryb. Daň je splatná ve dvou splátkách, a to k 31.8.1998 a 30.11.1998.

Finanční úřad v Jičíně rozeslal v průběhu měsíce dubna všem poplatníkům daně z nemovitostí, kteří mají podáno platné daňové přiznání, poukázku, kterou je možno daň uhradit. V případě, že se poplatníkovi měnila jeho daňová povinnost oproti loňskému roku v souvislosti se změnou průměrné ceny zemědělské půdy dle vyhlášky Ministerstva zemědělství ČR č. 285/97 Sb., byl rovněž zaslán platební výměr na rok 1998. Těm poplatníkům, u kterých byl z předchozích let na dani z nemovitostí u FÚ v Jičíně vykazován nedoplatek popř. přeplatek, byl tento nedoplatek či přeplatek vyčíslen na poštovní poukázce.

Vyzýváme poplatníky, aby těmto rozdílům věnovali pozornost a případný nedoplatek k daňové povinnosti přičetli, nebo případný přeplatek od daňové povinnosti odečetli a uhradili správnou částku.

Upozorňujeme, že není povinností finančního úřadu zasílat poplatníkům poštovní poukázky k placení daně, ale FÚ v Jičíně tak přesto učinil z důvodu usnadnění občanům placení. Chceme upozornit ty občany, kteří vlastní jakoukoli nemovitost v území působnosti FÚ v Jičíně a poštovní poukázku neobdrželi (např. proto, že nemají podáno platné přiznání nebo změnili adresu bydliště a nenahlásili na FÚ tuto skutečnost), že je jejich povinností postarat se o úhradu daně. Poštovní poukázku a další informace mohou obdržet na Finančním úřadě v Jičíně v úředních hodinách každé pondělí a středu od 8.00 do 17.00 hodin nebo na tel. číslech 0433/542323 a 0433/542324.

ing. Vladimír Holštejn, ředitel FÚ v Jičíně


Úvěry občanům od České spořitelny

Nová Paka - Mezi produkty, které poskytuje Česká spořitelna, a.s. zaujímají již tradičně nezastupitelné místo úvěry fyzickým osobám - občanům. Klientům, jejichž spolehlivost byla prověřena v předchozích úvěrových i jiných obchodech se spořitelnou, může být po posouzení poskytnut úvěr do 100.000,- Kč pouze s jedním bonitním ručitelem, úvěr do výše 30.000,- Kč dokonce bez ručitele.

Výše úrokové sazby je závislá na druhu úvěru, na délce splatnosti a je sjednávána jako pohyblivá. Mění se v souladu s vývojem tržních podmínek a se zásadsami měnové politiky. Platnou úrokovou sazbu zveřejňuje spořitelna ve svých úřadovnách ve Sdělení Českéí spořitelny, a.s., část Zásady.

Spořitelna poskytuje fyzickým osobám - občanům úvěry krátkodobé (splatné do 1 roku), střednědobé (splatné do 4 let), a dlouhodobé (splatné do 6 let, u spotřebitelských úvěrů až do 10 let).

Zhlediska účelu úvěrů mohou být občanům poskytovány: Úvěry na nemovitý majetek, určené na výstavbu a koupi nemovitosti (např. na rodinné domy, chalupy, garáže, odkoupení bytu) včetně pozemků, na přestavbu nemovitostí, jejich nákladnější opravy a modernyzaci.

Úvěry spotřebitelské, zpřístupňující občanům zejména nákup spotřebních předmětů, včetně osobních automobilů, zaplacení služeb, úhradu nákladů osobní spotřeby i jiných závazků (např. vypořádání mezi dědici, manželi, úhradu soudních a notářských výloh apod.).

Mladým manželům ve věku do 35 let je po posouzení umožněn roční odklad splácení.

V rámci spotřebitelských úvěrů jsou za specifických podmínek poskytovány úvěry na zakoupení osobních automobilů těch značek, s jejichž dovozci uzavřela spořitelna smlouvu o vzájemné spolupráci.

Úvěry v hotovosti jsou poskytované občanům bez sledování účelu použití a na rozdíl od výše uvedených úvěrů vyplácené v hotovosti.

Kromě úvěrů pro fyzické osoby - občany poskytuje spořitelna i úvěry právnickým osobám - podnikatelům, hypoteční úvěry a bankovní záruky. O těchto produktech se zmíníme v některém z příštích čísel.

(red)


První sauna pro děti

Jičín - Saunování dětí od útlého věku je velmi prospěšné. Saunující děti jsou odolnější proti infekcím, jsou veselé, mají lepší chuť k jídlu a lépe spí. Tím ubývá starostí rodičům a jejich zaměstnavatelům, protože možnosti virových onemocnění zejména v období chřipek, jsou minimální.

