Stromy se neumí bránit

Robousy - Strom, ač je živý organismus, není schopen se bránit. To by za něho a pro jeho uchování dalším generacím měli činit lidé. Právě jim slouží už tím, že zlidšťuje a zpříjemňuje životní prostředí. Někdy, a to zvláště u stromů letitých, které vysazovali dědové našich otců, je třeba na prvním místě hodnotit hledisko historické.

Lidé by měli všemi možnými prostředky krásu a hodnotu stromů, ať již ve volné přírodě, a tím více v lokalitách vesnic a měst, chránit. Bohužel není tomu tak vždy. Důkazem toho je případ, kdy ve stromořadí, lemujícím cestu ke kostelu a hřbitovu v Robousích, byly pracovníky Technických služeb města Jičína poraženy čtyři lípy. Myslíme si, že tento necitlivý a nepřiměřený zásah do více než stoletého stromořadí, které je jistě evidováno nejen z hlediska ochrany životního prostředí, ale i po stránce historické, byl zbytečně drastický.

Pokácené lípy stály podél elektrického vedení VN 35 kW téměř 25 let, aniž by překážely. Občas, jako ostatně celé stromořadí, byly koruny upraveny tak, aby nazasahovaly do blízkosti vodičů. Nechápeme, proč nyní došlo k jejich likvidaci. Proč nebylo uskutečněno správní řízení za účasti všech subjektů ze zákona? Podařilo se nám zjistit, že nebyly splněny všechny náležitosti s tím související. Předně došlo k poražení lip po uplynutí doby vegetačního klidu, k řízení nebyl přizván zástupce referáru regionálního rozvoje okresního úřadu, ani správce pozemku, na kterém se dvě (úplně zdravé) ze čtyř lip nacházely. Se situací nebyl seznámen ani zástupce Robous v městském zastupitelstvu František Svoboda.

Celá akce vznikla v kompetenci MěÚ Jičín. Jsme proto zvědavi, zda se nalezne konkrétní úředník, který jako odpovědný orgán státní správy tomuto zákroku "požehnal" a zda bude použit stejný metr podle kterého se měří každému občanu, který by byť na soukromém pozemku porazil bez povolení RŽP MěÚ vzrostlý strom.

O vysvětlení všech okolností, za kterých k tomuto necitlivému zákroku, hraničícímu s vandalismem, došlo, jsme požádali příslušné instituce: MěÚ Jičín - RŽP, OÚ Jičín - RŽP a RRR. Za MěÚ Jičín podal dopisem vysvětlení starosta MVDr. Jiří Liška. To je ale velmi obecné a nekonkrétní. Popravdě řečeno, neděláme si iluze, že budou uplatněna stejná měřítka postihu, úměrná tomuto zásahu.

Josef Papoušek


Odpovědný pracovník MěÚ odpovídá

Jičín - V reakci na dopis Josefa Papouška redakce NN zjistila, že odpovědným pracovníkem Městského úřadu Jičín, je Kamil Kunst, který,jak nám sdělil, se řídil svým nejlepším přesvědčením a lípy nechal odstranit, protože mu bylo líto je každý rok nechat znovu ořezat až na kmen. Stromy na pozemku města rostly pod napěťovým vedením z nedávno postavené trafostanice, pod kterým je stanoven poměrně velký ochranný prostor. ČEZ jsou povinny tento prostor dodržovat, což pro stromy znamenalo každoroční ořez. Kamil Kunst navrhuje na jejich místo vysázet odrůdu lip, která neporoste tak vysoko a nebude vyžadovat tak velkou údržbu.

Před pokácením a po pokácení byla zajištěna fotodokumentace, ze které vyplývá, že zdravotní stav stromů nebyl dobrý. Docházelo k rozsáhlému trouchnivění v kmenech. Je však pravda, že vzhledem k existenci ochranného památkového pásma Studeňan (do kterého spadá tato část Robous), mělo být pokácení lip konzultováno s památkáři, což učiněno nebylo.

(red)


Jičín na Internetu

Jičín - Počátkem března byl v nové verzi zpřístupněn SERVER JIČÍN, neoficiální internetové stránky města Jičína. Tyto stránky jsou spravovány soukromými osobami a existují díky laskavé podpoře firmy TPC Jičín. Obsahují stručné informace o městě, aktuální měsíční přehledy pořádaných akcí, aktuální jízdní řády, památkové vyhlášky, místní tisk a další informace.

Na SERVERU Jičín je prostor i pro vaše názory a polemiku. Cenzura je vyloučena. Najdete jej na adrese http://jicin.tpc.cz, e-mail jicin@tpc.cz.

