Rozhovor s přednostou OÚ

Jičín - V Nových Novinách od tohoto čísla naleznete rozhovory s různými představiteli státní správy a samosprávy našeho okresu. Jako první z těchto reportáží jsme pro vás připravili rozhovor s přednostou Okresního úřadu ing. Jiřím Vitvarem.

Pane přednosto, můžete nám nejprve sdělit některé osobní údaje?

Je mi 35 let a jsem necelý rok ženatý.

Odkdy jste přednostou?

Do své funkce jsem byl přesně jmenován 1.listopadu l995.

Přednostou jste tedy necelé 3 roky. Můžete nám říci, co považujete za největší problém našeho okresu?

Myslím si, že je třeba problémy okresu rozdělit na problémy Okresního úřadu, a okresu jako území. Okresní úřad se stává stále více typickým úřadem státní správy. O tom svědčí i chystaný převod správních agend od Policie ČR na okresní úřady (občanské průkazy, pasy, řidičské průkazy, evidence motorových vozidel).

Po schválení nových rozpočtových pravidel ČR v r. 1995 se změnil způsob rozdělení daní mezi státní správu a obce výrazně ve prospěch samosprávních obcí, zvláště větších měst. Okresnímu úřadu tedy prakticky ubývá funkce přerozdělovatele státních dotací směrem k obcím.

Tedy poklesla úloha přerozdělování financí, poklesl také početní stav úředníků?

Má odpověď nemůže být jednoduchá jako vaše otázka. Většina zaměstnanců úřadu vždy vykonávala správní činnost.

Pokud se týká vlastního přerozdělování finančních prostředků obcím, tato činnost na sebe nikdy nefixovala velké množství pracovníků. Navíc okresní úřad i dnes vykonává řadu činností pro samosprávné obce, které oceňují zvláště ty, které nemají úplný vlastní aparát. Ať již se jedná o zpracování účetnictví, různé právní konzultace, podpora v oblasti regionálního rozvoje, atd... Okresní úřad rovněž organizuje pravidelné porady starostů měst a obcí.

Kolik zaměstnanců je na OkÚ v současné době?

Kolem 160, jejich počet je odvislý od platné legislativy. Celkový počet úředníků stanovuje limitem počtu pracovníků Ministerstvo vnitra ČR.

A problémy okresu jako území?

Tam bych jednoznačně zařadil témata jako dopravní obslužnost a zdravotnictví. Je zřejmé, že s rozvojem technických možností ve zdravotnictví bude ubývat poskytovatelů zdravotní péče. Mám na mysli především akutní lůžkovou péči. Toto se v našem okrese týká hlavně restrukturalizace Městské nemocnice Hořice, která probíhá v těchto měsících. Problém spočívá hlavně v tom, že tento proces časově neodpovídá dostavbě a modernizaci Okresní nemocnice Jičín.

Myslím si, že zájem obyvatel regionu by měl být společný a spočívat v tom, aby zdravotní péče byla co nejkvalitnější nejen po stránce technického vybavení, ale také po stránce personálního zajištění a rozumné dostupnosti. A já k tomu ještě dodám - za přiměřené náklady.

Dále jste se zmínil o dopravní obslužnosti?

Tam jsou na tom nejhůře menší a vzdálenější obce, ty mají náklady na zachování dopravní obslužnosti největší. Snažíme se tento problém řešit poskytnutím finančních prostředků s tzv. územně vyrovnávací dotace, což jsou stručně řečeno společné prostředky okresního úřadu a obcí.

Máme po volbách a blíží se další. Okresní úřad má organizaci voleb na starosti. Jak se na ně připravujete?

V tomto roce nás čekají ještě volby do senátu a volby komunální. Mám obavu o sestavení některých obecních zastupitelstev. Vím, že mnoho zastupitelů se těší na to, že po volbách předají svoji funkci. Proto chci využít i této příležitosti, abych vyzval občany k tomu, aby jim i nadále nebyl lhostejný osud obcí, ve kterých žijí. Nejhorší varianta by byla, kdyby se nepodařilo tato zastupitelstva po volbách obsadit.

Jaké by potom bylo v těchto obcích řešení?

Tyto obce by se samozřejmě dostaly do určitých problémů (např. nemohly by nakládat s obecním majetkem). Volby by se pak po určité době musely stejně opakovat.

Nepřinesla by integrace obcí nějaké řešení?

