Do prázdnin zbývá již jen 285 dnů

Jičín - Po dvou prázdninových měsících přivítali v úterý 1. září 1998 učitelé všech typů základních a středních škol své žáky a studenty. Je konec bezstarostných radovánek, nastal čas učení a plnění školních povinností.

Snad nejvíce a doslova všemi smysly vnímají tuto skutečnost prvňáčci. V úterý zasedli na jičínské IV. ZŠ v Železnické ulici do třech tříd, někteří s bezstarostným výrazem ve tváři, jiní vyplašení a se slzičkami v očích. Ještěže maminky stály za lavicemi, a tak to do bezpečí nebylo daleko.

Žáky prvního i druhého stupně přivítal ředitel "čtyřky" Zdeněk Procházka přáním mnoha úspěchů a symbolicky pak před pohádkovým festivalem, který probíhá právě v těchto dnech, i krátkou pohádkou. Hosty prvního školního dne byli starosta města Jiří Liška, vedoucí odboru školství a kultury MěÚ Radovan Sál a předsedkyně Rady školy Iva Úlehlová.

Poprvé se dveře zcela nové školy otevřely 1. září 1980. Její popularita vzrůstala každým rokem tak, jak se rozvíjela její školní i mimoškolní činnost. Výčet všech aktivit školy by byl dlouhý a zabral by příliš místa. Snad jen v krátkosti vybíráme ze zájmových kroužků: Hrátky s němčinou a angličtinou, čeština na PC, angličtina pomalu, házená, atletika, tenis, odbíjená, míčové hry, modelářství, kroužek domácí nauky, akvaristický, žákovský klub, hudební a taneční. "Čtyřka" má country kapelu, organizuje nejrůznější soutěže, žáci se účastní mezinárodních ekologických projektů "Modré z nebe", "Globe" a "Ozon". V rámci volitelného předmětu ekologie budují pod vedením učitele Františka Kynčla ekologický areál "Čtyřlístek", jehož součástí je i školní meteorologická stanice...

"Čtyřka" je mladým, moderním a především úspěšným vzdělávacím zařízením, kam děti rozhodně nemusí vstupovat s ostychem nebo obavami. Na školu chodí do 29 tříd 731 žáků. Na jejich výchově a vzdělávání se podílí 38 učitelů (11 mužů a 27 žen) a 5 vychovatelek. A hlavní myšlenka i cíl nelehké práce kolektivu pedagogů IV. základní školy?

"Děti mají právo být co nejlépe připraveny na život v dnešním příliš rychlém a málo přehledném světě. Mají právo získat dovednost vyhledávat v životě to krásné a dobré, které činí život šťastným, někdy alespoň snesitelným.

Chceme, aby se naše děti uměly bránit před bezohledností trhu a reklamy, před nebezpečím zneužívání a závislostí všeho druhu. Tomu všemu je chceme naučit. Přejeme si dovést do života samostatné zodpovědné osobnosti, schopné komunikace, spolupráce a tolerance.

Nedostižný ideál? Snad...

Ale právě to je naše každodenní práce, naše cesta i cíl."

Řekl nám v krátkém rozhovoru ředitel školy Zdeněk Procházka.

(mar)


Škola, v níž "vládne" žena

Nová Paka - Základní škola v Husitské ulici má za sebou dvanáct let existence. Za tu dobu se ve funkci ředitele vystřídali tři pedagogové, v současnosti vede školu Mgr. Eva Tůmová a s ní jsem o jejím poslání rozmlouval.

Paní ředitelko, jste dva roky ve funkci, co Vám působí v současné době největší starosti?

"Jsme typická sídlištní škola a o to více si uvědomujeme možnost negativních mimoškolských vlivů na naše žáky. Pokud nemají vlastní zájmy a koníčky, svádí je to k tvoření part a k případnému požívání návykových látek. Pochopili jsme, že riziko těchto negativních vlivů lze omezit účelným využitím volného času. Z tohoto důvodu měly děti možnost zapojit se do činnosti zájmových kroužků, které vedou učitelé nad rámec svých vyučovacích povinností ve volném čase. Tradičně se účastníme i sobotních turistických pochodů.

Při pořádání akcí 'Chlapák', 'Fešanda', módní přehlídka, v závěru školního roku pak pořad "Děti dětem", vedeme žáky k tomu, aby si dovedli připravit program pro sebe navzájem."

