Socha Jana Husa byla odhalena před 100 lety

Nová Paka - Dne 7. srpna uplyne 100 let od odhalení sochy Mistra Jana Husa na Masarykově náměstí.

Osobnost Husa byla po staletí v našem národě provázena národním uvědomovacím procesem, který svým významem pomáhal uskutečňovat obrozenecké snahy 18. a 19. století. Hus vzývaný a uctívaný jako církevní reformátor a mučedník na jedné straně, haněný a proklínaný jako kacíř na straně druhé, byl příčinou mnoha sporů, ba i válek, ale přesto to byl symbol češství.

V druhé polovině 19. století se objevily snahy na českém venkově zvěčnit jeho památku. V našem kraji vznikají Husovy pomníky jako první v Čechách. Vůbec první sochu v pořadí, stojící v Jičíně na Husově třídě od roku 1872, vytvořil novopacký sochař Antonín Sucharda.Druhý pomník je ve Vojicích. Nová Paka je pak místem třetím, avšak prvenství si drží v postavení sochy přímo na náměstí.

Co tomu předcházelo?

V Nové Pace byl v roce 1894 založen "Spolek pro postavení pomníku M. J. Husa", který po čtyřech letech práce, za podpory pokrokového občanstva, spolků a města, svůj úmysl uskutečnil. Pomník vytvořil místní sochař Antonín Lukeš podle návrhu odborné školy sochařské V Hořicích. Proč nebyla dána přednost umělecké dílně Suchardově, je otázkou. Obecní zastupitelstvo pak rozhodlo, že pomník bude postaven na náměstí, na místě v minulosti zbořených tří domů, před katolickým farním kostelem.

A tak se 7. srpna 1898 za velké účasti několika tisíc lidí uskutečnilo slavnostní odhalení sochy, provázené velkým průvodem, slavnostní výzdobou a projevy řečníků. Po odhalení sochy se zjevila skulptura ve své době provokující své okolí. Na mohutném podstavci se schodištěm stojí Hus v podobě poplatné své době. Na přední straně podstavce jsou vyryta slova: "V lesku slávy Tvé, naše obnova a síla". Na zadní straně je napsáno věnování: "Mučedníku kostnickému, vděčný lid" a datum 7. srpna 1898.

V roce 1923 v den výročí bitvy na Bílé hoře 8. listopadu byly na rozích schodiště vysazeny čtyři lípy a pojmenovány - česká, moravská, slezská a slovenská, aby tak připomínaly tehdejší jednotu čs. státu.

Spolek pro postavení sochy zanikl. Ovšem v roce 1904 byl založen nový, nazvaný "HUS", jenž si dal za úkol oslavovat památku vynikajících mužů a budovat jim pomníky. Ten má zásluhu na vybudování sochy J. A. Komenského (r. 1912) stojící před školou. Spolek rovněž organizoval vzpomínkové slavnosti u pomníku Husa při příležitosti výročí jeho smrti 6. července. Dlouhá léta si lidé připomínali jeho památku položením květů a v dobách nesvobody pak tichou vzpomínkou. V dnešní době jsou podobné akty považovány za anachronizmus, obzvláště u mladších lidí. A tak dnes jen vzpomínáme na poslední velkou vzpomínkovou slavnost v roce 1968, kdy se zde shromáždilo velké množství novopackého lidu, aby vzpomnělo památky této velké osobnosti našich národních dějin, a tím manifestovalo vůli národa ke svobodě.

Dnes, po sto letech od odhalení pomníku, můžeme svobodně hodnotit Husovu osobnost. Na základě snahy určitého sjednocování křesťanských církví a jejich ekumenické spolupráce dochází k novému pohledu na Jan Husa, hlavně pak ze strany katolické církve, která má dnes snahu objektivně zhodnotit jeho osobu, učení, ale i jeho odsouzení. Pohled na toto z pozice dnešního moderního člověka není opravdu jednoduchý. Rozdíl v době dnešní a Husově je velmi podstatný a těžko lze tato dvě období srovnávat. Věřme ale, že v brzké budoucnosti dojde k celkovému objektivnímu zhodnocení Husovy osobnosti bez vášní a emocí, důstojné moderního svobodného člověka.

Jaroslav Vágenknecht


Šetřením se paneláky poškozují

Jičín - Bytová výstavba je celostátně jaksi na mrtvém bodě, a tak pracovníci bytových podniků doufají, že by Ministerstvo místního rozvoje ČR mohlo část dotací, určených na výstavbu (cca 350 tisíc na byt), přesunout na údržbu stávajícího bytového fondu měst a obcí.

