logo NN, 13K

Nový léčebný pavilón Anenských lázní zprovozněn

Lázně Bělohrad - Až na neuskutečněnou stavbu krytého plaveckého bazénu se společnosti Anenské slatinné lázně zprovozněním nového léčebného úseku podařilo minulý týden završit další etapu rozvoje lázní s více než stoletou historií. Ta byla před čtyřmi roky započata výstavbou moderního pavilónu Anna Marie, který dnes společně s dětskou léčebnou a původními budovami "Grand" a "Janeček" tvoří ucelený komplex bělohradských lázní, založených už v roce 1885 pruskou hraběnkou Annou z Asseburgu. Podnětem k jejich vzniku dalo bohaté naleziště přírodního léčivého zdroje (rašeliny), vhodného k léčbě všech onemocnění pohybového ústrojí.

Do otevřeného léčebného pavilónu, v letošním roce v duchu původní architektonické studie nově rozšířeného o jedno patro, byly soustředěny veškeré procedury - elektroléčba, vodoléčba, rehabilitace, slatinné koupele a zábaly. Pacienti zde naleznou i malý bazén a EKG. "Vzhledem k tomu, že jsme sem některé procedury přemístili, uvolnilo se místo v jiné části areálu lázní. Budoucí využití těchto prostor nyní zvažujeme," oznámil ředitel lázní ing. Radim Kalfus s tím, že by mohly být nabídnuty například jako ordinace místním lékařům. Rekonstruovaný pavilón s novou nástavbou je bezbariérově napojen na lázeňský hotel Grand, který v uplynulých měsících prošel rovněž rozsáhlými stavebními úpravami. Ve třicátých letech se jej (patrně z důvodu chybějících finančních prostředků) podařilo realizovat jen z jedné poloviny, což ostatně potvrdily i dochované studie stavby, jejíž druhou a už dříve zamýšlenou část, nákladem několika desítek miliónů korun, nyní dokončil královéhradecký Pozistav.

"Současná kapacita lázní představuje více než tři sta lůžek," uvedl dále ing. Kalfus. V této souvislosti s obavou poznamenal, že na leden chybějí pacienti, jejichž počet neodpovídá nedávno zvýšené kapacitě. "Z části je to naše chyba, poněvadž po většinu roku z důvodu přeplněnosti odmítáme skoro každého druhého pacienta, koncem léta se však situace mění. Snad je to tím, že si ještě řada lidí nezvykla využívat našich služeb i v zimním období, Anenské lázně jsou však v provozu celoročně," dodává ing. Kalfus.Zároveň připustil, že k podobné situaci došlo i v loňském roce, tehdy to ale žádné komplikace nepřineslo. V první polovině ledna byl totiž z důvodu pokračujících stavebních prací areál lázní uzavřen. "Nabídku s poptávkou vyrovnáme, pokud včas upozorníme lékaře a pojišťovny, z jejichž strany se zřejmě jedná o jistou setrvačnost, že návrhy do lázní mohou psát pacientům i nadále," konstatuje ředitel Kalfus. Závěrem uvedl, že představenstvo společnosti na začátek prosince chystá slavnostní otevření nově zprovozněných prostor lázní.

(jen)


Oldřich Daněk soboteckým baráčníkem

Sobotka - Přestože se věkový průměr místních baráčníků blíží bezmála k 70 letům, Vlastenecko-dobročinná obec baráčnická v Sobotce patří k nejaktivnějším spolkům ve městě. Záběr její činnosti je široký, podílí se na mnoha kulturních a společenských akcích, a to nejen letos, kdy si Sobotka celoročními oslavami připomínala 500 let od povýšení na město. Jak na nedělním výročním valném zasedání uvedl Josef Vejnárek, syndik sobotecké obce baráčnické organizace má v současnosti 124 členů. Jejich řady letos rozšířil například i známý spisovatel a dramatik Oldřich Daněk, žijící v Sobotce. Zdejší obec baráčnická vznikla v roce 1930, zakládací listina je uložena v původním rychtářském právu, které ochraňuje nynější rychtář František Hanuš. Jedním ze

symbolů je také nedávno restaurovaný prapor z roku 1933, autorem výtvarného návrhu, podle něhož byl v Jedličkově ústavu v Praze vyhotoven, je akad. malíř Václav Špála.

