Společenská kronika

S přechodem na týdeníkovou formu našich novin jsme pro vás připravili tuto novou rubriku. Pokud chcete svým nejbližším udělat radost blahopřáním případně vzpomenout na někoho milého, kdo vás navždy opustil kontaktujte nás v redakci na tel.:0433-523 433.

BLAHOPŘEJEME

Dne 12. 12. 1998 oslaví významné životní jubileum - 60 let, náš drahý a obětavý manžel, tatínek, dědeček pan Josef Vích z Valdic.

Do dalších let hodně zdraví, lásky, štěstí a osobní spokojenosti přeje manželka, Iva a Dana s rodinami.

VZPOMÍNÁME

Dne 12. prosince je tomu již sedm let, co nás navždy opustil pan Josef Vanc z Tereziných Darů. Na svého manžela s láskou vzpomíná manželka Miloslava, děti s rodinami a vnoučata.

Dne 7. prosince jsme vzpomněli nedožitých 76. narozenin konecchlumského rodáka pana Václava Kysely. S láskou a úctou vzpomíná manželka a příbuzní. Kdo jste ho znali vzpomeňte s námi.


Nové tituly U Pašků

Zázvorková Stella o sobě. Život je jiné jeviště. Camis Kč 179,-

Collins Milenci a hazardní hráči. Příběh, v němž odvaha a láska skládají zkoušku. Klokan Kč 174,-

Bubílková, Šimek Politická kámasutra aneb Polibte si preference. Humor z televizních pořadů. Šulc a spol. Kč 124,-

Švandrlík Kopyto, Mňouk a Indiáni. Neuvěřitelné příběhy žáků. Kč 125,-

Ed McBain Zlatovláska. Zoufalé manželství, dvojí život a... brutální vražda. BB art Kč 159,-

Nabídku nových knih pro vás připravuje Knihkupectví U Pašků, Valdštejnovo nám. 61, Jičín (tel.: 0433/222 67)


Prochoroviny na internetu

Jičín -Také Jičín má svého "neviditelného psa" na internetu. Jmenuje se "Prochoroviny" a najít jej můžete pod
www.jicinet.cz/prochoroviny.

Ing. Bohumír Procházka v nich uskutečnil s pomocí Gradace svou dávnou touhu vydávat noviny své a psát do nich plně po svém (i ozvláštněný jazyk si k tomu vytvořil a postupně ho zbavil občasných násilností). Nebýval spokojen s tím, že mu cizí redakce jeho řízné, nekompromisní příspěvky občas zkrátila, něco v nich vynechala a někdy celý článek odmítla.

Ve svých Prochorovinách - když teď plně může - kupodivu svým slovem nešlehá. Politika a společenská problematika, v nichž sebemenší nečestnost ani účelovost nikomu neodpouštěl, totiž ustoupily do pozadí a Prochoroviny se stávají převážně kulturním časopisem. A v oblasti umělecké tvorby je to jiné. Pro každého, kdo tvoří anebo se pokouší tvořit smyslově názorovými prostředky umění, má Prochor pochopení, shovívavé ocenění a vlídné povzbuzení. Zajímavý, osobitý časopis!

(Ú)


Neplaťte víc, než musíte

Jsem podnikatel, fyzická osoba a podnikám spolu s manželkou, která mi pomáhá vést účetnictví, fakturuje a provádí ostatní účetní práce. Manželka je, kromě této spolupráce se mnou, ještě zaměstnána v hlavním pracovním poměru. Je možné, abych tuto společnou činnost nějakým způsobem daňově zohlednil?

Odpovídá daňová poradkyně ing. Jana Kavková.

Pokud se jedná o podnikatelskou činnost, která je podnikáním ve smyslu ust. § 7 odst. 1 písmeno a/ až c/ zákona o daních z příjmů, tj. jde o příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, dále příjmy ze živnosti nebo o přijmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů, dále příjmy podle ust. § 7 ost. 2 zákona o daních z příjmu, tj. příjmy z jiné samostatné výdelečné činnosti, pokud nejde o příjmy z činnosti závislé, tj. jde o příjmy z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných práv autorskému, přijmy z nezávislého podnikání, příjmy znalců a tlumočníků: Lze podle ust. § 13 zákona o daních z příjmů za podmínek:

- výše uvedených, tj. příjmy podle § 7 odst. 1 písmeno a/ až c/ a příjmy podle § 7 odst. 2