Myslím si, že do budoucna asi ano. V současné době je na našem okrese 111 obcí. K nějaké integraci však chybí i legislativní opora. Není například upraveno postavení osad v rámci obcí. Ty se často integrace bojí s odůvodněním, že ve střediskové obci budou rozhodovat o všem. Problém je i v investiční politice. Je však pravdou, že menší obce často tvrdí, že se jim daří lépe, nežli v minulosti.

Věříme, že náš rozhovor nebyl poslední a že naši čtenáři se na stránkách našich novin s Vámi setkají častěji.

Rád vaši nabídku přijímám. Osobně dávám přednost komunikaci, protože jsem přesvědčen, že tak se dá předejít mnoha problémům, a rovněž je to cesta k nalezení optimálního řešení těchto problémů.

Za rozhovor děkuje

(max-red)


Nově v cestovním ruchu

Jičín - Od roku 1990 stoupal objem příjmů z cestovního ruchu v naší zemi až na 4 miliony dolarů v roce 1996. V loňském roce poprvé klesla návštěvnost zahraničních turistů a příjmy z turistického ruchu se tak podle statistik podílejí na hrubém domácím produktu šesti až sedmi procenty. Kdyby se průměrný pobyt každého turisty prodloužil o jeden den, zvýšily by se příjmy do státního rozpočtu o 1,5 %.

To bylo několik statistických údajů. Všeobecně je známo, že právě cestovní ruch má pro náš okres v širším slova smyslu nesmírný význam. Toho si je vědomo i představenstvo Okresní hospodářské komory /OHK/, které se po založení sekcí vzdělávání a informatiky snažilo delší dobu založení sekce cestovního ruchu.

Je totiž všeobecně známo, že například prostředky na prezentaci podnikatelů v tomto odvětví v našem regionu jsou sice vynakládány v nemalé výši, ale individuálně a často i bez potřebné koordinace a prezentace neodpovídá zahraničním zvyklostem.

Po delším období svítá naděje, že v této oblasti dojde k zásadnímu obratu. V červenci byla totiž při OHK založena sekce cestovního ruchu, která si klade za cíl ve spolupráci se sekcí informatiky, okresním úřadem a dalšími subjekty, přispět zásadním způsobem k rozvoji tohoto, pro náš okres prioritního odvětví.

Mezi hlavní cíle sekce bude patřit vydání souhrnného katalogu poskytovatelů služeb v cestovním ruchu, určeném zejména pro potřeby profesionálů a pro prezentaci na odborných výstavách a workshopech.Díky sekci informatiky bude souběžně vydána i jeho internetová obdoba, která bude navíc obsahovat další údaje pro širší veřejnost. Ve spolupráci se sekcí vzdělávání a personalistiky chce podporovat i vzdělávací programy pro pracovníky v cestovním ruchu. Chce se také podílet na vytváření finančních rezerv pro financování nebo podporu obecně prospěšných projektů.

Už teď se očekává, že význam sekce bude se vznikem vyšších územně právních celků a postupným zapojováním do aktivit Evropské Unie vzrůstat. Její založení je proto výzvou pro všechny subjekty podílející se na cestovním ruchu, zvláště podnikatele, aby se do těchto aktivit co nejdříve zapojili. Zkušenosti z EU totiž jednoznačně potvrzují,že jen prezentace většího území jako celku vytváří předpoklady pro prosperitu. Spoléhat na to, že "mám vyprodáno a propagaci nepotřebuji" je značně krátkozraká a "bílá místa" na mapách regionů představují riziko ztráty klientů.

Ucelenou představu o činnosti sekce podává její programové prohlášení, které je k dispozici v OHK. Garantem sekce je člen OHK, firma TomTour s.r.o. Jičín. Bližší informace o vznikající sekci obdržíte v sídle OHK Jičín, Havlíčkova 177, tel.: 0433 524 020 nebo v redakci Nových Novin, tel.: 0433 523 443.

PhDr. Čestmír Jung, konzulant OHK


Autoři občasníku "Trafalgar"

Hořice - Významným příspěvkem rozvoje oblastní literatury je počin mladých autorů z Hořicka a okolí, kteří začali koncem minulého roku vydávat občasník pod názvem "Trafalgar", podle známého monumentu nad městem kamenné krásy.