(jen)


Nemocnici čekají další rekonstrukce

Jičín - Současná ekonomická situace Okresní nemocnice se stabilizovala, a tak příspěvkové zdravotnické zařízení vykázalo k září 1998 téměř šestimilionový zisk. Účetní rok by pak měl být uzavřen vyrovnaným hospodářským výsledkem. Jak bude vypadat rok příští, se nedá dost dobře odhadnout. V každém případě se na hospodaření nemocnice projeví sedmnáctiprocentní růst tarifních platů. Je otázkou, zda předpokládané 6 % navýšení paušálních plateb pokryje jak navýšení mezd, tak inflaci.

V případě, že nedojde k přerušení plynulého toku finančních prostředků ze státního rozpočtu, mělo by v červnu příštího roku dojít ke kolaudaci části A nového operačního pavilonu. Do jeho nových, moderních prostor se má jako první stěhovat část lůžek chirurgického oddělení, druhá část pak prozatím zůstane v současných prostorách. Stěhovat se bude i ARO, dětské oddělení, gynekologie a porodnice. Vyklizený pavilon po třech posledně jmenovaných odděleních tak bude připraven k totální rekonstrukci. Současně samozřejmě začnou pracovat operační sály, které bude částečně využívat i oddělení nosní-ušní-krční, jehož lůžka také zatím zůstanou v dnešních prostorách přízemí chirurgického pavilonu.

Vedení nemocnice již v předstihu požádalo o navýšení původní státní dotace. V případě, že stát bude tento požadavek akceptovat, budou peníze nejen na rekonstrukci výše jmenovaného pavilonu, ale i na další investiční akce. Hovoří se například o výstavbě patologie, která se dnes běžně řadí mezi specializovaná oddělení okresních nemocnic.

(mar)


Změna názvu obce

Milovice - Opatřením přednosty Okresního úřadu v Jičíně ze dne 6. listopadu 1998 se podle § 16 odst. 2 zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění § 27 bod 3 zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, mění na žádost Obecního zastupitelstva v Milovicích s účinností od 1. ledna 1999 název obce Milovice na Milovice u Hořic.

(OkÚ)


Granty ministerstva kultury

Jičín - Oddělení kultury referátu regionálního rozvoje upozorňuje občanská sdružení, že byly vyhlášeny konkurzy Ministerstva kultury ČR, a to pro rok 1999. Jedná se o konkurzy vyhlášené odborem regionální a národnostní kultury a jsou zaměřeny na kulturní aktivity zdravotně postižených občanů, na kulturní aktivity národnostních menšin žijících v České republice, na profesionální umění a na mimoumělecké aktivity.

Bližší informace můžete získat na referátu regionálního rozvoje OkÚ Jičín (tel.:0433/580240) nebo na MK ČR v Praze (tel.:02/57085111). Uzávěrky projektů na první dva konkurzy jsou v polovině prosince, na mimoumělecké aktivity 15. ledna a na neprofesionální umění 30. ledna 1999.

(OkÚ)


Reorganizace odboru výstavby

Jičín - Efektivnější chod odboru výstavby se očekává od reorganizace, která byla v minulých dnech zahájena na jičínské radnici. Ta spočívá v rozdělení kompetencí, neboť z odboru výstavby byl vyčleněn útvar územního plánování, jehož vedením je pověřen ing. Ondřej Bodlák. Hlavním úkolem nového oddělení bude podle představitelů městského úřadu zajistit komplexní dohled nad územním plánem města v souvislosti s dalším rozvojem Jičína. Ať už z hlediska vstupu případných investorů, nebo po stránce urbanistické. Právě z těchto důvodů se počítá s úzkou spoluprací mezi kolektivem pracovníků pod vedením ing. Bodláka s odborníky v oboru životního prostředí a s městským architektem. Samotný odbor výstavby tak zůstane jako správní orgán se všemi pravomocemi, které se týkají procesu povolování staveb a dalších s tím souvisejících úkonů. Nicméně i na tomto úseku k jedné významné změně dojde. Z funkce vedoucí odboru výstavby odchází Miloslava Rutová. Na tento post bylo před několika týdny vypsáno výběrové řízení. Jelikož se však žádný zájemce nepřihlásil, městská rada stanovila druhé kolo konkurzu, jehož termín vyprší s datem 15. prosince.