(SJc)


Sauna jako bezpečná droga

Jičín - Zvyknout si na drogu, jakou je pro saunofila saunová lázeň, není nebezpečné, ale zdraví prospěšné a příjemné. Tento životní styl propaguje bezmála 50 let náš přední saunolog MUDr. Antonín Mikolášek, autor mnoha publikací o sauně a saunování (poslední 97-Česká sauna). Propagaci saunování předškolních dětí věnoval podstatnou část své práce. Několik let s ním spolupracují pánové Karel Dyntar a Vladimír Mádle z firmy Sauny Jičín. Jak jsme inzerovali v minulém čísle, pozvali tohoto odborníka na přednášku do Mateřské školy J. Š. Kubína, kde instalovali první saunu pro předškolní děti. Bohužel mezi 20 účastníky přednášky nebyla ani jedna z pozvaných ředitelek MŠ z okresu Jičín.

Po měsíčním provozu sauny ve školce J.Š. Kubína potvrdila paní ředitelka Iva Luftnerová, organizátorka tohoto projektu, jeho návratnost do tří let. Tento dobrý nápad byl realizován za plné podpory Městského úřadu v Jičíně.

(mke)


Internet s TPC pro úplné začátečníky

Jičín -Internet není název pro věc, kterou byste mohli vzít do ruky. Jde o propojení počítačů umístěných kdekoliv na světě. K tomu se používají obyčejné telefonní kabely, datové rozvody (tj. kabely určené přímo pro přenos dat) nebo satelitní spoje.

Veškeré informace, které jste dříve chtěli získat ve vzdáleném městě či zemi nebo je pracně vyhledávali v encyklopediích v knihovně či zasílali poštou nebo faxem, můžete nyní mít přímo u sebe během několika sekund, maximálně minut. Přitom odpadá přepisování získaných textů a především máte možnost bleskurychlého vyhledávání. Na Internetu se dnes již nacházejí informace prakticky ze všech oborů lidské činnosti: turistické informace, denní tisk, odborné lékařské časopisy, burzovní zpravodajství, telefonní seznamy, přepisy jednání z parlamentu, fotografie, obrázky, reklamy - to je jen drobný ilustrativní výčet. A v tomto množství máte možnost díky prohledávacím službám najít přesně to, co potřebujete. Jak tedy potřebné údaje nalézt?

Vy, coby zájemce o nalezení určitých údajů, si sednete k počítači, který je již připojen k Internetu. Předpokládejme, že běží prohlížecí program. V něm uvidíte tyto dvě části: nahoře okénko o velikosti jednoho řádku, kde se zobrazuje adresa právě prohlížených stránek, a pak hlavní obrazovku, kde vidíte stránku. Nyní máte dvě možnosti. Pokud z novin, časopisů, televize, od kamaráda či odjinud znáte adresu stránky, kterou chcete vidět, jednoduše ji napíšete do řádku adresy, stisknete klávesu Enter a počkáte, až si počítač požadovanou stránku načte. To trvá nanejvýš několik vteřin.

Pravděpodobnější však je, že víte, co chcete hledat, ale nevíte, kde to najít. Pak musíte použít vyhledávací služby. Ty jsou zřízeny na počítačích, které obsahují obrovské databáze adres a obsahů jejich stránek. Tyto databáze vytvářejí sami správci stránek, kteří si přejí zveřejnění. Proto vám vyhledávací služba nezjistí adresu, která není určena pro veřejnost. Nejznámější vyhledávací službou v ČR je Seznam, který najdete na adrese http://www.seznam.cz .Po načtení stránky Seznamu se vám objeví malé okénko, kam zapíšete slovo, podle kterého chcete hledat. Počítač Seznamu se podívá do svých databází a na obrazovku vám vypíše všechny adresy, v jejichž obsahu se objevuje vámi zadané slovo. Pak už zbývá jen přejít na kteroukoliv z vypsaných adres. Adresu nemusíte psát, protože stačí na ni jednou kliknout myší a počítač se na ni sám přepojí.

Máte-li zájem, můžete si vyhledávání a další práci s Internetem vyzkoušet v prodejně TPC na Husově ulici, tel. 24699, nebo v sídle TPC v Revoluční 1062, tel. 544245, kde vám poradí a poskytnou další informace.

(TPC)


Českomoravská stavební spořitelna do centra města

Jičín - Dalším nově otevřeným obchodem v centru města, není obchod v pravém slova smyslu. Je jím, jak naše redakce zaznamenala, obchodní zastoupení Českomoravské stavební spořitelny a.s.

Není bez zajímavosti, že tato stavební spořitelna je největší v České republice a svým objemem a službami pečuje o 40 % trhu v nejhustší síti informačních míst. Jedinou podmínkou možnosti spoření je pouze trvalé bydliště na území našeho státu a rodné číslo. To znamená, že služeb stavební spořitelny může využít opravdu každý. Tomu, kdo ještě není samostatně výdělečně činný, mohou na spoření přispívat rodiče či prarodiče.

