Co čeká budoucí generace myslivců?

Jičín - Tato otázka sice vůbec nebyla vyslovena na slavnostním shromáždění myslivců jičínského okresu, které se uskutečnilo 4. června 1998 v zasedací místnosti Okresního mysliveckého spolku v Jičíně, ale přesto byla obsažena v různých náznacích při diskusích mezi účastníky po jeho ukončení.

Bez účasti regionálního tisku i regionální televize se konalo patrně jedno z nejzajímavějších shromáždění myslivců mnoha let. Vzpomínalo se totiž 75. výročí založení jednotné myslivecké organizace v naší zemi - Československé myslivecké jednoty. Vznikla před 75 lety, 23. dubna 1923 v Brně a přispěla významnou měrou i k založení Mezinárodní rady pro myslivost (CIC) a postupně i řady dalších organizací. Tuto skutečnost, i řadu dalších údajů a informací, přednesl ve svém obsáhlém projevu předseda okresní myslivecké organizace Josef Ulrych. Zdůraznil komplexnost vyjádření obsahu slova myslivost jako činnosti, zahrnující ochranu přírody, kynologii, sokolnictví, střelectví, fotografování, loveckou hudbu a řadu dalších aktivit, které vycházejí z bohatých tradic.

Situace v myslivosti není, stejně jako v dalších oblastech našeho života, jednoduchá, a jak bylo konstatováno, nebýt vstřícného postoje ministerstva zemědělství a jeho vedení, byla by ještě horší. Legislativní problémy, pytláctví, povodně a řada dalších faktorů znamenají překážky, které musí naši myslivci v různých podobách a na různých úrovních neustále překonávat. Stále častěji je to ale i odcizování širokých vrstev obyvatelstva, zejména velkoměst, přírodě v tom smyslu, že lidé přestávají přírodě a jejím zákonitostem rozumět, z čehož často plyne i jejich negativní vztah k myslivosti. Řada vyslovených myšlenek přesáhla hranice myslivosti a týkala se obecných filosofických, etických a společenských problémů a bylo by vhodné se k nim vrátit v samostatném článku. V krátkém příspěvku také nelze vyjmenovat všechny aktivity a obrovské nadšení, které s sebou přináší snaha o pomoc přírodě formou vlastních chovů bažantů, kachen, vypouštění zajíců v oblastech postižených povodněmi, na nichž se přímo nebo nepřímo podíleli i myslivci našeho okresu. Přesuňme ale pozornost do této - okresní roviny.

Na slavnostní shromáždění bylo pozváno 80 myslivců, převážně starších a zasloužilých, kteří přispěli významnou měrou k rozvoji myslivosti v našem okrese. Šesti z nich bylo uděleno vyznamenání II. stupně za Zásluhy o myslivost, ostatní obdrželi pěkné Pamětní listy Českomoravské myslivecké jednoty. Předseda myslivecké komise Miloš Kovář přiblížil přítomným současnou situaci v chovu a lovu zvěře a pětileté srovnání bylo konstatováním převážně negativních trendů. Také tyto údaje by si zasloužily samostatnou prezentaci. (Oproti roku 1993 se zvýšil jen počet ulovených, většinou uměle odchovaných bažantů z 10 700 na 16 100 kusů, u zajíců to byl pokles z 2 700 na 1 200, u srnčí zvěře z 1 400 na 1 200, ale stoupl počet ulovených lišek z 412 na 572.)

Zajímavé a dojemné bylo vystoupení jednoho z nestorů - Jana Sochora, který vzpomínal na významná i těžká období. Také jeho vystoupení by si zasloužilo větší prostor, neboť obsahuje řadu cenných informací z historie našeho regionu. Na slavnostním shromáždění byly vzpomenuty i zásluhy obětavého myslivce, jednoho ze zakladatelů střelnice pod Zebínem, která je jednou z nejhezčích v naší zemi - Oldřicha Fišery, který by se letos dožil 90 let a na jehož počest se koná na této střelnici každoročně soutěž nesoucí jeho jméno.

Celé shromáždění bylo prodchnuto slavnostním duchem a i po slavnostním "odtroubení" a oficiálním ukončení setrvali mnozí v přátelských diskusích. Bylo zřejmé, že se zde sešli lidé, kteří si mají co říci, kteří jsou přáteli, a kteří se podíleli na vytváření hodnot, které ještě nejsou vždy plně doceňovány.

Dr. Čestmír Jung


Internet s TPC - typy činností na Internetu

Jičín - Snad nejzákladnější činností je prohlížení webových stránek. Webové stránky (název pochází z výrazu "World Wide Web" – ve volném překladu "Pavučina rozprostřená po celém světě", což symbolizuje strukturu Internetu) jsou obyčejné textové soubory, do kterých jsou přidány kódy v lomených závorkách, kterými se řídí prohlížeč. Tento formát se jmenuje HTML.