- spolupráce s osobou spolupracující, tj. ve vašem případě s manželkou

přerozdělit příjmy dosažené z činnosti výše uvedených, které byly provozovány s osobou spolupracující, tj. ve vašem případě s vaší manželkou, a výdaje na jejich dosažení, zajištění a udržení tak, aby podíl připadající na vaši manželku nečinil více než 50%: Přitom částka, která připadá na vaši manželku, o kterou příjmy převyšují výdaje, smí činit nejvýše 540 000Kč při spolupráci po celé zdaňovací období nebo 45 000 Kč za každý, i započatý měsíc spolupráce manželky. Dále je třeba uvést, že spolupráce nemusí být pouze za účasti manželky, ale i ostatních osob, žijících s poplatníkem ve společné domácnosti, kdy příjmy dosažené při podnikání nebo jiné samostatně výdělečné činnosti se rozdělí na spolupraující osoby tak, aby jejich podíl na společných příjmech a výdajích činil v úhrnu nejvýše 30%. Přitom platí podmínka, že částka připadající v úhrnu na spolupracující osoby, o kterou příjmy přesahují výdaje, smí činit nejvýše 180 000 Kč při spolupráci po celé zdaňovací období nebo 15 000 Kč za každý i započatý měsíc spolupráce. Je třeba ovšem podotknout, že u spolupracující manželky, případně manžela a dalších spolupracujících osob musí být výše podílu na společných příjmech a výdajích stejná. Příjmy a výdaje nelze rozdělovat na děti až do ukončení jejich povinné školní docházky a na děti a manželku, pokud jsou uplatňovány jako osoby vyživované podle § 15 zákona o daních z příjmů. Dále je důležité, aby vaše manželka, již v začátku spolupráce provedla oznámení o této spolupráci na příslušné OSSZ a zdravotní pojišťovně.


Soudnička - "Pan Straka"

Říká se, že řemeslo má zlaté dno. Pan XY se skutečně vyučil zlatému a voňavému řemeslu truhlářskému, a mohl si žít, jak se říká jako "prase v žitě". Jenomže práce mu moc nevoněla, a tak pro jistotu nepracoval vůbec. A nemusel se jmenovat pan XY, ale třeba pan "Straka", či pan "Filuta", protože kradl a páchal podvody jak na běžicím pásu.

Jeho oběťmi se stávali důvěřivci z řad jeho známých či kamarádů. U těch totiž předpokládal, že mu nikdy nic neodmítnou a o své se moc brát nebudou. A také nemuselo moc pršet, stačilo mu, když jenom kapalo. A tak si tedy od jednoho vypůjčil horské kolo za 6 tisíc korun s tím, že ho druhý den vrátí. Jó, tudle nudle. U dalších si zase postupně vypujčoval různě vysoké částky pod různými záminkami. Vždy se dušoval, že peníze druhý den vrátí (vždyť mě přece dobře znáte, ne?). V jiném případě si zase poseděl v hospodě a pěkně si dával do volátka. Ale chybička se vloudila, neměl na zaplacení. Od dalšího "kámoše" si zase popůjčoval různé oděvní svršky, přičemž je samozřejmě opět nevrátil. V devíti případech pak své důvěřivé přátele stáhl téměř o 11 tisíc korun. Vrchol všeho byl, když svému kamarádovi ukradl klíče od jeho bytu a vybral jej, jak se říká, jako skřivany. "Vydělal" si tenkrát za pět prstů 8 500 korun.

To všechno stačil v průběhu dvanáci měsíců, a to přes to, že ještě v témže roce, co spáchal tyto trestné činy, byl za jinou trestnou činnost již odsouzen. Je pravda, že pan XY u hlavního líčení ke svému jednání rytířsky přiznal, a když mu teklo do bot, snažil se dluhy uhradit. Přesto byl zdejším soudem uznán vinným trestnými činy podvodu dle § 250, ods. 1 tr. z., krádeže dle § 247, ods. 1 tr. z. a trestným činem porušování domovní svobody dle § 238, ods. 1 tr. z., za což mu byl uložen trest odnětí svobody v trvání šesti měsíců.

Pan XY se proti rozsudku odvolal. Krajský soud v Hradci Králové byl k němu milostivější, rozsudek zdejšího soudu zrušil a uložil mu pouze trest obecně prospěšných prací v trvání 300 hodin. Pan XY totiž slíbil, že už bude hodný.

