Sklářský písek se bude těžit dál

Střeleč - Vydáním povolení k další těžbě sklářských písků na příštích čtyřicet let skončily pro vedení firmy Sklopísek Střeleč - Eximos téměř dva roky aktivit provázených nepříjemnostmi, neustálým napětím a reálnou možností, že Obvodní báňský úřad v Trutnově toto povolení akciové společnosti nevydá.

Ložisko písků Střeleč je největším a nejkvalitnějším ložiskem sklářských písků v České republice. Vzniklo usazením sedimentů v poměrně mělkém, dobře větraném moři křídového útvaru druhohorního stáří a v současnosti nemá v naší republice obdoby. Dobývací prostor o rozloze 1 km2 se rozkládá na katastrálním území obcí Střeleč, Mladějov a Újezd pod Troskami.

Vyráběné písky jsou základní surovinou pro křišťálové, obalové a ploché sklo, pro výrobu skelných vláken a jsou vhodné pro širokou oblast využití ve slévárenském průmyslu. Chemická čistota a příznivá zrnitost jsou ceněny i v řadě jiných průmyslových oblastí, zejména v průmyslu elektrotechnickém, gumárenském a stavebním.

Předchozí povolení k těžbě písků ve Střelči bylo firmě Eximos vydáno na základě "Plánu otvírky, přípravy a dobývání" v únoru roku 1997 a jeho platnost by bývala vypršela 31.12.1998.

Prodloužení povolení těžební činnosti na dalších čtyřicet let předcházelo mimo jiné i zpracování "Posouzení dopadů těžby na životní prostředí" (EIA) a veřejné projednání tohoto materiálu se všemi zainteresovanými institucemi a občany, kteří projevili o toto projednání zájem. Následovala aktualizace "Plánu otvírky, přípravy a dobývání", což byla jedna z mnoha dalších podmínek pro prodloužení povolení těžby.

Firma Sklopísek Střeleč - Eximos, a.s. bude tedy dál těžit a zpracovávat v průměru jeden milion tun sklářských písků ročně. Bude ale také plnit více než osmdesát podmínek Ministerstva životního prostředí ČR, bude cíleně směřovat k zastavení těžby po efektivním vytěžení ložiska, bude si vytvářet ekonomické předpoklady k navrácení krajiny do původního stavu a konečně bude postupně krajinu rekultivovat a dotvářet ji do přirozené podoby. Tato slova z úst vedoucích představitelů firmy by neměla být "mlácením prázdné slámy" vzhledem k tomu, že již dnes jsou vytvořeny stabilní kontrolní mechanizmy, které realizaci těchto podmínek mohou bedlivě a soustavně sledovat.

Ani s tímto řešením však opět nesouhlasí Občanské sdružení Žehrovka a bude požadovat revokaci rozhodnutí Oblastního báňského úřadu, ve kterém údajně chybí mnohé připomínky, na něž sdružení v průběhu povolovacího řízení jako jeden z jeho účastníků upozorňovalo.

(mar)


Skončí se ostuda židovské synagogy?

Jičín - Židovská synagoga je od roku 1963 evidována v seznamu státních kulturních památek. Bývalí, ale ani někteří současní představitelé města o ni neměli zájem, a tak ji prodali.

Bohužel špatně. Nejprve porušili zákon tím, že ji přednostně nenabídli Okresnímu úřadu, a pak zcela neuváženě v roce 1992 rozhodli o jejím prodeji za necelých 90 tisíc korun jakémusi Altajovi z Moravy, kterého v podstatě nikdo neznal, přestože se nabízela volba z několika místních zájemců. Nehledě na to, proč prodávat kulturní památky do soukromého vlastnictví?

Nový majitel pak i přes povinnosti vyplývající mu z uzavřené smlouvy s městem zmizel jako pára nad hrncem. Aby město získalo kulturní památku zpět, muselo 26.8.1993 podat žalobu o určení neplatnosti kupní smlouvy samo na sebe. Tu pak po několika dnech vzalo nazpět, aby ho v podání žaloby stejného smyslu vystřídal Okresní úřad Jičín. Altaji se však ani v jednom z několika pokusů nepodařilo doručit soudní obsílku s žalobou a termíny soudních jednání, kterých se pak samozřejmě nezúčastnil. Nepovedená soudní líčení se konala 15.12.1995, 24.4.1996, 25.9.1996...

Po vyčerpání všech zákonných opatření, jak majiteli doručit zmíněné materiály, mu byl konečně státem určen opatrovník. Ten by měl v podstatě za něho, bez jeho přítomnosti celou věc soudně dořešit. Nepříjemný problém se tak mohl konečně uzavřít. V prvním kole soudního jednání se však opatrovník odvolal, a tak se vše opět posunulo, odložilo.