Stránka může obsahovat pouze text a obrázky (obojí si můžete uložit k sobě na počítač), avšak díky možnostem propojování s nejrůznějšími typy dat se může stát prostředníkem oboustranné komunikace mezi vámi a jiným počítačem. Je možné například prohledávat databáze. Stránka bude obsahovat okénka, kam napíšete svůj požadavek, a po kliknutí na příslušné tlačítko přikáže počítači, aby si prohlédl určenou databázi a na obrazovku vám vypsal požadovaná data. Dotaz je pak možno upřesnit a operaci opakovat. Takto pracují dříve zmíněné vyhledávací služby, dále pak telefonní seznam ČR, obchodní rejstřík, jízdní řády a další. Určitým rozšířením těchto služeb je pak možnost objednávat zboží pomocí internetu, kdy vyplníte formulář na obrazovce a po jeho odeslání vám přijde zpět potvrzení o příjmu dat.

S rozvojem počítačové technologie a díky obrovské rychlosti zpracování dat se rozvinula i další služba – přímý přenos zvuku a později i obrazu přes Internet. S patřičným vybavením můžete poslouchat vysílání rádia nebo přijímat televizní obraz přímo na svém počítači. S tím souvisí další užitečná služba – telefonování přes Internet (platí se přitom buď místní nebo žádný poplatek!). Data je možné ukládat, takže si můžete poslechnout starší záznamy nebo vytvářet svoji vlastní fonotéku, a pokud máte dostatek prostoru na disku, můžete totéž provádět i s obrazovými záznamy.

Další službou je FTP. Tato služba se používá k přenosu celých souborů dat, která nejsou určena k prohlížení. Pomocí FTP se posílají nebo přijímají například aktualizovaná data k jízdním řádům, zkušební verze programů, astronomické tabulky, hry, pracovní data pro továrny, nové lékárenské ceníky apod. FTP používá písemné příkazy a na obrazovce vidíte pouze řádky s pokyny a hlášení o stavu přenášeného souboru.

Ke komunikaci mezi uživateli slouží elektronická pošta čili e-mail. Tato služba byla popsána v předchozích článcích v NN.

K připojení k existujícímu počítači bez možnosti ukládat k sobě data se používá TELNET. Tato služba zobrazuje pouze text. Pomocí telnetu lze prohlížet databáze nebo do nich přidávat data (např. prohlížení databáze pražské Národní knihovny) nebo číst došlou poštu, nejste-li právě doma na svém počítači.

Další dvě služby mají společné vlastnosti – dělí se dle zájmových oborů a může na ně přispívat kdokoliv. Jedná se o diskusní skupiny a zprávy. Připojíte se na příslušný server a z nabídky si vyberete skupinu, která vás zajímá, např. letecké modelářství nebo radiodiagnostika. Po výběru se vám na obrazovce objeví výpis dosud došlých příspěvků, které můžete postupně pročítat. Tuto službu používají lidé pracující v různých oborech k výměně nejnovějších informací, žádostem o radu, zvýšení svého přehledu apod. Zatímco diskusní skupiny používají k přenosu e-mail a jsou přístupné komukoliv, zprávy jsou zpracovávány jinou technikou, takže jsou téměř okamžitě rozesílány určenému seznamu uživatelů. Pokud se zaregistrujete, můžete přispívat i vy a automaticky budete dostávat nové příspěvky.

Všechny tyto činnosti si můžete vyzkoušet v prodejně TPC na Husově ul., tel. 24699, nebo přímo v sídle TPC v lipách, Revoluční 1062, tel. 544245, Martin Brzák nebo Tomáš Bartoň.

(TPC)


HM Gradace je kompletní počítačovou službou

Jičín - Společnost HM Gradace byla založena v srpnu roku 1992 a od podzimu téhož roku do současnosti ji můžete nalézt v Jungmannově ulici.

Původní záměr podnikatelů bylo vytvořit softwarovou (uživatelské programy a literatura) firmu se zaměřením na služby v oblasti programů a jejich využití a s tím související výukou .Avšak, již od počátku společnosti dává trh najevo, že jedinou možností je poskytovat kompletní službu. V reakci na to společnost rozšiřuje nabídku o prodej a servis hardwaru (počítače, monitory, tiskárny)

a poskytování možnosti školení. Takto funguje společnost až do roku 1996, kdy se seznamuje s novým médiem, kterým je Internet. Od té chvíle vzniká úsilí přivést Internet i do Jičína. Od původních skromných podmínek se stává HM Gradace v květnu 1997 součástí sítě IBM. V této době vzniká i informační projekt pod ochrannou značkou Jicínet. Jedná se kupříkladu o informace o možnostech rekreace v okrese Jičín a Českém ráji, o firmách v této oblasti fungujících, o poskytovaných službách atd. Tyto informace jsou umístěny na Internetu a tím pro všechny uživatele Internetu dostupné.

