Na Husovce nezbývá než kopat

Jičín - Nedá se říci, že by byla pěší zóna Husovy třídy "ušita horkou jehlou", spíš v době její výstavby chyběly peníze, anebo se je město snažilo jednoduše ušetřit na nesprávném místě.

Žádné z inženýrských sítí Husovy ulice totiž nevedou v kolektorech, jak je tomu například v nových chodnících na Valdštejnově náměstí, ale jsou položeny přímo v zemi, pod silnou vrstvou betonu. Každá oprava či úprava ať už kanalizace, rozvodů vody, plynu, elektřiny apod. vyžaduje devastaci části pěší zóny a její následné finančně nákladné opravení.

Jak vše probíhá v praxi jste se v minulých dnech mohli na Husovce přesvědčit na vlastní oči. Telecom zde potřeboval rozšířit kapacitu své kabelové sítě, a tak se zde muselo nekompromisně kopat. Tento problém by se dnes na Valdštejnově náměstí vyřešil jednoduše odstraněním víka kolektoru. Odborné práce by pak probíhaly bez stavebních zásahů pouze v jeho šachtě.

Telecom v místě nedávno provedených prací nechal na Husovce podobnou šachtu kolektoru vybudovat, a tak se v tomto konkrétním místě již zřejmě kopat nebude. Práce na pěší zóně provedla společnost Občanské bytové a inženýrské stavby s.r.o. z Nové Paky, jejíž pracovníci slíbili, že po nich zůstane chodník ve stejném stavu jako před jeho rozkopáním, pouze s viditelným víkem kolektoru.

(mar)


Dotace pro domov důchodců

Jičín - V případě, že se Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR dohodne s Ministerstvem financí ČR a státní rozpočet na příští rok bude schválen v nezměněné podobě, pak se teprve dá říci, že město získalo příslib poskytnutí desetimilionové dotace na dostavbu domova důchodců na Novém Městě. O uvolnění těchto státních finančních prostředků se má rozhodnout v příštích týdnech.

Na stavbě sociálního zařízení bylo dosud proinvestováno padesát milionů korun. V případě, že bude slib uvolnění zmíněných peněz nad rámec letošních dotací dodržen, bude město na začátku příštího roku disponovat celkem dvaatřiceti miliony korun. Pomocí této částky by měla být v závěru prvního pololetí roku 1999 výstavba domova důchodců dokončena. Po předání stavby majiteli (město Jičín) a kompletním uvedení zařízení do provozu, tady bude žít 54 starších občanů okresního města.

(red)


Městská policie - linka 156

Na tomto místě NN vám pravidelně přibližujeme práci městských policistů. Nejedná se samozřejmě v žádném případě o ucelený pohled, ale pouze o některé zajímavé případy, informace a výzvy strážníků k vám, obyvatelům okresního města. Městské policisty můžete volat na linku 156 i na telefon 0603/716565.

Jičín - Upozorňujeme obyvatele města, aby se v případě ztráty nebo zatoulání psa informovali nejprve na městské policii nebo na telefonu psího útulku 0433/524254. Každý pes, který je do útulku umístěn, prožívá samozřejmě šok, proto je nutné jeho pobyt zkrátit na minimum. Včasným vyzvednutím psa se snižují i náklady na jeho pobyt (krmení). Před umístěním do útulku je každý pes prohlédnut veterinářem a očkován.

Sedličky - Zebín patří mezi místa, kam se často chodí na procházky. O to smutnější je, že se zde stále zakládají černé skládky. Lidé si neuvědomují, že se touto činností dopouštějí přestupku proti životnímu prostředí. V případě, že zjistíme "autora" černé skládky, může počítat s finanční sankcí do výše 3000 korun.

Jičín - Opět upozorňujeme řidiče dopravních prostředků, kteří nedodržují zákazy parkování ve městě, že je budeme nemilosrdně pokutovat.

Jičín - Dne 7. října 1998 byl zadržen pan K.F. při drobné krádeži ve farní zahradě. Dovnitř zahrady se dostal po pilíři ze zámeckého parku.