Termín dalšího jednání u Krajského soudu v Hradci Králové je stanoven na 17. listopadu 1998. Za konečné vyřešení nesmyslně se protahujícího případu synagogy by se měl židovský bůh začít modlit snad již dnes, jinak mu jeho svatostánek s konečnou platností spadne na hlavu.

Co bude následovat po navrácení kulturní památky městu v tuhle chvíli, zřejmě nikdo neví.

(mar)


Na "čtyřce" mají Strom republiky

Jičín - Slavnostního vysazení Stromu republiky v ekoareálu 4. základní školy se 27. října 1998 dopoledne zúčastnili mimo žáků a pedagogů školního zařízení i pozvaní hosté. Byl mezi nimi i starosta města Jiří Liška, tajemník MěÚ Jiří Bareš a prof. Vladimír Úlehla.

Akt uskutečněný u příležitosti 80. výročí vzniku samostatné Československé republiky zahájil ředitel 4. ZŠ Zdeněk Procházka slovy: "Přál bych si, aby vysazení této lípy bylo nejen oslavou významného výročí České republiky, ale také symbolem vztahu žáků naší školy k přírodě".

Profesor Vladimír Úlehla všem přítomným přiblížil dějiny první republiky i dobu okupace, za které se vznik Československého státu nesměl slavit. Poté s pomocí nejmenších uvázal na lípu trikoloru a žáci 5. C Strom republiky zasadili. Pod kořeny lípy byl vložen tubus obsahující zprávu příštím generacím, ale také například poslední výtisk Nových Novin a prosba dětí 4. ZŠ, ve které se mimo jiné praví: "Přejeme si, aby lidé, kteří najdou tento vzkaz, splnili naše přání. Pokud bude dřevo této lípy zdrávo, aby z něho bylo vyrobeno něco hezkého, například loutky Manky, Rumcajse a Cipíska. Potom aby byl na místo této lípy zasazen nový strom s dalším poselstvím."

Starosta města Jiří Liška pak odhalil pamětní kameny, které tento den budou připomínat, popřál dětem mnoho dobrého, aby rostly jako právě vysazený strom a v krátké řeči jim do rukou pomyslně svěřil další osud naší země. Prvňáčkové zazpívali, jak jsou Čechy krásné a pak již redaktorka JRT Kateřina Nohavová využila možnosti vyzpovídat učitele Františka Kynčla, "otce myšlenky" vysazení Stromu republiky:

Jak vznikla myšlenka sázení lípy právě v ekoareálu školy?

"Vlastní nápad se zrodil již při přípravě oslav výročí vzniku republiky. Školy byly v té době obesílány společnou výzvou mnoha společenských, kulturních a sportovních organizací k tomu, abychom napomohli k obnovení tradic vysazování Stromů republiky."

Děti Vám při realizaci myšlenky pomáhaly?

"Samozřejmě, že pomáhaly. Pomáhaly moc. Připravily místo pro výsadbu a pak byly na brigádě ve školkách, kde si na tuto vzrostlou lípu vlastní prací vydělaly. Pomáhaly samozřejmě i při úpravě okolí i teď při vlastním vysazení Stromu republiky. Ono se dá vpodstatě jednoduše říci, že žáci, kteří v rámci volitelných předmětů volili ekologii, tak ti pak v ekoareálu školy pracují zcela pravidelně."

Děkujeme za rozhovor.

(red)


Odměna 3.000 Kč

Firma VISCARIA JIČÍN, která provádí výsadbu v parku Libosad, vyplatí odměnu 3.000,- Kč tomu, kdo upozorní na zloděje vysazovaných okrasných dřevin.

Pozn.: Vysazované druhy dřevin nejsou svým vzrůstem a nároky vhodné do malých zahrad.

Jaroslav Hořejšek, VISCARIA JIČÍN (tel.: 0603 264 302)


Úředníci zrušili první nemocnici

Lomnice nad Popelkou - Totální zánik zdejší nemocnice s poliklinikou je úplně prvním "produktem" loňských výběrových řízení Ministerstva zdravotnictví České republiky. I přes žádosti o revokaci tohoto rozhodnutí bylo zdravotnické zařízení k 31. říjnu 1998 kompletně zrušeno, přičemž o zaměstnání přišlo najednou osmadvacet středoškolsky vzdělaných pracovníků a šest lékařů. Ti šťastnější (16 lidí), stejně tak jako hospitalizovaní pacienti neurologického a kožního oddělení našli uplatnění a zázemí v nemocnicích v Semilech a Jilemnici. Paradoxem je fakt, že lomnická nemocnice fungovala bez jakýchkoli finančních ztrát a dluhů, přesto byla byrokratickým rozhodnutím z Prahy zrušena.