(RYŠI)


Návštěva u gynekologa - O antikoncepci potřetí

Minule jsem psal o výhodách antikoncepčních pilulek. Přes jejich klady existuje velká skupina pacientek, pro které není hormonální antikoncepce vhodná. Jsou to především ženy s vážným jaterním onemocněním, ženy s poruchami krevní srážlivosti, kuřačky starší 35 let a další. I ony však chtějí byt spolehlivě chráněny proti nechtěnému početí.

Pro ně bývá metodou volby nitroděložní tělísko IUD (Intra Uterine Device). První zmínky o pokusech se zaváděním vláken chirurgického hedvábí či stříbrných drátků s cílem zabránit nechtěnému početí se datují na počátek tohoto století. Rozvoj této metody nastal až po druhé světové válce s objevem nových zdravotně nezávadných druhů umělých hmot. Ani bývalé Československo nezůstalo pozadu. V roce 1967 začala výroba tuzemského IUD DANA, která byla postupně zavedena půl milionu ženám bývalého Československa. Její popularita byla tak veliká, že se stala v Čechách synonymem pro nitroděložní antikoncepci nejen u laické, ale i odborné veřejnosti. Dnes byla vystřídána novými typy tělísek zahraničními výrobky. Přesto čas od času gynekolog při ultrazvukovém vyšetření nebo při kyretáži na uvedený typ tělíska narazí.

Jak vypadá antikoncepční tělísko na konci dvacátého století?

Mívá universální velikost a tvar uzpůsobený k tomu, aby minimálně dráždil děložní dutinu a přitom maximálně plnil svou antikoncepční funkci. K tělísku jsou upevněna monofilová vlákna. Pomocí nich se UID po skončení svého funkčního období odstraní.Pro zlepšení účinnosti bývá tělísko kombinováno s kovem (většinou mědí) a v poslední době jsou používaná tělíska, která mají v umělé hmotě obsaženy hormony. Ty se pak pomalu uvolňují do okolí a zlepšují jeho antikoncepční působení. Průměrná doba účinnosti tělíska je uváděna pět let. Je však třeba připomenout, že až 50% tělísek bývá odstraněno z nejrůznějších důvodů.

Pro kterou ženu je nitroděložní antikoncepce vhodná?

Jedná se o ženu, která nejméně jednou rodila, neplánuje další těhotenství a žije ve stálém monogamním svazku. Jiné antikoncepční metody buď odmítá, nebo je ze zdravotních důvodů nemůže užívat. Před provedením IUD je nutné kompletní gynekologické vyšetření včetně ultrazvukového. IUD není vhodné pro ženy s výraznou deformací dělohy (vývojové vady, myomy), pro ženy s poruchami menstruačního cyklu a ženy se sklony k opakovaným gynekologickým zánětům.Tělísko je sice možno zavést v kterékoliv fázi menstruačního cyklu, nejvhodnější období je však doba končících menses. V dnešní době jsou všechna IUD vybavena jednorázovými zaváděči, proto je možné zavedení i v gynekologické ambulanci. Samozřejmě při dodržení všech zásad sterility. Po zavedení tělíska by měla být žena dále dispenzarizována u svého gynekologa a minimálně jednou za půl roku vyšetřena.

Jako nejčastější komplikace spojené s nošením IUD je uváděno silnější a delší menstruační krvácení, pánevní bolesti a zánětlivá onemocnění malé pánve. Je prokázáno, že posledně jmenovaná komplikace je výrazně častější u žen s promiskuitním chováním. Nejednotné jsou názory gynekologů na vyšší výskyt mimoděložního těhotenství u žen s IUD. Tato komplikace je jednoznačně vyloučena u nového typu tělísek s přídavkem hormonů.

Pearlovo číslo pro IUD je uváděno 0.8. (Pro zopakování jde o počet otěhotnění u 100 žen užívajících danou antikoncepční metodu v průběhu kalendářního roku.) U hormonální antikoncepce je tato hodnota uváděna 0.1.

Tím jsem z velké části vyčerpal problematiku antikoncepce z hlediska gynekologa. Na dalším obsahu této rubriky se můžete podílet sami. Chci proto poprosit čtenářky i čtenáře, aby případné názory i náměty na obsah dalších článků, případně i vlastní problémy z oblasti gynekologie adresovali do redakce NN. Pokusím se jim v maximální možné míře přizpůsobit.

MUDr. Miloslav Skřivánek, gynekolog-sexuolog, GYN-TRIO Jičín, tel. 0433/24511


index