Před několika dny se třídy Vaší školy znovu "rozkřičely". Došlo k nějakým změnám pokud se týká pedagogického sboru? Vaše škola je feminizovaná...

"Bohužel, za poslední dva roky odešli většinou zkušení pedagogové. Jejich důvody byly závažné - dojíždění, jedna kolegyně měla navíc starost o nemocnou matku, mladý perspektivní učitel odešel z finančních důvodů. Nedostatek učitelek pro 1. stupeň trvá nadále, proto u nás zůstává jedna paní učitelka důchodkyně.

Nastoupily tři mladé učitelky - dvě do prvních tříd a jedna na druhý stupeň. O kvalitách dvou kolegyň jsme se mohli přesvědčit během jejich řízené praxe na naší škole. Co se feminizace týče, na škole pracuje sedm učitelů a dvacet osm učitelek."

Jak hluboko zasáhlo ředitelské místo do Vašeho soukromí?

"Podstatně. Mám tři již dospělé děti, takže nehledím na čas trávený ve škole. Rozhodně se tato práce nedá vykonávat při malých dětech. Vždyť k mé funkci patří i sebevzdělávání a studium..."

Kdysi byla v kinech promítán film "Panu učiteli s láskou". Obměna názvu na "Učitelé s láskou" dokonale vystihuje dnešní pedagogické poslání. Nebo jste jiného názoru?

Karel Pokorný


Volby do zastupitelstev obcí

Jičín - Do 8. září podávali zmocněnci volebních stran nebo nezávislí kandidáti, kteří kandidují samostatně, zapisovatelům místních volebních komisí kandidátní listiny. Největší počet kandidátů (184) je na kandidátních listinách pro volby do městského zastupitelstva v Nové Pace.

Pokud bychom stupeň demokratičnosti komunálních voleb chtěli vyjádřit počtem kandidátů na počet členů zastupitelstva,který má být zvolen, pak nejdemokratičtější volby budou zřejmě v Hořicích, kde podalo kandidátní listiny celkem 9 volebních stran. Všechny kandidátní listiny zde mají plný počet kandidátů (17). V Nové Pace, kde bude voleno 21 členů zastupitelstva, je podíl počtu kandidátů k počtu mandátů jen o něco nižší (8.76). V Jičíně se o 21 křesel ve městském zastupitelstvu uchází celkem 123 kandidátů v 7 volebních stranách (poměr kandidátů k počtu mandátů - 5.85). V Lázních Bělohradu se o 15 míst uchází celkem 61 kandidátů. V Sobotce o stejný počet míst celkem 53 kandidátů. V Kopidlně o 9 míst 29 kandidátů. V Libáni však pouze 1 z kandidátů neusedne mezi zastupitele, neboť o 11 mandátů je pouze 12 zájemců.

Již nyní jsou všichni kandidáti zvoleni v Miletíně, kde podala kandidátní listinu pouze jedna volební strana. Obdobná situace je v Libošovicích, kde je na devítičlenné zastupitelstvo na čtyřech kandidátních listinách sdružení nezávislých kandidátů a nezávislých kandidátů, kandidujících samostatně, uvedeno pouze 9 jmen. Také v Radimi a v některých menších obcích je o členech zastupitelstva již nyní rozhodnuto, neboť zákon nestanoví nějaký minimální počet voličů, kteří by se měli zúčastnit voleb, aby byly platné. Milí čtenáři, kteří jste z Miletína, Libošovic nebo z Radimi, nejste na kandidátních listinách a chtěli byste snad kritizovat, že volby u vás jsou předem jasné, skromně si přiznejte, že je to i vaše chyba. Vždyť jste měli možnost podat kandidátní listiny. Nové Noviny se v minulých dvou číslech snažily poskytnout potřebné informace. V některém z příštích čísel přineseme podrobnější informace o složení kandidátních listin v jednotlivých obcích.

(MiVa)


V Libosadě bude vysazeno 160 nových stromů

Sedličky - Na jaře letošního roku zahájilo město Jičín rekonstrukci přilehlého parku k Valdštejnské lodžii - Libosadu.