(jen)


Budeme jezdit od Edeky k AGS?

Jičín - V souladu s územním plánem sídelního útvaru připravuje městský úřad výstavbu velmi důležité komunikace, která propojí Lidické náměstí s výpadovkou na Popovice. Do konce února příštího roku by měly být dohotoveny veškeré podklady potřebné k zahájení územního řízení.

Po vydání stavebního povolení dojde k realizaci vlastní stavby, spojující Lidické náměstí s ulicí Pod Koželuhy a komunikací podél AGS v prostoru mezi mateřskou školou Máj a velkokapacitní prodejnou Edekou. Projekt zároveň řeší zpřehlednění křižovatky u plynové kotelny Městského bytového podniku Jičín v ulici Pod Koželuhy (u mateřské školy Máj) a zrušení nebezpečné "šikany" mezi Edekou, současným zeleninovým stánkem a zmíněnou kotelnou. Zároveň bude především z bezpečnostního hlediska upraven vlastní příjezd k supermarketu.

Spojovací komunikace odlehčí provozu především v ulici Pod Koželuhy, Barákově a na nebezpečné křižovatce u Biografu Český ráj. V případě, že její výstavbu podpoří nově zvolené městské zastupitelstvo a samozřejmě budou potřebné finanční prostředky, může k vlastní realizaci tolik potřebného projektu dojít již v roce 2000.

(red)


Staropacká tiskárna Fitos

Stará Paka - Těsně před koncem letošního roku jsme se sešli při malém bilancování s vedením staropacké tiskárny Fitos. Jak hodnotí dosavadní činnost a jaké jsou další plány jsme se zeptali Miroslava Jirana a Ing. Zdeňka Fidranského.

Co nového přinesl uplynulý rok do vaší tiskárny ?

V letošním roce se nám podařilo zavést několik novinek, kterými jsme na jedné straně rozšířili svoji nabídku, a na straně druhé vyplnili několik mezer na trhu. Velká část naší produkce putuje do zahraničí, i když ne vždy se jedná o přímý vývoz.

Novinkou je dvoubarevný ofsetový stroj Dominant 725 pro tisk do formátu A2. Začali jsme výrobou plnobarevných tiskovin a knih. V tisku plakátů a divadelních programů jsme rozšířili svoji působnost na celou republiku - od Strakonic přes Teplice a Kladno, až třeba po materiály pro Hradeckou filharmonii nebo Pražský komorní orchestr.

Jaké služby můžete nabídnout svým zákazníkům?

Myslím, že by nebylo možné vyjmenovat všechna využití tiskárny. Zákazníci si zvykli, že zabezpečíme všechny druhy materiálů a tiskovin nutných k fungování podniků. Naší starostí je, aby zákazník odcházel vždy spokojen se zbožím dodaným v náležitém termínu a kvalitě.

S jakými produkty chcete oslovit své zákazníky v nejbližší době?

Už od prosince se nám podařilo výrazným způsobem snížit ceny barevného kopírování a to přibližně o 20 procent. Naskýtá se tak možnost tvorby levných a kvalitních katalogů v minimálním počtu nákladu.

Na závěr bychom chtěli poděkovat našim zákazníkům a obchodním partnerům za přízeň a spolupráci v uplynulém období. Zároveň přejeme všem do nového roku hodně zdraví a podnikatelských i osobních úspěchů.

Děkuji za rozhovor.

(V.A.D. - PI)


index