Po dosažení předem stanovených podmínek je možno začít čerpat finanční prostředky na opravy, rekonstrukce či koupě bytu. Hlavním cílem spoření je tedy řešení bytových otázek a spoření.

Pro ty, které náš článek zaujal, uvádíme pracovní dobu kanceláře. Od pondělí do pátku je otevřeno od 8.30 do 17.00 hodin. Komu tento čas nevyhovuje, může využít i sobotu, a to od 8:00 do 11:00 hodin.

(red)


Ze "skaláku" hlásí...

Prachov - Pepa Dvořák, který to tam má všechno na starosti: "Lesy, kde jsou skály, patří rodu Šlikových. Klub českých turistů Jičín na základě smlouvy provozuje tu průvodcovskou činnost, provádí údržbu a obhospodařuje cukrárnu. Tady je jednak malé informační středisko s výstavkou o archeologii, zvířeně, rostlinstvu a provozování turistiky ve skalách, ve zbývající části budovy je občerstvení. Na úpravě cest, zpevnění svahů, udělal se kus práce. Pomohli horolezci, turisti, ochranáři. Změny k lepšímu nastaly i v okolí cukrárny. U Turistické chaty se chystá vybudování čističky, která bude stát okolo milionu korun. Opět se čistilo koupaliště, protože spad jehličí, listí i pylu je značný. Předpokládáme, že v době uvěřejnění tohoto článku bude opět napuštěno. Voda tu bývá vždy čistá, neboť tu jsou čolci a ti by do špíny nešli..."

Zpráva příznivá, vypustil jsem z ní, co všechno se ztratilo, jak moc se krade. Kupříkladu každá ze čtyř ztracených map má cenu třech tisíc korun. Navzdory tomu jsou tu ceny únosné. Vstup do skal pro dospělé 10 Kč, pro děti, studenty, vojáky apod. 5 Kč. Jičínští horolezci, kteří pracovali na brigádě, neplatí. Osobní auto na parkovišti je za deset. Pivo, dvanáctka, jak v cukrárně (Budvar), tak v chatě (Purkmistr, Gambrinus) za patnáct.

Aby můj článek nevypadal ideálně, abych nebyl nařčen ze skryté reklamy, tedy poslyšte i zápory: Cyklistické stezky jsou vyznačeny, však vedou spíš vnějšími okruhy - Košíček, svážná, Maršov, Šikmá věž, Český ráj. Do vnitřního skaláku se nesmí. Což nehodlají někteří respektovat, kupříkladu motoristé a projíždějí okolo Turistické chaty rychlostí 30 km za hodinu. Pravdou je, že právě některé ze zakázaných cest jsou pravou cyklistickou lahůdkou. Na závěr dáme slovo nejmenovanému rebelovi: " Oni by to nejradši všechno oplotili a vodili tu lidi jako krávy ve výběhu." Inu, ne všichni chápou statut přírodní rezervace!

(prochor)


Během týdne čtyři smrtelná zranění

Jičín - První květnový týden na silnicích okresu byl tragický a ve špatném slova smyslu na něj bude vzpomínat celá řada řidičů a účastníků silničního provozu. Dopravní policisté šetřili 27 nehod, při kterých zahynuli čtyři lidé, čtyři byli zraněni těžce a patnáct lehce. V souvislosti s těmito haváriemi vznikla hmotná škoda za 1 milion 46 tisíc korun. Nejčastější příčinou dopravních nehod (10 případů) byl nesprávný způsob jízdy. V sedmi případech sehrála hlavní úlohu příliš vysoká rychlost.

K první tragické dopravní nehodě došlo v úterý 5. května ve 13.00 hodin ve Vysokém Veselí. Cyklista jedoucí křižovatkou v protisměru se zde srazil s protijedoucí Avií. Utrpěl smrtelná zranění, kterým na místě nehody podlehl.

Za necelou hodinu došlo ke druhé tragické nehodě. Neštěstí se odehrálo na výpadovce z Jičína směrem na Mladou Boleslav. Na křižovatce za Správou a údržbou silnic (obchvat - Holín) nerespektoval řidič Felicie značku "konec hlavní silnice" a nedal přednost zleva přijíždějící nákladní Tatře, která do osobního vozu narazila. Při střetu zemřel řidič Felicie a jeho spolujezdec, další spolucestující utrpěl lehká zranění.

Ve čtvrtek 7. května, krátce po poledni, pak došlo u Staňkovy Lhoty ke třetímu neštěstí. Řidič osobního vozidla Toyota jedoucí směrem od Jičína, přejel do protisměru, kde se čelně srazil s protijedoucím užitkovým vozidlem Renault Trafic. Řidič osobního automobilu smrtelnému zranění podlehl a řidič Renaultu byl zraněn těžce.

(red)


index