Jičín - Dne 10. října 1998 v nočních hodinách způsobil pan R.V. výtržnost na Husově třídě. Lezl po okapové rouře, čímž ji poškodil. Byl předveden na úřadovnu měststské policie, kde byl celý případ dořešen.

(MěP)


Nehodovost v minulých dnech

Jičín - Za sledované období od 8.10.1998 do 21.10.1998 řešili policisté dopravního inspektorátu na komunikacích jičínského okresu celkem 59 dopravních nehod, což je proti stejnému období roku 1997 o 1 více.

Následkem těchto havárií byl jeden člověk zraněn těžce (proti roku 1997 + 1) a 12 účastníků nehod bylo zraněno lehce (0). V jednom případě havaroval řidič s alkoholem v krvi (- 3). Nepřiměřená rychlost jízdy zavinila 14 nehod (+ 2), nedání přednosti v jízdě 15 (- 1), špatné předjíždění 3 (0), špatný způsob jízdy 19 (- 2), nedodržení bezpečné vzdálenosti mezi vozidly 4 (0), technická závada 1 (+ 1) a z jiných příčin havarovali další 3 (+ 1) účastníci silničního provozu.

Hmotné škody způsobené dopravními nehodami se odhadují na 3 miliony a 55 tisíc korun, což je v porovnání s rokem 1997 o 1 milion a 162 tisíc korun více.

Ve sledovaném období bouralo 40 mužů (nejčastěji ve věku od 20 do 24 let). Žen havarovalo celkem 15 (nejčastěji ve věku od 25 do 29 let). Ze statistiky vyplývá, že se nejvíc bourá v pátek (15), pak v pondělí (11), v sobotu (10), v úterý (7), ve čtvrtek (7), ve středu (6) a v neděli (3). V obcích došlo k 29 (- 7) a na silnicích mimo katastrální území měst a obcí k 30 (+ 8) případům nehod.

Od začátku roku do 21.10.1998 eviduje policejní statistika na okrese Jičín 1086 nehod, při nichž přišlo o život 15 osob (+ 3), 51 lidí bylo zraněno těžce (+ 1) a 210 lehce (- 12). 71 havárií způsobili opilí řidiči (- 11).

(red)


45. "Důstojnický večírek"

Podůlší - Pozvání ještě jednou touto cestou známé veřejnosti a především specializovaným sportovcům i všesportovcům veškerého druhu ve známost dáváme, aby k osobní účasti na 45. jubilejním "Důstojnickém večírku" se dostaviti ráčili.

Trachtace ta se s největší pravděpodobností v bujaré atmosféře uskuteční opravdu 6. listopadu ještě tohoto roku od dvacáté hodiny ve známé nálevně piv a likérů s tanečním parketem "Na Jívě".

Za pouhých 50 korun českých bude uvítán každý příchozí, jež oděn do strůje dobové či uniformy po živém či mrtvém vojákovi a dobrou náladou bude-li hýřiti. Dražší vstupné pak 100 korun postihne každého běžně strojeného (civilního) občana bez nálady a potřebného optimismu.

(JP)


Volby do zastupitelstev - jak hlasovat?

Neodvažujeme se, milí čtenáři, radit, koho z navržených kandidátů do zastupitelstva máte volit. Následující řádky by měly jen připomenout, jak správně hlasovat. Volby se budou konat ve dvou dnech - 13. listopadu od 14.00 do 22.00 hodin a 14. listopadu od 7.00 do 14.00 hodin. Na objektech, ve kterých se nacházejí volební místnosti, by měly být vyvěšeny státní vlajky.

Volič by měl po příchodu do volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky, jakož i oprávnění hlasovat v příslušném volebním okrsku. Tyto skutečnosti se zpravidla prokazují občanským průkazem. Po záznamu ve voličském seznamu obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou obálku opatřenou otiskem úředního razítka. Nepřinese-li si volič s sebou do volební místnosti hlasovací lístek, okrsková volební komise mu jej na požádání vydá. Po obdržení hlasovacího lístku a úřední obálky vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků.

