Vy se ptáte - my odpovídáme

Náhrady při zahraniční pracovní cestě (dokončení z čísla 13)

Odpovídá ing. Jana Kavková, daňový poradce (tel.:0433/523 533)

Při zahraniční pracovní cestě, ve srovnání s tuzemskou pracovní cestou, dochází k těmto zásadním odchylkám:

Stravné - nárok na stravné při zahraniční pracovní cestě podnikatel má i tehdy, pokud by tato trvala méně než 12 hodin vzhledem ke kalendářnímu dni. V tomto případě lze vyplatit a daňově uznat stravné do poloviční výše denního stravného. Jestliže je zahraniční pracovní cesta delší než 12 hodin, má podnikatel nárok na vyplacení denní sazby stravného. podnikatel by neměl používat v podnikatelské činnosti devizové prostředky pro soukromé účely.

Kapesné - podnikatel může při zahraniční pracovní cestě daňově uplatnit vedle stravného též kapesné v cizí měně do výše 40 % stravného pro zahraniční pracovní cesty. Podobně jako u stravného, pro zahraniční pracovní cesty musí podnikatel správci daně prokázat nabytí devizových prostředků.

Náhrada prokázaných jízdních výdajů. Jestliže má podnikatel vozidlo zahrnuté v obchodním majetku nebo v nájmu, uplatní výdaje na pohonné hmoty ve skutečné výši, přičemž výdaje na jejich nákup v cizině uplatní po přepočtu na Kč směnným kursem devizového trhu vyhlašovaného ČNB. V případě, že nelze nákup PHM prokázat, uplatní se dle ust. § 24 odst. 2 písm. k bod 4 daňový výdaj ve výši náhrady výdajů za spotřebované PHM, spočítaný podle § 7 Zák. o cest. náhradách. K tomuto výpočtu se použijí tuzemské ceny PHM platné v době použití vozidla.

Poznámka: nárok na odpočet DPH na vstupu vzniká pouze při předložení daňového dokladu vystaveného tuzemským plátcem.

Jestliže bude poplatník používat při zahr. pracovních cestách své vlastní motorové vozidlo nezahrnuté do obchodního majetku, pak má nárok na náhrady cestovních výdajů v rozsahu podle ust. § 7 zákona o cest. náhradách, tj. sazba základní náhrady a výdaj ve výši náhrad za spotřebované PHM za každý ujetý km pracovní cesty, tedy i v zahraničí. Sazba základní náhrady se použije v Kč i za km ujeté v zahraničí. Na počet km ujetý na území ČR a do 350 km, které byly ujety v zahraničí, uplatní poplatník tuzemskou cenu. Povinnost zahrnout do těchto km i vzdálenost do 350 km ujetých při pracovní cestě v zahraničí vyplývá z § 14 zák. o cestovních náhradách a i z úvodní věty § 24 odst. 2 písmeno k, zákona o dani z příjmu. K ostatním km ujetým při pracovní cestě v zahraničí použije poplatník ceny PHM v zahraničí, pro přepočet použije směnný kurs devizového trhu vyhlášeného ČNB. S ohledem na uvedený § 14 zákona o cestovních náhradách nelze použít jeden průměr cen spočtených z celkového množství nakoupených PHM u nás i v zahraničí. Pokud půjde o osobní vozidlo vypůjčené, zákon o dani z příjmu umožňuje zahrnovat do daňově uznatelných výdajů pouze výši náhrad za spotřebované PHM. Postup při stanovení hodnoty těchto náhrad se shoduje s tím, co bylo výše stanoveno k použití soukromého osobního motorového vozidla.


Zimní stadion potřebuje střechu

Jičín - Vedení Technických služeb města Jičína předalo městské radě technický materiál k navrhovanému zastřešení zimního stadionu. Pokud nové městské zastupitelstvo tento projekt schválí, mohlo by být již v příštím roce zahájeno územní a stavební řízení, na které by pak měla navazovat postupná výstavba zastřešení kluziště.

Jedná se zřejmě o ekonomicky nejméně náročnou formu zastřešení sportoviště. Stejný typ montované stavby realizovali na zimním stadionu v Jablonci nad Nisou. Výhodou projektu je možnost výstavby montované konstrukce v etapách. Město by tak nemuselo uvolnit celou finanční částku, ale například pouze část na konstrukci a příští rok další prostředky na její opláštění.