V současné době společnost HM Gradace poskytuje veškeré služby týkající se světa počítačů. Vše začíná instalováním počítačové techniky a programů dle požadavků a potřeb zákazníka. Ve spolupráci s Akademií J.A. Komenského probíhá řada školení a seminářů zaměřených na výuku a užívání softwaru a práce s Internetem. Konají se i doškolování a seznamování již kvalifikovaných pracovníků s novými produkty počítačového trhu. Tato služba je obzvláště ceněna, neboť probíhá na půdě samotných firem, kde pracovníci přímo v praxi konzultují své dotazy s odborníkem.

Pokud patříte mezi ty, kteří se v budoucnu bez spolupráce s počítači neobejdou a již teď potřebujete některou z výše uvedených služeb, můžete se obrátit na společnost HM Gradace a jejich telefonní čísla 0433/538 111 nebo 0434/2163.

(VAD)


Jak se bydlí ve Wijk Bij Duurstede?

Jičín - V druhé polovině června navštívil předseda bytové komise MěÚ Jičín Josef Horáček, spolu s několika dalšími členy městské rady, partnerské holandské město Wijk Bij Duurstede.

Jaké praktické poznatky si přivážíš?

Holandští přátelé nám připravili bohatý program. Pracovali jsme ve skupinách, z nichž jedna, ve které jsem byl i já, se zabývala územním plánováním a výstavbou, zejména nových bytů. Vše začalo vysvětlením, jak místní radnice pracuje, jaký je kontakt občanů s volenými zástupci a úředníky města. Tato oblast mě velice zaujala a rozhodně inspirovala.

Jak v Nizozemsku řeší bytovou problematiku?

Pro některé z nás bylo překvapením, že zde stát rozhoduje, ve které oblasti se budou stavět byty, kde průmysl a podobně. Vše vychází z ucelené koncepce rozvoje státu. Větší bytová výstavba se realizuje tam, kde jsou pracovní příležitosti. Wijk Bij Duurstede dostal příležitost postavit celkem 700 bytových jednotek. Mimo dvou bytových domů se jedná o rodinné domky. Sídliště má propracovanou koncepci a je vidět, že architekt myslel především na lidi, kteří zde budou žít. I přesto, že je zde půda velice drahá, dbá se na dostatek zeleně, ke každému bytu se staví 1,5 parkovacího místa. Zpomalující prvky znemožňují řidičům rychlou jízdu sídlištěm, v jehož středu je vytvořen umělý vodní kanál zpříjemňující prostředí, ale zároveň bránící motoristům zkracování si cesty přes sídliště.

Jak je tato výstavba financována?

Město provádí na své náklady vybudování infrastruktury. Zhodnocený a připravený pozemek pak prodá zájemcům o výstavbu. Podle průzkumu radnice určí, kolik domů bude za nižší cenu, za vyšší, kolik s luxusnějším vybavením a kde budou stát. Rozvody elektřiny a plynu financují plynárenské a energetické závody. Tyto náklady se promítají do měsíčních splátek za odběr energií. Vlastní bytovou výstavbu hradí budoucí majitelé domů.

Jeden takový dům stojí prý 400 až 800 tisíc guldenů, kde na to mladé rodiny berou?

Ani v Holandsku nemá mladá rodina tak vysokou částku pohromadě. Využívá stejných zdrojů jako u nás, to znamná stavební spoření, nebo hypoteční úvěr, jehož splatnost je zde až 30 let.

Všichni tam zřejmě nežijí v rodinných domech, jak se dá získat nájemní byt, existují pořadníky?

Vedle rodinných domků jsou zde samozřejmě i nájemní byty, které využívají nejen sociálně slabší obyvatelé. Každý měsíc vychází nabídka volných bytů, která je členěna do 5 skupin podle příjmu. Uchazeč si tak najde svoji příjmovou skupinu a v ní již hledá vhodný byt. Systém je natolik propracovaný, že není možné, aby člověk s vyšším příjmem bydlel v bytě určeném pro skupinu s příjmem nižším. Tato praxe je pro nás zatím hudbou budoucnosti, neboť je nejprve potřeba zajistit nabídku bytů převyšující poptávku.

Domníváš se, že i u nás, kdo víc vydělá, by měl platit vyšší nájemné?

Tak jednoduché to není. Ani v Holandsku se neplatí vyšší nájemné jen proto, že nájemník více vydělává, ale proto, že je ve skupině uživatelů větších, lépe vybavených a výhodněji položených bytů. Za kvalitnější bydlení je vyšší nájemné. U nás, kdy většina nájemních bytů je v panelových, standardně vybavených domech, je toto nemožné, pokud nedojde k určité změně.

