"Vy se ptáte - my odpovídáme"

Písemné dotazy zasílejte na adresu Nových Novin: 17. listopadu 861, 506 01 Jičín, na fax: 0433/522604 nebo zavolejte na tel: 0433/523443.

Proč je na Javůrkově louce skladiště panelů, k čemu je toto místo určeno, bude se zde něco stavět?

Javůrkova louka je městským pozemkem a stavební materiál na ní složený je rovněž města. Otázka vyklizení nepořádku a předání celého prostoru k rozumnějšímu využití, než je skladování panelů, je na městském úřadě již několik dnů otevřena.

Pozemek bude s největší pravděpodobností zapůjčen příznivcům bikrosu, kteří si zde pak zřejmě postaví novou terénní cyklistickou dráhu. K tomuto kroku by však mělo dojít až po rekultivaci, respektive uvedení do původního stavu, sportovního hřiště pod Čeřovkou, které oddíl bikrosu donedávna užíval. A jak bývá "dobrým" zvykem, jak svoje zdevastované sportoviště opustil, tak také zůstalo: Kopce navezeného stavebního materiálu přikrytého hlínou, vznikající černé skládky, pneumatiky, startovací zařízení...

(mar)

Jsem podnikatel, OSVČ, fyzická osoba a zabývám se obchodní činností a zprostředkováním, vedu jednoduché účetnictví. Zajímalo by mě, jakým způsobem mohu do daňových výdajů zahrnout náklady, které mně vznikají na mých častých tuzemských i zahraničních pracovních cestách v souvislosti s mojí činností?

Odpovídá Ing. Jana Kavková, daňový poradce (tel.: 0433/523 533)

Tato problematika je řešena jednak zákonem o daních z příjmů, který je prvotní a dále zákonem o cestovních náhradách.

Podnikateli při tuzemské pracovní cestě přísluší ze zákona:

1. Náhrada prokázaných jízdních výdajů

Pokud podnikatel použije při své pracovní cestě hromadné dopravní prostředky, je povinen tuto skutečnost doložit příslušnými důkazními prostředky, aby mohl ve svém účetnictví tento výdaj uplatnit jako daňově účinný. Lze též akceptovat síťovou jízdenku, resp. její část.

Použití motorového vozidla je závislé na rozhodnutí poplatníka, zda jej vloží do obchodního majetku, nebo zda půjde o vozidlo v nájmu, včetně finančního pronájmu s následnou koupí najaté věci nebo vozidlo nezahrne do obchodního majetku, půjde o vozidlo soukromé nebo vozidlo vypůjčené.

Náhrada prokázaných výdajů za ubytování se zahrne do daňově uznatelných výdajů v prokázané výši. V tomto případě záleží na podnikateli,jeho vlastním uvážení, jakou kategorii ubytování zvolí.

2. Stravné

Stravné pro podnikatele při pracovní tuzemské cestě se poskytuje pouze při pracovní cestě delší než 12 hodin v kalendářním dnu. Výše stravného se určuje podle délky trvání pracovní cesty podle ust. zák. o cestovních náhradách, ust. § 5 odst. 1 (novela č. 125/98 Sb.,platná od 1.7.1998) takto: Za pracovní cestu delší než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin náleží Kč 81 - 97, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin, pak náleží Kč 127 - 152. První časové pásmo pozbývá platnosti, protože zde podnikatel nárok nemá. Stanovení sazeb stravného při pracovních cestách v rozpětí umožňuje poplatníkovi uplatňovat jej diferencovaně, v závislosti na podmínkách a cílech cesty. V souladu se záměrem přizpůsobovat sazby stravného pouze 1x ročně, a to k 1. lednu, se stanovením sazeb v rozpětí umožní určit výši stravného v závislosti na růstu cen, k němuž dojde v průběhu kalendářního roku.

Je nutno ale upozornit, že stravné se určuje vždy ke kalendářnímu dni, tj. nelze sečíst hodiny, po které byl podnikatel na pracovní cestě a z toho odvodit výši stravného. Např. podnikatel zahájí pracovní cestu v pondělí v 17 hodin, ukončí ji v úterý v 10 hodin. Pracovní cesta prakticky trvala 17 hodin, ale protože se délka pracovní cesty vztahuje ke konkrétnímu dni, tak v pondělí trvala pouze 7 hodin, v úterý 10 hodin, čili podnikatel nárok na stravné nemá.