Autorem projektu je průhonický zahradní architekt ing. Drahoslav Šonský. Pravděpodobně prvním architektem tohoto komplexu byl italský architekt Nicolo Sebregondi, který v 17. století plánoval vybudovat pro Albrechta z Valdštejna reprezentativní sídlo po vzoru italské Mantovy. Toto období si pamatují i některé staré duby, jejichž historická a přírodovědná hodnota není doceněna, o čemž svědčí jejich kácení v prostoru obory a lesní části Libosadu. Plány se nedochovaly, a tak se můžeme jen domnívat, jak měl park vypadat. Do těchto dnů se zachovaly 3 terasy, grotta, fragmenty barokních zdí a nástin hloubkové osy.

Uspořádání parku je známé z dochovaných katastrálních map z poloviny minulého století. Z archivních materiálů vyplývá, že v Libosadě působili dva zahradníci, že byl celý pečlivě upravován a že zde byla prováděna výsadba zajímavých dřevin. Ty vytvářejí základní druhovou skladbu dodnes. Poslední soupis je znám ze začátku století dvacátého, které však pro park nebylo příznivé. Nejdříve v r. 1904 byl necitlivě přeťat železniční tratí. Dvacet let poté byl celý komplex Libosadu a Valdické obory silně narušen průběhem I. pozemkové reformy. Po druhé světové válce park i obora včetně lodžie již jen chátraly. Park ztratil svou podobu, účel a začal postupně zarůstat.

Projekt Drahoslava Šonského vychází z dochovaných archivních průzkumů. Nese čitelnou stopu původního Valdštejnova záměru, zároveň však přináší nové prvky. Projekt je však poznamenán nutným kompromisem vzhledem k výši finančních prostředků určených k jeho vlastní realizaci.

Pro stáří a špatný zdravotní stav došlo v parku k poměrně rozsáhlému kácení. Odstraněny byly rovněž všechny náletové dřeviny a ty stromy, které ohrožovaly bezpečnost chodců. U vybraných dřevin se provádí zdravotní a bezpečnostní řez. Na podzim v Libosadě dojde k výsadbě nových dřevin. Bude zde vysázeno celkem 160 nových stromů, mezi nimi například liliovník tulipánokvětý, kultivary javorů babyky, klenu, platany a dalších. Podél tratě bude vysázeno 4000 keřů oddělujících vrchní terasu od prostřední, na které vznikne štěpnice. Již Albrecht z Valdštejna nechal v okolí lodžie vysázet 1200 ovocných stromů. Autor současného projektu zde navrhl vysázet 25 různých taxonů jabloní. Od spodní terasy budou odděleny řadou okrasných hrušní. Na třetí terase bude založena květnatá louka se skupinami stromů (dub bahenní, dub červený, jírovec maďal).

Postupně dojde k obnovení hloubkové osy - linie lodžie - rondel (čedičový pahorek na konci obory). Prozatím jen v Libosadu bude po obou stranách vysázena řada pyramidálních dubů. V lesní části došlo jen k vyčištění tohoto hlavního průhledu a v prostoru obory bude vyčištěn postupně. V plánu je celková obnova tohoto průhledu včetně výsadby pyramidálních dubů, ale to je otázka značných finančních prostředků.

Na výsadbu si bude návštěvník muset počkat i v části parku u lodžie. Dokud nebude opravena zeď, nebudou provedeny výsadby kolem ní. Po dokončení vnějších oprav lodžie a omítek bude před schodištěm vybudován pravidelný parter, kde živým zimostrázovým plotem budou ohraničeny záhony určené pro výsadbu letniček.

Celou akci financuje město Jičín z příspěvku Státního fondu pro životní prostředí ČR. Pokud se najde dostatek finančních prostředků i v příštích letech, dá se počítat s ukončením rekonstrukce parku v r. 2002.

RNDr. Lenka Šoltysová


Do sauny již v listopadu

Jičín - Nesnadná koordinace aktivit několika dodavatelských firem lehce komplikuje rekonstrukce malého bazénu a saun sportovního areálu. I přesto však stavební práce probíhají podle předem stanoveného harmonogramu.

První etapa výstavby má být dokončena v závěru tohoto měsíce. V říjnu dojde k napuštění malého bazénu, který pak bude pracovníky Bazénservisu Týniště nad Orlicí uveden spolu s technologickou částí do zkušebního provozu. V hrubých rysech jsou dokončeny stavby dětského bazénu, saun a všech pomocných provozů. V minulých dnech se v bazénové části sportovního areálu pokládala dlažba a obklady. Malý bazén i sauny by měly být předány veřejnosti k užívání přibližně v polovině listopadu.

(red)


index