Volič může na hlasovacím lístku označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje. Každý volič má nejvýše tolik hlasů, kolik členů zastupitelstva má být zvoleno. Pro voliče ve větších městech anebo v obcích, kde kandidují politické strany, může být důležitá informace, že na hlasovacím lístku lze označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty volební stranu. Takto však volič může označit nejvýše jednu volební stranu. V tomto případě dává každému kandidátovi volební strany, kterou v rámečku v záhlaví označil křížkem, jeden hlas. Zároveň může ve sloupcích jiných volebních stran hlasovat pro další kandidáty. V takovém případě však volí předně jednotlivě označené kandidáty, dále tolik kandidátů označené volební strany, kolik činí rozdíl počtu členů zastupitelstva, kteří mají být zvoleni, a označených jednotlivých kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou kandidáti označené volební strany uvedeni v jejím sloupci.

Praktický příklad: Volič v obci, kde má být zvoleno patnáctičlenné zastupitelstvo, označí křížkem volební stranu, která má dvanáct kandidátů, a dále dalších pět jednotlivých kandidátů z jiných volebních stran. Hlasuje tedy pro pět takto jednotlivě označených kandidátů a dále pro prvních deset kandidátů označené volební strany.

Neplatný je hlasovací lístek, na kterém není křížkem označen žádný kandidát ani žádná volební strana. Neplatný je také hlasovací lístek, na kterém je označeno křížkem více kandidátů, než kolik má být zvoleno členů zastupitelstva. A konečně neplatný je hlasovací lístek, na kterém je označena křížkem více než jedna volební strana. Neplatný je také hlasovací lístek, který okrsková volební komise najde ve volební schránce mimo úřední obálku, anebo v nesprávné obálce. Při letošních volbách je třeba dávat pozor a nezaměnit obálky. Pro volby do Senátu Parlamentu ČR budou obálky bílé, pro volby do zastupitelstev obcí obálky šedé.

(MiVa)


Blíží se volby do Senátu

Jičín - S blížícími se komunálními volbami se pomalu přibližují i volby do Senátu. Náš volební obvod č. 37 je složen z celého okresu Jičín a asi 2/3 okresu Nymburk. Současným senátorem je jičínský starosta Jiří Liška, který byl zvolen na 2 roky.

Tyto volby rozhodnou o tom, kdo bude senátorem už na celé volební období, které je šestileté. Volby se opět konají tzv. většinovým systémem a pravděpodobně budou opět dvoukolové. První kolo, které se uskuteční l3.-l4.listopadu, rozhodne o tom, kdo postoupí do kola druhého. Budou to maximálně dva kandidáti, kteří získají nejvyšší počet hlasů. Pouze za předpokladu, že ze všech kandidátů jeden získá přes 50 procent hlasů, nebude se muset druhé kolo konat.

V druhém kole, které se uskuteční o týden později, již mezi dvěma kandidáty, rozhodne prostá většina hlasů.

Kandidátů, kteří se budou ucházet o naši podporu, je celkem pět.

Abychom zachovali objektivitu, uvádíme jejich přehled dle abecedy.

1. František Čech, Česká strana sociálně demokratická, spisovatel, herec, bydliště Praha, nar. 1943.

2. Ing. Jiří Drobeček, Česká strana národně sociální (bez stranické příslušnosti), ředitel Peguform Bohemia, a.s., nar. 1944.

3. PhDr. Čestmír Jung, Koalice KDU-ČSL, DEU, ODA a US (bez stranické příslušnosti), státní úředník, nar. 1944.

4. MUDr. Jiří Liška, Občanská demokratická strana, starosta a senátor, nar. 1949.

5. PaedDr. Jan Novák, Komunistická strana Čech a Moravy, redaktor Haló novin, nar. 1942.

O tom, kdo bude náš volební obvod zastupovat, rozhodnete právě vy a my vám přejeme šťastnou volbu.

(max)


Setkání s kandidáty do Senátu

Jičín - V pátek 6. listopadu 1998 se uskuteční setkání široké veřejnosti se zástupci politických stran kandidujících do Senátu České republiky za náš volební obvod.