Podnětem pro jeho vydávání se stal sborník "Básníci z Trafalgaru", vydaný v roce 1997 a opakovaně rozebraný čtenáři i přes další dotisky. Občasník literární skupiny (nejprve vycházel jednou za dva měsíce, nyní čtvrtletně) se zaměřuje na tvorbu mladých začínajících autorů, snaží se zprostředkovat informace o jiných literárních sdruženích, soutěžích, besedách a dalších kulturních akcích. V neposlední řadě informuje o vydávání zajímavých titulů a zaměřuje se na tituly netěšící se masovému zájmu čtenářů.

Iniciátory "Trafalgaru" jsou autoři vystupující pod uměleckými pseudonymy Qása X, Armillariella Mellea a Vojáček Michel Ferdinand. Jména hlavních iniciátorů a ostatních uveřejněných autorů (namátkou Michal Němec, Ivetta Pavlisová, Daniel Kmínek, Adéla Krejčová, Eva Pressburgerová, ...) vám pravděpodobně nic neříkají, ale kdo ví, jestli právě "Trafalgar" nebude odrazovým můstkem jejich další tvorby.

Na příkladu hořické skupiny je vidět, že i regionální kultura má co nabídnout a každá podobná akce zpřístupňuje kulturu ostatním mladým čtenářům, přiměje k zamyšlení a možná přivede další talenty do řad tvořících básníků a prozaiků.

Závěrem lze všem zájemcům nebo i tvůrcům, kteří své výtvory schovávají v šuplíku, doporučit občasník "Trafalgar". Autoři dokonce slibují i posouzení zaslaných prací. Ať se okruh čtenářů a přispěvatelů rozrůstá, aby se "Trafalgar" stal skutečným monumentem literatury a kultury vůbec.

Veškeré informace o "Trafalgaru" možno získat na adrese Jan Kvasnička, Cerekvice nad Bystřicí 71, PSČ 507 77.

MUDr. Václav Franc


Městská policie - linka 156

Na tomto místě bychom vám chtěli pravidelně přibližovat nesnadnou práci městských policistů. Samozřejmě se v žádném případě nebude jednat o ucelený pohled, ale pouze o zajímavé případy a informace nebo výzvy městských policistů k vám, obyvatelům okresního města.

Aktuálně z linky 156

Jičín - Odklizením autovraku osobního vozidla LADA neznámého majitele "uklidili" městští policisté parkoviště na Tylově náměstí.

Staré Místo - Po dohodě s veterinární službou byli nuceni zajistit asanaci německého ovčáka, který byl nalezen mrtvý (zřejmě násilně oběšen) na železniční trati mezi Jičínem a Starým Místem.

Jičín - Městská policie vyzývá k dodržování zákazů zastavení, zón zákazů zastavení a zákazů vjezdu. Dále upozorňuje na nesprávné parkování vozidel v ulicích Palackého, Nerudově, Čelakovského, Fortně apod. Neukázněným řidičům hrozí pokuta až 1000 korun!

Dále upozorňuje na zákaz vjezdu do pěších zón Husovy ulice, Tylova a Žižkova náměstí, kam je vjezd povolen pouze vozidlům zásobování. Bezdůvodné vjetí do pěší zóny vás může přijít rovněž až na 1000 korun!

Jičín - V sobotu 18.7.1998 byla v prostoru tržnice na Valdštejnově náměstí nalezena peněženka s finanční hotovostí, avšak bez dokladů. Majitel se může přihlásit na telefonu městské policie 0603/716565 nebo přímo v kanceláři MP na Městském úřadě v Jičíně.

(red)


Tragická dopravní nehoda

Sobotka - Nejzávažnější dopravní nehodou prvního prázdninového měsíce na silnicích okresu Jičín byla čelní srážka dvou protijedoucích osobních vozidel na křižovatce silnice č. 16 na obchvatu Sobotky.

20. července 1998 v 17.45 hodin tudy k místu budoucího neštěstí přijížděl od Jičína osobního automobil Škoda 105 L z okresu Mladá Boleslav, jehož řidič měl v úmyslu na křižovatce odbočit vlevo na Dolní Bousov. Při manévru však přehlédl protijedoucí osobní automobil PEUGEOT 806 s pražskou SPZ, s kterým se čelně střetl.