V případě, že okresní město tímto nebo jiným způsobem získá potřebné finanční prostředky, plánuje ředitel MěBP Jičín ing. Pavel Bílek zahájit postupné zateplování panelových domů ve vlastnictví města.

"Již delší dobu je Státní energetickou inspekcí Hradec Králové vypracována studie tepelných ztrát obytných objektů, takže dnes víme, kde se zateplováním začít," říká ing. Pavel Bílek. "Složitou otázkou však bude, jakou výší finančních nákladů zatížit současné uživatele bytů. Rozhodně to nemůže být stoprocentní spoluúčast (cca 50 tisíc Kč na byt). Pak by se nám totiž mohlo stát, že nám nájemníci zateplení objektů odmítnou. Dostali bychom se tak v příštích letech do ještě složitější situace, než je ta současná. Tím, že jsou domy špatně izolované, dochází k velkým tepelným ztrátám a se vzrůstajícími cenami energií platí obyvatelé za teplo samozřejmě stále vyšší částky. Jejich jedinou možnou obranou je šetření teplem, a tak nám méně vytápěné panelové domy plesniví, vlhnou a promrzají, čímž se mimo jiné nenávratně poškozuje jejich ocelová konstrukce."

Budou-li peníze, chystá se město zateplit jeden až dva paneláky ročně. Při částečné finanční spoluúčasti uživatelů bytů lze počítat s rychlou návratností vložených finančních prostředků, protože ceny energií rozhodně porostou i v příštích letech.

(mar)


"Papundekl" nahradí zděná příčka

Jičín - Městský bytový podnik spolu s bytovou komisí městského úřadu připravují v rámci údržby bytového fondu částečné úpravy starších panelových domů.

Ještě v tomto roce by mělo dojít k úpravě několika bytů alespoň jednoho vchodu v jednom paneláku. Jedná se v podstatě o výměny dřevěných výplní oddělující lodžie od obývacích pokojů, nebo ložnic. Podle měření a výpočtů je tento nechvalně známý "papundeklový" panel, s oknem a dveřmi vedoucími na balkon, místem největšího úniku tepelné energie. Obráceným směrem je pak ideálním průchodem myší i celé řady dalších nepříjemných návštěvníků našich bytů. Z několika možných druhů technologií přistoupí město zřejmě k úplnému rozebrání současných panelů, které při zachování stávajících dveří a oken nahradí zděné příčky. Stavební práce budou probíhat zvenčí, tedy z balkonu, přičemž v místnosti bude nutné uvolnit prostor zhruba půl metru. Staveniště od bytu oddělí provizorní zástěna tak, aby se do místností co nejméně prášilo.

Rekonstrukce začnou probíhat v panelových domech na Novém Městě v ulici Přátelství. Zimní období v praxi prověří skutečný efekt této investice a v případě, že se technologie osvědčí, budou práce pokračovat podle finančních možností města.

(mar)


Výstavba bazénů pokračuje

Jičín - Po bouracích pracích, které probíhaly v zimním období, byly provedeny vyzdívky dělicích příček jak v prvním, tak ve druhém nadzemním podlaží. Dále byly rekonstruovány stropní konstrukce v prostoru velkého i malého bazénu, kam léta zatékala voda, čímž se obnažila omítka i výztuž.

V současné době se na bazénech omítají vnitřní příčky a byla zahájena instalace ústředního topení a elektroinstalace. Demontována byla dožilá vzduchotechnika, která je postupně nahrazována novou. V měsíci květnu byly opraveny základy pod novými vířivými bazény. V těchto dnech je připravena betonáž podlah a montáž topení, zároveň budou obkládány stěny nebazénových částí.

Jak uvádí ing. Josef Myška, zástupce společnosti BAK - dodavatele stavebních prací, termín dokončení části plaveckého areálu (malý bazén a sauny) k 30.9.1998 je stále reálný. Záleží však na koordinaci a spolupráci s Městským úřadem v Jičíně, který zajišťuje část stavebních prací.

(VAD)


Česká spořitelna vychází vstříc stálým klientům

Nová Paka - Česká spořitelna je v očích široké veřejnosti tradičním poskytovatelem drobných úvěrů občanům. Těmito úvěry je možno uhradit nejen nákup spotřebního zboží, ale i služeb. Aktuálním příkladem pro nastávající léto může být takto uhrazený náklad na tuzemskou nebo zahraniční rekreaci. Na změnu přístupu spořitelny při poskytování úvěrů od 1. června 1998 jsme se zeptali Romana Letošníka, úvěrového pracovníka z okresní pobočky v Nové Pace.