Zastřešení zimního stadionu v Jičíně je bezpodmínečně nutné. Jedním z objektivních důvodů je mimo jiné i padající listí ze stromů. To dokud neopadá, nelze prakticky udělat kvalitní led.

(red)


Návštěva u gynekologa - O antikoncepci podruhé

Minule jsem radil pánům, co dělat, aby se vyvarovali nechtěnému početí potomka. V závěru jsem slíbil věnovat další článek ženám. To také činím.

Ženy byly od nepaměti daleko více motivovány k antikoncepčnímu chování. Je to pochopitelné. Následky nechtěného těhotenství na ně doléhaly daleko intenzivněji než na muže. Spolehlivá a široce použitelná metoda nebyla velmi dlouho k dospozici. Až objev pohlavních hormonů v tomto století způsobil zvrat. V 50. letech začali lékaři zkoušet podávání malých dávek pohlavních hormonů za účelem zabránění početí. Pokusy byly úspěšné a v roce 1960 byl v USA uveden na trh první antikoncepční preparát Enovid. Tím začíná éra antikoncepčních tabletek.

V současné době jsou ve světě i na našem trhu desítky antikoncepčních preparátů lišících se složením, barvou, způsobem užívání a samozřejmě také cenou. Jedno mají společné - vysokou antikoncepční spolehlivost. Účinnost antikoncepce je nejčastěji popisována takzvaným Peariovým indexem. Ten vlastně udává, kolik žen, užívajících určitý druh antikoncepce při pravidelném pohlavním styku během 12 měsíců, otěhotní. Čím je toto číslo nižší, tím je metoda spolehlivější. U hormonální antikoncepce je PI okolo 0,2.

Co má žena dělat, když chce začít užívat tabletky? Především navštívit svého gynekologa. Před nasazením hormonální antikoncepce je nutné lékařské vyšetření krve. Při této příležitosti doporučí lékař ženě nejvhodnější preparát a poradí, jak ho užívat. Posoudit, zda je pro konkrétní ženu tabletka vhodná, či ne, musí vždy pouze její gynekolog. Jen dodávám, že podle přijaté konvence není hormonální antikoncepce doporučována kuřačkám starším 35 let.

Veškerá lékařská péče spojená s antikoncepcí je hrazena z prostředků zdravotního pojištění. Samotné tabletky si však každá žena musí platit sama. Co žena užíváním hormonálních tabletek kromě antikoncepce získá? Poměrně hodně. Vysokou kontrolu menstruačního cyklu spojenou s možností posunutí menstruace v případě potřeby (dovolená, lékařský zákrok apod.). Při užívání tabletek dochází ke zmírnění či úplnému vymizení menstruačních bolestí. Je prokázáno, že u žen užívajících hormonální antikoncepci, je výrazně nižší výskyt zhoubných nádorů vaječníků a endometria. Také výskyt benigních mastopatií (nezhoubná onemocnění mléčné žlázy) je daleko nižší.

Čeho se ženy u tabletek nejvíce bojí? Především přibývání na váze. V dnešní době jsou používány preparáty s tak nízkým obsahem hormonů, že případná kila navíc jdou na vrub spíše vlastní pohodlnosti či špatné životosprávě. Dále to mohou být bolesti prsů, nevolnost a zvracení, bolesti hlavy či změny sexuální apetence. Tyto příznaky bývají většinou přechodného rázu. Většinou vymizí během prvních tří měsíců. V opačném případě je vždy vhodná konzultace se svým gynekologem.

Vzhledem k širokému sortimentu preparátů na našem trhu lze ve většině případů najít pro ženu takový, který ji zajistí vysokou míru sebejistoty při maximálním pohodlí. V žádném případě nelze souhlasit s tvrzením, že hormonální antikoncepce škodí zdraví. Je nutno připomenout, že případná zdravotní rizika jsou zcela zanedbatelná s riziky, která žena podstupuje při interrupci, když nechtěně otěhotní.

MUDr. Miloslav Skřivánek, gynekolog-sexuolog, GYN-TRIO Jičín, tel. 0433/24511


index