Při tragické dopravní nehodě byly tři osoby těžce a rovněž tři osoby lehce zraněny. Tato havárie si bohužel vybrala i "silniční daň" nejvyšší. Devítiletý syn těžce zraněného řidiče škodovky podlehl vážným zraněním ještě v průběhu transportu vrtulníkem letecké záchranné služby z Hradce Králové. Hmotné škody na obou vozidlech byly odhadnuty na 140 tisíc korun.

(red)


Nové "možnosti" v parku

Jičín - V minulém měsíci byly Technickým službám předány nově zrekonstruované veřejné záchodky v parku Valdštejnova zámku.

Stavební práce zajistila firma Hypostav s.r.o., která byla vybrána na základě výběrového řízení z pěti firem ucházejících se o tuto zakázku.

Investorem bylo město Jičín, které za celou akci zaplatilo 830 tisíc korun. Záchodky budou otevřeny celoročně a najednou zde mohou "postát" dva pánové a jeden v klidu "posedět". Dámské oddělení skrývá dvě kabinky a úklidovou komůrku. V případě, že budete nuceni navštívit kabinku nově opravených záchodků, zaplatíte 5 korun, použití pisoáru je zdarma.

(red)


CIOS HOLDING a.s. rozšiřuje provozovnu v Popovicích

Popovice - Jak jsme se dozvěděli z rozhovoru s vedoucím marketingu cihlářské společnosti CIOS HOLDING a.s. panem Dušanem Charamzou, provoz a podnikatelský ruch v popovické cihelně opět ožije. V současné době zde probíhá rekonstrukce stávajícího zařízení s tím, že by se sem měla od roku 1999 přesunout z Osenic (cihelna Osenice) výroba ruční cihelné dlažby a doplňků.Navíc tak díky novému technologickému zařízení vznikne prostor pro následné úpravy lícových cihel (glazování, atypické výrobky apod.). Dále se v Popovicích připravuje výroba keramobetonového stropního systému POD-CIOS (stropní panely z cihelných tvarovek délky do šesti metrů pro bytové a rodinné domy a průmyslové objekty s užitným zatížením 5 kN/m2).Univerzálnost tohoto systému umožňuje vyhovět i požadavkům na odlišné rozměry nebo zatížení. Výroba stropních panelů by se měla rozeběhnout na přelomu letošního září a října.

Třetím záměrem společnosti je vytvoření obchodního centra pro pohledové materiály. V Popovicích by měl být k dostání kompletní sortiment pohledových materiálů, jako lícových cihel a klingrů, doplněný izolačními a kotvícími materiály a to nejen z vlastní produkce, ale i od konkurenčních zahraničních firem. Zákazník si tak na základě své představy, kvality a ceny bude moci vybrat to nejvhodnější zboží.

(VAD-PI)


Bude v Českém ráji Sahara?

Sobotka - Spory o umožnění další těžby písku v okolí Hrdoňovic se stále stupňují. Závěry jsou dosti podivné. Podnik dokazuje, že skončení těžby ohrozí náš sklářský průmysl (který tu fungoval už od středověku, dávno před otevřením lomu). Také vývody ve zprávách jsou velmi podivné. Uvádí se, že na území budoucí těžby žije 83 druhů brouků - to lze při použití sběratelských technik získat během jediného půldne. Skutečný počet je více než 1000-1500 druhů a kde jsou další skupiny členovců: motýli, blanokřídlí, síťokřídlí, pavoukovití apod. Přitom dojde zřejmě i k likvidaci Žehrovky, dnes nejbohatšího naleziště raků v Čechách. Proč došlo k vyhlášení za přírodní památku, když je možno ji zrušit škrtem pera?

Zapomíná se na to, že pískovce jsou propustné a dojde-li k porušení vrstev, vyschnou v krátké době. Už ve dvacátých letech, když se hledala voda pro Prahu, zamezilo sdružení měst Českého ráje její odběr z obavy, že pokles spodní vody vyvolá vyschnutí celé krajiny. Kde se najde voda k naplnění plánovaného jezera na místě lomu, je ve hvězdách. Už dnes se projevuje hrozivý pokles spodní vody. Rekultivace krajiny připadne zřejmě státu. Lom dodnes nesplnil požadavky na rekultivaci, které mu byly uloženy. Kromě toho je známo (Vesmír 11/1997), že stavy ryb v podobných nádržích jsou velmi nízké! Proč máme i nadále být rozvojovou zemí, kterou zahraniční kapitál vykořistí, zničí a pak opustí?

Karel Samšiňák


index