Kterých druhů úvěru se změna přístupu spořitelny týká ?

Jedná se především o drobné spotřebitelské a hotovostní úvěry občanům s horní hranicí do 50 tis. Kč a o úvěr ke sporožirovému účtu na dobu neurčitou, tzv. kontokorent. V tomto případě je horní hranicí 30 tis. Kč. Při splnění podmínek spořitelny může zájemce získat úvěr i bez ručitele, a to v některých případech již při první návštěvě.

Můžete blíže objasnit, které podmínky by měl případný zájemce o úvěr splňovat především?

Tyto podmínky nelze striktně vymezit, neboť se jedná o celý souhrn předpokladů a kritérií, z kterých spořitelna při posuzování úvěrového obchodu vychází. Je využívána objektivní počítačová metoda credit scoringu, která vychází z údajů poskytnutých klientem a z údajů spořitelny o případném dosavadním vzájemném vztahu mezi klientem a spořitelnou. To znamená, že kromě otázek spojených se stávající a očekávanou ekonomickou situací domácnosti klienta je významné, zda již (a jak dlouho) zájemce využívá některé služby v rámci finanční skupiny spořitelny a zda především dodržuje všechny podmínky s těmito službami spojenými. Možno uvést dlouhodobé bezproblémové vedení sporožirového účtu nebo splácení či splacení již dříve poskytnutého úvěru.

Jaký postup by měl zájemce o drobný úvěr zvolit ?

Zájemce si musí především vyzvednout ve spořitelně pro sebe nebo i případného partnera tiskopis, kde na jedné straně je potvrzení zaměstnavatele o výši pracovního příjmu a na druhé straně je uveden dotazník o ekonomické situaci domácnosti. Předpokládáme, že tyto tiskopisy budou k vyzvednutí i u obchodníků, kteří budou mít o vydávání tiskopisu spořitelny zájem a které naše okresní pobočka v brzké době osloví. S vyplněným tiskopisem je třeba navštívit spořitelnu. Zde potom bude zájemce podrobně našimi pracovníky informován a budou mu vysvětleny další podmínky spořitelny, v optimálním případě bude sepsána týž den i úvěrová smlouva. Dlouholetý vlastník sporožirového účtu s pravidelným převodem výplaty na účet by měl dle charakteru svých budoucích potřeb zvážit, zda nepožádá spíše o dlouhodobý kontokorent, než o drobný jednorázový spotřebitelský nebo hotovostní úvěr.

Co dodat na závěr ?

Spořitelna si velmi váží svých stálých dobrých klientů, s kterými má pozitivní zkušenost a kterým se takto snaží vyjít vstříc. Je nutné dodat, že na poskytnutí úvěru není právní nárok. V případech, kdy zájemce o úvěr není spořitelně dostatečně znám nebo dosavadní vzájemný vztah byl ze strany klienta v minulosti zatížen drobným nedodržením sjednaných podmínek, navrhneme zájemci dle povahy věci doplnění bonitního ručitele a případně snížení výše požadovaného úvěru. Žádost může být také zamítnuta. Pro budoucí zájemce o úvěr z řad mladší generace je proto žádoucí včasné založení a především bezproblémové vedení účtu Sporojunior nebo Sporostudent s následným zřízením standardního sporožirového účtu.

(red)


Zdravá výživa je moderní

Jičín - Na řadu četných žádostí rozšířila zelenina Fruco na Husovce sortiment zboží o výrobky pro moderní způsob výživy. Na rozdíl od řízků, bůčků a tlačenek zde můžete nakoupit celozrnné mouky, bezmasé luštěninové paštiky či různé druhy mořských řas. Moderní způsob výživy oslovuje stále větší část populace i v našich zeměpisných šířkách. U těch starších je tomu většinou na radu lékaře, a tak mnohdy svíčkou nebo koprovku střídají kupříkladu rostlinná mléka či jogurty, maso je nahrazováno sojou. V prodejně Fruco naleznete i potraviny pro bezlepkovou dietu. Navíc mohou zákazníci využít i možnosti individuálních objednávek v oblasti makrobiotiky. Své případné dotazy můžete konzultovat přímo v místě prodejny nebo na tel. čísle 0433-23013. Pro úplnost dodáváme, že prodejní doba je od pondělí do pátku od 8 do 17.30 hodin, v sobotu pak od 8 do 11.30 hodin.

(VAD-PI)


index