Jaké změny máš na mysli konkrétně?

U některých vytipovaných domů lze například upravit jejich interiér tak, aby odpovídal vyššímu nájemnému. Naopak standardně vybavené domy by měly obývat občané s nižšími příjmy. Dnes výši nájemného mohu řešit buď tak, že ho plošně zvýším všem, nebo ho budu dotovat z prostředků města. Ani jedno řešení nevidím jako správné. Plošným a necitlivým zvýšením nájemného vystavím skupinu s nižšími příjmy do pozice neplatičů, čímž krátím skutečné příjmy MěBP. Toto opatření se však prakticky nijak nedotkne lidí s vyššími příjmy, kteří by rádi bydleli lépe a kvalitněji.

Myslíš, že tyto poznatky a zkušenosti využiješ v práci radního?

Rozhodně ano!

Děkuji za rozhovor.

(mar)


Nové tituly v Knihkupectví U Pašků

Pekař Kniha o Kosti. Historická kniha, která poprvé vychází rozšířena o dosud nevydaný třetí díl. Elka Press, Kč 340,-

Metodika ochrany zahradních plodin. Choroby - škůdci - plevele. Pro zahradníky a zahrádkáře. Květ, Kč 120,-

Kořínková Kuchařka ? Já vím... Recepty oddělené stravy. Eminent Kč 169,-

Francis Chladná zrada. Detektivní příběh z dostihového prostředí. Olympia Kč 99,-

Garwood Královský dar. Romantický příběh plný lásky a zrady. Oldag Kč 159,-


Husqvarna - nejmodernější továrna na výrobu šicích strojů na světě

Jičín - Husqvarna je ve světě šití známá značka, a to díky výrobě vysoce kvalitních domácích šicích strojů od jednoduchých šicích strojů mechanických, computerových, computerových vyšívacích až po overlocky. Postupem času získávají šicí stroje Husqvarna v různých zemích nejvyšší ocenění díky kvalitě i designu. Všechny typy šicích strojů se vyznačují přehlednou nabídkou stehů umístěnou na přední straně stroje, včetně automatického navlékání a navíjení cívky přes jehlu.

Jednotlivé typy strojů se liší počtem užitečných stehů, ozdobných stehů, specielních stehů vhodných pro každý druh látky, velkým množstvím overlockových stehů pro pružné látky, automatickým šitím knoflíkových dírek v různých velikostech.

Elektronicky řízený motor zajišťuje extrémní sílu vpichu jehly u silných látek. Žádná potřeba mazání, tzn., že nehrozí žádné mastné skvrny na látce. Stroje také nastaví automaticky nejvýhodnější délku stehu a zvolí správnou šicí patku. U computerových šicích strojů typu H 350, H 400, H 500, H 600 Rosa a H 1250 Orchidea naleznete na displeji ke každému stehu potřebné informace, týkající se napětí vlákna, tlaku šicí patky a výběru šicí patky. Žádné kombinace čísel, otáčení knoflíků a nastavování. Stačí stisknout ovládací prvky programu - steh je nastaven - a šití může začít. "Extra" - regulovatelný a vyrovnávací tlak šicí patky zabraňuje taženým a vlnitým švům na pružných materiálech. Z širokého výběru knoflíkových dírek si vyberete tu nejvhodnější pro Vás. Pomocí šicího stroje naprogramujete a napíšete jména, adresy, nebo zcela osobní přání i v kombinaci s ozdobnými vzory, které se uloží do paměti. Zastavení jehly nahoře nebo dole si určíte již před začátkem šití. Stejně tak rychlost šití. Přikoupením vyšívací jednotky ke strojům H 600 Rosa a H 1250 Orchidea získáte vyšívací stroj. Existuje mnoho doplňků, které je možné dále k vyšívací jednotce zakoupit.

Novinkou letošního roku jsou overlocky model H 905 a model H 910 vybavený digitálním displejem. Oba stroje lze používat jako 4 nitný overlock, 3 nitný i dvounitný. Umožňují šití kulatých okrajů i u velmi slabých látek, plochého obnitkovacího stehu a sámků. Doplňkové šicí patky umožňují přišívání gum, paspulek, řasení.

V naší prodejně je možno nakoupit - široký sortiment nití i do overlocků, specielních vyšívacích nití, dopl. k šicím strojům - tj. náhradní cívky, patky, jehly, žárovky, vyšívací karty - rovněž půjčujeme, knoflíky, zipy, krajky, vliselin, krejčovské nůžky. Možnost nezávazného odzkoušení výše uvedených strojů. Nákup i na Multiservis.

INFORMACE: Hobby Jičín, Koněvova ulice (tel.: 0433/210 91)

(Husqvarna)


index