Proto, "abychom měli všech pět pohromadě", a aby nám usnadnil nepříliš lehkou úlohu volby budoucích senátorů, pořádá tento mítink ing. Bohumír Procházka od 18.00 hodin v jičínském K-klubu (Valdštejnovo náměstí č.p. 99, bývalá LŠU).

Účast přislíbili všichni kandidáti do senátu za náš volební obvod: František Ringo Čech (ČSSD), Jiří Drobeček (ČSNS), Čestmír Jung (bezpart. za koalici), Jiří Liška (ODS) a František Novák (KSČM).

(red)


Volby do zastupitelstev - přehled kandidátů

Místní volební komise ve 111 obcích okresu Jičín registrovaly pro volby do zastupitelstev měst a obcí celkem 1.849 kandidátů. Z tohoto čísla je 158 kandidátů navržených Komunistickou stranou Čech a Moravy, 155 Občanskou demokratickou stranou, 146 Křesťanskou a demokratickou unií - Československou stranou lidovou, 85 Českou stranou sociálně demokratickou, 51 Unií svobody, 24 Českou stranou národně sociální, 20 Volbou pro město, 19 Klubem angažovaných nestraníků, 17 Demokratickou unií, 11 Občanskou demokratickou aliancí, 6 Stranou demokratického socialismu a 4 stranou Důchodci za životní jistoty. Ostatní kandidáti kandidují jako nezávislí.

KSČM má své kandidáty v Jičíně, v Nové Pace, v Hořicích, v Lázních Bělohradě, v Kopidlně, ve Staré Pace, v Pecce, ve Vysokém Veselí, v Cerekvici n. B., v Chomuticích, v Holíně, v Holovousích, v Podhradí, v Jeřicích, ve Starém Místě, ve Volanicích, ve Starých Smrkovicích.

ODS v Jičíně, v Nové Pace (ve sdružení s nezávislými kandidáty), v Hořicích, v Lázních Bělohradě, v Sobotce, ve Staré Pace, v Ostroměři (v koalici s ČSNS), v Pecce (ve sdružení s NK), v Miletíně, ve Vysokém Veselí (ve sdružení s NK), v Cerekvici n. B., v Lužanech, v Holovousích, v Jeřicích, v Údrnicích, v Samšině, v Chyjicích.

KDU-ČSL v Jičíně, v Nové Pace, v Hořicích, v Lázních Bělohradě, v Sobotce, v Kopidlně, ve Staré Pace, v Chomuticích, v Holovousích, v Bystřici, v Údrnicích, v Chotči (ve sdružení s NK), ve Starých Hradech, v Tetíně, ve Vřesníku, v Borku, ve Svatojanském Újezdě.

ČSSD v Jičíně, v Nové Pace, v Hořicích, v Sobotce, v Kopidlně, ve Staré Pace, v Ostroměři (ve sdružení se SDS a NK), v Holíně, v Češově.

US v Jičíně, v Nové Pace, v Hořicích (v koalici s ODA), v Holíně, v Úlibicích (ve sdružení s NK).

ČSNS v Jičíně, v Nové Pace, v Libáni, v Ostroměři (v koalici s ODS).

VPM v Jičíně, KAN v Nové Pace (ve sdružení s NK), DEU v Hořicích, ODA v Hořicích (v koalici s US), SDS v Ostroměři (ve sdružení s ČSSD a NK), DŽJ v Sobotce.

Pokud se týká členství kandidátů, v politických stranách a hnutích, 114 kandidátů je členy KSČM, 73 ODS, 67 KDU-ČSL, 50 ČSSD, 13 US, 10 ČSNS, 6 KAN, 5 DŽJ, 3 ODA, 2 DEU, 1 SDS, 1 SPR-RSČ a 1 VPM. Ostatní kandidáti jsou bezpartijní.

V okrese Jičín je asi 63.200 voličů. Při volbách do zastupitelstev měst a obcí se 1.849 kandidátů bude ucházet o celkem 906 mandátů.

(MiVa)


index