3. Náhrada prokázaných vedlejších výdajů

Jako daňové výdaje lze uplatnit výdaje, které byly vynaloženy v souvislosti s pracovní cestou, je nutné je vždy správci daně řádně prokázat. Například vstupenky na výstavy.

4. Náhrada prokázaných jízdních výdajů za cesty k návštěvě rodiny

Jedná se o jízdní výdaje na cestu k návštěvě rodiny do místa trvalého pobytu rodiny, pokud trvá pracovní cesta více než 7 po sobě následujících pracovních dnů. Za těchto podmínek má podnikatel nárok na náhradu prokázaných jízdních výdajů na tuto cestu. zákon pro podmínky uplatnění tohoto nároku nerozlišuje, zda se jedná o poplatníka ženatého, svobodného či rozvedeného.

Náhrady při zahraniční pracovní cestě (odpověď v příštím čísle).


Rady z veterinární ošetřovny - kočičí rýma

Velmi častými pacienty, navštěvujícími veterinární ošetřovnu prostřednictvím svých nových majitelů, jsou zatoulaná či opuštěná koťata. Často pohnutý osud jejich několikatýdenního života je příčinou mnoha zdravotních komplikací. Kromě špatného výživného stavu, přítomnosti zevních i vnitřních parazitů, jsou tito tuláci postiženi onemocněním nazývaným kočičí rýma.

Jedná se o onemocnění horních cest dýchacích. Postiženy jsou především sliznice očních spojivek a nosu. U koťat se objevuje slzení a výtok z nosu, případně kýchání. Mohou se objevit i celkové poruchy zdravotního stavu, horečka, nechutenství, hubnutí. Původcem tohoto onemocnění jsou viry, v posledních letech též velmi často chlamydie, což jsou mikroorganismy stojící strukturou své stavby mezi viry a bakteriemi. Velmi záhy se však uplatňují i bakteriální původci onemocnění.

Výtok z očí a nosu se stává hnisavým, nos je často úplně ucpaný a ztěžuje dýchání, víčka jsou křečovitě stažená. V zanedbaných případech dochází ke vzniku vředů na rohovce, postižení dolních cest dýchacích až zápalu plic a k úhynu.

Přenos tohoto onemocnění se děje přímým kontaktem. Nejčastěji onemocní koťata ve věku 5 - 12 týdnů. Nakazí se od dospělých koček, jež nemusí vykazovat klinické příznaky onemocnění, avšak jsou zdrojem infekce pro své okolí. Původci onemocnění se z těla tohoto latentního přenašeče dostávají očním sekretem, sekretem z nosu, pohlavního aparátu a trusem.

Léčbu musíme zahájit neprodleně. Očekávání, že onemocnění odezní po nějaké době samo, způsobí pouze přechod a akutní fáze do chronického stavu. Onemocnění pak daleko úporněji vzdoruje léčbě a definitivní vyléčení je v mnoha případech nemožné. V horším případě riskujeme onemocnění i dolních cest dýchacích. Léčbu zahájíme podle rady svého veterináře antibiotickými kapkami či mastí, aplikovanými několikrát denně, často po dobu několika týdnů. Celkové podávání antibiotik je na úvaze veterinárního lékaře, podle závažnosti onemocnění. Léčba je tedy velmi náročná na chovatelovu péči a čas.

Velmi účinně se proti tomuto onemocnění lze bránit preventivní vakcinací koček. Malá koťata se mohou očkovat již ve stáří několika týdnů. Nemocné jedince je nutné nejprve podrobit léčbě a teprve pak vakcinovat. Onemocnění sice u zvířat vyvolává dočasnou imunitu proti této nemoci, ta je však krátkodobá a nedostatečná. Vakcinaci by se měly podrobit kočky podezřelé z latentní infekce - možní šiřitelé onemocnění. Dnes jsou na trhu již k dispozici polyvalentní vakcíny, jež v jedné obsahují vakcínu proti více nemocím, včetně kočičí rýmy. Jak je dobře známo, prevence je vždy lacinější než dlouhodobá léčba. Myslete na to i při péči o tyto nalezené kamarády.

MVDr. Vladimír Šoltys, Jičínská veterinární ošetřovna


index