V budově bývalé nemocnice s poliklinikou zatím nadále zůstává sanitní služba i neurologická, ortopedická, kožní a cévní ambulance. Objekt bude v příštích dnech předán městu a o jeho dalším osudu i využití rozhodne městské zastupitelstvo.

(red)


Nová ulice je Křižíkova

Jičín - Ve středu 4. listopadu se naposledy v tomto volebním období sešlo jičínské zastupitelstvo. Na programu byla zpráva o činnosti městské rady, okresního shromáždění a zpráva o hospodaření Nadace policie ČR. Přestože program tohoto zasedání nebyl již tak obsáhlý jako u těch předešlých, zastupitelstvo ještě schválilo několik majetkových záležitostí. Mimo jiné nové půjčky občanům z fondu rozvoje bydlení, a to v celkové částce 1.590.000,- Kč. Dalším zajímavým bodem programu, o kterém se vedla v zastupitelstvu nejdelší polemika, bylo pojmenování ulice, která se nalézá kolmo k ulici Hradecká, u nově postavené budovy VČE. Po různých návrzích byla částečně symbolicky pojmenována Křižíkova.

Na závěr zasedání vystoupil starosta Jiří Liška a zhodnotil činnost zastupitelstva za celé volební období. Za velice důležité rozhodnutí tohoto zastupitelstva uvedl rozhodnutí o vrácení sportovního areálu do majetku města a rekonstrukci bazénu. Nemalé investice se vložily i do školství a sociální sféry. Zprovoznil se například Domov s pečovatelskou službou na Novém Městě, byla rozšířena a zmodernizována škola na Novém Městě, rozestavěl se Domov důchodců. Každý z obyvatel, ale i návštěvníků Jičína si nemohl nevšimnout změn v samotném historickém jádru okresního města. Starosta přímo jmenoval další důležité investiční akce, jako kruhový objezd u Okresního úřadu, sjezd u Popovic a nedávno otevřený obchvat města. Za nejlepší tečku za právě končícím obdobím pokládá vstup velkého koncernu AEG do Jičína. Jedině dostatek pracovních příležitostí zajistí Jičínu a celému okolí budoucí prosperitu. Dle dalších slov starosty Jiřího Lišky celkové investice nových firem vstupujících do Jičína za poslední čtyři roky se odhadují na 2 miliardy korun. Samotné město proinvestovalo téměř dalších 300 milionů. Ne vše se však dle slov starosty podařilo. Městu se nepovedlo více nastartovat novou bytovou výstavbu a s nedostatkem bytů se i nadále potýká. Dále se např. nedaří vyřešit žalostný osud jezuitské koleje a město je navíc zadluženo cca. 55 miliony korun. Toto zadlužení je však z velké části způsobeno právě nemalými investicemi do sportovního areálu. Úplným závěrem poděkoval občanům Jičína za důvěru, pracovníkům Městského úřadu a odstupujícím zastupitelům za vykonanou práci.

(max)


Novopacký Strom republiky

Nová Paka - "Strom republiky" byl 27.10.1998 slavnostně vysazen k 80. výročí vzniku republiky před budovou ZŠ v Nové Pace, Komenského ul. Slavnostního aktu se zúčastnili představitelé města se starostou Petrem Kuříkem, učitelé a žáci s ředitelem PaedDr. Josefem Tůmou.

Mgr. Ilona Bouchnerová


Máte porouchané čerpadlo?

Slatiny - Nevíte kam s porouchaným čerpadlem? Čerpadla téměř všech druhů, domácí nebo zahraniční výroby vám spolehlivě opraví firma J+J Repas, která své klienty srdečně zve do své provozovny ve Slatinách. Firma J+J Repas je schopna opravit nejen čerpadla vodárenská, ale i například k plynovým kotlům. Opraví čerpadla všech tuzemských výrobců, včetně těch, kteří již zanikly. Běžné opravy zajistí dle přání zákazníka a havarijní do 24 hodin. Mimo jiné vám zajistí náhradní díly, opravy, prodej, přípravu na STK, GO motorů pro vozy zn. Trabant. Dále např. provádí i výměnu olejů u motocyklů. V případě potřeby se obraťte přímo na provozovnu ve Slatinách nebo na tel. 0433/96212, 0603/547562. Otevřeno je Po-Pá 7.30.-17.00 a v SO 9.30-14.00.

(max-PI)


Smrt ve vodách Cidliny

Jičín - V neděli 25. října 1998 odpoledne odešel osmdesátiletý muž na procházku, ze které se již nevrátil. Pravděpodobně nešťastná náhoda či náhlá navolnost způsobila jeho utonutí v řece Cidlině. Náhodní chodci ho našli v pondělí 26.10.1998 tři hodiny po poledni poblíž Bílého Mlýna. Přivolaný lékař nařídil pitvu, která by měla určit konečnou příčinu smrti.

(tm)


index