Tato závažná fakta si uvědomil kolektiv pracovníků Mateřské školy J.Š. Kubína v Jičíně pod vedením paní ředitelky Ivy Luftnerové. Jako první se v okrese Jičín postavili za instalaci saunovací kabiny, kterou dodala a zprovoznila firma Mádle MKE Sauny Jičín.Následně instalované zařízení plně odpovídá všem náročným požadavkům Společnosti pro saunu ČR, zaměřené na využití saunování v mateřských školách. Pro všechny ty,kterým záleží na zdraví našich dětí, uvádíme následující informace. Dne 6. května od 17 hod se uskuteční v prostorách Mateřské školy J.Š. Kubína v Jičíně přednáška s názvem Zdravotně preventivní účinek saunování dětí předškolního věku. Přednáška je určena pro pedagogické a jiné pracovnice a pracovníky mateřských i základních škol, pro rodiče, zdravotnické pracovníky a případné sponzory, kteří podporují saunování dětí a výstavbu a provoz saun ve školských či jiných zařízeních pro děti a mládež. K dispozici budou četné tiskoviny SPS ČR o účinku a metodice saunování dětí.

Na stránkách Nových Novin budete i nadále moci sledovat další vývoj v této oblasti na našem okrese. Případné dotazy, týkající se této problematiky, rádi zodpoví pracovníci Mádle MKE Sauny Jičín na tel. čísle 0433 24918.

(V.A.D.-PI)


Za alkohol "padlo" 109 " řidičáků"

Jičín - Policejní statistiky okresního dopravního inspektorátu vykazují za první čtvrtletí roku 1998 mírný pokles nehodovosti ve srovnání se stejným obdobím roku loňského. Pokles z 290 na letošních 281 nehod lze podle vyjádření náčelníka "dopravky" kpt. Ladislava Spousty přičíst mírné zimě.

Stejně tak jako v loňském roce přišli dva lidé o život, osm osob bylo zraněno těžce a 44 lehce (1997 - 49 osob). Ve 24 případech havarovali řidiči posilněni alkoholem, což je bohužel o 7 více než v roce minulém. Klesl počet nehod způsobených rychlou jízdou, naopak se množí havárie způsobené nedáním přednosti v jízdě a špatným technickým stavem vozidla.

Okresní oddělení evidence motorových vozidel registruje cca 43 tisíc vozidel, přičemž za první tři měsíce roku provedlo 5 500 administrativních změn. V lednu a únoru bylo z evidence vyřazeno 493 vozidel. Za první čtvrtletí bylo vystaveno 711 řidičských průkazů (nárůst o 126). Vyzkoušeno bylo 205 žáků autoškol.

Na území okresu poterestali policisté 1 853 dopravních přestupků. Z toho 855 za nepřiměřenou rychlost, 292 za špatné předjíždění, 59 za nedání přednosti v jízdě, 169 za nesprávný způsob jízdy, 126 za nesprávné parkování a 330 ostatních přestupků. Už konečně došlo také na neukázněné cyklisty, kterých bylo pro přestupek řešeno 22. 109 řidičů přišlo o "papíry" za požití alkoholu před jízdou."Dopraváci" šetřili 64 případů poškození čelních skel u vozidel jako důsledek sypání komunikací pískem a kamennou drtí. Rychlost v obcích dodržuje podle kpt. Ladislava Spousty jen 20 až 25 % řidičů, přičemž se její snížení na 50 km/h neprojevuje v poklesu nehodovosti.

(mar)


Banány budou levnější než brambory...

Je to paradox, že tento slib daný nám jedním z dělnických prezidentů se podařilo uskutečnit až nyní. Proč je kilo banánů, dovezených odkudsi ze střední Ameriky, či z jiné části světa často levnější , než kilo brambor vypěstovaných u nás ? Asi vás zklamu, ale já to nevím. Bohužel nevím ani proč průměrný zahrádkář vypěstuje prvotřídní brambory, zatímco ty od velkovýrobce jsme nuceni z poloviny vyhodit. Drahé a nekvalitní brambory musíme kupovat, protože jiné nejsou a "trh" nám jiné, lepší a levnější nenabízí. Je to chyba "trhu", nebo někoho, či něčeho jiného ? Někteří lidé říkají, že brambory jsou dobré leda pro prasata. Strojit jim však takovouto krmi, tak to by mi těch prasat bylo líto.

(fra)


index